Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2009-2010 ngữ văn khối 7

pdf2 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2009-2010 ngữ văn khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pHdNG GrAo DUC - oAo rAo oi xrirur rna Hec rt I NAnt ugc 200e-20r0
nuyfrl niNH MINH nn6x :xc0 vAx. rurot ' z
THdI GIAN lAnt nAt : 90 PHrT (ttrong kd rhdi gian phdt crd )
V rni(c xcnffiu: (3ilidm) Hoc sinh chott c:du trd tdi dting nhdt mdi cdu dttoc 0,25 didm.
Cdu l: Bai thd " SOng nfii nnic Nam" dr/dc vidt theo thd thd:
A. Th6't ngOn til tuy6t B. 'fha't ngOn bdt cri Drrdng luAt
C. Ngfr ng6n trl tuyQt D. Song that luc brit
Cdu 2: Dich gi6 ctta Chinh phu ngdm khtic ld ar?
A. Hd Xudn Hdclng B. Bl huyOn Thanh Quan
( ' . Drr ln Thi Didm D. Nguyen Gia Thidt r
Cdu 3: Dbng nho drrdi ddy kh6ng phii In thhnh ngfr?
A. drlt;c voi d<)i ti6n B. ch6 treo mt'o dAy
C. dch ng6iCay gidng D. lOn tbdc xudng gh6nh
Cdu 4: Tric gii cfia vdn bin Me. t6ild?
A. Et- m6n- d6- de A- mi- xi B. An- phOng- xd D6- d€ C. En- r i- cO D. Pu- skin
Cdu 5: Kidu diQp ngfr nio <lirng trong doan thtl sau'/
" Clng trdng lai nriL cing ch$ng tht'y
T'h6'y xanh xanh nhfrng mt'y ngin dAu
Nghn diu xanh ng{t mdt mdu
Ldng ching ! thidp ai sdu hon ai?"
A. DiOp ngfr cdch quflng B. DiQp ngf ndi tidp
C. DiQp ngfr chuydn tidp ( diep ngfr vbng ) D. Diep ngfr ciich qulng vl rrdi ti0p
Cdu 6: Chf "thi6n" trong ydu td nio sau dCy khOng c6 nghia ld trili '/
A. Thi6n l i B. Thi8n mi
C. Thi6n thu D. Thi0n ha
CAu 7: Bai thd " Bqn d|'n chrti nhd" cia tric gii ndo?
A. Be huydn Thanh Quan B. Hd Xudn Hrlong C. Nguy6n Trai D. Nguv6n Khuydn
Cdu 8: Cap til nio sau dAy kh6ng phii ln til tr6i nghia?
A. sdng - chdt B. crlng - mim C. giiru - kh,i D. nirng - ianh
Cdu 9: Tim cap til ngfr thich hiJp didn vio har ciu thd sau trong bdi *TTnh da tt" cfia Li Bach
" .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v9ng minh nguy0t
.. trr cd hdclng "
A. C'./ dAu * d€ ddu B. De ddu - cit ddu C. Slng tidn - nghi thi D. Nghi thi - sdng tidn
Cdu l0: Crim nghi chu dao cria bdi thcl " Cdm nghi trong dAm thanh tinh" lh g\'!
A. LOn niii nhd ban B. Non nddc hfru tinh
C. 'h1c cinh sinh tinh D. N6i buOn nhd cd huong
CAu I1: CAu ca dao: " Bao nhiOu nu6c lat nhrl6ng bn bdy nhi6u'"sf l dgng bif n phrip nghQ thuQt gi '?
A. An clu B. Hodn clu C. So s6nh D. NhAn h6a
Cdu l2: Trong cAu ca dao sau cri bao nhi0u cip tt tr i{ i nghia?
" Khric s6ng ben ki b6n bOi
B6n ld thi duc, b6n bdi thi trong"
A. MOt cap B. Hai cap C. Ba c5p D. Bi in c ip
II. TLI LUAN: (7 tlidm)
Cim nghi ve tnAy ( cO gi: io) Ad tai trong em nhi6u ki ni€m.
PHoNG rAo DUC - DAo TA0
HUYEN BiNH MINH MON : NGO VAN.
ruAm noc 2otl9 - 2010,
V rnXc ncHrtna: ( 3tlidm) Hoc sinh khoanh rrdn cdu rri ldi dring nhdt m6i cau dudc 0,25d.
II. rU LUdN: ( 7 tlidm )
1. YOu cdu chung:
FIS nf m vfrng phrrdng phr4p ldm bii vdn bidu cim kdt hdp vdi ydu td tU sU, mi€u t6. Bd cuc
chat che, 16 ring, di6n dat tdt, kh6ng m6c l6i chinh t6, ding ti l , dat cAu, d6p rlng y6u cAu cfia dd
ba i .
2. YCu cdu cu thd:
Hoc sinh c6 thd trinh bdy bXng nhidu cdch kh6c nhau nhr/ng cAn ddm b6o ydu td bidu cdm,
mi6u td vh tU sU , bdi ldm c6 dri ba phAn nhu sau: Md bAi, ThAn bai, Kdt bai.
A: M0 bdi: Gidi thiQu sd hlQc vd thAy ( cd), tinh cim cfia minh Cdi vOi thAy ( c6 ) d6.
B: Thdn Drii: Trinh bdy nhfrng cdm nghi r.d mi6u ti nhfrng chi tidt ti6u bidu cria thAy ( c6 )
- ngr/di em lda chon dd bdy t6 c6m nghl,
- N€u dudc kh6ng gian, thdi gian n6y sinh cim xric.
- An trrQng ban dAu cria em vd thAy ( c6 ): ngoai hinh, tinh c6ch, cfl chi, ldi n6i, th6i
dQ, hdnh dQng.,.
- Hdi rlc vd ki niQm: srr chdm s6c An cAn, sd chi b6o tAn tinh, nghiOm khdc md thAn
thdclng.
- Suy nghi vd nhfrng kh6 khdn, r't't vi cfia thAy ( cd ) trong nghd day hoc; ni6m say
md <Idi vdi cdng vi6c; t inh c6m dac bi6t md thAy ( cO ) ddnh cho em.
- C6m nhfn vd 6nh hddng cria thAy ( cO ) Aoi vCi b6n thdn em vd ddi vOi xd h6i.
C.. KAi brii: NOu cdm xric chung vd thA1, ( c6 ).
Ltu j,: Trong bdi vdn bidu cim phdi ket hctp yeu td mi€u ti vh tu srt.
3. Ti6u chudn cho didm:
. 
+ Didm 6- 7:D6p r lng ddy dr i y6u cAu trdn, bo cuc chat ch6, 16 rdng, di6n dat c6 m6t vhi
sai s5t nh6.
+ Didm 4 - 5: Dr{p rl lng 213 y€u cAu tr€n, c6 bo cgc ch4t ch6, 16 rdng, di6n dat kh6, c6 thd
mic 4 -5 l6i vd ding tr), dflt cAu.
+ Eidrn 2 -3 :Ddp tngVz nhu cAu trdn, c6 bd cuc. diSn dat tam, c6 thd mdc 6 - 1 l6 i Onng
td d{t c0u.
+ Didm 1 - 0: Bdi ldm cdn nhidu sai s6t, chrta ndm vfng phrldng phiip, hodc lac dd.
HUdNc oAru cnAm rndr z
CAU
.l
I 2 aJ 4 5 6 1 8 9 10 1 i 12
Ddn r in A C B A C D D C A D C B
GHI CHU : Cdn hQi y thdng nh6't bidu didm trong td, nh6m trddc khi chdm bii.

File đính kèm:

  • pdfDE THI DAP AN HK1 0910 PGD VAN7.pdf
Đề thi liên quan