Mid - Test semester 2 subject: English

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mid - Test semester 2 subject: English, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHA BE DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING MID-TEST
DUONG VAN LICH PRIMARY SCHOOL SEMESTER 2 
 SUBJECT: ENGLISH
 Time: 35 mins 
NAME: ..............................................
CLASS:.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Look at the picture and write
1. It’s a ________ 2. It’s a ________ 
3. It’s a _______ 4. It’s a _________ 
5. These are my ______ 6. This is my ______
II. Circle correct answer.
1. Is she a doctor? 2. Is he teacher?
 a. yes, she is a. yes, he is
 b. No, she isn’t b. No, he isn’t 
3. Is he a firefighter? 4. Is this a pen? 
 a. yes, he is a. yes, it is
 b. No, he isn’t b. No, it isn’t 
5. Is this a ball? 6. What’s this? 
 a. yes, it is a. It’s an eraser.
 b. No, it isn’t b. It’s a book.
III. Match 
1. What’s your name? a. I’m seven
2. What’s this? b. It’s in the goal
3. What’s your favorite color? c. My name is Emma
4. How old are you? d. It’s a pen
5. Where’s the ball? e. My favorite color is red
IV. Listen and color
1.
2. 
3. 
4. 
5. 
Answer keys
I. Look at the picture and write
1. pencil
2. bike
3. car
4. teddy bear
5. eyes 
6. face
II. Circle correct answer
1. a
2. b
3. a
4. b
5. a
6. b
III. Match 
1. c 
2. d
3. e
4.a
5. b
IV. Listen and color
1. This is my green ruler
2. This is your red ball.
3. This is a yellow train.
4. This is a purple kite.
5. This is a black car.

File đính kèm:

  • doctest.doc