Đề kiểm tra 45 phút môn: Hình học 8

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 880 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn: Hình học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ...................................
Lớp: ........... 
đề kiểm tra 45 phút 
môn: Hình học 8 
Điểm
Lời phê
bài làm
Bài 1(2đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
 1. Tam giác MNP có IK// NP. Hỏi đẳng thức nào là sai?

 M
 
 

 N I P P

 N
 


 Q H M R 
 M

 I K

 N P


 M
 
 

 N H PA. ; B. ; 
C. ; D. 

 2. Cho tam giác MNP có MI là tia phân giác
 Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. ; B. 
C. D. 
 3. Cho DMNP vuông tại M, đường cao MH.
 Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ?
	A . Có 1 cặp
	B . Có 2 cặp
	C . Có 3 cặp
	D . Không có cặp nào
 4. Cho hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai ?
	A . DRQP ∽ DRNM 
B . DMNR∽ DPHR
	C . DPQR ∽ DHPR 
D. DQPR ∽ DPHR
Bài 2(2đ): Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vuông thích hợp.
 a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng 
 b) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
 c) Nếu hai tam giác cân có các góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng với nhau
 d) Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
Bài 3(6đ):Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8 cm, BC=6 cm, vẽ AH ^ BD (HBD)
a) Chứng minh DAHB ∽ DBCD
b) Chứng minh DABD ∽ DHAD suy ra AD2=DH.DB
c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH ?
Lời giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Họ và tên: ...................................
Lớp: ........... 
đề kiểm tra 45 phút 
môn: Hình học 8 
Điểm
Lời phê
bài làm
Bài 1(2đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
 1. Tam giác MNP có IK// NP. Hỏi đẳng thức nào là sai?

 M
 
 

 N I P M

 I K

 N P


 M
 
 

 N H PA. ; B. ; 
C. ; D. 

 2. Cho tam giác MNP có MI là tia phân giác
 Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A. ; B. 
C. D. 
 3. Cho DMNP vuông tại M, đường cao MH.
 Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ?
	A . Có 1 cặp
	B . Có 2 cặp
	C . Có 3 cặp
	D . Không có cặp nào
 4. Biết và CD = 8 cm. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:
A. 6 cm
B. 6,5 cm
C. 7 cm
D. 7,5 cm

Bài 2(2đ): Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vuông thích hợp.
 a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng 
 b) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
 c) Nếu hai tam giác cân có các góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng với nhau
 d) Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
Bài 3(6đ):Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8 cm, BC=6 cm, vẽ AH ^ BD (HBD)
a) Chứng minh DAHB ∽ DBCD
b) Chứng minh DABD ∽ DHAD suy ra AD2=DH.DB
c) Tính độ dài đoạn thẳng HD ?
Lời giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Hướng dẫn chấm và biểu điểm

Bài
Nội dung
Điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
D
C
A

Bài 1 2 đ
Mỗi câu đúng 0,5 đ
Câu
a
b
c
d
Đáp án
Đ
S
Đ
S

Bài 2
2 đ

Mỗi câu đúng 0,5 đ H

 
A	 B
 D C

Bài 3
6 đ
- Hình vẽ đúng 
a) Chứng minh được DAHB ∽ DBCD (g-g)
b) Chứng minh được DABD ∽ DHAD (g-g)
 suy ra ị AD2=DH.DB
c) DABD vuông tại A suy ra:
 DB2 = AB2+ AD2 (Py ta go)
 = 100 ị DB = 10 cm
 Ta có AD2=DH.DB (cmt) ị DH = AD2/DB = 62/10 =3,6 cm

0,5
1,5
1,5

0,5


1,0

1,0 H

 
A	 B
 D C

Bài 3
6 đ
- Hình vẽ đúng 
a) Chứng minh được DAHB∽DBCD (g-g)
b) Chứng minh được DABD∽ DHAD (g-g)
 suy ra ị AD2=DH.DB
c) DABD vuông tại A suy ra:
 DB2 = AB2+ AD2 (Py ta go)
 = 100 ị DB = 10 cm
Ta có AD2=DH.DB (cmt) ị DH = AD2/DB = 62/10 =3,6 cm
Ta có DABD ∽ DHAD (cmt) suy ra 
ị AH = = 4,8 cm
0,5
1,5
1,5

0,5


1,0

0,5


0,5

File đính kèm:

  • docKT hinh8-C3(0607).doc
Đề thi liên quan