Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6

doc8 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 3042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TEST A

A LANGUAGE FOCUS ( 5MS )
I. Choose the best answer : (2ms) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
____________ is a teacher .
A. You 	B. She 	C. We	D. I
Where ____________ he live ? He lives in Hong Liem .
 	A. is 	B. are	C. do	D.does
____________ are you ? I’m fine , thank you .
A. How old	B. How many	C. How	D. What
How many _______________ are there in your family ? There are five .
A. people	B. students	C. doctors 	D. teachers
There _____________ a board in my classroom .
A. am 	B. is	C. are	D. does
Hoa ! How old is _____________ father ? He is forty years old 
A. my	B. our	C. their	D. your
_____________ is that ? It’s a pencil .
A. Where	B. How	C. What	D. Which
 Is this an _________________ ?
A. eraser	B. ruler	C. book	D.pen
II. Match the questions and the answer.(1m) Nối câu hỏi với câu trả lời 
A	B
 1. Who’s this ?	a. He is a student .
 2. What ’s your name ?	 b. He is fifteen .
 3. What does he do ?	c. My name’s Ba .
 4. How old is your brother ?	d. It’s my sister , Huong .
1 +………… ; 2 +…………… ; 3 + …………… ; 4 + ……………
III . Choose the word or phrases that are not correct in standard English ( 1m )
Chọn từ hoặc cụm từ không đúng trong những câu sau .
1. How does you spell your name ?
 A	 B	 C	 D
2. How many window are there in your classroom ?
 A	 B	 C	 D
3. I am twelve year old .
 A B C D
4. I live at Tran Hung Dao street .
 A B C D
IV. Odd one out (1m) Tìm ra một từ khác với ba từ còn lại 
1. 	A. mother 	B. doctor 	C. father	D. sister
2. 	A. board	B. pen	C. desk	D. teacher
3. 	A. He	 	B. You	C. My	D. We
4. 	A. people	B. chair	C. lamp	D. television
B. LISTENING (1m) Lắng nghe và chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau 
1. I’m a student . This is ……………… school.
A. my	B. your	C. his	D. her
2. That is my………………. . This is my classroom .
A. living room	B. school	C. classroom	 D./ class 
3. Is …………… your teacher ? – Yes. That’s my teacher .
A. this	B. that	C. these	D. those
4. ……………….. this your desk ? – No. That’s my desk .
A. Do	B. Does	C. is	D. Are

***** TEST B *****
A LANGUAGE FOCUS ( 5MS )
I.Choose the best answer : (2ms) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
1. Where ____________ he live ? He lives in Hong Liem .
 	A. is 	B. are	C. do	D.does
2. ____________ is a teacher .
A. You 	B. She 	C. We	D. I

3. There _____________ a board in my classroom .
A. am	B. is	C. are	D.does
4. Hoa ! How old is _____________ father ? He is forty years old 
A. my	B. our	C. their	D. your
5. _____________ is that ? It’s a pencil .
A. Where	B. How	C. What	D. Which
6. Is this an _________________ ?
A. eraser	B. ruler	C. book	D.pen
7. ____________ are you ? I’m fine , thank you .
A. How old	B. How many	C. How	D. What
8. How many _______________ are there in your family ? There are five .
A. people	B. students	C. doctors 	D. teachers
II. Match the questions and the answer.(1m) Nối câu hỏi với câu trả lời 
A	B
 1. Where do you live ?	 a. My name’s Huy .
 2. What ’s your name ?	 b. She is thirteen .
 3. What does she do ?	c. Nguyen Du street . 
 4. How old is your sister ?	 d. She is a student .
1 +………… ; 2 +…………… ; 3 + …………… ; 4 + ………………
III . Choose the word or phrases that are not correct in standard English ( 1m )
Chọn từ hoặc cụm từ không đúng trong những câu sau .
1. I is twelve years old .
 A B C D
2. I live at Tran Hung Dao street .
 A B C D
3. How does you spell your name ?
 A	 B	 C	 D
4. How many windows is there in your classroom ?
 A	 B	 C	 D
IV. Odd one out (1m) Tìm ra một từ khác với ba từ còn lại 
1. 	A. doctor 	B. mother 	C. father	D. sister
2. 	A. board	B. teacher	C. desk	D. pen	 
3. 	A. He	 	B. You	 C. We	D. My	
4. 	A. lamp 	B. chair	C. people	D. television
B.LISTENING (1m) Lắng nghe và chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau 

1. I’m a student . This is ……………… school.
A. her	B. my	C. your	D. his	
2. That is my………………. . This is my classroom .
A. living room	B. school	C. class 	D. classroom	
3. Is …………… your teacher ? – Yes. That’s my teacher .
A. that	B. this	C. these	D. those
4. ……………….. this your desk ? – No. That’s my desk .
A. Do	B. Does	C. Are	D. is	

***** TEST : C *****

A LANGUAGE FOCUS ( 5MS )
I.Choose the best answer : (2ms) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
 1._____________ is that ? It’s a pencil .
A. Where	B. How	C. What	D. Which
2. Is this an _________________ ?
A. eraser	B. ruler	C. book	D.pen
3. ____________ is a teacher .
A. You 	B. She 	C. We	D. I
4. How many _______________ are there in your family ? There are five .
A. people	B. students	C. doctors 	D. teachers
5. There _____________ a board in my classroom .
A. am 	B. is	C. are	D.does
6. Hoa ! How old is _____________ father ? He is forty years old 
A. my	B. our	C. their	D. your
7. Where ____________ he live ? He lives in Hong Liem .
 	A. is 	B. are	C. do	D.does
8. ____________ are you ? I’m fine , thank you .
A. How old	B. How many	C. How	D. What
II. Match the questions and the answer.(1m) Nối câu hỏi với câu trả lời 
A	B
 	1. Who’s that ?	a. It’s my sister , Hoa .
2. What ’s your name ?	b. He is ten .
 	3. What do you do ?	c. My name’s Lan .
 	4. How old is your brother ?	d. I am a student .
1 +………… ; 2 +…………… ; 3 + …………… ; 4 + ……………
III . Choose the word or phrases that are not correct in standard English ( 1m )
Chọn từ hoặc cụm từ không đúng trong những câu sau .
1. How many window are there in your classroom ?
 A	 B	 C	 D
2. I am twelve year old .
 A B C D
3. I live at Tran Hung Dao street .
 A B C D
4. What do you spell your name ?
 A	 B	 C	 D


IV. Odd one out (1m) Tìm ra một từ khác với ba từ còn lại 
1. 	A. mother 	B. father	C. doctor 	D. sister
2. 	A. teacher	B. board	C. pen	D. desk	
3. 	A. He	 	B. My	C. You	D. We
4. 	A. chair	B. lamp	C. television	D. people
B.LISTENING (1m) Lắng nghe và chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau 
1. I’m a student . This is ……………… school.
A. his	B. your	C. my	D. her
2. That is my………………. . This is my classroom .
A. living room	B. class 	C. classroom	D. school
3. Is …………… your teacher ? – Yes. That’s my teacher .
A. this	B.those 	C. these	D. that
4. ……………….. this your desk ? – No. That’s my desk .
A. is	 	B.Do	C. Does	D. Are

***** TEST : D *****

A LANGUAGE FOCUS ( 5MS )
I.Choose the best answer : (2ms) (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
1. Is this an _________________ ?
A. eraser	B. ruler	C. book	D.pen
2. ____________ is a teacher .
A. You 	B. She 	C. We	D. I
3. How many _______________ are there in your family ? There are five .
A. people	B. students	C. doctors 	D. teachers
4. There _____________ a board in my classroom .
A. am 	B. is	C. are	D.does
5. Hoa ! How old is _____________ father ? He is forty years old 
A. my	B. our	C. their	D. your
6. _____________ is that ? It’s a pencil .
A. Where	B. How	C. What	D. Which
7. ____________ are you ? I’m fine , thank you .
A. How old	B. How many	C. How	D. What
8. Where ____________ he live ? He lives in Hong Liem .
 	A. is 	B. are	C. do	D.does
II. Match the questions and the answer.(1m) Nối câu hỏi với câu trả lời 
A	B
 	1. Who’s this ?	a. He is fourteen .
 	2. What ’s your name ?	b. He is a teacher .
 	3. What does he do ?	 c. It’s my brother , Tuan . 
4. How old is your brother ?	 d. My name’s Hung .
1 +………… ; 2 +…………… ; 3 + …………… ; 4 + ……………
III . Choose the word or phrases that are not correct in standard English ( 1m )
Chọn từ hoặc cụm từ không đúng trong những câu sau .
1. I live at Tran Hung Dao street .
 A B C D
2. How does you spell your name ?
 A	 B	 C	 D
3. How many windows is there in your classroom ?
 A	 B	 C	D
4. I am twelve year old .
 A B C D
IV. Odd one out (1m) Tìm ra một từ khác với ba từ còn lại 
1. 	A. mother 	B. father	C. sister	D. doctor 
2. 	A. board	B. pen	C. teacher	D. desk
3. 	A. My	B. He	 C. You	D. We
4. 	A. chair	B. people	C. lamp	D. television
B.LISTENING (1m) Lắng nghe và chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau 
1. I’m a student . This is ……………… school.
A. your	B. his	C. her	D. my
2. That is my………………. . This is my classroom .
A. class	B. school	C. classroom	D. living room 
3. Is …………… your teacher ? – Yes. That’s my teacher .
A. this	B. these	C. that 	D. those
4. ……………….. this your desk ? – No. That’s my desk .
A. Do	B. is	C. Does	D. Are

C. READING COMPREHENSION : (2,5ms)
Read the passage carefully and do as directed : 
(Đọc đoạn văn một cách cẩn thận và làm theo sự chỉ dẫn)
Hi. My name is Tung . I’m twelve years old . I’m a student .There are five people in my family . We are in our living room . My father is forty – five . He is a teacher . My mother is forty – two . She is a nurse . My brother is fifteen . My sister is fourteen . They are students 
 Answer the questions (2.5ms) trả lời câu hỏi dựa vào đọan văn
1. What does Tung do ?
………………………………………………………………………………………
2. How many people are there in his family ?
 ………………………………………………………………………………………
3. What does his father do ?
 ……………………………………………………………………………………….

4. How old is his mother ?
………………………………………………………………………………………..
5. How old is his brother ?
 ……………………………………………………………………………………….
D. WRITING :1.5ms
Put the words in the correct order to make the meaningful sentences :(1.5ms)
(sắp xếp các từ ở vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh)
many / How / are / your / there / in / boards / classroom ? 
=>………………………………………………………………………………
live / on / I / Street . / Nguyen Hue 
=>………………………………………………………………………………
father / a / is / My / teacher .
=>………………………………………………………………………………
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 6…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2012 –2013
SUBJECT: ENGLISH 6
CODE: KT4511213B
Marks


Teacher’s remark
 
I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase.
	( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 3điểm)
He ..................... a student.a. am	b. is	c. are	d. aren’t
What do you do? - ...................... am a student.
a. I	b. She	c. He	d. We
 Danh từ số nhiều của từ “ board” là : ......................a. a board	b. boardes	c. boards	d. boardse 
Em hãy tìm ra từ có cách phát âm khác trong các từ có phần gạch chân sau đây.
a. fine	b. Hi	c. five	d. sit 
This is Mr Nam. He is ...................... engineer.
a. a	b. an	c. one	d. the
Em hãy tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác trong các từ sau đây
a. ruler	b. table	c. pencil	d. eraser
Is this a desk? – No, it .......................
a. is	b. isn’t	c. are	d. aren’t 
 ..................... many people are there in your family? – There are four people.a. How	b. What	c. Where	d. Who
I live ..................... a city in Binh Thuan.a. at	b. on	c. in	d. to
Fifteen + Seven = ......................a. seventeen	b. twenty	c. seventy	d. twenty- two 
Which is the words for this number “50” ? a. Five	b. Fifteen	c. Fifty	d. Fifty – five.
..................... is this? – It’s LAN.a. How	b. What	c. Where	d. Who

…………….. SECONDARY SCHOOL
Full name: …………………………………..
Class: 6…….…
THE 45 – MINUTE TEST
SCHOOL YEAR: 2012 –2013
SUBJECT: ENGLISH 6

Marks


Teacher’s remark

II . Listening: Listen and using the cue words to fill in the blanks the right word.(1,5ms)
Old 	 what 	name 	my 	in 	 years	 on 	 where
( Nghe và dùng các từ gợi ý để điền vào chổ trống từ đúng)(1,5đ).


A: What’s your (1).............. ? 
B: (2).............. name’s Nam.
A: (3)............. do you live?
B: I live (4).............. Tran Phu street. 
A: How (5) ..............are you? 
B: I’m twelve (6).............. old.
III. Find and circle a mistake. (1m) (Tìmvà khoanh tròn 1 lỗi sai) (1đ)
Mr Kien is an teacher. He’s forty- two years old.	
 A B	 C	 D
Nam is a student. Nga are a student, too.	
 A	 B 	 C	 D
IV. Read the stage carefully. (2,5ms) ( Đọc kĩ đoạn văn ) 
	Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother.
**Check True ( T) or False ( F) statements to fill in the blank. (1m)
Lan is a student. 	5	
His father is a teacher.	 	5	
Lan’s mother isn’t a teacher. 	5	
Her sister, Hoa is fifteen.	5	
	**Answer the questions: ( 1,5ms) . Trả lời các câu hỏi. (1,5đ)
How old is Lan?
a. two	b. eleven	c. twelve	d. thirteen 	
What does Lan’s father do? – He’s a ………………
a. teacher.	b. doctor.	c. nurse.	d. farmer. 	
Is Hoa a nurse? – …………………
a. Yes, she is.	b. No, she isn’t.	c. Yes, he is.	d. No, he isn’t. 
V. Make questions for the underlined words. (Viết câu hỏi cho những từ gạch chân)
1. Who ……………………………………………………………………………?	
	- Mr An teaches my English
2. How ……………………………………………………………………………?
- I’m twelve years old.
VI. Answer about you:(1m) ( Trả lời về bản thân )
How many people are there in you family?
	
Are you a student?
	

Matrix
6
Knowledge
Recognition
Understanding
Application
Total
Low
HighTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Language forcus.
- Present simple tense.1s
0,25m

1s
0,25m


12s
3ms


2s
1m

- Numbers.
1s
0,25m

- Personal pronouns.


1s
0,25m- Poss pronouns.


1s
0,25m- Pronunciations.
1s
0,25m

1s
0,25m- Indefinite articles: a/an1s
0,25m
- Question words.1s
0,25m
- Demonstrative pronouns.
1s
0,25m
- Synonyms.


1s
0,25m- Contractions.

1s
0,25m

- Mistakes.
1s
0,5m

1s
0,5m


Read.
Ask for & give personal information.


1s
0,5m
1s
0,25m1s
0,5m
1s
0,25m1s
0,5m
1s
0,25m


1s
0,25m

7s
2,5ms
Listen/ Speak.
Ask for & give personal information.

2s
0,5m

2s
0,5m

1s
0,25m

1s
0,25m
6s
1,5ms
Write.
- Personal information.

1s
0,5m

1s
0,5m

1s
0,5m

1s
0,5m
4s
2ms
Total.

4s
1,5ms
4s
1,25ms
6s
1,75ms
4s
1,25ms
4s
1,25ms
3s
1m
3s
1m
3s
1m
31s
10ms
KEYS

I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase
	( mỗi câu đúng 0,25đ).

b. 	
b. 
d. 	
d. 	
a.
b.
d.
a.	
c.	
c.
d.	
c.	
II . Listening: Listen and fill in the blanks the right word. (1,5ms) 
( mỗi câu đúng 0,25đ).
(1) name	(2) my	(3) where	(4) on	(5) old	(6) years
III. Find a mistake in the folowing sentences. (1m)
(Tìm ra lỗi ở các câu sau) ( mỗi câu đúng 0,5đ).
1. an.	2. are 
IV. Read the stage carefully. (2,5ms) ( Đọc kĩ đoạn văn ) 
**Check True ( T) or False ( F) statements to fill in the blank. (1m)
	( Đánh câu đúng (T) hoặc sai (F) vào chổ trống.) ( mỗi câu đúng 0,25đ).
1. T	2. T	3. F	4. T
	**Answer the questions: ( 1,5ms) . Trả lời các câu hỏi. 
1. b. eleven	2. a. teacher.	3. b. No, she isn’t.	 
V. Make questions for the underlined words. (1m)
	(Viết câu hỏi cho những từ gạch chân)( mỗi câu đúng 0,5đ).
1. Who teaches my English
2. How old are you?
VI. Answer about you:(1m) ( Trả lời về bản thân ) ( mỗi câu đúng 0,5đ).
How many people are there in you family?(Hs tự trả lời)
There are ……… people in my family.
Are you a student? (Hs tự trả lời)
Yes, I am. / No, I am not.

Good luck to you!

File đính kèm:

  • docde kiem tra 1 tiet tieng anh 6.doc