Ôn tập môn Toán học, kì II lớp 1

doc8 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Toán học, kì II lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 1
1.Tính:
13 + 34 =
24 + 25 =
17 + 23 =
12 + 16 =
11 + 44 =
62 + 26 =
20 + 20 = 30 + 30 =	 50 + 20 =
37 + 40 = 58 + 20 = 66 + 30 =
2. Tính:
20 +30 +30 =
21 + 32 + 40 =
32 + 43 +54 =
50 - 10 -30 =
65 - 33 - 10 =
79 - 47 - 21 =
90 - 20 +30 =
65 + 10 - 23 =
35 + 42 - 54 =
3. Ñaët tính roài tính
16 + 33
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
26 –1 4
. . . . . . .
. . . . . . .
 . . . . . . .
33 + 45
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
20 + 50
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
95 – 60
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
4.Ñieàn daáu hoaëc = vaøo oâ troáng cho ñuùng
12
19
37
32+7
9
13
12 +5
19-4
37
3+34
9 +1
13-3
5.Trong vöôøn nhaø em coù 26 caây cam, Boá em baùn ñi 13 caây cam. Hoûi trong vöôøn nhaø em coøn laïi taát caû bao nhieâu caây cam?
Toùm taét:
Coù: Caây cam
Baùn: Caâycam
Coøn taát caû caây cam?
Lôøi giaûi
ĐỀ 2
1.Tính:
23 + 34 =
34 + 25 =
47 + 23 =
62 + 16 =
51 + 44 =
12 + 26 =
56 - 23 = 35 - 30 =	 50 - 20 =
2. Tính:
30 +40 +30 =
31 + 42 + 25 =
60 - 20 -30 =
55 - 33 - 22 =
80 - 30 +40 =
65 + 14 - 33 =
3. Ñaët tính roài tính
56 + 33
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
44 –1 4
. . . . . . .
. . . . . . .
 . . . . . . .
63 + 15
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
30 + 55
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
85 – 50
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
4.Ñieàn daáu hoaëc = vaøo oâ troáng cho ñuùng
21
31
30
30+7
19
13
19 - 5
19-4
47
3+44
18 +1
20-3
5.Trong vöôøn nhaø em coù 22 caây ổi , Boá em troàng theâm 15 caây chanh nöõa. Hoûi trong vöôøn nhaø em coù taát caû bao nhieâu caây?
Toùm taét:
Coù: Caây oåi
Theâm: Caây cam
Coù taát caû caây ?
Lôøi giaûi
Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng 
5
15
35
65
95
100
90
60
20
ĐỀ 3
1.TÝnh
17 + 2 =
17 - 3 =
14 + 25 - 12 =
10 +7 - 14 =
12 + 6 =
15 - 5 =
17 - 12 + 23 =
13 - 12 + 5 =
19 + 0 =
18 - 3 =
33 - 13 - 16 =
3 + 17 + 9 =
2. ViÕt c¸c sè 38; 14; 20; 16; 28, 32
a) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: 
b) Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: ..
3. Gi¶i bµi to¸n theo lêi tãm t¾t:
Tãm t¾t
Bµi gi¶i
§o¹n th¼ng AB: 17 cm 
§o¹n th¼ng BC: 12 cm 
C¶ hai ®o¹n th¼ng: cm? 
4. a) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè :
A. 99 
B. 1
C. 10
D. 9
 b) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè:
A. 9 
B. 10
C. 90
D. 99
c) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau:
A. 12
B. 55
C. 98
D.11
d)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè kh¸c nhau 
A. 98
B. 10
C. 99
D.11
5. §iÒn sè vµo chç 
 + 53 = 60 + 12
 90 - 20 = + 60
77 - = 80 - 10
63 + 15 = 88 - 
ĐỀ 4
§äc sè
ViÕt sè
Bèn m­¬i
40
N¨m m­¬i
S¸u m­¬i
M­êi
1.ViÕt (theo mÉu)
ViÕt sè
§äc sè
 30
Ba m­¬i
50
70
90
b) 
S¸u chôc: 60
T¸m chôc: 
ChÝn chôc: 
Bèn chôc: 
Ba chôc: 
Hai chôc: 
Mét chôc: 
B¶y chôc: 
N¨m chôc: 
2.Sè trßn trôc?
80
60
30
3.§iÒn dÊu = vµo chç cho ®óng.
10 30
30 10
50 40
70 70
60 40
70 40
80 70
50 50
60 80
70 60
4.Sè?
20 < 
 = 20
30 > 
70 > 
20 > 
90 = 
60 < < 80
40 > > 20
5. Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc sè trßn chôc:
A. 40 
B. 35
C. 44 
 D. 80
E. 11 
 G, 20
H. 93 
 I. 60
K. 66 
L. 33
6. Nhµ em cã 2 chôc c¸i ®Üa, MÑ mua thªm 15 c¸i ®Üa n÷a. Hái nhµ em cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i ®Üa?
Tãm t¾t
Bµi gi¶i
 chôc c¸i ®Üa =. . . . . . . . (c¸i ®Üa)
Cã: .. c¸i ®Üa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thªm: c¸i ®Üa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cã tÊt c¶: c¸i ®Üa §¸p sè:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
ĐỀ 5
§Æt tÝnh råi tÝnh
50 + 30
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
 60 +20
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
30 + 60
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
40 + 40
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
70 +10
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
TÝnh nhÈm:
30 + 40 =
40 + 30 =
50 + 20 =
20 + 50 =
30 + 20 + 40 =
50 + 30 + 10 =
20 cm + 30 cm =
40 cm + 0 cm =
10 cm +50 cm =
B¹n B×nh cã 25 bót ch×, B¹n An cho b¹n B×nh 11 bót ch× n÷a.
 Hái b¹n B×nh cã tÊt c¶ bao nhiªu bót ch×?
Tãm t¾t
Bµi gi¶i
Sè?
70 + = 90
 + 52 = 86
40 + 20 + = 75
5. Nèi c¸c « cã kÕt qu¶ gièng nhau ë dßng trªn víi dßng d­íi
70 + 15
40 +30
50
20 + 20
22 + 43
90
43 + 15
20 + 50
85
20 + 20 + 10
65
30 + 10
58
ViÕt tiÕp vµo chç ( theo mÉu)
Sè 70 gåm 7 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.
Sè 58 gåm chôc vµ ®¬n vÞ.
Sè gåm 4 chôc vµ 0 ®¬n vÞ.
Sè trßn chôc liÒn tr­íc cña 30 lµ 20.
Sè trßn chôc liÒn tr­íc cña 60 lµ 
Sè trßn chôc liÒn sau cña lµ 80.
ĐỀ 6
1.Tính:
3 + 4 =
4 + 5 =
7 + 3 =
10 + 6 =
11 + 4 =
12 + 6 =
10 + 20 = 20 + 30 =	 70 + 20 =
30 + 40 = 50 + 20 = 60 + 30 =
2. Tính:
10 +20 +30 =
20 + 30 + 40 =
30 + 40 +50 =
50 - 20 -30 =
60 - 30 - 10 =
70 - 40 - 20 =
80 - 20 +30 =
60 + 10 - 20 =
30 + 40 - 50 =
3. Ñaët tính roài tính
16 + 3
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
26 – 4
. . . . . . .
. . . . . . .
 . . . . . . .
33 + 5
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
20 + 70
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
90 – 60
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
4.Ñieàn daáu hoaëc = vaøo oâ troáng cho ñuùng
12
19
37
30+7
9
3
12 +5
19-4
37
3+40
9 +1
13-3
5.Trong vöôøn nhaø em coù 16 caây đào, Boá em troàng theâm 13 caây đào nöõa. Hoûi trong vöôøn nhaø em coù taát caû bao nhieâu caây đào?
ĐỀ 7
1/- Ñieàn soá vaøo choã chaám : (1 ñ) .
79, , 81 ,.., .., . , 85 , , , , 89 , ., .
10, 20,. . . . ,. . . . , 50,. . . ., 70,. . . .,90
2/- Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S : ( 1 ñ) .
3/- Khoanh vaøo tröôùc soá naøo em cho laø ñuùng : (1ñ)
 Soá lieàn sau cuûa 46 laø :
 a - 45
 b - 47
 c - 48
4/- Vieát caùc soá : 72, 38, 64 ( 1 ñ)
Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/- Tính nhaåm : (1,5 ñ) 75 – 4 =. . . . . . 	;	51 + 37 =. . . . . . 
	40 + 30 + 4 = . . . . . . 
6/-Ñieàn daáu > , < , = vaøo oâ troáng: (1,5 ñ)
	60 – 20 o 10 + 30	;	53 + 4 o 53 – 4	;	75 – 5 o 75 – 4 
7/-Ñaët tính roài tính: ( 1 ñ)
	53 + 14	;	85 – 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8/- Moät thanh goã daøi 97 cm, boá em cöa bôùt ñi 22 cm. Hoûi thanh goã coøn laïi daøi bao nhieâu xaêng ti meùt? (2 ñ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

 • docon tap ki 2 lop 1.doc