Đề kiểm tra định kì học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 2 (Có đáp án) - Năm học 2012-2013

pdf10 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 2 (Có đáp án) - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC: . 
HỌ TÊN: ..................... 
LỚP:.............................................. 
Số 
báo 
danh 
KTĐK – U I HỌ KỲ II / NH 2012 – 2013 
MÔN TOÁN LỚP 2 
Ngày 3/05/2013 
Thời gian làm bài: 40 phút 
Giám thị 
Giám thị 
Số 
mật mã 
Số 
thứ tự 
. 
Điểm 
Nhận xét 
Giám khảo 
Giám khảo 
Số 
mật mã 
Số 
thứ tự 
 PHAÀN 1: Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng (1 ñieåm) 
 1. 1m baèng: 
 a. 10 cm b. 100 cm c. 1000 cm 
 2. Treân maët ñoàng hoà, kim ngaén vaø kim daøi ñeàu chæ soá 6. Nhö vaäy, ñoàng hoà chæ : 
 a. 6 giôø b. 6 giôø 6 phuùt c. 6 giôø 30 phuùt 
 PHAÀN 2 : 
3. Vieát caùc soá thích hôïp vaøo choã chaám : (1 ñieåm) 
 - Ba traêm linh baûy : ................................................................................. 
 - Saùu traêm chín möôi laêm : ...................................................................... 
4. Ñieàn soá troøn traêm thích hôïp vaøo oâ troáng : (0,5 ñieåm) 
 5. Toâ maøu 
3
1
 soá con caù trong hình döôùi ñaây : (0,5 ñieåm) 
 6. Noái coät A vôùi coät B thích hôïp : (1 ñieåm) 
 A B 
Toång cuûa 12 vaø 8   35 
Hieäu cuûa 45 vaø 10   27 
Thöông cuûa 9 vaø 3   20 
Tích cuûa 9 vaø 3   3 
100 
 400 
HỌ SINH KHÔNG ĐƯỢ VIẾT VÀO KHUNG NÀY 
VÌ ĐÂY LÀ PHÁ H, SẼ RỌ ĐI MẤT 
 
 Ñieàn daáu thích hôïp (, =) vaøo choã chaám : (1 ñieåm) 
 897 . 987 799 .. 700 + 70 + 9 
 999 - 20 ... 970 650 . 600 + 5 
8. Ñaët tính roài tính: (1 ñieåm) 
 804 + 162 = 784 – 563 = 
 .. .. 
 ....... ... 
 ....... ... 
9. Tìm X : (1 ñieåm) 
 X : 5 = 9 4 x X = 32 
 .. .. 
 ....... ... 
 ....... ... 
10. Tính : (1 ñieåm) 
 5 x 8 + 25 = 28 : 4 + 40 = 
  . 
 .. . 
11. Mỗi bộ quần aùo may hết 3 m vải. Hỏi may 4 bộ quần aùo như thế thì sử dụng bao nhieâu 
meùt vải ? (2 ñieåm) 
 Giaûi 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 81 
661
2 
482 
661
2 
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM MOÂN TOAÙN LÔÙP 2 
KIEÅM TRA CUOÁI HKII – NAÊM HOÏC 2012 – 2013 
 PHAÀN 1: 1b 2c (0,5 ñieåm/caâu) 
 PHAÀN 2: 
 3. Vieát caùc soá thích hôïp vaøo choã chaám: (0,5 ñieåm/caâu) 
 - Ba traêm linh baûy: 307 
 - Saùu traêm chín möôi laêm : 695 
 4. HS đieàn soá thích hôïp ñuùng vaøo oâ troáng : (0,5 ñieåm) 
 5. Toâ maøu ñuùng 
3
1
 soá con caù trong hình: (0,5 ñieåm) 
 6. Noái coät A vôùi coät B thích hôïp : (1 ñieåm) 
 A B 
7. Ñieàn daáu thích hôïp (, =) vaøo choã chaám : (1 ñieåm) 
 897 700 + 70 + 9 
 999 - 20 = 970 650 > 605 
8. Ñaët tính roài tính: (1 ñieåm) 
 804 + 162 784 – 563 
 - Ñaët tính ñuùng vaø keát quaû ñuùng: 0,5ñ/baøi 
9. Tìm x : (0,5ñ/baøi) 
 x : 5 = 9 4 x x = 32 
 x = 9 x 5 x = 32 : 4 
 x = 45 x = 8 
10. Tính: (0,5ñ/baøi) 
 5 x 8 + 25 = 40 + 25 28 : 4 + 40 = 7 + 40 
 = 65 = 47 
 11. Giaûi 
 May 4 boä quaàn aùo thì söû duïng heát : (0,5 ñieåm) 
 3 x 4 = 12 (m) (1ñieåm) 
 Ñaùp soá: 12 m (0,5 ñieåm) 
Toång cuûa 12 vaø 8   35 
Hieäu cuûa 45 vaø 10   27 
Thöông cuûa 9 vaø 3   20 
Tích cuûa 9 vaø 3   3 
81 
661
2 
482 
661
2 
100 
200 
300 
400 
TRƯỜNG TIỂU HỌC :  
HỌ TÊN : ....................................... 
LỚP :................................................... 
KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II – NH : 2012 – 2013 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 
KIỂM TRA ĐỌC 
Ngày 10/05/2013 
Giám thị 
Giám thị 
Số mật mã 
Số thứ tự 
 ...................................................................................................................................................................... 
Điểm 
Nhận xét 
Giám khảo 
Giám khảo 
Số mật mã 
Số thứ tự 
I. ÑOÏC THAØNH TIEÁNG : 
 Hoïc sinh boác thaêm ñoïc moät ñoaïn vaên (khoaûng 50 tieáng/phuùt) thuoäc moät trong nhöõng baøi sau 
ñaây vaø traû lôøi 1 caâu hoûi (do giaùo vieân neâu) veà noäi dung ñoaïn hoïc sinh ñöôïc ñoïc: 
 Baøi 1: Những quả đào (saùch TV lôùp 2, taäp 2 - trang 91) 
 Ñoaïn 1: “ Sau một chuyến đi xa  cháu thấy đào có ngon không ?” 
 Ñoaïn 2: “ Cậu bé Xuân ông hài lòng nhận xét.” 
Ñoaïn 3: “ Thấy Việt chỉ chăm chú  trốn về.” 
 Baøi 2: Baûo veä nhö theá laø raát toát (saùch TV lôùp 2, taäp 2 - trang 113) 
 Ñoaïn 1: “Ñôn vò baûo veä  voïng gaùc.” 
 Ñoaïn 2: “Ñang quan saùt  xem giaáy tôø aï!” 
 Ñoaïn 3: “ OÂng cuï vui veû  baûo veä nhö theá laø raát toát.” 
 Baøi 3 : Lượm (saùch TV lôùp 2, taäp 2 - trang 130) 
 Ñoaïn 1: 3 khổ thơ đầu 
 Ñoaïn 2: 3 khổ thơ cuối 
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc Ñieåm 
1. Ñoïc ñuùng tieáng,ñuùng töø ../ 3 ñ 
2. Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu ../ 1 ñ 
3. Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu ( khoâng quaù 1 phuùt) ../ 1 ñ 
4. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu ../ 1 ñ 
 Coäng: ../ 6 ñ 
Höôùng daãn kieåm tra 
1.- Ñoïc ñuùng tieáng.töø : 3 ñ 2. - Ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, caùc cuïm töø roõ nghóa: 1 ñ 
 - Ñoïc sai töø 1- 2 tieáng : 2,5 - Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû 3 – 4 daáu caâu : 0,5 ñ 
 - Ñoïc sai töø 3- 4 tieáng : 2 ñ - Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû 5 daáu caâu trôû leân : 0,5 ñ 
 - Ñoïc sai töø 5- 6 tieáng : 1,5 ñ 3. Toác ñoä ñoïc : 1 ñ 
 - Ñoïc sai töø 7- 8 tieáng : 1 ñ - Ñoïc vöôït 1 phuùt – 2 phuùt : 0,5 ñ 
 - Ñoïc sai töø 9- 10 tieáng : 0,5 ñ - Ñoïc vöôït 2 phuùt (ñaùnh vaàn nhaàm) : 0ñ 
 - Ñoïc sai treân 10 tieáng : 0 ñ 4. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñ 
 - Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0,5ñ 
 - Khoâng traû lôøi ñöôïc hoaëc traû lôøi sai yù : 0ñ 
 
Baøi ñoïc : Mưa mùa xuân 
 Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại rơi mà như nhảy nhót. 
Trong mưa, từ trong búp xanh bỗng vươn ra ba cái nụ xinh, nhỏ bé và đáng yêu. Người ta nhìn 
và thầm hỏi : “ Phải chăng mùa xuân đặt màu xanh trong ấy ? ”. Một ngày, hai ngày,  nụ hoa 
lớn nhích dần lên. Mưa nôn nóng lắm ! Mưa như thôi thúc. Và nhìn kia, những nụ hoa đang bồi 
hồi hé nở, năm cánh hoa trắng muốt. Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những 
hạt mưa ấm áp trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa 
xuân đã mang lại cho vạn vật sức sống .Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái 
ngọt. 
 Nguyễn Thị Như Trang 
 / 4ñ 
Caâu 1:...../0,5ñ 
Caâu 2:...../ 0,5ñ 
Caâu 3:../ 1ñ 
Caâu 4:/ 1ñ 
Caâu 5:/ 1ñ 
II. ÑOÏC THAÀM (25 phuùt) 
 Em ñoïc thaàm baøi “Möa muøa xuaân” vaø thöïc hieän caùc baøi taäp sau ñaây 
(khoanh troøn chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng nhaát ôû câu 1 và câu 2) : 
 1. Taùc giaû mieâu taû möa muøa xuaân nhö theá naøo ? 
 a. nhoû beù vaø ñaùng yeâu 
 b. xoân xao, phôi phôùi 
 c. aám aùp, trong laønh 
2. Caây coái traû ôn cho möa nhö theá naøo ? 
 a. mang laïi cho vaïn vaät söùc soáng 
 b. caàn maãn, tieáp nhöïa cho caây coû 
 c. caû muøa hoa thôm, traùi ngoït 
3. Tìm vaø ghi laïi 2 töø ngöõ mieâu taû veû ñeïp cuûa haït möa trong baøi “Möa 
muøa xuaân”. 
.......... 
4. Haõy giaûi nghóa caùc töø döôùi ñaây baèng töø traùi nghóa vôùi noù: 
 a. nhoû beù : traùi nghóa vôùi .................................................................................. 
 b. aám aùp : traùi nghóa vôùi .................................................................................. 
5. Ñaët caâu vôùi 1 töø traùi nghóa vöøa tìm ñöôïc ôû caâu 4 : 
... 
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY 
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT 
TRƯỜNG TIỂU HỌC: ...... 
HỌ TÊN: ........................................ 
LỚP: ....................................... 
KTĐK – CUỐI HỌC KỲ II – NH: 2012 – 2013 
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 
KIỂM TRA VIẾT 
Ngày 10/05/2013 
Giám thị 
Giám thị 
Số mật mã 
Số thứ tự 
............. 
Điểm 
Nhận xét 
Giám khảo 
Giám khảo 
Số mật mã 
Số thứ tự 
/5 ñ 
Phaàn ghi loãi 
 I – CHÍNH TAÛ: (15 phuùt) 
 Baøi “Chieác reã ña troøn” ( HS vieát töïa baøi vaø ñoaïn vaên töø “Buoåi sôùm hoâm aáy 
. laøm noù rôi xuoáng”, saùch TV lôùp 2 / taäp 2 trang 107) 
Höôùng daãn chaám chính taû 
- Baøi khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng saïch seõ ñöôïc : 5 ñieåm 
 - Sai 1 loãi tröø 0,5 ñieåm; nhöõng loãi sai gioáng nhau chæ tröø ñieåm 1 laàn 
 - Chöõ vieát khoâng roõ raøng; sai veà ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng 
saïch seõ tröø 1 ñieåm toaøn baøi. 
 - Giaùo vieân chaám vaø söûa loãi cho hoïc sinh theo qui ñònh. 
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY 
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT 
/ 5 ñ 
Phaàn ghi loãi 
II - TAÄP LAØM VAÊN: (25 phuùt) 
Ñeà baøi: 
 Em haõy vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 4 ñeán 5 caâu ) ñeå keå veà moät vieäc toát 
maø em ñaõ laøm ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch, ñeïp. 
 Gôïi yù : 
1. Vieäc toát em ñaõ laøm ñoù laø vieäc gì ? 
2. Em thöïc hieän vieäc toát ñoù nhö theá naøo ? 
3. Vieäc laøm ñoù mang ñeán lôïi ích gì ? 
4. Caûm nghó cuûa em khi ñaõ laøm ñöôïc vieäc toát ñoù ? 
 Baøi laøm 
HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 2 
CUOÁI HKII – NAÊM HOÏC 2012 - 2013 
A. ÑOÏC THAÀM: (4 ñieåm) 
Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi “Möa muøa xuaân” vaø laøm caùc baøi taäp. 
 - Caâu 1: 1 b (0,5ñ) Caâu 2: 2 c (0,5ñ) 
- Caâu 3: HS tìm vaø ghi laïi ñuùng 2 töø ngöõ mieâu taû veû ñeïp cuûa haït möa ñöôïc 0,5 ñ/ töø 
 Gôïi yù : nhoû beù, meàm maïi, aám aùp, trong laønh 
Caâu 4: HS giaûi nghóa ñuùng caùc töø döôùi ñaây baèng töø traùi nghóa vôùi noù: 
 a. Nhoû beù: traùi nghóa vôùi to lôùn (0,5ñ) 
 b. AÁm aùp : traùi nghóa vôùi laïnh leõo, laïnh giaù, giaù baêng (0,5ñ) 
Caâu 5: HS ñaët caâu vôùi ñuùng 1 töø traùi nghóa vöøa tìm ñöôïc ôû caâu 4, caâu vieát ñuùng ngöõ phaùp : ñaàu 
caâu vieát hoa, cuoái caâu coù ghi daáu chaám ñöôïc troïn 1 ñ. 
Khoâng vieát hoa ñaàu caâu hoaëc cuoái caâu khoâng ghi daáu chaám tröø 0,5ñ 
B. VIEÁT: 
 I. Chính taû : (5 ñieåm) 
- Baøi khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, saïch seõ ñöôïc 5 ñieåm. 
- Sai 1 loãi, tröø 0,5ñieåm. Nhöõng loãi sai gioáng nhau chæ tröø ñieåm 1 laàn. 
- Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng saïch seõ, tröø 1 ñieåm 
toaøn baøi. 
 II. Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) 
1. Yeâu caàu: 
- HS vieát ñöôïc ñoaïn vaên khoaûng 5 caâu, dieãn ñaït yù troïn veïn, bieát söû duïng daáu caâu vaø vieát hoa 
chöõ caùi ñaàu caâu. 
- Noäi dung: keå veà moät vieäc toát maø em ñaõ laøm ñeå giöõ gìn tröôøng, lôùp saïch, ñeïp . 
2. Bieåu ñieåm: 
- Neâu ñöôïc vieäc toát em ñaõ laøm . (1ñ) 
- Keå nhöõng vieäc laøm cuï theå khi thöïc hieän vieäc toát ñoù (2ñ) 
 - Neâu ñöôïc lôïi ích cuûa vieäc toát mình ñaõ laøm. (1ñ) 
- Neâu ñöôïc caûm nghó cuûa baûn thaân khi laøm ñöôïc vieäc toát ñoù. (1ñ) 
 (HS coù theå dieãn ñaït baèng nhieàu caùch, khoâng nhaát thieát phaûi traû lôøi ñuùng theo caâu hoûi gôïi yù. Tuyø 
noäi dung vaø hình thöùc trình baøy baøi laøm cuûa HS, GV ñaùnh giaù chính xaùc vaø coâng baèng ñoái vôùi baøi 
laøm cuûa caùc em). 
Löu yù: 
- HS vieát sai chính taû, töø 3 – 5 loãi, tröø ø 0, 5ñieåm; vieát sai treân 5 loãi, tröø 1 ñieåm toaøn baøi. 
- HS söû duïng daáu caâu khoâng ñuùng, tuøy möùc ñoä, tröø töø 0,5 ñieåm ñeán 1 ñieåm. 

File đính kèm:

  • pdfDe dap an Toan TViet 2 CK2.pdf
Đề thi liên quan