Đề kiểm tra học kì II môn Tiếng việt Lớp 5 - Trường Tiểu học Hướng Phú Thọ

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Tiếng việt Lớp 5 - Trường Tiểu học Hướng Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lôùp Naêm. . . .	 Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 	 
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II	 	ÑEÀ 1
 Ñieåm: 	Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 200 - 200
Thôøi gian : 30 phuùt 
Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp .
	Moät vuï ñaém taøu
Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ, khoaûng 12 tuoåi. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta, cao hôn Ma-ri-oâ. Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. 
Ñeâm xuoáng, luùc chia tay, Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi, xoâ caäu ngaõ duùi. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.
Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu, nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Hai tieáng ñoàng hoà troâi quaCon taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Quang caûnh thaät hoãn loaïn.
Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta, hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån. Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.
Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.” Hai ñöùa treû söïc tænh, lao ra.
- Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. - Moät ngöôøi noùi.
Nghe theá, Giu-li-eùt-ta söõng sôø, buoâng thoõng hai tay, ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng.
Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï”
Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.
Chieác xuoàng bôi ra xa. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù. Coâ baät khoùc nöùc nôû, giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !”
	Theo A-MI-XI 
	Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau:
Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
	 b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn. 
b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
 b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
 c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.
	a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
Caâu5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
	(quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Caâu 6 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”	Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
	 	a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
Caâu 7 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
Caâu 8 : Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø “boån phaän” laø : 
a) nghóa vuï, nhieäm vuï, traùch nhieäm, phaän söï.	c) nghóa vuï, nhieäm vuï, chöùc naêng, phaän söï
b) nghóa vuï, chöùc phaän, traùch nhieäm, phaän söï
Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
b) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? 
a) Laëp töø ngöõ.	c) Duøng töø ngöõ noái. 
b) Thay theá töø ngöõ.
Töø . . . . . . . . . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)
 	 Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm.
HOÏ VAØ TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lôùp Naêm. . . .	 Tröôøng TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ 	 
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II	 	ÑEÀ 2
 Ñieåm: 	Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 200 - 200
Thôøi gian : 30 phuùt 
Ngaøy thi : 
 Ñoïc thaàm baøi “Moät vuï ñaém taøu” vaø laøm caùc baøi taäp .
	Moät vuï ñaém taøu
Treân chieác taøu thuyû rôøi caûng Li-vô-pun hoâm aáy coù moät caäu beù teân laø Ma-ri-oâ, khoaûng 12 tuoåi. Taøu nhoå neo ñöôïc moät luùc thì Ma-ri-oâ quen moät baïn ñoàng haønh. Coâ beù laø Giu-li-eùt-ta, cao hôn Ma-ri-oâ. Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï. Ma-ri-oâ khoâng keå gì veà mình. Boá caäu môùi maát neân caäu veà queâ soáng vôùi hoï haøng. 
Ñeâm xuoáng, luùc chia tay, Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soáng lôùn aäp tôùi, xoâ caäu ngaõ duùi. Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, roài dòu daøng gôõ chieác khaên ñoû treân maùi toùc baêng cho baïn.
Côn baõo döõ doäi baát ngôø noåi leân. Nhöõng ñôït soùng khuûng khieáp phaù thuûng thaân taøu, nöôùc phun vaøo khoang nhö voøi roàng. Hai tieáng ñoàng hoà troâi quaCon taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn. Quang caûnh thaät hoãn loaïn.
Ma-ri-oâ vaø Giu-li-eùt-ta, hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån. Maët bieån ñaõ yeân hôn. Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.
Chieác xuoàng cuoái cuøng ñöôïc thaû xuoáng. Ai ñoù keâu leân : “Coøn choã cho moät ñöùa beù.” Hai ñöùa treû söïc tænh, lao ra.
- Ñöùa nhoû thoâi ! Naëng laém roài. - Moät ngöôøi noùi.
Nghe theá, Giu-li-eùt-ta söõng sôø, buoâng thoõng hai tay, ñoâi maét thaån thôø tuyeät voïng.
Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï”
Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc. Ngöôøi ta naém tay coâ loâi leân xuoàng.
Chieác xuoàng bôi ra xa. Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù. Coâ baät khoùc nöùc nôû, giô tay veà phía caäu : “Vónh bieät Ma-ri-oâ !”
	Theo A-MI-XI 
Ñaùnh daáu X vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát hoaëc ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng caùc caâu hoûi sau:
Caâu 1 : Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø “boån phaän” laø : 
a) nghóa vuï, nhieäm vuï, chöùc naêng, phaän söï
b) nghóa vuï, chöùc phaän, traùch nhieäm, phaän söï	c) nghóa vuï, nhieäm vuï, traùch nhieäm, phaän söï.
Caâu 2 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
a) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
b) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
c) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
Caâu 3 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? 
a) Laëp töø ngöõ.	c) Thay theá töø ngöõ.
c) Duøng töø ngöõ noái. 
 Töø . . . . . . . . . . .duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)
KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO ÑAÂY VÌ LAØ PHAÙCH SEÕ ROÏC ÑI
Caâu 4: a) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
Caâu 5 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? 
b) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn. 
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
c) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
Caâu 6 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
 a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
 b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 7: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?
a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
c) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
Caâu8 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
	(quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Caâu 9 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”	Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
	 	b) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
Caâu 1 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp.
 Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm
PGD TXTA
TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
 	Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 200 - 200
Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . -Thôøi gian : 50 phuùt 
	 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT
	I- Vieát Chính taû : (5 ñieåm)
Baøi vieát : Con gaùi
Meï saép sinh em beù. Caû nhaø mong, mô haùo höùc. Theá roài meï sinh moät em gaùi. Dì Haïnh baûo : “Laïi moät vòt trôøi nöõa.” Caû boá vaø meï ñeàu coù veû buoàn buoàn.
Ñeâm, Mô traèn troïc khoâng nguû. Em khoâng hieåu vì sao moïi ngöôøi coù veû khoâng vui laém khi meï sinh em gaùi. Mô thì keùm gì con trai nhæ ? ÔÛ lôùp, em luoân laø hoïc sinh gioûi. Tan hoïc, caùc baïn trai coøn maõi ñaù boùng thì Mô ñaõ veà caëm cuïi töôùi rau roài cheû cuûi, naáu côm giuùp meï. Caùc baïn noùi raèng con gaùi chaúng ñöôïc tích söï gì. Töùc gheâ!
 II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
 Ñeà baøi :Taû caûnh moät ñeâm traêng ñeïp ôû mieàn queâ .
PGD TXTA
TRÖÔØNG TH HÖÔÙNG THOÏ PHUÙ
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KÌ II
 	Moân: TIEÁNG VIEÄT - Khoái 5. Naêm hoïc : 200 - 200
Ngaøy thi : . . . . . . . . . . . . -Thôøi gian : 50 phuùt 
	 BAØI KIEÅM TRA VIEÁT
	I- Vieát Chính taû : (5 ñieåm)
Baøi vieát : Con gaùi
Meï saép sinh em beù. Caû nhaø mong, mô haùo höùc. Theá roài meï sinh moät em gaùi. Dì Haïnh baûo : “Laïi moät vòt trôøi nöõa.” Caû boá vaø meï ñeàu coù veû buoàn buoàn.
Ñeâm, Mô traèn troïc khoâng nguû. Em khoâng hieåu vì sao moïi ngöôøi coù veû khoâng vui laém khi meï sinh em gaùi. Mô thì keùm gì con trai nhæ ? ÔÛ lôùp, em luoân laø hoïc sinh gioûi. Tan hoïc, caùc baïn trai coøn maõi ñaù boùng thì Mô ñaõ veà caëm cuïi töôùi rau roài cheû cuûi, naáu côm giuùp meï. Caùc baïn noùi raèng con gaùi chaúng ñöôïc tích söï gì. Töùc gheâ!
 II- Taäp laøm vaên : (5 ñieåm)
 Ñeà baøi :Taû caûnh moät ñeâm traêng ñeïp ôû mieàn queâ .
 ÑAÙP AÙN ÑOÏC THAÀM
Caâu 1: a) Hoaøn caûnh cuûa Ma-ri-oâ khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa caäu :
 Boá vöøa maát, veà queâ soáng vôùi hoï haøng.
	 b) Hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta khi leân taøu vaø muïc ñích chuyeán ñi cuûa coâ :
 Ñang treân ñöôøng veà nhaø, gaëp laïi boá meï.
Caâu 2 : Khi Ma-ri-oâ bò thöông, Giu-li-eùt-ta ñaõ laøm nhöõng gì ñeå chaêm soùc baïn ? .
a) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn. 
b) Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, lau maùu treân traùn baïn, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
 X c) Giu-li-eùt-ta hoaûng hoát chaïy laïi. Coâ quyø xuoáng beân Ma-ri-oâ, gôõ chieác khaên buoäc toùc cuûa mình ñeå baêng veát thöông cho baïn.
Caâu 3 : Ma-ri-oâ phaûn öùng theá naøo khi ngöôøi treân xuoàng muoán nhaän ñöùa beù nhoû hôn laø caäu ?
a) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
 X b) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Noùi roài, caäu oâm ngang löng Giu-li-eùt-ta thaû xuoáng nöôùc.
 c) Moät yù nghó vuït ñeán, Ma-ri-oâ heùt to : “Giu-li-eùt-ta, xuoáng ñi ! Baïn coøn boá meï” Ma-ri-oâ hai tay oâm chaët coät buoàm, khieáp sôï nhìn maët bieån .
Caâu 4: Quyeát ñònh nhöôøng Giu-li-eùt-ta xuoáng xuoàng cöùu naïn cuûa Ma-ri-oâ noùi leân ñieàu gì veà caäu beù ?.
	a) Ma-ri-oâ muoán ñeàn ñaùp laïi taám loøng Giu-li-eùt-ta ñaõ giaønh cho caäu khi chaêm soùc caäu bò thöông.
b) Ma-ri-oâ nghó hoaøn caûnh cuûa Giu-li-eùt-ta vui hôn neân coâ ñaùng ñöôïc soáng hôn caäu.
 X c) Ma-ri-oâ coù taâm hoàn cao thöôïng, nhöôøng söï soáng cho baïn, hi sinh baûn thaân vì baïn.
Caâu5 : Ñieàn vaøo choã troáng caùc töø ngöõ trong ngoaëc cho phuø hôïp vôùi tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong caâu chuyeän.
	(quaû quyeát, taän tuî. duõng caûm, deã xuùc ñoäng, cao thöôïng, dòu daøng, chòu ñöïng, kín ñaùo, toát buïng)
a) Tính caùch cuûa Ma-ri-oâ : quaû quyeát, duõng caûm, cao thöôïng, chòu ñöïng, kín ñaùo.
b) Tính caùch cuûa Giu-li-eùt-ta : taän tuî, deã xuùc ñoäng, dòu daøng, toát buïng.
 Caâu 6 : “Ñeâm xuoáng,(1) luùc chia tay,(2) Ma-ri-oâ ñònh chuùc baïn nguû ngon thì moät ngoïn soùng lôùn aäp tôùi vaø xoâ caäu ngaõ duùi.”	Daáu phaåy trong caâu treân coù taùc duïng laø :
	 X a) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ.
b) Daáu phaåy (1) ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
c) Daáu phaåy (1)ï ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ, daáu phaåy (2) ngaên caùch caùc veá caâu trong caâu gheùp.
Caâu 7 : Theâm traïng ngöõ thích hôïp vaøo choã troáng trong moãi caâu sau ñaây :
Vôùi moät maåu buùt chì, baïn Hoa veõ moät böùc tranh thaät ñeïp. ( HS coù theå ñieàn TN chæ nôi choán, thôøi gian,
Leân lôùp 5, em seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi.
Caâu 8 : Nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø “boån phaän” laø : 
 X a) nghóa vuï, nhieäm vuï, traùch nhieäm, phaän söï.	 c) nghóa vuï, nhieäm vuï, chöùc naêng, phaän söï
b) nghóa vuï, chöùc phaän, traùch nhieäm, phaän söï
Caâu 9 : Caâu naøo döôùi ñaây laø caâu gheùp ?
a) Coâ ñang treân ñöôøng veà nhaø vaø raát vui vì saép ñöôïc gaëp laïi boá meï.
 X b) Con taøu chìm daàn, nöôùc ngaäp caùc bao lôn.
c) Giu-li-eùt-ta baøng hoaøng nhìn Ma-ri-oâ ñang ñöùng treân maïn taøu, ñaàu ngöûng cao, toùc bay tröôùc gioù.
Caâu 10 : Trong chuoãi caâu : “(1) Maët bieån ñaõ yeân hôn. (2) Nhöng con taøu vaãn tieáp tuïc chìm.”Caâu (2), lieân keát vôùi caâu (1) baèng caùch naøo ? 
a) Laëp töø ngöõ.	X c) Duøng töø ngöõ noái. 
b) Thay theá töø ngöõ.
Töø Nhöng duøng ñeå lieân keát caâu (2) vôùi caâu (1)
 	 Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm.
Gv soaïn : Phaïm Thò Ñeïp
Tröôøng TH Höôùng Thoï Phuù 
TXTA .Long An

File đính kèm:

  • docTIENG VIET 5 HKII doc.doc