25 bài tập Anđehit

doc5 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 25 bài tập Anđehit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Anđehit 
    Câu hỏi 1: 
    Câu hỏi 2: 
  Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau: Rượu đơn chức, no (A); anđehit đơn chức, no (B); rượu đơn chức, không no 1 nối đôi (C); anđehit đơn chức, không no 1 nối đôi (D). Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất sau: 
    A. A, B 
    B. B, C 
    C. C, D 
    D. A, D 
    Câu hỏi 3: 
  Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO2 = số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng: 
    A. Anđehit đơn chức no 
    B. Anđehit vòng no 
    C. Anđehit hai chức no 
    D. Cả A, B, C đều đúng 
    Câu hỏi 4: 
  Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là: 
    A. CH3CHO và HCHO
    B. CH3CHO và C2H5CHO
    C. C2H5CHO và C3H7CHO
    D. C3H7CHO và C4H9CHO
    Câu hỏi 5: 
  Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B, X là: 
    A. HCHO 
    B. HCOOH 
    C. HCOONH4 
    D. Cả A, B, C đều đúng.  
    Câu hỏi 6: 
    Câu hỏi 7: 
  Các hợp chất hữu cơ mạch hở chỉ chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxit là A1, B1, C1, D1 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đ.v.C. Các chất B1, C1, D1 tác dụng được với Na giải phóng H2. Khi oxi hoá B1 (có xúc tác) sẽ tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất C1 tác dụng được với dung dịch NaOH. Chất D1 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất A1 không tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương   
    Câu hỏi 8: 
  Cho các phản ứng sau: 
    (A) + Cl2 → (B) + (C) 
    (B) + NaOH → (D) + ( E) . 
    (C) + NaOH → (E) + (F) 
    (A) + O2 → (G) + (F) 
    (D) + O2 → (G) + (F) 
    (G) + (H) → HCOOH + Ag 
    (G) + (H) → (F) + (l)↑ + Ag 
    (G) + ? → (Z)↓ (màu trắng) 
    Các chất A, G và Z có thể là: 
    A. CH3COOH; CH3CHO  và CH3-CH(OH)(SO3Na)  
    B. C2H6; CH3CHO và CH2(OH)(SO3Na) 
    C. C2H5OH; HCHO và CH3-CH(OH)(SO3Na) 
    D. CH4; HCHO và CH2(OH)(SO3Na)  
    Câu hỏi 9: 
    Câu hỏi 10: 
Câu 11: Câu nào sau đây là câu không đúng:
	A. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm CHO liên kết với H là anđêhit.
	B. Anđêhit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá.
	C. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2OH
	D. Trong phân tử anđêhit, các nguyên tử chỉ liên kết với nhau bằng liên kết d
Câu 12: Cho các câu sau:
	a. Anđêhit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – CHO 
	b. Anđêhit và xeton có phản ứng cộng hiđro giống etilen nên chúng thuộc loại hợp chất không no
	c. Anđêhit giống axetilen vì đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 
	d. Anđêhit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO
	e. Hợp chất có công thức phân tử CnH2nO là anđêhit no đơn chức.
Những câu đúng là:
	A. a,b,c,d,e	B. a,b,d	C, a, b, d, e	D. a, b, c, e
Câu 13: Câu nào sau đây là không đúng?
Anđêhit cộng hiđro tạo thành ancol bậc một.
Anđêhit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại.
Anđêhit no, đơn chức có công thức phân tử là CnH2n+2O
Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc II.
Câu 14: Trong công nghiệp, anđêhit fomic được điều chế trực tiếp từ chất nào trong các chất sau?
A. rượu etylic	B. axit fomic	C. rượu metylic	D. metyl axetat
Câu 15: Cho 4 chất: benzen, metanol, phenol, anđêhit fomic. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 chất trên được sắp xếp ở dãy nào đúng?
nước brom,; dung dịch AgNO3/NH3; Na
dung dịch AgNO3/NH3; Na, nước brom
dung dịch AgNO3/NH3; nước brom; Na
Na; nước brom; dung dịch AgNO3/NH3
Câu 16: Đốt chấy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđêhit ta thu được số mol CO2 = số mol H2O. Các chất đó thuộc dãy đồng đẳng nào?
	A. Anđêhit đơn chức no.	B. Anđêhit vòng no
	C. anđêhit hai chức no	D. Anđêhit đơn chức no
Câu 17: Cho 1,74 g một anđêhit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 g bạc. Công thức cấu tạo của anđêhit là đáp án nào?
	A. CH3-CH=O	B. CH3CH2-CH=O	
C. CH3CH2CH2-CH=O	D. (CH3)2CH-CH=O
Câu 18: Hợp chất X có công thức C3H6O tác dụng được với nước brom và tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là đáp án nào ở đây?
	A. CH2=CH-CH2OH	B. CH2=CH-O-CH3	
	C. CH3CH2CH2CH=O	D. CH3-CO-CH3
to
Câu 19: Cho các phản ứng:
to
	(X) + dd NaOH (Y) + (Z) 
1500oC
	(Y) + NaOH rắn (T) ­ + (P)
xt
	(T) (Q) + H2­
	(Q) + H2O (Z)
	Các chất (X) và (Z) có thể là những chất được ghi ở dãy nào sau đây?
	A. HCOOCH=CH2 và HCHO	B. CH3COOCH=CH2 và HCHO
	C. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO	D. CH3COOC2H5 và CH3CHO 
Câu 20: Công thức phân tử của anđêhit có dạng tổng quát CnH2n+2-2a-2kOk
	Hãy cho biết phát biểu nào sai
Các chỉ số n, a, k thoả mãn điều kiện n>=1; a>=0; k>=1
Nếu a= 0, k = 1 thì đó là anđêhit no, đơn chức
Nếu anđêhit 2 chức và 1 vòng no thì công thức phân tử có dạng: CnH2n-4O2 (n>=5)
Tổng số liên kết p và vòng là độ bất bão hào của công thức
Câu 21: Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư ) thu được sản phẩm Y. Khi Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí thuộc loại hợp chất vô cơ A, B. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào ?
A. HCHO	B. HCOOH	C. HCOONH4	D. HCOOCH3
Câu 22: Anđêhit X mạch hở cộng hợp với H2 theo tỉ lệ 1:2 (lương H2 tối đa) tạo ra chất Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được thể tích khí H2 bằng thể tích X phản ứng để tạo ra Y (ở cùng to, p). X thuộc chất nào sau đây?
Anđêhit no, đơn chức
Anđêhit không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức
Anđêhit no, hai chức
Anđêhit không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức
Câu 23: Khi oxi hoá 2,2g một anđêhit đơn chức, ta thu được 3g axit tương ứng. Biết hiệu suất phản ứng là 100%, công thức cấu tạo của anđêhit là công thức nào sau đây?
	A. HCHO	B. CH3CHO	
C. CH3CH2CHO	D. CH2=CH-CHO
Câu 24: Khi oxi hoá (có xúc tác) m (g ) hỗn hợp Y gồm H-CH=O và CH3-CH=O bằng oxi ta thu được (m + 1,6 ) (g) hỗn hợp Z. Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%. Còn nếu cho m (g) hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong amoniac thì thu được 25,92 (g) Ag. Thành phần % khối lượng của 2 axit trong hỗn hợp Z tương ứng là bao nhiêu?
A. 25% và 75%	B. 40% và 60%	
C. 16% và 84% 	D. 14% và 86%
OH-
Câu 25: Nhỏ dung dịch HCHO vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)2 , đun nhẹ sẽ thấy kết tủa đỏ gạch. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng hiện tượng xảy ra?
OH-
	A. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + Cu + H2O
OH-
 	B. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + CuO + H2O
OH-
	C. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + Cu2O + H2O
	D. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + CuOH + H2O

File đính kèm:

  • docandeit xeton.doc