20 câu trắc nghiệm Hóa 12

docx3 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1030 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 20 câu trắc nghiệm Hóa 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA 12
Câu 1: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu đượcV (lit) thể tích khí H2 (ở đktc). Tính V (Cho H = 1, Fe = 56)
A. 6,72 lít.	B. 2,24 lít.	C. 4,48 lít.	D. 1,12 lít.
Câu 2: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn nào?
A. Fe2O3.	B. Fe(OH)2.	C. FeO.	D. Fe3O4.
Câu 3: Cho các kim loại Na , Cu , Ag , Fe, kim loại nào phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu ? 
A. Na.	B. Cu.	C. Ag.	D. Fe.
Câu 4: Cho phản ứng:
a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O.
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tính tổng (a+b).
A. 4.	B. 3.	C. 6.	D. 5.
Câu 5: Cho các chất NaOH, Al(OH)3 ,NaCl, AlCl3 ,chất nào có tính chất lưỡng tính ?
A. NaOH.	B. Al(OH)3.	C. NaCl.	D. AlCl3.
Câu 6: Cho các chất Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3, chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH ?
A. Mg(OH)2.	B. Ca(OH)2.	C. KOH.	D. Al(OH)3.
Câu 7: Cho các kim loại Fe, Ag, Al, Au, kim loại nào phản ứng được với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu ?
A. Fe và Ag.	B. Al và Ag.	C. Al và Fe.	D. Fe và Au.
Câu 8: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là bao nhiêu ?(Cho Al = 27)
A. 3,36 lít.	B. 2,24 lít.	C. 4,48 lít.	D. 6,72 lít.
Câu 9: Cho các kim loại Sr, K, Na, Ba, Be, Al, Ca, hai kim loại nào đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?
A. Sr, K.	B. Na, Ba.	C. Be, Al.	D. Ca, Ba.
Câu 10: Cho các kim loại Na, Ba, Be, Ca kim loại nào không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường ?
A. Na.	B. Ba.	C. Be.	D. Ca.
Câu 11: Hãy nêu phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 
A. nhiệt phân CaCl2.	
B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
 C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
 D. điện phân dung dịch CaCl2.
Câu 12: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là bao nhiêu? (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5)
A. 20,7 gam.	B. 13,6 gam.	C. 14,96 gam.	D. 27,2 gam.
Câu 13: Xác định công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I ?
A. R2O3.	B. RO2.	C. R2O.	D. RO.
Câu 14: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại nào có tính khử mạnh nhất ?
A. Mg.	B. Fe.	C. Al.	D. Na.
Câu 15: Cho các chất Mg(NO3)2, Na2CO3 ,NaNO3 ,HCl.Chất nào phản ứng được với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa ?
A. Mg(NO3)2.	 B. Na2CO3.	C. NaNO3.	 D. HCl.
Câu 16: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 .Xác định M+
A. Na+.	 B. Li+.	 C. Rb+.	 D. K+.
Câu 17:Viết cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) 
A. 1s22s2 2p63s1.	B. 1s22s2 2p6.	
C. 1s22s2 2p63s23p1.	D. 1s22s2 2p63s2.
Câu 18: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Xác định số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường 
A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 19: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính V ?
A. 3,36.	B. 6,72.	C. 4,48.	D. 2,24.
Câu 20:Cho các ion K+, Cu2+, Al3+. Hãy sắp xếp các ion theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải 
A. K+, Al3+, Cu2+.	B. K+, Cu2+, Al3+.	
C. Cu2+, Al3+, K+.	D. Al3+, Cu2+, K+.
CÂU HỎI KHÁN GIẢ
Câu 1 : Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X ?
	A. 5,6 gam.	B. 2,8 gam.	C. 1,6 gam. D. 8,4 gam.
Câu 2 : Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH (dư), thu được V lít khí CO2 (ở đktc). Tính V ?
A. 3,36.	B. 4,48.	C. 1,12.	D. 2,24.
Câu 3 : Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu,Viết quá trình xảy ra ở catot (cực âm) ?
A. Cu " Cu2+ + 2e. B. 2Cl- "Cl2 + 2e. 
C. Cl2 + 2e "2Cl-. D. Cu2+ + 2e " Cu.
Câu 4: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2.Tính khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên ?
A. 1,8 gam và 7,1 gam.	
B. 2,4 gam và 6,5 gam.
 C. 3,6 gam và 5,3 gam.	
 D. 1,2 gam và 7,7 gam.
Câu 5: Cho các chất FeCl3 ,AgNO3 ,MgSO4 ,ZnCl2 ,AlCl3 ,HCl. Xác định hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu ?
A. FeCl3 và AgNO3.	B. MgSO4 và ZnCl2.	C. FeCl2 và ZnCl2.	D. AlCl3 và HCl.

File đính kèm:

  • docxtian.docx