Đề kiểm tra định kì lần 1 Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÆÅÌNG TH TRÁÖN QUÄÚC TOAÍN	 KIÃØM TRA ÂËNH KYÌ LÁÖN 1
Låïp: 2 ............	 Nàm hoüc 2008 - 2009
Hoü vaì tãn: ...................................	 Män: Tiãúng Viãût.
	 Thåìi gian: 60 phuït.
	Âiãøm 	Nháûn xeït cuía giaïo viãn
PHÁÖN I. Âoüc hiãøu - Luyãûn tæì vaì cáu: (30 phuït)
Âoüc tháöm máùu chuyãûn "Âäi Baûn" (Tiãúng Viãût 2, táûp 1, trang 75), ghi dáúu x vaìo ä träúng træåïc yï traí låìi âuïng:
Buïp Bã laìm nhæîng viãûc gç ?
c	 Queït nhaì vaì ca haït.
c 	 Queït nhaì, ræía baït vaì náúu cåm.
c Ræía baït vaì hoüc baìi
Dãú Meìn haït âãø laìm gç ?
c Haït âãø luyãûn gioüng
c Tháúy baûn váút vaí, haït âãø tàûng baûn.
c Muäún cho baûn biãút mçnh haït ráút hay.
Cáu naìo dæåïi âáy âæåüc cáúu taûo theo máøu : Ai laì gç ?
c Täi laì Dãú Meìn.
c Ai haït âáúy ?
c Täi haït âáy.
Em haîy tçm 4 tæì chè cáy cäúi ?
.......................................................................................................................................
PHÁÖN II. Chênh taí - Táûp laìm vàn (40 phuït)
Chênh taí (Nghe - Viãút): Ngäi træåìng måïi (15 phuït). (Viãút âoaûn :"Tæì âáöu âãún ...láúp loï trong cáy").
Baìi viãút:
2. Táûp laìm vàn: (25 phuït)
Dæûa vaìo caïc cáu hoíi dæåïi âáy, em haîy viãút mäüt âoaûn vàn ngàõn (3 âãún 5 cáu) noïi vãö em vaì træåìng em:
Em tãn laì gç ?
Em hoüc låïp máúy ? ÅÍ træåìng naìo ?
Træåìng em coï nhæîng caính gç âeûp ?
BAÌI LAÌM

File đính kèm:

  • docDe thi TViet 2 giua ki 1 0809.doc