Chuyên đề nâng cao Hóa học 9 - Chuyên đề: Sơ đồ phản ứng

pdf12 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề nâng cao Hóa học 9 - Chuyên đề: Sơ đồ phản ứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
CHUYÊN Đ : S  Đ  PH N  NGỀ Ơ Ồ Ả Ứ
1. Hoan thanh cac ph ng trinh phan  ng cua chuơi chuyên hoa sau: (ghi ro điêu kiên phan  ng nêu co, khơng câǹ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ ̀ươ ̉ ư ̉ ̉ ̣ ̉ ư  
ghi trang thai cac chât):́ ́ ̣́
(HSG huy n Long Thành năm h c 2010­2011)ệ ọ
2.  Vi t ph ng trình hĩa h c hồn thành chu i bi n đ i hĩa h c sau (ghi rõ đi u ki n n u cĩ):ế ươ ọ ỗ ế ổ ọ ề ệ ế
 (HSG huy n Long Thành năm h c 2011­2012)ệ ọ
3.  Hoan thanh cac ph ng trinh phan  ng cua chuơi chuyên hoa sau, vi t cơng th c phân t  c a các ch t À ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ươ ̉ ư ̉ ̉ ế ứ ử ủ ấ 1, A2, 
A3: (ghi ro điêu kiên phan  ng nêu co, m i mũi tên là m t ph n  ng):̃ ̀ ́ ́ ̣́ ̉ ư ỗ ộ ả ứ
a/  MnO2  Cl2  NaCl  Cl2  HCl  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2(SO4)3  FeSO4 
b/     2( )1 2 3 3( )
Ba OH dưdd NaOH HCl dưAl A A A Al OH++         
 (HSG huy n Long Thành năm h c 2012­2013)ệ ọ
4.  Vi t các ph ng trình hĩa h c th c hi n dãy chuy n hĩa sau (Ghi đi u ki n ph n  ng n u cĩ):  ế ươ ọ ự ệ ể ề ệ ả ứ ế
MnO2 →  Cl2  →  FeCl3 → NaCl →  Cl2  →   HCl  →   FeCl2 →   FeCl3  →  CuCl2
(HSG huy n Long Thành năm h c 2013­2014)ệ ọ
5. Hồn thành các ph ng trình ph n  ng c a các chu i chuy n hĩa sau, ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ): ươ ả ứ ủ ỗ ể ề ệ ả ứ ế
a/ 
b/  (1)    CO + A    B + C 
     (2)     A + HCl 
 
D + E + F
     (3)      F + Na    G + H2 
     (4)     C + G 
 
 H + F
     (5)     D + G
 
 I 

+ K
     (6)     E + G 
 
L

+ K
     (7)     I + O2 + F 
 
L

c/                                  A
                                     B
             C                                                             D
Bi t A là khống s n ph  bi n th ng dùng đ  s n xu t vơi ế ả ổ ế ườ ể ả ấ
s ng.ố
(HSG huy n Nh n Tr ch năm h c 2014­2015)ệ ơ ạ ọ
6. Hồn thành s  đ  bi n hĩa sau đây: ơ ồ ế
­1­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
Bi t A, B là h p ch t khí và A cĩ th  đi u ch  đ c t  vi c đ t qu ng pirit s t.ế ợ ấ ể ề ế ượ ừ ệ ố ặ ắ
(HSG huy n Nh n Tr ch năm h c 2015­2016)ệ ơ ạ ọ
7.  Hồn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hố sau (ghi đi u ki n ph n  ng, n u cĩ):ề ệ ả ứ ế
  Fe3O4  (1)    Fe   (2)     FeS   (3)     Fe(NO3)3  (4)    Fe2O3  (5)    Fe2(SO4)3  (6)    FeSO4 
(7)
 
  Fe(OH)2  (8)
 
  Fe(OH)3  (9)
 
 Fe2O3  (10)
 
 Fe  (11)
 
 Fe(NO3)2  (12)
 
 Fe2O3
(HSG TX. Long Khánh năm h c 2013­2014)ọ
8. Vi t ph ng trình hĩa h c th c hi n dãy chuy n đ i hĩa h c sau: ế ươ ọ ự ệ ể ổ ọ
a)  AlOAl)OH(AlAlClAl )4(32
)3(
3
)2(
3
)1(
  
b) S (1) (2) (3) (4) (5)2 2 3 2 3ZnS H S SO KHSO K SO       
(HSG TX. Long Khánh năm h c 2014­2015)ọ
9. Xác đ nh các ch t A,B,C,...X,Y,Z và hồn thành các ph ng trình hĩa h c theo s  đ  sau:ị ấ ươ ọ ơ ồ  
(HSG TX. Long Khánh năm h c 2014­2015)ọ
10. Vi t cơng th c phân t  các ch t ( ng v i các ch  cái ho c tên ch t) và hồn thành các ph ng trình ph n  ngế ứ ử ấ ứ ớ ữ ặ ấ ươ ả ứ  
c a các chu i chuy n hĩa hĩa h c sau, ghi đi u ki n c a ph n  ng (n u cĩ):ủ ỗ ể ọ ề ệ ủ ả ứ ế
a) Trong th c t , ng i ta s n xu t nhơm t  qu ng boxit (qu ng cĩ l n oxit s t và m t s  t p ch t tr  v  m tự ế ườ ả ấ ừ ặ ặ ẫ ắ ộ ố ạ ấ ơ ề ặ  
hĩa h c) theo s  đ  ph n  ng nh  sau:   ọ ơ ồ ả ứ ư
Qu ng boxit  ặ , odung dịch X t+
   
 A  +
 
Y  B  0t
 
 D  đpnc,Criolit
  
 Al .
b) Đá vơi  Vơi s ng ố  N c vơi trong ướ  Canxi hidrocacbonat  Canxi cacbonat   E   Ca .
c) Fe  FeS  Fe(NO3)3   Fe2O3  Fe2(SO4)3  FeSO4  Fe(OH)2   Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  Fe(NO3)2.
(HSG TX. Long Khánh năm h c 2015­2016)ọ
11.  Vi t các ph ng trình hĩa h c th c hi n chu i chuy n hĩa sau: ế ươ ọ ự ệ ỗ ể
       (HSG huy n Tân Phú năm h c 2011­2012)ệ ọ
12. Vi t các ph ng trình hĩa h c th c hi n chu i chuy n hĩa sau: ế ươ ọ ự ệ ỗ ể
       (HSG huy n Tân Phú năm h c 2012­2013)ệ ọ
13.  Hãy vi t và hồn thành các ph ng trình hĩa h c đi u ch  khí clo sauế ươ ọ ề ế
a/ MnO2 + HCl 
b/ NaCl + H2O 
đpdd
cómàng ngăn   
c/ KMnO4 + HCl 
d/ KMnO4 +NaCl + H2SO4 
­2­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
       (HSG huy n Tân Phú năm h c 2013­2014)ệ ọ
14.  Hồn thành các ph ng trình hĩa h c theo các s  đ  sau, ch  rõ các ch t t  Aươ ọ ơ ồ ỉ ấ ừ 1 đ n Aế 6 
a/ AlCl3 + A1   A2 + CO2 + NaCl 
b/ A2 + A3   Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O
c/ A1 + A3   CO2 + . . . 
d/ A2 + Ba(OH)2   A4 + H2O
e/ A4 + A3 + H2O   A2 + A5 + . . . .
f/ A1 + NaOH   A6 + H2O
g/ Al2(SO4)3 + A6 + H2O   A2 + CO2 + . . . 
       (HSG huy n Tân Phú năm h c 2013­2014)ệ ọ
15.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng và ghi rõ đi u ki n ph n  ng (n u cĩ) c a các chu i chuy n hố hốươ ả ứ ề ệ ả ứ ế ủ ỗ ể  
h c sau:   ọ
           a. CaCl2   )1( CaCO3   )2(  Ca(HCO3)2   )3(  CaCl2   )4(  Ca(NO3)2   )5(  CaSO4       )6(  CaCl2 
 
)7(  Ca(OH)2 
 
)8(  Ca
      b. Fe 
 
)1( Fe3O4 
 
)2(  Fe(NO3)3 
 
)3(  Fe(NO3)2 
 
)4(  FeS 
 
)5(  Fe2O3 
 
)6(  Fe3O4 
 
)7(  FeCl2 
 
)8(  FeCl3
           (HSG huy n C m M  năm h c 2011­2012)ệ ẩ ỹ ọ
16. Hãy đi n ch t thích h p vào ch  d u (?) và cân b ng các ph ng trình ph n  ng hố h c sau (ghi rõ đi uề ấ ợ ỗ ấ ằ ươ ả ứ ọ ề  
ki n ph n  ng, n u cĩ).ệ ả ứ ế
    a. Cu   +  ?    
 
  CuSO4  +  ?   +   ?         b.  NH4HSO3    +   ?  
 
 CaSO3    +  ?   +  ?
    c. KCl   +  ?  
 
  KOH   +   ?    +   ?        d.      ?     +   ?  
 
 NaHCO3  + Na2CO3  +  ?
    e. Al    +  HNO3  
 
   ?   +  N2  +   ?        f.  Fe2O3  +   ?  
 
 FeaOb       +   Al2O3
           (HSG huy n C m M  năm h c 2011­2012)ệ ẩ ỹ ọ
17.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng và ghi rõ đi u ki n ph n  ng (n u cĩ) c a các chu i chuy n hố hốươ ả ứ ề ệ ả ứ ế ủ ỗ ể  
h c sau:   ọ
       a/ 
                     b/ Al 
 
)1( Al(NO3)3 
 
)2(  Al2O3 
 
)3(  Al  
 
)4(  Ba(AlO2)2 
 
)5(  NaAlO2 
 
)6(      Al(OH)3 
 
)7(  Al2(SO4)3 
 
)8(  AlCl3    
              (HSG huy n C m M  năm h c 2012­2013)ệ ẩ ỹ ọ
18.  Hãy vi t ph ng trình hĩa h c và ghi rõ đi u ki n (n u cĩ) theo các s  đ  ph n  ng sau:  ế ươ ọ ề ệ ế ơ ồ ả ứ
       a.  Fe3O4    +    H2SO4 (lỗng) 
 
   B   +   C    +   D
           b.  B      +     NaOH    
 
    E     +    F    
           c.  E      +   O2     +    D  
 
   G  
           d.  G   
 
      Q    +    D
           e.  Q     +    CO (d )   ư
 
   K    +    X
           f.   K    +    H2SO4 (lỗng)  
 
  B    +    H2    
                  (HSG huy n C m M  năm h c 2013­2014)ệ ẩ ỹ ọ
19.  T  kali kim lo i (K), ng i ta th c hi n chu i chuy n hĩa sau:ừ ạ ườ ự ệ ỗ ể
               K  
 
 OH2  X  
 
  Y  
 
  Z  
 
 K  Y  
 
 HCl  T  
 
 X  
 
 K
          Hãy xác đ nh cơng th c các ch t X, Y, Z, T cĩ m t trong chu i chuy n hĩa và vi t ph ng trình hĩa h cị ứ ấ ặ ỗ ể ế ươ ọ  
(ghi rõ đi u ki n ph n  ng n u cĩ). Bi t r ng trong thành ph n phân t  các ch t trên đ u cĩ ch a kali.ề ệ ả ứ ế ế ằ ầ ử ấ ề ứ
                     (HSG huy n C m M  năm h c 2013­2014)ệ ẩ ỹ ọ
­3­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
20. Vi t cơng th c phân t  các ch t ( ng v i các ch  cái ho c tên ch t) và hồn thành các ph ng trình ph n  ngế ứ ử ấ ứ ớ ữ ặ ấ ươ ả ứ  
c a các chu i chuy n hĩa hĩa h c sau, ghi đi u ki n c a ph n  ng (n u cĩ):ủ ỗ ể ọ ề ệ ủ ả ứ ế
a) Trong th c t , ng i ta s n xu t nhơm t  qu ng boxit (qu ng cĩ l n oxit s t và m t s  t p ch t tr  v  m tự ế ườ ả ấ ừ ặ ặ ẫ ắ ộ ố ạ ấ ơ ề ặ  
hĩa h c) theo s  đ  ph n  ng nh  sau:  ọ ơ ồ ả ứ ư
Qu ng boxit  ặ , odung dịch X t+
   
 A  +
 
Y  B  0t
 
 D  đpnc,Criolit
  
 Al .
b) Đá vơi   
 
   Vơi s ng   ố
 
   N c vơi trong   ướ
 
   Canxi hidrocacbonat   
 
 Canxi cacbonat 
 
 E 
 
 Ca 
c) Fe 
 
FeS 
 
Fe(NO3)3 
 
 Fe2O3
 
Fe2(SO4)3 
 
 FeSO4 
 
Fe(OH)2 
 
   Fe(OH)3 
 
 Fe2O3    Fe    Fe(NO3)2 
                  (HSG huy n C m M  năm h c 2015­2016)ệ ẩ ỹ ọ
21. Tìm các ch t thích h p đ  hồn thành các ph n  ng sau:ấ ợ ể ả ứ
A+B X+D
X+E F+G
F+H + I K
K L+H
L+D A+H

Ch n X là mu i s t clorua. Bi t 1,905 gam X ph n  ng h t v i dung d ch AgNOọ ố ắ ế ả ứ ế ớ ị 3 d , thu đ c 4,305 gam k tư ượ ế  
t a.ủ
(HSG TP. Biên Hịa năm h c 2006­2007)ọ
22.
a) Cho s  đ  chuy n hĩa sau:ơ ồ ể
Tìm các ch t A, B, D, E, F thích h p đ  vi t các PTHH hồn thành s  đ  trên.ấ ợ ể ế ơ ồ
b) Ch  ra nh ng ch  sai trong s  đ  sau (cĩ gi i thích).ỉ ữ ỗ ơ ồ ả
2 2 2 4CO +H O H SOCa
2 3 4(1) (2) (3)dd NaCl CaCl CaCO CaSO      
(HSG TP. Biên Hịa năm h c 2006­2007)ọ
23. Xác đ nh các ch t A, B, C, D, E trong s  đ  ph n  ng sau và vi t các ph ng trình hĩa h c hồn thành cácị ấ ơ ồ ả ứ ế ươ ọ  
ph n  ng đĩ.ả ứ
2
2 2
2
H +A B
B+MnO C+A +H O
A+ NaOH D+E +H O

 

(HSG TP. Biên Hịa năm h c 2009­2010)ọ
24.  Vi t các ph ng trình ph n  ng theo s  đ  sau: (ghi rõ đi u ki n ph n  ng n u cĩ).ế ươ ả ứ ơ ồ ề ệ ả ứ ế
AlCl3   NaAlO2    Al(OH)3    Al2O3   Al   KAlO2   Al2(SO4)3.
(HSG TP. Biên Hịa năm h c 2013­2014)ọ
25. Vi t ph ng trình ph n  ng theo bi n đ i sau:ế ươ ả ứ ế ổ
otA+B C 
C+D E
xtC+F+D G +H 
E + F G +H 
Bi t H làm đ  gi y qu  tím và tác d ng v i dung d ch AgNOế ỏ ấ ỳ ụ ớ ị 3 t o k t t a tr ng.ạ ế ủ ắ
(HSG TP. Biên Hịa năm h c 2013­2014)ọ
­4­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
26. Xác đ nh cơng th c hĩa h c c a C và hồn thành s  đ  chuy n hĩa sau: (h c sinh khơng c n nêu cách xác đ nhị ứ ọ ủ ơ ồ ể ọ ầ ị  
A, B, D,..)
4
2 4 2
2
) )
) )
) )
)
o
o
t
đpnc t
a A B C b D E F A
c G D B d H G NaHSO C
e F SO I E f NaHSO I L SO E
g B SO E C H
+  +  +
  + +  +
+  + +  + +
+ +  +
Bi t C là h p ch t c a hiđro v i nguyên t  X, trong đĩ X chi m 97,26% theo kh i l ng.ế ợ ấ ủ ớ ố ế ố ượ
 (HSG TP. Biên Hịa năm h c 2015­2016)ọ
27.  Cho s  đ  chuy n hĩa sau:ơ ồ ể
Tìm cơng th c phân t  các ch t A, Aứ ử ấ 1, A2 , A3 , B , B1 , C’ , C1 , X , Y , Z . Vi t các ph ng trình ph n  ng theoế ươ ả ứ  
s  đ  và ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ).ơ ồ ề ệ ả ứ ế
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2003­2004)ề ỉ ồ ọ
28.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng c a các chu i chuy n hĩa sau và ghi đi u ki n c a ph n  ng :ươ ả ứ ủ ỗ ể ề ệ ủ ả ứ
a.
b. Fe  
 
 Fe3O4     Fe2(SO4)3    Fe(OH)3    Fe2O3    Fe 
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2005­2006)ề ỉ ồ ọ
29.  Đi n cơng th c hĩa h c c a ch t thích h p vào ch  d u ch m h i (?), ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ) vàề ứ ọ ủ ấ ợ ỗ ấ ấ ỏ ề ệ ả ứ ế  
hồn thành các ph ng trình ph n  ng cho d i đây :ươ ả ứ ướ
a/      H2SO4 +  ?      MnSO4 +  ?   + O2   +  ?
b/                       ?   
 
 MnO2 +    ?    +    ?
c/      Cu2(OH)2CO3 +  ?  
 
 ?    +  CO2 

 +  ?  
d/         ?     +    ?       
 
 KCl  +  NaHCO3 +  ?  +  ?  +  CO2 

(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2006­2007)ề ỉ ồ ọ
30.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng, vi t cơng th c phân t  các ch t X, Z, T  và đi n các ch t thích h pươ ả ứ ế ứ ử ấ ề ấ ợ  
vào d u ch m h i (?) sao cho phù h p v i các ph ng trình cho d i đây:ấ ấ ỏ ợ ớ ươ ướ
a/  ?   + X   NaKSO4  +  ?
b/  ?  +  ?   CO2   + ?  +  ?
c/Ba(HCO3)2 +  Z     CaCO3    +  ?  +  ?
d/NaHSO4 +  T     BaSO4    + ?  +  ? 
Cho bi t:   Trong các ph n  ng, t  l  s  mol các ch t tham gia ph n  ng là 1:1 . Các ch t  X, Z, T  khơng đ cế ả ứ ỉ ệ ố ấ ả ứ ấ ượ  
trùng nhau.
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2003­2004)ề ỉ ồ ọ
31.   Hồn thành các ph ng trình ph n  ng c a các chu i chuy n hĩa hĩa h c sau và ghi đi u ki n ph n  ngươ ả ứ ủ ổ ể ọ ề ệ ả ứ  
(n u cĩ): ế
1. 
­5­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
2.    HCl 
 
)'1(  Cl2  
 
)'2(  NaCl 
 
)'3(  Cl2  
 
)'4( CuCl2 
 
)'5( KCl 
 
)'6( AgCl 
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2007­2008)ề ỉ ồ ọ
32.  Đi n cơng th c hĩa h c thích h p vào ch  d u h i (?) và hồn thành các ph ng trình ph n  ng sau (ghi rõề ứ ọ ợ ỗ ấ ỏ ươ ả ứ  
đi u ki n ph n  ng, n u cĩ):ề ệ ả ứ ế
1)  Cu +  ?     CuSO4 + ?  +  ?           5)   NaCl  +  ?    NaOH  +  ?   +  ?
2)  Ca(OH)2  +  ?   CaCO3 + ?  +  ?         6)   NH4HSO3 + ?   CaSO3 +  ? +  ?
3)  Fe + ?    FeSO4 7)    H2SO4    +  ?    Fe2(SO4)3 +  ?
4)  Ca(HCO3)2 +  ?   CaCl2 +  ?  + ? 8)       ?    CaO  + H2O  +  ?
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2007­2008)ề ỉ ồ ọ
33. Hồn thành các ph ng trình hố h c và ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ) cua cac chu i chuy n hố hố h ćươ ọ ề ệ ả ứ ế ̉ ỗ ể ọ  
cho d i đây:́ươ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 3 2 3 2 2 2 3
(7) (8)
2 4 3 3
1. ( ) ( ) ( )
( )
Al Al NO Al O Al Ba AlO NaAlO Al OH
Al SO AlCl
         
   
2. (1) (2) (3) (4)A B C D        Cu
     EACB )7()6()5(          (8)
Bi t A, B, C, D, E đ u là nh ng h p ch t c a đ ng.ế ề ữ ợ ấ ủ ồ
3. Fe (1)
 
Fe(NO3)2  (2)
 
Fe(NO3)3  (3)
 
Fe(OH)3  (4)
 
 Fe2O3  (5)
 
 Fe  (6)
 
 Fe(NO3)3
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2009­2010)ề ỉ ồ ọ
34.   Hồn thành các ph ng trình ph n  ng hố h c và ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ) cua cac chu i chuy ńươ ả ứ ọ ề ệ ả ứ ế ̉ ỗ ể  
hố hố h c cho d i đây:́ọ ươ
1. FeCO3  (1)  Fe2O3  (2)  Al2O3  (3)  AlCl3   (4)   Al(OH)3  (5)  KAlO2  (6)  AlCl3  (7) 
Al2(SO4)3  (8)
 
Al(OH)3  (9)
 
Al2O3  (10)
 
Al
2. NaCl  (1)
 
HCl  (2)
 
Cl2  (3)  NaClO  (4)   Cl2 
3. Fe (1)
 
Fe(NO3)2   (2)  Fe(NO3)3   (3)  Fe(NO3)2  (4)    Fe(OH)2  (5)    Fe2O3  (6)    Fe 
(7)
 
 FeCl3  (8)  FeCl2
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2010­2011)ề ỉ ồ ọ
35. Hãy đi n ch t thích h p vào ch  d u h i (?) và cân b ng các ph ng trình ph n  ng hĩa h c sau (ghi rõ đi uề ấ ợ ỗ ấ ỏ ằ ươ ả ứ ọ ề  
ki n ph n  ng, n u cĩ):ệ ả ứ ế
   a.     ?     +     ?  
 
  NaHCO3   +  ?                  b.     Cl2  +  ?  
 
   KCl   +  ? +   ? 
   c.     Al  +  HNO3  
 
  ? +  N2  + ?                  d.      Fe2O3   + ?  
 
   FenOm  +  Al2O3 
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2010­2011)ề ỉ ồ ọ
36.  Hãy hồn thành các chu i chuy n hĩa hĩa h c cho d i đây, vi t cơng th c phân t  c a các ch t A, B  Rỗ ể ọ ướ ế ứ ử ủ ấ  
và vi t các ph ng trình ph n  ng (ghi đi u ki n ph n  ng, n u cĩ):ế ươ ả ứ ề ệ ả ứ ế
1/
      Bi t r ng:    A + HCl ế ằ
 
 D + G + H2O.
2/
3/  Al  AlCl3  NaAlO2  AlCl3   Al(NO3)3   Al2O3  Al2(SO4)3  Ba(AlO2)2  Al(OH)3
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2011­2012)ề ỉ ồ ọ
­6­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
37.  Hãy đi n ch t thích h p vào ch  d u ch m h i (?) và cân b ng các ph ng trình ph n  ng hĩa h c sau (ghiề ấ ợ ỗ ấ ấ ỏ ằ ươ ả ứ ọ  
rõ đi u ki n ph n  ng, n u cĩ):ề ệ ả ứ ế
a.   Ba(HCO3)2  +  NaHSO4  →  ?  +  ?  +  ?  +  H2O
b.   Al  +  Ba(OH)2  +  H2O  →  ?  +  ?
c.   FeCl2  + MnO2  +  HCl  →  FeCl3 +  ?  +  ?
d.   FeS  +  ?  →  FexOy  +  SO2
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2011­2012)ề ỉ ồ ọ
38.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng c a các chu i chuy n hĩa sau, ghi đi u ki n ph n  ng (n u cĩ):ươ ả ứ ủ ỗ ể ề ệ ả ứ ế
1.
Bi t r ng, A là ch t khí cĩ t  kh i h i đ i v i hiđro b ng 17; X là đ n ch t.ế ằ ấ ỉ ố ơ ố ớ ằ ơ ấ
     2.  NaCl   NaOH    Al(OH)3   Al(NO3)3   Al2O3   Al2 (SO4)3   AlCl3 
     3.  Ca(HCO3)2   Na2CO3   NaOH   NaClO   NaClO3 
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2012­2013)ề ỉ ồ ọ
39.  Hồn thành s  đ  ph n  ng sau: (m i mũi tên là m t ph n  ng khác nhau, ghi rõ đi u ki n n u cĩ)ơ ồ ả ứ ỗ ộ ả ứ ề ệ ế
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 2 2 4 2 2 2 4
(8) (9) (10) (11) (12)
2 2 3 2 4
FeS SO H SO H S S SO K SO KCl
KOH Fe(OH) Fe O Fe Fe (SO )
          
       
(Đ  thi HSG T nh Đ ng Nai năm h c 2013­2014)ề ỉ ồ ọ
40. Vi t ph ng trình hĩa h c c a các ph n  ng th c hi n s  chuy n đ i tr c ti p sau:ế ươ ọ ủ ả ứ ự ệ ự ể ổ ự ế
a. FeS  H2S  SO2   H2SO4   E
b. Đá vơi   CaO   X   Y   Z  T
Cho bi t E là mu i sunfat c a kim lo i R cĩ phân t  kh i là 152ế ố ủ ạ ử ố  ; X, Y, Z, T đ u là mu i c a canxi v i cácề ố ủ ớ  
g c axit khác nhau.ố
(Đ  thi HSG T nh Cà Mau năm h c 2011­2012)ề ỉ ọ
41.  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng theo dãy chuy n hĩa sau:ươ ả ứ ể
H2S + O2   → (A)(r n)   +  (B)(l ng)ắ ỏ
(A)  +   O2   →   (C)
MnO2 +  HCl   →   (D)  +  (E)  +  (B)
(B)    +   (C)   +  (D)    → (F)  +  (G)
(G)    +     Ba    →   (H)   +   (I)
(Đ  thi HSG T nh Đăk Nơng năm h c 2011­2012)ề ỉ ọ
42. Vi t ph ng trình hĩa h c cho dãy chuy n hĩa sau (ghi rõ đi u ki n ph n  ng, n u cĩ)ế ươ ọ ể ề ệ ả ứ ế
Cu
 
)1( CuCl2
 
)2( Cu(OH)2
 
)3( CuO
 
)4( CuSO4
 
)5( Cu(NO3)2 (6)
 
Cu
(Đ  thi HSG T nh Đi n Biên năm h c 2011­2012)ề ỉ ệ ọ
43.  Hồn thành chu i chuy n hố:ỗ ể
 (Đ  thi HSG T nh Gia Lai năm h c 2011­2012)ề ỉ ọ
44.  Vi t các ph ng trình hĩa h c theo s  đ  sau (m i mũi tên  ng v i m t ph ng trình hĩa h c): ế ươ ọ ơ ồ ỗ ứ ớ ộ ươ ọ
Na  Na2O  NaOH  NaHCO3  Na2CO3  NaCl  Na  CH3COONa  CH4  
­7­
(7) (8)
S
 (l u hu nh)ư ỳ
F G
C
H
A
F
+ HCl
+ HCl
+ NaOH, đ, to
A B +NaOH
+NaOH
+NaOH
+NaOH
+Ba(OH)
2 E 
k t t a tr ngế ủ ắ
+AgNO
3 J 
k t t a đenế ủ
G +B
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
(9) (10)
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
  (Đ  thi HSG T nh Gia Lai năm h c 2013­2014)ề ỉ ọ
45. Cĩ s  đ  bi n đ i sau: ơ ồ ế ổ X   Y   Z   X   Q
Bi t r ng X là đ n ch t c a phi kim T cịn Y, Z là h p ch t g m 2 nguyên t , trong đĩ cĩ ch a T. Dungế ằ ơ ấ ủ ợ ấ ồ ố ứ  
d ch ch t Y làm qu  tím hĩa đ . Z là mu i c a kali, trong đĩ kali chi m 52,35% v  kh i l ng. Q là h p ch tị ấ ỳ ỏ ố ủ ế ề ố ượ ợ ấ  
(g m ba nguyên t ) t o thành khi cho X tác d ng v i dung d ch xút   nhi t đ  th ng. Xác đ nh CTHH c a cácồ ố ạ ụ ớ ị ở ệ ộ ườ ị ủ  
ch t X, Y, Z, Q và vi t PTHH bi u di n các bi n đ i trên. ấ ế ể ễ ế ổ
(Đ  thi HSG T nh H ng Yên năm h c 2013­2014)ề ỉ ư ọ
46. Vi t các ph ng trình ph n  ng hồn thành s  đ  sau :ế ươ ả ứ ơ ồ
Bi t A là oxit kim lo i dùng đ  kh  chua đ t tr ng tr t, X là oxit phi kim dùng đ  s n xu t n c gi i khát cĩế ạ ể ử ấ ồ ọ ể ả ấ ướ ả  
gaz, s n xu t sơđa.ả ấ
(Đ  thi HSG T nh Nam Đ nh năm h c 2016­2017)ề ỉ ị ọ
47.  Cho s  đ  các PTPơ ồ Ư
(1) (X) + HCl → (X1) + (X2) + H2O (5) (X2) + Ba(OH)2 → (X7)
(2) (X1) + NaOH → (X3) + (X4) (6) (X7) + NaOH → (X8) + (X9) + ...
(3) (X1) + Cl2 → (X5) (7) (X8) + HCl → (X2) + ...
(4) (X3) + H2O + O2 → (X6) (8) (X5) + (X9) + H2O → (X4) + ...
     Hồn thành các PTP  và cho bi t các ch t X, XƯ ế ấ 1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9.
 (Đ  thi HSG T nh Phú Th  năm h c 2013­2014)ề ỉ ọ ọ
48.  Vi t các ph ng trình hĩa h c hồn thành s  đ  sau (m i mũi tên  ng v i m t ph ng trình hĩa h c):ế ươ ọ ơ ồ ỗ ứ ớ ộ ươ ọ
Na  Na2O  NaOH  NaHCO3  Na2CO3  NaCl  Na  CH3COONa  CH4
 (Đ  thi HSG T nh Thanh Hĩa năm h c 2013­2014)ề ỉ ọ
49. Ch n các ch t Xọ ấ 1, X2, X3 ...X20 (cĩ th  trùng l p gi a các ph ng trình) đ  hồn thành các ph ng trình hĩaể ặ ữ ươ ể ươ  
h c sau:ọ
(1) X1 + X2 
ot
 
 Cl2

+ MnCl2 + KCl + H2O
(2) X3 + X4 + X5   HCl + H2SO4
(3) X6 + X7 (d )ư  
ot
 
 SO2 + H2O
(4)X8 + X9 + X10   Cl2

+ MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
(5) KHCO3 + Ca(OH)2 d  ư  X11 + X12 + X13 
(6) Al2O3 + KHSO4   X14 + X15 + X16 
(7) X17 + X18    BaCO3 + CaCO3 + H2O
(8) X19  + X20  + H2O  Fe(OH)3 + CO2 + NaCl
(Đ  thi HSG T nh Thanh Hĩa năm h c 2013­2014)ề ỉ ọ
50.  Cho s  đ  ph n  ng sauơ ồ ả ứ  :
(1) A 
 
)2( FeCl2 
 
)3( B (4)
                                                       Fe Fe2O3
(7)     D
 
)6( C  (5)
   Bi t A,B,C,D là các h p ch t khác nhau c a s t và khơng ph i là FeClế ợ ấ ủ ắ ả 2, Fe2O3. Xác đ nh cơng th c hĩa h c c aị ứ ọ ủ  
các h p ch t đĩ và vi t các ph ng trình ph n  ng minh h a.ợ ấ ế ươ ả ứ ọ
(Đ  thi HSG T nh Qu ng Ninh năm h c 2011­2012)ề ỉ ả ọ
51.  Cho s  đ  bi n hố sau :ơ ồ ế
­8­
             A                        B                       C
R                      R                         R                       R
X                        Y                        Z
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
Bi t X là NaCl. Hãy tìm các ch t Xế ấ 1, X2,.., Y1, Y2 ... và hồn thành các PTHH c a s  đ  bi n hố đĩ.ủ ơ ồ ế
(Đ  thi HSG T nh Ninh Bình năm h c 2013­2014)ề ỉ ọ
52.  Xác đ nh cơng th c phân t  c a các ch t A, B, C, D, E, F và vi t ph ng trình ph n  ng theo dãy bi n hố sau:ị ứ ử ủ ấ ế ươ ả ứ ế
                        A NaOH(1)
+
  B HCl(2)
+
  C (3)  D
0
2 5V O ,t
(4)  E (5)
  F (6)  BaSO4
Bi t A là h p ch t c a l u hu nh v i 2 nguyên t  khác.ế ợ ấ ủ ư ỳ ớ ố
(Đ  thi HSG T nh Ninh Bình năm h c 2012­2013)ề ỉ ọ  
53.  Vi t các ph ng trình hĩa h c th c hi n nh ng chuy n đ i hĩa h c sau (ghi rõ đi u ki n ):ế ươ ọ ự ệ ữ ể ổ ọ ề ệ
KMnO4 (1)  Cl2 (2)  HCl (3)  NaCl (4)  NaOH (5)  NaHCO3 (6)  Na2CO3 (7)  CaCO3 (8) 
Ca(HCO3)2                      
(Đ  thi HSG T nh Long An năm h c 2014­2015)ề ỉ ọ
54. Xác đ nh B, C, D, E, G, M. Bi t A là h n h p g m Mg và Cu. Hãy vi t ph ng trình hĩa h c th c hi n s  đị ế ỗ ợ ồ ế ươ ọ ự ệ ơ ồ 
chuy n hĩa sau: ể
2
o
O dư ddHCl Na
nung E,t
dungdịchD
A B C khíE
kếttủaG B M
+ + +
+


      


    

(Đ  thi HSG T nh Long An năm h c 2011­2012)ề ỉ ọ
55. Vi t các ph ng trình hĩa h c hồn thành s  đ  sau ế ươ ọ ơ ồ (m i mũi tên  ng v i m t ph ng trình hĩa h c;ghi rõỗ ứ ớ ộ ươ ọ  
đi u ki n ph n  ng n u cĩ).  ề ệ ả ứ ế NaCl
 
)1( Cl2
 
)2( HCl
 
)3( FeCl3
 
)4( CuCl2.
    (Đ  thi TS 10 chuyên Gia Lai năm h c 2017­2018)ề ọ
56. Hãy ch n các ch t thích h p và vi t các ph ng trình ph n  ng hồn thành s  đ  ọ ấ ợ ế ươ ả ứ ơ ồ chuy nể  hĩa sau:
A B D P
M N Q R
+X +X+...
+Y
+X+... +Y
Bi t: Các ch t A, B, D là h p ch t c a Na; các ch t M và Nế ấ ợ ấ ủ ấ  
là h p ch t c a Al; các ch t P, Q, R là h p ch t c a Ba; cácợ ấ ủ ấ ợ ấ ủ  
ch t N, Q, R khơng tan trong n c; X là ch t khí khơng mùi,ấ ướ ấ  
làm đ c dung d ch n c vơi trong; Y là mu i Na, dung d chụ ị ướ ố ị  
Y làm đ  qu  tím.ỏ ỳ
          (Đ  thi TS 10 chuyên Qu ng Tr  năm h c 2017­2018)ề ả ị ọ
57. Vi t các ph ng trình ph n  ng th c hi n sế ươ ả ứ ự ệ ơ 
đ  sau và ghi rõ đi u ki n ph n  ng (m i mũi tênồ ề ệ ả ứ ỗ  
là m t ph ng trình)ộ ươ
 (Đ  thi TS 10 chuyên Vĩnh Phúc năm h c 2017­ề ọ
2018)
58.  Vi t   01   ph ng   trình   hĩa   h c   c a   ph n   ng   gi a   các   ch t   sau   v i   t   l   mol   đã   cho   (các   ph nế ươ ọ ủ ả ứ ữ ấ ớ ỉ ệ ả
ng là hồn tồn, v a đ )ứ ừ ủ
a. SO2 + Ca(OH)2 
 
1:1 b. Ba(HCO3)2 + NaOH
 
1:1  
c. P + Cl2
 
3:2 d. Ca3(PO4)2 + H2SO4
 
2:1  
e. H3PO4 + KOH
 
3:1   g. CO2 + NaOH
 
1:1  
(Đ  thi TS 10 chuyên Ngh  An năm h c 2017­2018)ề ệ ọ
59.  Ch n các ch t A, B, C, D thích h p và hồn thành chu i ph n  ng b ng ph ng trình hĩa h c (ghi đi u ki nọ ấ ợ ỗ ả ứ ằ ươ ọ ề ệ  
c a ph n  ng n u cĩ). Bi t A là thành ph n chính c a qu ng pirit s t.ủ ả ứ ế ế ầ ủ ặ ắ
A
 
)1( B
 
)2( C
 
)3( D
 
)4( Fe
 
)5( FeCl2
 
)6( Fe(NO3)2 
(7)
(8)
 
 
 Fe(NO3)3
(Đ  thi TS 10 chuyên Ngh  An năm h c 2017­2018)ề ệ ọ
­9­
Chuyên đ  nâng cao Hĩa h cề ọ  THCS
60. Hồn thành s  đ  ph n  ng sau (m i mũi tên  ng v i m t ph ng trình hĩa h c):ơ ồ ả ứ ỗ ứ ớ ộ ươ ọ
Na 
 
)1( NaOH
 
)2( NaHCO3
 
)3( NaOH
 
)4( Na2SO4
(Đ  thi TS 10 chuyên Đăk Lăk năm h c 2017­2018)ề ọ
61. Cho s  đ  bi n hĩa : ơ ồ ế
A
A
A
+X,t0
+Y,t0
+Z,t0
Fe +G D +E G
Bi t r ng  A + HCl ế ằ  D + G + H2O . Tìm các ch t  ng v i các ch  cái A, Bvà vi t các ph ngấ ứ ớ ữ ế ươ
    (Đ  thi TS 10 chuyên An Giang năm h c 2009­2010)ề ọ
62. Hồn thành s  đ  chuy n hĩa sau, ghi rõ đi u ki n ph n  ngơ ồ ể ề ệ ả ứ
1) H2S + O2  A (r) + B
2) A + O2  C 
3) MnO2 + HCl  D+ E + B
4) C + D + B  F + G
5) Ba + G  H + I
6) D + I  F
 (Đ  thi TS 10 chuyên An Giang năm h c 2010­2011)ề ọ
63.  Hồn thành chu i chuy n hĩa sau:  FeSỗ ể 2  SO2  SO3  H2SO4  SO2
(Đ  thi TS 10 chuyên An Giang năm h c 2011­2012)ề ọ
64. Vi t ph ng trình hĩa h c bi u di n s  chuy n hĩa sau đây:ế ươ ọ ể ễ ự ể
Al 
 
)1(  Al2(SO4)3  (2)
 
AlCl3  (3)
 
Al(OH)3  (4)
 
Al2O3 (5)
 
Al dd NaOH+
  
(E)
(Đ  thi TS 10 chuyên An Giang năm h c 2014­2015)ề ọ
65. Vi t các ph ng trình hố h c th c hi n các bi n hĩa theo s  đ  sau (ghi rõ đi u ki n­n u cĩ):ế ươ ọ ự ệ ế ơ ồ ề ệ ế
 Fe2O3  Fe  Fe3O4  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe3O4.
(Đ  thi TS 10 chuyên Bình Ph c năm h c 2008­2009)ề ướ ọ
66.
1/  Hồn thành các ph ng trình ph n  ng theo s  đ  sau:   FeSươ ả ứ ơ ồ 2  X  Y  Z  CuSO4.
2/  Hồn thành các ph ng t

File đính kèm:

 • pdfchuyen_de_nang_cao_hoa_hoc_9_chuyen_de_so_do_phan_ung.pdf
Đề thi liên quan