Đề kiểm tra học kỳ II môn hoá học lớp 8 ( thời gian 45 phút không kể giao đề)

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn hoá học lớp 8 ( thời gian 45 phút không kể giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường THCS Trần Hưng Đạo	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Giáo viên: Lê Văn Kỳ	 Môn Hoá Học lớp 8 
 ( Thời gian 45ph không kể giao đề)
I/ Phần trắc nghiệm: (6đ) Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:Nếu hai chất khí có cùng thể tích bằng nhau ở cùng diêù kiện nhiệt độ và áp sieeufthif:
	A: Chúng cócùng khối lượng.	B/ Chúng có cùng số phân tử
	C/ Chúng khác nhau về số Mol.	C/ A, B đều đúng.
Câu 2:Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: Oxi, không khí, hidro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận biết được mỗi khí.
	A/ Dùng que đóm đang cháy.	B/ Đốt lần lượt mỗi khí.
	C/ Dùng nướcvôi trong.	D/ Tất cả đều đúng.
Câu 3:Cho công thức hoá học của các chất sau: CuO, H2SO4, NaCl, NaOH.
Dãy hợp chất nào sau đây lần lượt là Oxit, Axit, Bazơ, Muối.
	A/ CuO, H2SO4, NaOH, NaCl.	B/ NaOH, CuO, NaCl, H2SO4.
	C/ H2SO4, NaCl, NaOH, CuO	C/ CuO, NaCl, H2SO4, NaOH.
Câu 4:Dung dịch là hỗn hợp
	A/ Chất rắn trong chất lỏng.	B/ Chất khí trong chất lỏng
	C/ Đồng nhất chất rắn và dung môi.	D/ Đồng nhất của dung môi và chất tan.
Câu 5:Nhận xét nào sau đây em cho là đúng.
	A/ chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
	B/ sự khử là quá trình tách nguyên tử Oxi ra khỏi hợp chất.
	C/ Sự oxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tử oxi với chất khác.
	D/ Tất cả đều đúng.
Câu 6:Cho các Oxit sau đây: Na2O, K2O, SO3, CuO, P2O5, SiO2
Dãy các Oxit nào hoà tan được trong nước.
	A/ Na2O, CuO, SO3, P2O5.	B/ Na2O, K2O, SO3, P2O5.
	C/ SiO2, Na2O, K2O, SO3.	C/ K2O, CuO, SiO2, SO3.
Câu 7:Hỗn hợp khí gồm 16,5g CO2 và 3,5g CO có thể tích (đkc)là:
	A/ 8,4 lít,	B/ 2,8 lít, 	C/ 11,2 lít, 	D/ 10,2 lít.
 Câu 8: Hòa tan 15g muối ăn vào 105g nước. Nồng độ % của dung dịch muối ăn là:
 A/ 15%,	 B/ 12,5%,	 C/ 14,3%, 	 D/ 12%
	Câu 9: Công thức hoá học của muối Canxidihidrophotphat là
	A/ Ca(H2PO4)2,	B/ CaH2PO4, 	C/ Ca(HPO4)2 ,	D/ Ca2HPO4
	Câu 10:Oxit là:
	A/ Hợp chất của nguyên tố Oxi với nguyên tố kim loại.
	B/ Hợp chất gồm 2 nguyên tố.
	C/ Hợp chất của nguyên tố Oxi
	D/ Hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là Oxi.
	Câu 11:Cho 120ml dd NaOH 10% ( D = 1,1g/ml) số mol NaOH có trong dd là:
	A/ 0,33mol,	B/ 0,3 mol, 	C/ 0,5 mol,	D/ 0,4 mol.
	Câu 12:Nhận xét nào sau đây là đúng.
	A/ Dung dịch Axit làm quì tím hoá đỏ B/ Dung dịch Bazơ làm quí hoá xanh.
	C/ Dung dịch Muối làm quì tím hoá đỏ D/ A và B đúng. 
	II/ Phần tự luận: (4đ)
	Câu1:Lập phương trình hoá học các phản ứng có sơ đồ sau đây:
	a/ Dinitơ pentaoxit + Nước 	Axit Nitơric.
	b/ Sắt (III) Oxit + Hidro 	Sắt + Nước
	Cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng hoá học gì?
	Câu 2:
	Cho 2,3g Na tác dụng với 97,8g nước.
	a/ Tính thể tích khí Hidro sinh ra (ở dkc)?
	b/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau phản ứng?
	(Cho: C=12, O= 16, Na=23, H=1)
Đáp án:
 I/Phần trắc nghiệm:
Câu 1: B; Câu 2: A; Câu 3: A; Câu 4: D; Câu 5: D; Câu 6: B: Câu 7: C; Câu 8: B
Câu 9: A: Câu 10: D; Câu 11: A;Câu 12: D
II/ Phần tự luận:
Câu 1:
Lập đúng mỗi phương trình hóa học: 0,5đ
Xác định đúng mỗi loại phản ứng: 0,25đ
Câu 2:
 a/ Tính số Mol Na: 0,25đ
 Lập phương trình hoá học: 0,5đ
 Tính đúng thể tích Hidro: 0,25đ
b/ Tính mNaOH: 0,25đ
 Tính mH2 : 0,25đ
 Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng: 0,5đ
 Tính nồng độ phần trăm cúa dung dịch thu được: 0,5đ

File đính kèm:

  • docHO-8-THD.doc
Đề thi liên quan