Đề thi khảo sát chất lượng môn: Hoá học 11

doc5 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng môn: Hoá học 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Lạng Giang số 2
Đề thi khảo sát chất lượng
Môn: Hoá học 11
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung CnH2n+2:
	A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12	B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12
	C. C4H10, C5H12, C6H12	D. Cả 3 dãy trên đều sai
Câu 2: Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C5H12 là:
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 5
Câu 3: Chất A có công thức cấu tạo: CH3 – CH – CH – CH2 – CH3 có tên là:
	 CH3 CH3
	A. 3,4-dimetyl pentan	B. 3,4-metyl pentan
	C. 2,3-metyl pentan	D. 2,3-dimetyl pentan
Câu 4: Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ nhất: Đồng phân là hiện tượng các chất:
	A. có cấu tạo khác nhau
	B. có tính chất khác nhau
	C. có cùng CTPT nhưng có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau
	D. có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau
Câu 5: Cho phản ứng: CH3 – CH2 – CH2 – CH3 + Cl2 
	Phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào ?
	A. Phản ứng cộng	B. Phản ứng thế
	C. Phản ứng đốt cháy	D. Phản ứng tách
Câu 7: Các chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
	1) CH2=CH-CH3	2) CH2=CH-CH2-CH3	
3) CH3-CH=CH-CH3	4) CH2=C-CH3
	 CH3	
	A. 1, 2 	B. 1, 3	C. 1, 4	D. Cả A, B, C
Câu 8: Các chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của nhau ?
	1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3	2) CH3-CH-CH2-CH2-CH3	
	 CH3
	3) CH3-CH2-CH-CH2-CH3	4) CH3-CH2-CH2-CH2- CH3	
	 CH3
	A. 1, 2, 3	B. 1, 2	C. 1, 4	D. 1, 2, 3, 4
Câu 9: Hợp chất nào sau đây không có đồng phân hình học ?
	A. CH3-CH=CH-CH3	B. CH2=CH-CH3
	C. CH3-CH=CH-CH2-CH3	D. Cả A, B, C
Câu 10: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ ?
	A. (NH4)2CO3	 B. CH3COONa	C. CH3Cl	D. C6H5NH2
B. Tự luận (5 điểm)
	Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. 
	a) Tính số mol A đem đốt cháy.
	b) Xác định CTPT của A.
	c) Xác định CTCT đúng của A biết rằng khi monocle hoá (có chiếu sáng) thu được 1 dẫn xuất halogen duy nhất.
Trường THPT Lạng Giang số 2
Đề thi khảo sát chất lượng
Môn: Hoá học 11
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung CnH2n:
	A. C2H4, C2H2, C3H6, C4H10 	B. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10
	C. C4H8, C5H10, C6H12	D. Cả 3 dãy trên đều sai
Câu 2: Số đồng phân mạch vòng của hợp chất có công thức phân tử C4H10 là:
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 5
Câu 3: Chất A có công thức cấu tạo: CH3 – CH – CH – CH3 có tên là:
	 CH3 CH3
	A. 3,4-dimetyl butan	B. 3,4-metyl butan
	C. 2,3-dimetyl butan	D. 2,3-metyl butan
Câu 4: Chọn định nghĩa đúng khi nói về hiđrocacbon no ?
	A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn
	B. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn
	C. Hiđrocacbon mà trong phân tử chứa 1 nối đôi được gọi là hiđrocacbon no
	D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có 2 nguyên tố C và H
Câu 5: Cho phản ứng: CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 
	Phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ?
	A. Phản ứng thế	B. Phản ứng cộng mở vòng
	C. Phản ứng đốt cháy	D. Cả A, C
Câu 7: Các chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
	1) CH2=CH-CH3	3) CH2=CH-CH2-CH3	
2) CH3-CH=CH-CH3	4) CH2=C-CH3
	 CH3	
	A. 1, 2 	B. 1, 3	C. 1, 4	D. Cả A, B, C
Câu 8: Các chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của nhau ?
	1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3	2) CH3-CH-CH2-CH2-CH3	
	 CH3
	3) CH3-CH2-CH-CH2-CH3	4) CH3-CH2-CH2-CH2- CH3	
	 CH3
	A. 1, 2, 3	B. 1, 2	C. 1, 4	D. 1, 2, 3, 4
Câu 9: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
	A. CH3-C=CH-CH3	B. CH2=CH-CH3
	 CH3
	C. CH3-CH=CH-CH2-CH3	D. Cả A, B, C
Câu 10: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ ?
	A. C2H4	 B. CH3COONa	C. CH3Cl	D. NaHCO3
B. Tự luận (5 điểm)
	Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. 
	a) Tính số mol A đem đốt cháy.
	b) Xác định CTPT của A.
	c) Xác định CTCT đúng của A biết rằng khi monocle hoá (có chiếu sáng) thu được 1 dẫn xuất halogen duy nhất.
Trường THPT Lạng Giang số 2
Đề thi khảo sát chất lượng
Môn: Hoá học 11
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào ?
	A. Phản ứng cộng	B. Phản ứng thế
	C. Phản ứng đốt cháy	D. Phản ứng tách
Câu 2: Liên kết s trong phân tử ankan là liên kết:
	A. Bền	B. Trung bình	C. Kém bền	D. Rất bền
Câu 3: Các chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của nhau ?
	1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3	2) CH3-CH-CH2-CH2-CH3	
	 CH3
	3) CH3-CH2-CH-CH2-CH3	4) CH3-CH2-CH2-CH2- CH3	
	 CH3
	A. 1, 2, 3	B. 1, 2	C. 1, 4	D. 1, 2, 3, 4
Câu 4: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung CnH2n+1OH:
	A. CH3OH, C3H5OH, C3H7OH	B. CH3OH, C2H5OH, C3H7OH
	C. CH3OH, C2H5OH, C3H5OH	D. Cả 3 dãy trên đều sai
Câu 5: Chọn định nghĩa đồng đẳng đầy đủ nhất: Đồng đẳng là hiện tượng các chất:
	A. có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2
	B. có tính chất hoá học tương tự nhau
	C. có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 nhóm CH2
	D. có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau
Câu 6: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ ?
	A. (NH4)2CO3	 B. CH3COONa	C. CH3Cl	D. C6H5NH2
Câu 7: Chất A có công thức cấu tạo: CH3 – CH – CH2– CH2 – CH3 có tên là:
	 CH3 
	A. 4-metyl pentan	 B. 2-metyl pentan 	 C. 2-metyl hexan D. 4-metyl hexan
Câu 8: Các chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
	1) CH2=CH-CH3	2) CH2=CH-CH2-CH3	
3) CH3-CH=CH-CH3	4) CH2=C-CH3
	 CH3	
	A. 1	 	B. 3	C. 4	D. Cả A, B, C
Câu 9: Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C5H12 là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 10: Cho phản ứng: CH3 – CH2 – CH2 – CH3 + Cl2 
	Phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
B. Tự luận (5 điểm)
	Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. 
	a) Tính số mol A đem đốt cháy.
	b) Xác định CTPT của A.
	c) Xác định CTCT đúng của A biết rằng khi monocle hoá (có chiếu sáng) thu được 1 dẫn xuất halogen duy nhất.
Trường THPT Lạng Giang số 2
Đề thi khảo sát chất lượng
Môn: Hoá học 11
Thời gian làm bài: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C5H12 là:
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 5
Câu 2: Chọn định nghĩa đúng khi nói về hiđrocacbon no ?
	A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn
	B. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn
	C. Hiđrocacbon mà trong phân tử chứa 1 nối đôi được gọi là hiđrocacbon no
	D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có 2 nguyên tố C và H
Câu 3: Cho phản ứng: CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 
	Phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 4: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ ?
	A. CH3COOH	 B. CH3COONa	C. Na2CO3	D. C6H5NH2
Câu 5: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ?
	A. Phản ứng thế	B. Phản ứng cộng mở vòng
	C. Phản ứng đốt cháy	D. Cả A, C
Câu 6: Chất nào là đồng phân của CH3COOCH3 ?
	A. CH3CH2OCH3	B. CH3CH2COOH
	C. CH3COCH3	D. CH3CH2CH2OH
Câu 7: Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung CnH2n+2:
	A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12	B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12
	C. C4H10, C5H12, C6H12	D. Cả 3 dãy trên đều sai
Câu 8: Chất A có công thức cấu tạo: CH3 – CH – CH – CH2 – CH3 có tên là:
	 CH3 
	A. 4-metyl pentan	B. iso hexan	C. 2-metyl pentan D. Cả B, C
Câu 9: Các chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
	1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3	2) CH3-CH-CH2-CH2-CH3	
	 CH3
	3) CH3-CH2-CH-CH2-CH3	4) CH3-CH2-CH2-CH2- CH3	
	 CH3
	A. 1, 4	B. 2, 4	C. 3, 4	D. Cả A, B, C
Câu 10: Các chất nào sau đây có đồng phân hình học ?
	1) CH2=CH-CH3	2) CH2=CH-CH2-CH3	
3) CH3-CH=CH-CH3	4) CH2=C-CH3
	 CH3	
	A. 1	 	B. 3	C. 4	D. Cả A, B, C
B. Tự luận (5 điểm)
	Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. 
	a) Tính số mol A đem đốt cháy.
	b) Xác định CTPT của A.
	c) Xác định CTCT đúng của A biết rằng khi monocle hoá (có chiếu sáng) thu được 1 dẫn xuất halogen duy nhất.

File đính kèm:

  • docDe thi khao sat hoa 11 chiÒu.doc