Bài kiểm tra chương 3 hình học 8

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chương 3 hình học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñieåm

Bµi kiÓm tra ch­¬ng 3 h×NH HäC 8
Hä vµ tªn:…………………………Líp 8A
Bµi 1 (2 ®iÓm) §¸nh dÊu "x" vµo « trèng thÝch hîp:

C©u
Néi dung
§óng
Sai

Tam gi¸c ABC cã AB = 4 cm; BC = 6 cm; AC = 5 cm
Tam gi¸c MNP cã MN = 3 cm; NP = 2,5 cm; PM = 2cm
th× = Tam gi¸c ABC cã = 900; AB = 6 cm; AC = 8 cm, ®­êng ph©n gi¸c gãc A c¾t BC t¹i D th× BD = cmTam gi¸c ABC cã = 800 , = 600 .
Tam gi¸c DEF cã = 800. = 400 
th× hai tam gi¸c ®ã kh«ng ®ång d¹ng víi nhau.NÕu hai tam gi¸c cã hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia vµ cã mét cÆp gãc b»ng nhau th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng víi nhau.Bµi 2 (6 ®iÓm) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 8 cm, BC = 6 cm. 
VÏ ®­êng cao AH cña tam gi¸c ABD.
a) Chøng minh AHB ~ BCD
b) Chøng minh AD2 = DH. DB
c) TÝnh DH, AH
Bµi 3: ( 2 ®iÓm )
Trªn mét c¹nh cña mét gãc cã ®Ønh lµ A, ®Æt ®o¹n th¼ng AE = 3cm vµ AC = 8cm. Trªn c¹nh thø hai cña gãc ®ã, ®Æt c¸c ®o¹n th¼ng AD = 4cm vµ AF = 6cm
Hái tam gi¸c ACD vµ AEF cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng ? V× sao ?
Gäi I lµ giao ®iÓm cña CD vµ EF . Chøng minh IECIDF, t×m tØ sè ®ång d¹ng cña hai tam gi¸c ®ã ?
 
Ñieåm
Tr­êng THCS S¬n TiÕn, Ngµy th¸ng 4 n¨m 2010
Bµi kiÓm tra ch­¬ng 3 h×NH HäC 8
Hä vµ tªn:…………………………Líp 8A
Bµi 1 (®iÓm) 
C©u
Néi dung
§óng
Sai

Tam gi¸c ABC cã = 900; AB = 6 cm; AC = 8 cm, 
®­êng ph©n gi¸c gãc A c¾t BC t¹i D th× CD = cmTam gi¸c ABC cã AB = 4 cm; BC = 6 cm; AC = 5 cm
Tam gi¸c MNP cã MN = 12cm; NP = 10 cm; PN = 8cm
th× = NÕu hai tam gi¸c cã hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia vµ cã mét cÆp gãc b»ng nhau th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng víi nhau.
Tam gi¸c ABC cã = 800; = 700 .
Tam gi¸c DEF cã = 800; = 300 
th× hai tam gi¸c ®ã kh«ng ®ång d¹ng víi nhau.Bµi 2 (6 ®iÓm) Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 6 cm, BC = 8 cm. 
VÏ ®­êng cao AK cña tam gi¸c ABD.
a) Chøng minh AKB ~ BCD
b) Chøng minh AD2 = DK. DB
c) TÝnh DK, AK.
Bµi 2: ( 4 ®iÓm )
Trªn mét c¹nh cña mét gãc cã ®Ønh lµ O, ®Æt ®o¹n th¼ng OE = 3cm vµ OC = 6cm. Trªn c¹nh thø hai cña gãc ®ã, ®Æt c¸c ®o¹n th¼ng OD = 2cm vµ OF = 9cm
Hái tam gi¸c OCD vµ OEF cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng ? V× sao ?
Gäi I lµ giao ®iÓm cña CD vµ EF . Chøng minh IECIDF, t×m tØ sè ®ång d¹ng cña hai tam gi¸c ®ã ?
 

File đính kèm:

  • docDe kiem tra chuong 3 hinh 8(1).doc
Đề thi liên quan