Kiểm tra môn: Sinh học 9 - Trường THCS NguyÔn V¨n Linh

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra môn: Sinh học 9 - Trường THCS NguyÔn V¨n Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
H·y khoanh trßn vµo mét ch÷ c¸i A, B, C hoặc D đứng trước phương ¸n trả lời mà em cho là ®óng.
Câu 1: Dạng tháp dân số trẻ có:
A. Tỉ lệ trẻ em sinh hằng năm nhiều, tỉ lệ người già ít
B. Tỉ lệ trẻ em sinh hằng năm bằng tỉ lệ người già.
C. Tuổi thọ trung bình cao, tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi thấp
D. Tỉ lệ trẻ em sinh hằng năm ít tỉ lệ người già nhiều
Câu 2: Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường?
A. Trồng nhiều cây xanh.
B. Giáo dục nâng cao ý thức cho mọi người về bảo vệ môi trường.
C. Bảo quản và sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật.
D. Xây dựng các nhà máy xử lí rác thải.
Câu 3: Quần thể người có đặc trưng nào khác so với các quần thể sinh vật?
A. Mật độ.	B. Tỉ lệ giới tính
C. Kinh tế - Xã hội.	D. Tất cả các đặc trưng trên.
Câu 4: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?
A. Tiếng ồn của các loại động cơ.	B. Nước thải không được xử lí.
C. Động đất.	D. Khí thải của các phương tiện giao thông.
Câu 5: Sinh vật nào dưới đây là mắt xích đầu tiên của một chuỗi thức ăn ?
A. Vi sinh vật phân giải	B. Sinh vật tiêu thụ bậc2
C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1	D. Sinh vật sản xuất
Câu 6: Quan hệ giữa chuột và mèo thuộc mối quan hệ nào?
A. Cộng sinh.	B. Hội sinh.
C. Cạnh tranh.	D. Sinh vật ăn thịt sinh vật khác.
Câu 7: Chuỗi thức ăn nào đúng trong các chuỗi sau:
A. Cỏ Châu chấu	 Trăn Gà Vi khuẩn
B. Cỏ Châu chấu Gà Trăn Vi khuẩn
C. Cỏ Trăn 	 Châu chấu Vi khuẩn Gà
D. Cỏ Châu chấu 	 Vi khuẩn Trăn Gà
Câu 8: Vịt và ngỗng có tỉ lệ đực/ cái là 60/40. Tỉ lệ này thể hiện đặc trưng nào của quần thể:
A. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi.	B. Đặc trưng về loài.
C. Đặc trưng về tỉ lệ đực/cái.	D. Đặc trưng về mật độ.
Câu 9: Ví dụ nào sau đây là một quần thể sinh vật?
A. Tập hợp một số cá thể Cá chép, Cá rô phi, Cá mè sống chung trong một ao.
B. Các cá thể Rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.
C. Rừng cây thông nhựa phân bố ở Đông Bắc Việt Nam.
D. Tập hợp một số cá thể Rắn hổ mang, Cú mèo và Lợn rừng trong rừng mưa nhiệt đới.
Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ô nhiễm môi trường hiện nay là:
A. Động đất.	B. Sóng thần.
C. Do hoạt động của con người	D. Do núi lửa.
Câu 11: Nguyên nhân gây ra hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn hay giao phối gần là:
A. Tỉ lệ đồng hợp giảm dần
B. Gen lặn gây hại biểu hiện ở cơ thể đồng hợp tử
C. Tỉ lệ đồng hợp và dị hợp đều giảm
D. Tỉ lệ đồng hợp và và dị hợp đều tăng.
Câu 12: Giun đũa, giun kim, giun móc, sán lá gan sống trong môi trường nào?
A. Môi trường không khí.	B. Môi trường sinh vật.
C. Môi trường đất.	D. Môi trường nước.
Câu 13: Khoảng nhiệt độ nào sau đây được gọi là giới hạn chịu đựng của cá Rô phi?
A. Từ 5oC đến 42oC B. Ngoài khoảng 5oC đến 42oC. C. Từ 30oC đến 42oC. D. Từ 5oC đến 30oC 
 PhÇn II: Tù luËn. (5 ®iÓm) 
C©u 1: (2 ®). Gi¶ sö cã c¸c sinh vËt sau: C©y xanh, r¾n, ch©u chÊu, chim ¨n s©u, s©u h¹i thùc vËt, ®¹i bµng, vi khuÈn, gµ rõng, chuét trong mét quÇn x·. H·y vÏ s¬ ®å l­íi thøc ¨n trong quÇn x· ?
C©u 2 : (2®) 
Câu 1:Ô nhiễm môi trường là gì? Có những tác nhân chủ yếu nào gây ô nhiễm môi trường ? 
C©u 3: (1®iÓm). Thế nào là một quần xã sinh vật? cho ví dụ ?
 §¸p ¸n :
C©u 1: (2 ®). Tr¶ lêi ®óng mçi ý 0,5 ®iÓm
1.b
2.c
3.c
4.a
C©u 2: (2 ®). VÏ ®óng s¬ ®å l­íi thøc ¨n trong quÇn x· 2 ®iÓm .
S¬ ®å l­íi thøc ¨n trong quÇn x· :
C©u 3 : (2 ® )
- ý thø nhÊt : 1 ®iÓm
+) Th¸p d©n sè cho ta biÕt ®Æc tr­ng d©n sè mçi nø¬c .
+) Sù kh¸c nhau gi÷a th¸p d©n sè trÎ vµ th¸p d©n sè giµ : 
Th¸p d©n sè trÎ : Cã tØ lÖ trÎ em sinh ra hµng n¨m nhiÒu, tØ lÖ tö vong cao ë ng­êi trÎ tuæi, tØ lÖ t¨ng tr­ëng d©n sè cao .
D¹ng th¸p d©n sè giµ : TØ lÖ trÎ em sinh ra hµng n¨m Ýt, tØ lÖ ng­êi giµ nhiÒu .
+) ViÖt Nam thuéc d¹ng th¸p d©n sè trÎ .
- ý thø 2 : 1 ®iÓm 
+) T¨ng d©n sè qu¸ nhanh cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ : ThiÕu n¬i ë, thiÕu l­¬ng thùc, thiÕu tr­êng häc, bÖnh viÖn, « nhiÔm m«i tr­êng, chÆt ph¸ rõng bõa b·i, chËm ph¸t triÓn kinh tÕ, t¾c nghÏn giao th«ng
+) Nhµ nø¬c ViÖt Nam vËn ®éng mçi gia ®×nh chØ cã tõ mét ®Õn hai con. Môc ®Ých cña ph¸p lÖnh d©n sè trªn nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ toµn x· héi.
C©u 4 : ( 4® )
* Nªu ®óng s¸u biÖn ph¸p : 2 ®iÓm
- H¹n chÕ ph¸t triÓn d©n sè qu¸ nhanh.
- Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn.
- B¶o vÖ c¸c loµi sinh vËt.
- Phôc håi vµ trång rõng míi.
- KiÓm so¸t vµ gi¶m thiÓu c¸c nguån chÊt th¶i g©y « nhiÔm.
- øng dông khoa häc, kÜ thuËt vµo c¶i t¹o nhiÒu gièng vËt nu«i, c©y trång.
* Gi¶i thÝch ®óng cho s¸u biÖn ph¸p trªn : 2 ®iÓm.

File đính kèm:

  • docde sinh hk2 lop 9.doc
Đề thi liên quan