Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 – lần II – học kì II – ban cơ bản

docx4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 3227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 – lần II – học kì II – ban cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT .	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC – LẦN II – HKII
 Tổ Hóa - Sinh	 	Lớp 12A1 – Ban Cơ Bản (30 câu trắc nghiệm)
Cho Nguyên tử Khối các nguyên tố : 
H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; Na = 23 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; 
Br = 80 ; Ag = 108 ; Ba = 137.
(Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn các NTHH)
Khoanh tròn vào đáp án đúng 
Câu 1) Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩn khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
 	A. 2,40 	B. 4,20	 	C. 4,06	 	D. 3,92
Câu 2) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch KHSO4 loãng dư được dung dịch A . Dãy chất nào sau đây có chứa chất không phản ứng được với một trong các chất có trong dung dịch A ?
	A. CuO, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)2, Cl2	B. KOH, Na, LiNO3, H2S, Cu, Mg(OH)2
 	C. FeS, FeCO3, K2Cr2O7, KMnO4	D. BaCl2, Ca(OH)2, NaCl, Zn, CaO, KI
Câu 3) FeCl2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây ?
 	A. Zn kim loại	B. Dung dịch AgNO3	C. Dung dịch KOH	D. Dung dịch Na2S 
Câu 4) Hòa tan mẫu hợp kim có chứa Al, Zn , Cr, C trong dung dịch axit sunfuric đặc nguội dư sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B chính là :
 	A. Hỗn hợp C, Cr	B. Các kim loại Al, Cr	C. Hỗn hợp Al, C	D. Hỗn hợp Al, Cr, C
Câu 5) quặng nào chứa hàm lượng sắt cao nhất ?
 	A. Pirit	B. Xiđerit	C. Manhetit	D. Hemantit đỏ
Câu 6) Hòa tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp MgO, Fe3O4, Al2O3, K2O vào dung dịch axit sunfuric loãng vừa đủ thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam muối khan, biết rằng lượng axit sunfuric ban đầu có thể trung hòa vừa đủ 40 gam dung dịch NaOH 10%. 
 	A. 17,8 gam	B. 19,6 gam	C. 17,6 gam	D. 18,4 gam
Câu 7) Kim loại X tác dụng với dung dịch HCl cho muối XCln ; X tác dụng với khí clo cho muối XClm (hai muối này khác nhau) X là kim loại nào trong các kim loại sau 
 	A. Mg	B. Al	C. Na	D. Cr
Câu 8) Để phân biệt 2 chất rắn : Cr3O3 và Fe2O3 ta dùng hóa chất nào ?
	A. Axit nitric đặc nóng	B. Dung dịch H2SO4 đặc nóng
 	C. Dung dịch KOH đặc nóng	D. Dung dịch NaCl
Câu 9) Hòa tan hoàn toàn 6,58 gam hỗn hợp Cr và FexOy trong axit nitric đặc nóng dư thu được dung dịch Q chứa 20,79 gam muối nitrat kim loại (dung dịch Q không có ion NH4+) và thoát ra 1,568 lít khí màu nâu (sản phẩm khử duy nhất) % Khối lượng của oxit sắt trong hỗn hợp ban đầu là :
 	A. 70,52%	B. 52,89%	C. 88,15%	D. 35,26%
Câu 10) Nhiệt phân hoàn toàn m gam K2Cr2O7 thu được 84 gam oxi. Giá trị của m là :
 	A. 294,0 gam	B. 441,0 gam	C. 385,9 gam	D. 514,5 gam
Câu 11) Cấu hình electron của crom (Z = 24) là :
 	A. [Ar]3d44s2	B. [Ar]3d6 	C. [Ar]4s13d5	D. [Ar]3d54s1
Câu 12) Phát biểu nào sau đây là sai :
 	A. Crom là kim loại có màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn
 	B. Crom là kim loại cứng nhất, có thể rạch được thủy tinh
 	C. Sắt(II)oxit là chất rắn màu đen, có nhiều trong tự nhiên
 	D. Đa số muối sắt(III) tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước
Câu 13) Mệnh đề phát biểu đúng là :
 	A. Muối FeCl3 được dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ
 	B. Trong tư nhiên sắt tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất
 	C. Sắt có tính dẫn điện, dẫn điện tốt hơn nhôm
	D. Nguyên tử sắt dễ nhận 2 electron ở phân lớp 4s trở thành ion Fe2+
Câu 14) Cho chất M tác dụng với axit nitric đặc nóng dung dịch axit nitric đặc nóng dư thu được dung dịch N và khí màu nâu X. Cho dung dịch bari hđdroxit vào dung dịch N thu được kết tủa trắng A và kết tủa nâu đỏ B. Cho biết M là :
 	A. FeCO3	B. Fe2(SO4)3	C. Fe3O4	D. FeS2
Câu 15) Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là:
 	A. 959,59	B. 1311,90	 C. 1394,90	 	D. 1325,16
Câu 16) Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là:
 	A. 0,06 mol	 B. 0,14 mol	 C. 0,08 mol	D. 0,16 mol
Câu 17) Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
 	A. 17,8 và 4,48.	B. 17,8 và 2,24.	C. 10,8 và 4,48.	D. 10,8 và 2,24.
Câu 18) Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là :
 	A. 0,015 mol và 0,04 mol. 	 	B. 0,015 mol và 0,08 mol.
 	C. 0,03 mol và 0,08 mol. 	 	D. 0,03 mol và 0,04 mol.
Câu 19) Gang là hợp kim của .........(1)........với.............(2)......... trong đó có từ ..........(3)........ khối lượng......(4)........, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các nguyên tố Si, Mn, S. (1), (2), (3), (4) lần lượt là :
 	A. (1) : sắt ; (2) : cacbon ; (3) : sắt ; (4) : 2 – 5%	
 	B. (1) : sắt ; (2) crom ; (3) sắt ; (4) 2 – 5%
 	C. (1) : sắt ; (2) : cacbon ; (3) cacbon ; (4) 0,01 – 2%	
 	D. (1) : sắt ; (2) : cacbon ; (3) : cacbon ; (4) : 2 – 5%
Câu 20) Phản ứng hóa học nào không xảy ra trong quá trình sản xuất gang trong lò cao ?
 	A. CaO + SiO2 à CaSiO3	B. Fe3O4 + CO à 3FeO + CO2
 	C. C + CO2	à	2CO	D. 3Fe + 2O2 	à	Fe3O4
Câu 21) MOn là một oxit axit, tác dụng với nước tạo ra axit. MOn là :
 	A. Fe2O3	B. Cr2O3	C. CrO	D. CrO3
Câu 22) Crom là kim loại hoạt động yếu hơn.....(M)...... và mạnh hơn.....(R)..... Cho biết M, R lần lượt là :
 	A. Mg, Al	B. Fe, Cu	C. Zn, Fe	D. Al, Zn
Câu 23) Phát biểu KHÔNG đúng là :
	A. Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6	
 	B. Các số oxi hóa đặc trưng của crom là +2; + 3 ; +6
 	C. Crom bền với nước và không khí do có màng oxit rất mỏng bảo vệ
 	D. Crom tác dụng với axit nitric đặc nguội giải phóng khí NO2
Câu 24) Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về nhiệt độ đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là:
 	A. a = b+c	 	B. 4a+4c=3b	 	C. b=c+a	 	D. a+c=2b
Câu 25) Cho từng chất Fe, FeS, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeBr2, FeBr3, FeCl2, FeCl3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:
 	A. 9	 	B. 10	 	C. 8	 	D. 7
Câu 26) Cho phương trình phản ứng : Fe(NO3)2 + KHSO4→ Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O
Tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng trong phương trình trên là:
 	A. 43	 	B. 21	 	C. 27	 	D. 9
Câu 27) Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dung dịch M là
 	A. 1,60 mol	 	B. 1,50 mol	 	C. 1,80 mol	 	D. 1,00 mol
Câu 28) Hòa tan 8,0 hỗn hợp Mg, Fe (tỉ lệ mol 1 : 1) vào 400 ml dung dịch bạc nitrat 1,15M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch A. Cho lượng dư KOH vào dung dịch A (trong điều kiện không có không khí) được m gam kết tủa N. Tính giá trị của m ?
 	A. 15,82 gam	B. 12,22 gam	C. 16,50 gam	D. 15,48 gam
Câu 29) Sắt tác dụng được với dung dịch nào ?
 	A. HNO3 đặc nguội	B. CrSO4	C. KOH	D. Fe(NO3)3
Câu 30) Cho sơ đồ phản ứng : Cr à X à Y à K2Cr2O7. X, Y lần lượt là : (Mỗi mũi tên là 1 phản ứng)
 	A. CrSO4, Cr(OH)2	B. Cr(NO3)3, Cr(OH)3	 	C. CrCl3, KCrO2	D. Cr2O3, KCrO2
______________________________________Hết______________________________________

File đính kèm:

  • docxKiem tra 1 tiet hoa 12 lan 2 HKII.docx