Đề kiểm tra chương III phân môn: Hình học lớp 9

doc5 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 951 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chương III phân môn: Hình học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 57: kiÓm tra
A. Môc tiªu: 
- KiÓm tra viÖc n¾m KT cña häc sinh sau khi häc ch­¬ng 3.
VÒ KT c¬ b¶n: Gãc trong ®­êng trßn; Tø gi¸c néi tiÕp; §é dµi 	®­êng trßn; cung trßn; diÖn tÝch h×nh trßn; h×nh qu¹t trßn.
- H/s biÕt vÏ h×nh; tÝnh to¸n; lËp luËn chøng minh.
- Tù gi¸c; nghiªm tóc lµm bµi
B. ChuÈn bÞ
G/v: §Ò kiÓm tra; ®¸p ¸n
H/s: KiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng
C. Ma trận đề kiểm tra chương III – Hình 9
 Cấp độ
Các
chủ đề
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Cung, liên hệ giữa cung và dây
Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của 2 cung theo 2 dây tương ứng.
Hiểu được cách so sánh hai cung
Biết cách tính số đo cung theo định nghĩa
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ % 
1
0,5 5%
1
0,5 5%
1
0,5 5%
1
1 10%
4
2,5 25%
2. Góc và đường tròn
Nhận biết được góc tạo bởi 2 cát tuyến của 1 đường tròn và cung bị chắn tương ứng
Vd được đl và các hệ quả để giải bài tập
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 5%
2
3 30%
3
3,5 35%
3. Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.
Nhận biết được một tứ giác nội tiếp qua dấu hiệu nhận biết
Vd đl chứng minh được tứ giác nội tiếp, biết tính sđ góc của tứ giác nội tiếp khi sđ góc đối 
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 5%
2
2,5 25%
3
3 30%
4. Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Vd được công thức tính diện tích hình quạt tròn để giiải bài tập.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 5%
1
0,5 5%
2
1 10%
Tổng số câu 
Tổng số điểm 
 Tỉ lệ %
2
1
10%
2
1
10%
2
1
10
6
7
70%
12
10
100%
Trường thcs 
Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
PHÂN MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm).
Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Biết = 500. So sánh các cung nhỏ AB, AC, BC.
 Khẳng định nào đúng?
 A. ; B. ; C. ; D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2. (0,5đ) Cho hình vẽ. Biết góc BOC = 1100. 
Số đo của cung BnC bằng:
Hãy chọn kết quả đúng:
A. 1100; B.2200; C. 1400; D. 2500.
Câu 3(0,5đ).
Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
a) Nếu hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
b) Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.
c) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
d) Đối với 2 cung của 1 đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
Câu 4. (0,5đ)
Cho hình vẽ. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AB nhỏ là:
Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Góc ADB và góc AIB.
B. Góc ACB và góc AIB.
C. Góc ACB và góc BAC.
D. Góc ADB và góc ACB.
Câu 5. (0,5đ)
Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:
Khẳng định nào sai? 
a. = 1800.
d. = 900. 
b.= 1800. 
e. ABCD là hình chữ nhật.
c. = 1200. 
f. ABCD là hình thang cân.
Câu 6. (0,5đ). 
Cho (O, R). sđ = 1200; diện tích hình quạt tròn OMaN bằng:
Hãy chọn kết quả đúng.
A. 	 B. ;	 C. ;	 D. 
Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 7 (7đ).Cho tam giác ABC có , các góc B và C đều nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tai D và E. Gọi H là giao điểm của CD và BE.
 1. Chứng minh AE = BE.
 2. Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp. Xác định tâm K của đường tròn của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE.
 3. Chứng minh OE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.
 4. Cho BC = 2a.Tính diện tích phân viên cung DE của đường tròn (O;a) theo a. 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC 
LỚP 9
Câu 1.
Chọn C 
0,5 đ
Câu 2. 
Chọn D
0,5 đ
Câu 3. 
Chọn a
0,5 đ
Câu 4. 
Chọn C
0,5đ
Câu 5. 
Chọn b
0,5đ
Câu 6.
Chọn B
0,5đ
Câu 7
1. Chứng minh AE = BE.
	 Ta có: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BC)	
	 Suy ra: 
	 Tam giác AEB vuông ở E có nên vuông cân.
	 Do đó: AE = BE (đpcm)
	2. Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp. 
	 Tứ giác ADHE có nên nội tiếp được trong một đường tròn.
	 Tâm K đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE là trung điểm AH.
	3.Chứng minh OE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.
	 Tam giác AEH vuông ở E có K là trung điểm AH nên .
	 Vậy tam giác AKE cân ở K. Do đó: 
	 cân ở O (vì OC = OE) 
 H là trực tâm tam giác ABC nên AH BC 
	 Do đó: 
 Điểm K là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHE nên cũng là tâm đường tròn ngoại 
	 tam giác ADE. Vậy OE là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.
 4.Tính diện tích phân viên cung nhỏ DE của đường tròn đường kính BC theo a. 
 Ta có: ( cùng chắn cung DE của đường tròn (O))
 SquạtDOE = . 
 	 SDOE = 
	 Diện tích viên phân cung DE : (đvdt)

File đính kèm:

  • doctiet 57 kiem tra hinh 9.doc