Đề kiểm tra khảo sát kiến thức môn Hóa học 11 cơ bản

pdf4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra khảo sát kiến thức môn Hóa học 11 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngơ Xuân Quỳnh – ĐT: 0979.817.885 – E_mail: admin@hoahoc.org -  
- 1 - 
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KIẾN THỨC MƠN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN 
PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: 
Chất CH3 CH2 CH CH2 CH3
CH CH3
CH3
có tên là gì ? 
A. 3 – isopropylpentan B. 2 –metyl -3 – etylpentan 
C. 3 –Etyl -2 –metylpentan D. 3 –Etyl -4 –metylpentan 
Câu 2: .Cho stiren tác dụng với hidro lấy dư (xúc tác Ni, t
0C
 ) sản phẩm thu được có cấu tạo: 
A.
CH2 CH3
B.
CH2 CH3
C.
CH = CH2
D.
CH2 CH3
Câu 3: số đồng phân rượu bậc hai ứng với CTPT : C5H12O là: 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
Câu 4: 
CH
3
 - CH = CH - CH - CH
3
 có tên gọi
C
2
H
5
Anken
A. .4– metyl hex-2-en B. 4– etyl pent-2-en C. 3 –metyl hex-4-en D. 2–etyl pent-3-en 
Câu 5: Tên gọi của ancol CH3 – CH – CH – OH là 
 CH3 CH3 
A. 3- metylbutan-2-ol B. isopentanol C. 2-metylbutan-3-ol D. 1,2-đimetylpropan-1-ol 
Câu 6: Khi cho 28,2 gam phenol (lỏng) tác dụng với natri dư thấy thốt ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24. B. 3,36. C. 5,6. D. 6,72. 
Câu 7: Khi cộng HBr vào 2 – metylbuten – 2 theo tỷ lệ 1 : 1, số sản phẩm thu được là: 
 A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 
Câu 8: Cho biết sản phẩm chính của phản ứng loại nước với xúc tác H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 170 - 180
0
C 
(đehiđrat hố) của ancol sau : (CH3)2CH-CHOH-CH3 ? 
A. 2-metyl but-1-en B. 3- metyl but-1-en C. 2-metyl but-2-en D. 3-metyl but-2-en 
Câu 9: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp 3 ankin : etin, propin, but-1-in thu được 3,36 lít CO2 ở đktc và 1,8 
gamH2O. Số mol của hỗn hợp 3 ankin đã cho là 
 A. 0,15 mol B.0,25 mol C. 0,08 mol D. 0,05 mol 
Câu 10: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sơi của các chất C2H5OH (X); CH3CHO (Y); CH3COOH (Z) như sau: 
A. X< Y< Z B. Z< X< Y C. Y< X< Z D. Y< Z< X 
Câu 11: Cho 0,1mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng Ag thu được là. 
A. 21,6g B.43,2 (g) C. 12,6g D.2,43g 
Câu 12: Khi cho anken CH2=CH-CH3 tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là 
A. CH3-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH(Cl)-CH3. C. CH3-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH2-CH2Cl. 
Câu 13: Hỗn hợp hai ankan liên tiếp nhau cĩ tỉ khối hơi so với hiđro bằng 24,8. Cơng thức phân tử của hai 
ankan là (Cho C = 12, O = 16, H = 1) 
A. C4H10 và C5H12. B. C3H8 và C4H10. C. CH4 và C2H6. D. C2H6 và C3H8. 
Câu 14: Để phân biệt ankan và anken người ta cĩ thể dùng 
A. phản ứng với oxi. B. dung dịch brom. C. phản ứng với axit HCl. D. phản ứng với nước. 
Câu 15: Dẫn 1 olefin khí đi qua dung dịch chứa 50ml Br2 1M, thấy phản ứng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra 
hồn tồn thấy khối lượng bình brom tăng 2,1 gam. Cơng thức phân tử của olefin là 
A. C4H8. B. C5H10. C. C2H4. D. C3H6. 
Mỗi bài tập khơng chỉ đơn giản là tính tốn, đằng sau đĩ là những ý tưởng 
Mỗi lời giải khơng chỉ là áp dụng phương pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sáng tạo 
PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Gọi tên theo danh pháp thay thế các chất cĩ CTCT thu gọn sau. 
 a. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 b. CH2 =CH-CH(CH3)- CH2 
 ........................................ ................................................. 
Câu 2. Viết cơng thức cấu tạo thu gọn của các chất cĩ tên gọi sau. 
a. 3-etyl-2-metylpent-1-en b. 3,3-đimetylbut-1-in 
.................................................... .................................................... 
c. Axetilen d. isopren 
 .................................................... .................................................... 
.................................................... .................................................... 
Câu 3. Viết CTCT thu gọn các ankin đồng phân cĩ CTPT C4H6. 
.................................................... .................................................... 
.................................................... .................................................... 
Câu 4. Hãy xác định CTCT đúng của các chất cĩ đặc điểm sau: 
a. Chất X cĩ CTPT C5H8, X tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng cịn khi X 
tác dụng với H2 dư xúc tác Ni, t
o
 thì thu được ankan mạch nhánh. 
b. Chất Y cĩ cơng thức phân tử C4H8, mạch hở, khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. 
Câu 5. Hồn thành các phương trình phản ứng sau. 
a. CH3-CH2-CH3 + Br2 
1:1, ot ......... 
 .......... 
b. CH≡CH + AgNO3 + NH3 ....... 
c. CH≡C-CH3 + H2 3
/ , oPd PbCO t...... 
d. CH2=CH2 + Br2 4
CCl.............. 
e. CH3-CH=CH2 + HCl
ot ............ 
 ............ 
f. CH2=CH-CH=CH2 + Br2 
C040
1:1
>.......... 
Câu 6. Cho các chất: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các phát biểu sau: 
a. Cả 4 chất đều cĩ khả năng làm mất màu dung dịch nước brom 
b. Cĩ 3 chất làm mất màu dung dịch KMnO4 
c. Cĩ 1 chất tạo được kết tủa màu vàng với dung dịch AgNO3/NH3 
d. Cĩ 2 chất là hiđrocacbon no và 2 chất là hiđrocacbon khơng no 
Câu 7. 8,4 gam một anken A làm mất màu vừa đủ 320g dung dịch brom (trong CCl4) cĩ nồng độ 10% . Xác 
định cơng thức phân tử của A. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ . 
 Biên soạn – giảng dạy: Thầy Ngơ Xuân Quỳnh – ĐT: 0979.817.885 – E_mail: admin@hoahoc.org -  
- 3 - 
Câu 8. Dẫn 8,96 lít propin (đktc) vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Viết phương trình phản ứng xảy ra và 
tính khối lượng kết tủa thu được. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 9. Hỗn hợp khí A gồm eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 4,25. Dẫn A qua chất xúc tác Ni nung 
nĩng thu được hỗn hợp B cĩ tỉ khối đối với hiđro là 5. Tính hiệu suất phản ứng cộng hiđro của eten. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 10. Trung hồ 10,6 gam hỗn hợp gồm 2 axit CH3COOH, HCOOH cần vừa đủ 200ml dd NaOH 1M. 
 a/ Viết phương trình hố học của các phản ứng xảy ra. 
 b/ Tính % khối lượng muối thu được sau phản ứng. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 11. Hỗn hợp gồm 3 chất phênol; ancol êtylic và anđêhit axetic cĩ khối lượng là 3,18 gam. Cho hỗn hợp trên phản 
ứng với Na dư thốt ra 336 ml khí H2 ( ddktc). Mặc khác cũng lượng hỗn hợp trên đun nĩng với dung dịch AgNO3 trong 
dung dịch NH3 thu được 6,48 gam kim loại Ag. 
a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 
b. Cho hỗn hợp trên đun nĩng với CuO, sau đĩ cho tồn bộ sản phẩm đun nĩng với dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối 
lượng của kết tủa thu được, nếu biết hiệu suất của phản ứng oxi hĩa là 75%. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Mỗi bài tập khơng chỉ đơn giản là tính tốn, đằng sau đĩ là những ý tưởng 
Mỗi lời giải khơng chỉ là áp dụng phương pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sáng tạo 
Câu 12: Để trung hịa 20ml dung dịch của một axit hữu cơ no đơn chức cần dùng 30ml dung dịch NaOH 0,5M 
 a/Tính nồng độ mol/l của dung dịch axit 
 b/Cơ cạn dung dịch đã trung hịa thu được 1,44g muối khan. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên axit 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 13: Cho hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp 
trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng. Tính % theo khối lượng mỗi chất cĩ 
trong hỗn hợp ban đầu. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 14: Cho 14 gam hh A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính % 
mỗi chất trong hỗn hợp A. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
Câu 15: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu 
được 3,36 lít H2 (đktc). 
a. Xác định cơng thức phân tử của hai ancol. 
b. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 
............................................................................ .. 

File đính kèm:

  • pdfKhao sat kien thuc hoa hoc 11 Cuoi nam.pdf
Đề thi liên quan