Đề kiểm tra học kỳ II môn : hoá khối 8 thời gian : 45 phút

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 998 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn : hoá khối 8 thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường THCS Lê Quí Đôn
 Người ra: Hồ thị Thu . 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
	MÔN : HOÁ KHỐI 8	TIME : 45'
	I/ TRẮC NGHIỆM : ( Mỗi câu 0,5 điểm)
	Hãy khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu đúng.
	1/ Hoá chất nào sau đây dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ?
	A/ Không khí	B/ Nước	C/ Kalipemangnat	D/ Caxicacbonat
	2/ Điphotpho pentaoxit là tên của oxit nào dưới đây?
	A/P2O3	B/ SO3	C/ NO2	 D/ P2O5
	3/ Chất nào dược sinh ra khi cho khí oxi tác dụng với khí metan ( CH4 )
	A/ Cacbonđioxit	B/ Cacbonđioxit và hiđro	C/ Lưu huỳnh đioxit	
	D/ Cacbonđioxit và nước
	4/ Sự tác dụng của oxi với một chất là:
	A/ Sự cháy	B/ Sự oxi hoá chậm	C/ Sự oxi hoá	D/ Sự đốt nhiên liệu
	5/ Càng lên cao thì tỉ lệ khí oxi trong không khí càng:
	A/ Tăng 	B/ Bình thường	C/ Tăng nhanh	D/ Giảm
	6/ Dãy chất nào sau đây thuộc loại oxit bazơ?
	A/ CO2 , SO2 , CaO	B/ CaO , Na2O , CuO
	C/ Fe2O3 , CuO , CO2	D/CaO , Fe2O3 , SO2
	7/ SO3 tương ứng với axit nào sau đây?
	A/ H2CO3 	B/ H2SO3	C/ H2SO4	D/ HNO3
	8/ Đốt quặng piric (FeS2) trong không khí thì tạo ra sắt(III) oxit và khí sunfurơ. Hệ 	số cân bằng của phản ứng là :
	A/ 4 , 11 , 2 và 8	B/ 2 , 6 , 2 và 4	C/ 4 , 22 , 2 và 8	D/Tất cả đều sai
	9/ Không khí nặng hơn khí hiđro bằng bao nhiêu lần?
	A/ 2	B/ 2,5	C/ 14,5	D/ 14
	10/ Chất chiếm oxi của chất khác là:
	A/ Sự khử	B/ chất oxi hoá 	C/ chất khử	D/ Sự oxi hoá
	11/ Nước hoá hợp với điphotphopentaoxit tạo ra axit nào dưới đây?
	A/ H2SO4	B/ H2CO3	C/ H3PO4	D/ HNO3
	12/ Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành:
	A/ Xanh	B/ Vàng 	C/ Đỏ	D/ Trắng
	II/ TỰ LUẬN: (4 điểm )
	1/ Nêu tính chất hoá học của oxi . Viết các phương trình phản ứng minh hoạ (1,5)
	2/ Cho 6,5 gam kẽm vào bình đựng dung dịch chứa 19,6 gam axit sunfuric 	loãng
	( H2SO4) 
	a/ Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc?
	b/ Sau phản ứng chất nào còn dư? Khối lượng là bao nhiêu ?
ĐÁP ÁN
 I/ TRẮC NGHIỆM:
	1/ C 	2/ D	3/D	4/C	5/ D	6/ B
	7/ C	8/ A	9/ C	10/ C	11/ C	12/C
	II/ TỰ LUẬN:
	1/ Viết đúng mỗi phương trình (0,25 )
	 Nêu kết luận (0,5 )
	2/ a/ Tính thể tích khí hiđro (1,5)
	 b/ Tìm được chất dư (0,5 )
	 Tìm được khối lượng chất dư ( 0,5 )

File đính kèm:

  • docHO-8-LQD.doc
Đề thi liên quan