Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Khối 4 - Năm học 2013-2014

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Khối 4 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Name : .
Class : 4.
 	 KIỂM TRA HỌC KÌ I (2013-2014)
 LET’S GO 1B
Thời gian: 30phút 
I. Sắp xếp thành từ hoàn chỉnh: (2m)
1. keti	 → .	 	2. cra	 → ..	
3. sunyn → ..	 	4. shrot	→ ..
II. khoanh từ không cùng loại : (2m)
1. 	a. windy	b. happy	c. rainy	
2. 	a. car	b. kite	c. long
3. 	a. cloudy	b. flowers	c. trees
4. 	a. ruler	b. under	c. Eraser
III. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng :(2m)
1. Is it a ball ? - No, it ........... 	A. is not	B. do not	C. can not 	D. is
2. How many............ are there? 	A.a flower	B.flower	C.flowers 	D.the flower
3. It is ...... long jump rope? 	A. a 	B. the	C. an	D. many
4. Can you play with a yoyo?- Yes, ............. A. I can not	 B. you can	 C. I can	D. hungry
 IV. Nhìn tranh hoàn thành các câu sau : ( 1m)
1. How many trees are there ?	2. She can............................... 
 There is..............................
V.Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:(1m)
1. old /are / you / How / ?	..
2. you / climb / Can/ you /tree /a /?	..
VI. Khoanh tròn đáp án đúng : (2m)
1. How many trees are there? 	2. Can you play with a yo yo?	
a. There are seven trees. 	a. No, you can’t. 
b. There are eight trees.	b. No, she can’t.
c. There are nine trees.	c. No, I can’t.
3. How’s the weather?	4. What’s it?
a. It’s cloud.	a. It’s a ball.
b. It’s cloudy.	b. It’s ball.
c. It’s rainy.	c. It’s a doll.

File đính kèm:

  • docDe Anh van Lop 4 HK 1.doc