Đề kiểm tra 15p Hóa học Lớp 9 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Linh

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15p Hóa học Lớp 9 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Gia An Kiểm tra: 15 phút ĐỀ A
Lớp: 9 Môn : Hoá học
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . Ngày 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A. B, C, D đầu câu trả lời đúng trong các câu sau:
1.Những cặp chất nào sau cùng tồn tại trong một dung dịch.
 A. KCl và NaNO3 B. HCl và AgNO3
 C. KOH và HCl D. NaHCO3 và NaOH
2.Những thí nghiệm nào sau đây sẽ tạo ra chất kết tủa khi trộn lẫn:
 (1) Dung dịch bari clorua và dd kẽm sunphat
 (2) Dung dịch natri sunphat và dd nhôm clorua
 (3) Dung dịch natri cacbonat và dd kẽm sunphat
 (4) Dung dịch kẽm sunphat và dd đồng(II) clorua
 (5) Dung dịch bari clorua và dd bạc nitrat
 A. (1), (3), (5) B. (2), (4), (5) C. (1), (2), (3) D. (3), (4), (5)
Câu 2:(2 điểm) Cho những dd muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (X) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không:
Dung dịch
Na2CO3
KCl
NaNO3
Na2SO4
BaCl2
Pb(NO3)2
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
	Trộn một dd chứa 5,1g natriclorua với một dd chứa 5,1g bạc nitrac.
	a/ Viết PTPƯ xảy ra.
	b/ Tính lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.
Bài Làm
Trường THCS Gia An Kiểm tra: 15 phút ĐỀ B
Lớp: 9 Môn : Hoá học
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . Ngày 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A. B, C, D đầu câu trả lời đúng trong các câu sau:
1.Những cặp chất nào sau cùng tồn tại trong một dung dịch.
 A. NaHCO3 và NaOH 	B. KOH và HCl 
 C. HCl và AgNO3	D. KCl và NaNO3 
2.Những thí nghiệm nào sau đây sẽ tạo ra chất kết tủa khi trộn lẫn:
 (1) Dung dịch natri sunphat và dd nhôm clorua
 (2) Dung dịch bari clorua và dd kẽm sunphat
 (3) Dung dịch kẽm sunphat và dd đồng(II) clorua
 (4) Dung dịch natri cacbonat và dd kẽm sunphat
 (5) Dung dịch bari clorua và dd bạc nitrat
 A. (1), (2), (3) B. (2), (4), (5) C. (1), (3), (5) D. (3), (4), (5)
Câu 2:(2 điểm) Cho những dd muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (X) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không:
Dung dịch
NaNO3
KCl
Na2CO3
Na2SO4
Pb(NO3)2
BaCl2
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
	Trộn một dd chứa 5,1g natriclorua với một dd chứa 5,1g bạc nitrac.
	a/ Viết PTPƯ xảy ra.
	b/ Tính lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.
Bài Làm 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
Đề A:
I/ Trắc nghiệm
Câu 1: Mỗi câu chọn đúng 1 điểm x 2= 2 điểm
1A 2A 
Câu 2: Điền đúng mỗi chổ trống 0,25 điểm x 8 = 2 điểm
Dung dịch
Na2CO3
KCl
NaNO3
Na2SO4
BaCl2
x
o
o
x
Pb(NO3)2
x
x
o
x
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
 a/ PTHH: NaCl + AgNO3 à AgCl + NaNO3 1 đ
 b/ nNaCl = 5,1 : 58,5 = 0,087 (mol) 0,75 đ
 nAgNO3 = 5,1 : 170 = 0,03 (mol) 0,75 đ
 Theo PTHH: nNaCl = nAgNO3 = 0,03 (mol) 1 đ
 à NaCl dư, AgNO3 phản ứng hết 1 đ
 kết tủa là AgCl
 Theo PTHH: nAgCl = nAgNO3 = 0,03 (mol) 0,75 đ
 mAgCl = 0,03 x 143,5 = 4,305 (g) 0,75 đ
Đề B:
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: Mỗi câu chọn đúng 1điểm x 2= 2 điểm
1D 2B 
Câu 2: Điền đúng mỗi chổ trống 0,25 điểm x 8 = 2 điểm
Dung dịch
NaNO3
KCl
Na2CO3
Na2SO4
Pb(NO3)2
o
x
x
x
BaCl2
o
o
x
x
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
 a/ PTHH: NaCl + AgNO3 à AgCl + NaNO3 1 đ
 b/ nNaCl = 5,1 : 58,5 = 0,087 (mol) 0,75 đ
 nAgNO3 = 5,1 : 170 = 0,03 (mol) 0,75 đ
 Theo PTHH: nNaCl = nAgNO3 = 0,03 (mol) 1 đ
 à NaCl dư, AgNO3 phản ứng hết 1 đ
 kết tủa là AgCl
 Theo PTHH: nAgCl = nAgNO3 = 0,03 (mol) 0,75 đ
 mAgCl = 0,03 x 143,5 = 4,305 (g) 0,75 đ
	GVBM
 Lê Ngọc Linh

File đính kèm:

  • doc15phuttiet15(hóa9).doc