Đề thi lớp 12 THPT môn thi: Hóa học

doc3 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lớp 12 THPT môn thi: Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o l¹ng s¬n
§Ò chÝnh thøc
 (§Ò thi gåm cã 3 trang)
§Ò THI Líp 12 THPT 
 M«n thi: hãa häc
Thêi gian lµm bµi: 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
M· ®Ò thi 418
Hä, tªn thÝ sinh: 
Sè b¸o danh:
 Câu 1. Ph¶n øng gi÷a HNO3 víi Fe t¹o dung dÞch Fe(NO3)3 vµ khÝ NO duy nhaát. Tæng c¸c hÖ sè trong phö¬ng tr×nh ph¶n øng oxi ho¸ - khö nµy lµ: 
	A. 9 	B. 6 	C. 17 	D. 8 
 Câu 2. Hoaø tan hoaøn toaøn 300 gam CaCO3 trong dung dòch HCl dö, theå tích CO2 thu ñöôïc (ñktc) laø: (cho Ca=40; C=12; O= 16) 
	A. 22,4 lít	 B. 67,2 lít 	C. 44,8 lít 	D. 4,48 lít 
 Câu 3. Cho caùc phöông trình hoaù hoïc sau: 
 NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O (1) 
	NaCl + H2O HCl + NaOH (2)
	NaHCO3 + CaCl2 CaCO3 + NaCl + HCl (3)
	Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH (4)
Caùc phaûn öùng sai laø: 
	A. 1, 2, 3 	B. 1, 3 	C. 2,3 	D. 2, 3, 4 
 Câu 4. Khi cho luång khÝ hi®ro (cã dö) ®i qua èng nghiÖm chøa phoi bµo hỗn hợp Al2O3, Fe2O3, CuO nung nãng, ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng nghiÖm gåm: 
	A. Al2O3, Fe, Cu 	B. Al, Fe, Cu 	C. Al2O3, Fe2O3, Cu 	D. Al, Fe, CuO 
 Câu 5. Tính chaát hoaù hoïc ñaëc tröng cuûa kim loaïi laø: 
	A. Vöøa coù tính oxi hoaù vöøa coù tính khöû 	
	B. Tính khöû 	
	C. Taùc duïng vôùi dung dòch axit, muoái 	
	D. Kim loaïi maïnh ñaåy kim loaïi yeáu ra khoûi dung dòch 
 Câu 6. Cho 6,72 lít khí CO2 (ñktc) loäi qua dung dòch coù hoaø tan 20 gam NaOH, toång khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø: (cho Na=23; C=12; O= 16; H=1) 
	A. 29,6 gam 	B. 19 gam 	C. 26,5 gam 	D. 31,8 gam 
 Câu 7. Nguyeân taéc chung ñieàu cheá kim loaïi laø: 
	A. Oxi hoaù ion kim loaïi thaønh kim loaïi 	
	B. Khöû kim loaïi thaønh caùc ion kim loaïi 	
	C. Khöû ion kim loaïi thaønh kim loaïi	 
	D. Duøng doøng ñieän ñeå khöû ion kim loaïi thaønh kim loaïi nguyeân chaát 
 Câu 8. Hoaø tan hoaøn toaøn 2 gam kim loaïi kieàm thoå X trong dung dòch HCl dö coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 5,55 gam muoái khan. Kim loaïi kieàm thoå X laø: (cho Ca=40; Mg=24; Sr=88; Ba= 137; Cl=35,5; H= 1) 
	A. Ba 	B. Sr 	C. Ca 	D. Mg 
 Câu 9. Daõy caùc chaát naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp theo thöù töï tính axit taêng daàn: 
	A. H2CO3, HCl, CH3COOH 	B. HCl, H2CO3, CH3COOH 	
	C. CH3COOH, H2CO3, HCl 	D. H2CO3, CH3COOH, HCl 
 Câu 10. Cho 1,92 gam Cu hoµ tan hÕt trong löîng võa ®ñ V lÝt dung dÞch HNO3 0,1M lo·ng thu ®öîc khÝ NO duy nhÊt. Gi¸ trÞ cña V lµ: (cho Cu=64) 
	A. 0,75 lÝt 	B. 0,80 lÝt 	C. 0,60 lÝt 	D. 0,70 lÝt 
 Câu 11. Ph©n tÝch 0,9 gam chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O) thu ®öîc 0,672 lÝt CO2 (®ktc) vµ 0,54gam H2O, tØ khèi h¬i A so víi H2 lµ 30. CTPT cña A lµ:(cho C=12; H=1; O= 16) 
	A. C3H8O 	B. C2H4O2 	C. C2H6O2 	D. C2H4O 
Trang 1/3 - Mã đề thi 418
 Câu 12. Nöôùc cöùng taïm thôøi laø nöôùc coù chöùa nhieàu caùc chaát sau: 
	A. Ca(HCO3)2 ; Mg(HCO3)2 	B. MgSO4; CaSO4 	
	C. CaCl2; Mg(HCO3)2 	D. MgSO4; CaSO4; CaCl2; MgCl2 
 Câu 13. KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy mét dung dÞch cã noàng ñoä [OH-] = 10-10 (mol/lít). M«i tröêng cña dung dÞch lµ: 
	A. Baz¬ 	B. Trung tÝnh 	C. Axit 	D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®öîc m«i tröêng 
 Câu 14. Ngaâm moät laù Zn trong nhöõng dung dòch muoái sau: CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Döïa vaøo daõy ñieän hoaù kim loaïi, cho bieát soá phaûn öùng xaûy ra. 
	A. 3 	B. 2 	C. 1 	D. 4 
 Câu 15. Moät vaät ñöôïc cheá taïo töø hôïp kim Zn-Cu. Ñeå trong khoâng khí aåm thì xaûy ra: 
	A. Söï aên moøn hoaù hoïc trong ñoù Zn vaø Cu ñeàu bò aên moøn 	
	B. Söï aên moøn hoaù hoïc trong ñoù Zn ñöôïc baûo veä 	
	C. Söï aên moøn ñieän hoaù trong ñoù Cu bò aên moøn 	
	D. Söï aên moøn ñieän hoaù trong ñoù Zn bò aên moøn 
 Câu 16. ChÊt võa t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi NaOH lµ: 
	A. CH3-CH2-COO-CH3 	B. CH3-CH2-OH 	C. CH3COOH 	D. CH3-COO-CH2-CH3 
 Câu 17. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng: 
	A. T¬ nh©n t¹o vµ t¬ tæng hîp ®Òu gièng nhau 	
	B. T¬ t»m, len, b«ng, t¬ axetat lµ t¬ thiªn nhiªn 	
	C. T¬ nh©n t¹o ®öîc s¶n xuÊt b»ng polime tæng hîp 	
	D. T¬ visco, t¬ axetat, t¬ ®ång - amoniac lµ t¬ nh©n t¹o 
 Câu 18. Thuû ph©n hoµn toµn 1,1 gam mét este no ®¬n chøc X cÇn 10 ml dung dÞch NaOH 1,25M. C«ng thøc cÊu t¹o cña X coù theå lµ: (cho C=12; H=1; O= 16)
	A. C2H5COOCH3 	B. CH3COOCH3 	C. HCOOCH3 	D. HCOOC2H5 
 Câu 19. Hßa tan heát 13,7 gam Ba vµo mét löîng H2O cã dö, thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc lµ: (cho Ba=137) 
	A. 0,56 lÝt 	B. 2,24 lÝt 	C. 1,12 lÝt 	D. 4,48 lÝt 
 Câu 20. Mét hçn hôïp gåm Ag, Cu, Fe cã thÓ dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y ®Ó taùch Ag ra khoûi hoãn hôïp: 
	A. Dung dÞch HCl 	B. Dung dÞch Cu(NO3)2 	
	C. Dung dÞch AgNO3 	D. Dung dÞch H2SO4 ®Ëm ®Æc 
 Câu 21. Daõy kim loaïi ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn tính khöû laø: 
	A. Fe, Cu, Al, Mg, Na 	B. Na, Mg, Al, Fe, Cu 	
	C. Cu, Fe, Mg, Al, Na 	D. Cu, Fe, Al, Mg, Na 
 Câu 22. B×a s¸ch vµ anbum tr¸ng b»ng poli vinyl cloua (PVC) kh«ng thÊm nöíc. §iÒu chÕ poli vinyl cloua (PVC) baèng c¸ch trïng hîp chÊt nµo sau ®©y: 
	A. CH3CH=O 	B. CH3-COOCH=CH2 	C. C6H5CH=CH2 	D. CH2=CH-Cl 
 Câu 23. MËt ong lµ thùc phÈm giµu dinh döìng, mËt ong (nãi chung) thöêng chøa kho¶ng 75% löîng ®öêng bao gåm hai lo¹i ®öêng: glucoz¬ vµ fluctoz¬. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng: 
	A. Glucoz¬ vµ fructoz¬ lµ ®ång ®¼ng cña nhau 	
	B. Thuû ph©n fructoz¬ thu ®öîc glucoz¬ 	C. Thuû ph©n glucoz¬ thu ®öîc fructoz¬ 	
	D. Glucoz¬ vµ fructoz¬ lµ ®ång ph©n cña nhau 
 Câu 24. D·y c¸c chÊt sau ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng víi NaOH lµ: 
	A. C6H5OH, HCl, CH3COOH, CH3COOC2H5 	
	B. C6H5OH, HCl, CH3COOH, C6H5ONa 	
	C. C2H5OH, HCl, CH3COOH, CH3COOC2H5 	
	D. CH3COONa, C6H5OH, HCl, CH3COOH 
 Câu 25. Daõy ho¸ chÊt nµo sau ñaây duøng ñeå nhËn biÕt ®öîc c¸c chÊt ®ùng trong 4 lä riªng biÖt mÊt nh·n gåm: CH3COOH, CH3CHO, CH3CH2OH, CH3COOCH3 
	A. Quú tÝm, Na, Ag2O trong NH3 	B. HCl, NaOH, Na 	
	C. Ag2O trong NH3, Na, HCl 	D. NaOH, Na, Ag2O trong NH3 
Trang 2/3 - Mã đề thi 418
 Câu 26. Axit nµo sau đây lµ axit cacboxylic no ®¬n chøc: 
	A. C17H35COOH 	B. C17H31COOH 	
	C. C15H29COOH 	D. C17H33COOH 
 Câu 27. Khi cho etanol, phenol, axit etanoic lÇn löît t¸c dông víi Na, dung dÞch NaOH, CaCO3. Sè ph¶n øng x¶y ra lµ: 
	A. 6 	B. 5 	C. 4 	D. 3 
 Câu 28. Moät chai röôïu Maãu Sôn coù ghi 300 coù nghóa laø: 
	A. Cöù 100gam dung dòch röôïu coù 30ml röôïu nguyeân chaát 	
	B. Cöù 100ml dung dòch röôïu coù 30gam röôïu nguyeân chaát 	
	C. Cöù 100gam dung dòch röôïu coù 30gam röôïu nguyeân chaát 	
	D. Cöù 100ml dung dòch röôïu coù 30ml röôïu nguyeân chaát 
 Câu 29. DÇu dõa lµ este cña axit panmitic víi glixerin, CTCT cña dÇu dõa lµ: 
	A. (C17H33COO)3C3H5 	B. (C15H31COO)3C3H5 	
	C. (C15H29COO)3C3H5 	D. (C17H35COO)3C3H5 
 Câu 30. Hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc A cã CTPT C4H8O2 thuû ph©n hoµn toµn trong NaOH thu ñöôïc CH3-CH2-OH vµ chÊt h÷u c¬ B. Tªn cña B lµ: 
	A. Axit propanoic 	B. Natri axetat 	C. Axit axetic 	D. Metanol 
 Câu 31. D·y c¸c chÊt nµo sau ®©y võa t¸c dông víi HCl võa t¸c dông víi NaOH: 
	A. Al 2O3, Al(OH)3 , Na2CO3 	B. NaHCO3 , Al 2O3, Al(OH)3 	
	C. ZnO, Na2CO3, Al 2O3 	D. MgO, NaHCO3, Al(OH)3 
 Câu 32. Axit aminoaxetic t¸c dông ®öîc víi d·y c¸c chÊt : 
	A. Ca(OH)2, CH3COOCH3, CH3CHO 	B. CH3COOH, Cu(OH)2, Ag2O 	
	C. Cu(OH)2, NaOH, HCOONa 	D. NaOH, C2H5OH, HCl 
 Câu 33. Tªn gäi cña CH3COOCH=CH2 lµ: 
	A. Metyl acrylat 	B. Etyl axetat 	C. Vinyl acrylat 	D. Vinyl axetat 
 Câu 34. ChÊt nµo sau ®©y tham gia ph¶n øng tr¸ng gö¬ng: 
	A. CH3CH2OH 	B. CH3COOH 	C. CH3COOCH2CH3 	D. HCOOH 
 Câu 35. Sù kÕt hîp c¸c ph©n tö nhá (monome) thµnh ph©n tö lín (polime) ®ång thêi lo¹i ra c¸c ph©n tö nhá (nhö H2O, NH3...) ®öîc gäi lµ: 
	A. Sù tæng hîp 	B. Sù trïng ngöng 	C. Sù polime ho¸ 	D. Sù peptit ho¸ 
 Câu 36. Hîp chÊt C3H9N cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o 
	A. 3 	B. 2 	C. 4 	D. 1 
 Câu 37. Trong c«ng nghiÖp glucoz¬ dïng ñeå tr¸ng gö¬ng vµ tr¸ng ruét phÝch. Löîng b¹c thu ®öîc khi tr¸ng gö¬ng hoµn toµn 2,7 kg glucoz¬ lµ: (cho C=12; H=1; O=16; Ag=108) 
	A. 1,62 kg 	B. 12,96 kg 	C. 6,48 kg 	D. 3,24 kg 
 Câu 38. Mét häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhö sau: Dïng dao c¾t cÈn thËn mét mÈu Na b»ng h¹t ®ç xanh sau ®ã th¶ nhÑ vµo dung dÞch CuSO4, hiÖn töîng quan s¸t ®öîc lµ 
	A. Cã hiÖn töîng sñi bät khÝ kh«ng mµu, dung dÞch mÊt dÇn mµu xanh, xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng xanh 	B. Ph¶n øng t¹o kÕt tña xanh, sau ®ã kÕt tña tan dÇn ra vµ thu ®öîc dung dÞch trong suèt 	
	C. Dung dÞch mÊt dÇn mµu xanh, cã nh÷ng vÈy nhá mµu ®á cña kim lo¹i Cu t¹o thµnh 	D. Cã hiÖn töîng sñi bät khÝ kh«ng mµu, dung dÞch tõ kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu xanh 
 Câu 39. NhiÖt nh«m lµ lo¹i ph¶n øng dïng ®iÒu chÕ kim lo¹i ho¹t ®éng trung b×nh vµ kÐm ho¹t ®éng. Ph¶n øng nhiÖt nh«m lµ ph¶n øng cña nh«m víi: 
	A. Halogen 	B. Dung dÞch muèi chøa ion kim lo¹i. 	
	C. O2 	D. Oxit kim lo¹i 
 Câu 40. Cho mét löîng võa ®ñ dung dÞch NaOH vµo dung dÞch A thu ®öôïc kÕt tña cã mµu lôc nh¹t, ®eå trong kh«ng khÝ chuyÓn thµnh mµu n©u ®á. Dung dÞch A cã chøa: 
	A. Fe(OH)2 	B. Ion Fe2+ 	C. Fe3O4 	D. Ion Fe3+ 
HẾT
Trang 3/3 - Mã đề thi 418

File đính kèm:

  • docDe thi lop 12 Lang SonDe thi lop 12 Lang SonMa de 418doc.doc
Đề thi liên quan