Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Bài: Vần ưu – ươu (tiết 1)

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Bài: Vần ưu – ươu (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN 	: TIEÁNG VIEÄT
BAØI 	: Vaàn öu – öôu (T1)
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát vaàn öu – öôu – traùi löïu – höôu sao. Ñoïc ñöôïc töø vaø caâu öùng duïng . Luyeän noùi theo chuû ñeà “baùo , gaáu, höôu , nai voi)”
2/. Kyõ naêngï: Bieát gheùp aân vaø vaàn taïo tieáng môùi . Noùi töï nhieân theo chuû ñeà .
3/. Thaùi ñoä : Yeâu ngoân ngöõ tieáng vieät qua caùc hoaït ñoäng hoïc . Bieát yeâu quyù baûo veä caùc loaøi vaät..
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Tranh minh hoïa/SGK, , chöõ maãu.
2/. Hoïc sinh: SGK, baûng con , boä thöïc haønh.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (4’) 
a- Kieåm tra mieäng 
Yeâu caàu : Hoïc sinh ñoïc trang traùi?
Hoïc sinh ñoïc trang phaûi?
Hoïc sinh ñoïc caû baøi ?
b-Kieåm tra vieát : 
- Ñoïc , vieát chính taû “dieàu saùo – yeâu quyù”
Nhaän xeùt : Ghi ñieåm
3/. Baøi môùi ( 5 ‘)
Giôùi thieäu baøi:
Coâ coù quaû gì ?
Ruùt tieáng “löïu” trong tieáng löïu coù aâm gì em ñaõ hoïc roài?
Giaùo vieân giôùi thieäu vaàn môùi : öu
Giaùo vieân treo tranh: tranh veõ gì? 
Ruùt tieáng “öôu” trong tieáng höôu coù aâm gì em ñaõ hoïc ?
Giaùo vieân giôùi thieäu vaàn thöù 2 : öôu
Hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc 2 vaàn môùi 
Giaùo vieân ghi töïa : öu – öôu
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8’) Hoïc vaàn öu
Muïc tieâu :Hoïc sinh nhaän dieän vaàn öu. Ñoïc vaø vieát tieáng coù vaànöu – löïu – quaû löïu
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thoaïi.
Ñoà duøng :SGK ,Tranh maãu chöõ .
a- Nhaän dieän : Giaùo vieân gaùn vaàn öu
Vaàn öu ñöôïc gheùp bôûi maáy aâm ? 
So saùnh öu vaø iu
Tìm vaø gheùp vaàn öu
à Nhaän xeùt :
b- Ñaùnh vaàn :
Giaùo vieân ñaùnh vaàn maãu: ö - u - öu
Coù vaàn öu muoán coù tieáng löïu coâ theâm aâm gì vaø daáu thanh gì? 
Giaùo vieân ñoïc maãu: l – öu – daáu naëng - löïu
Giaùo vieân treo tranh giôùi thieäu töø : Traùi löïu
. Ñoïc maãu : 
è Nhaän xeùt : Söûa sai
c- Höôùng daãn vieát:
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn öu 
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn öu
Höôùng daãn caùch vieát : 
Löu yù: Khoaûng caùch , neùt noái giöõa caùc con chöõ .
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn löïu 
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn löïu
Höôùng daãn caùch vieát : 
è Nhaän xeùt :
HOAÏT ÑOÄNG 2 :(10’)Hoïc vaàn öôu 
Muïc tieâu : Hoïc sinh nhaän dieän vaànöôu . Ñaùnh vaàn vaø luyeän vieát tieáng vaànöôu, höôu sao
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : Maãu chöõ , Tranh .
(Quy trình töông töï nhö hoaït ñoäng 1)
*- Nhaän dieän:
(Quy trình tröôøng töï nhö Hoaït ñoàng 1)
Löu yù: 
So saùnh vaàn öôu vaø öu
c- Höôùng daãn vieát baûng :
*- Giaùo vieân gaén maãu :chöõ öôu , höôu 
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ öôi , höôu 
Höôùng daãn caùch vieát : 
Löu yù: Noái neùt giöõa ö, ô u vaø giöõa h vaø öôu 
àNhaän xeùt : Chænh söûa .
HOAÏT ÑOÄNG 3 :(10 ’) LUYEÄN ÑOÏC
Muïc tieâu : Hoïc sinh hieåu, ñoïc töø öùng duïng .
Phöông phaùp : Troø chôi, thöïc haønh,giaûng giaûi. 
Ñoà duøng : Caùc maûnh rôøi cuûa hoa quaû 
Toå chöùc troø chôi : Gheùp caùc maûnh rôøi hoa quaûn tìm “ töø öùng duïng “ 
Höôùng daãn ñoïc caùc töø :
Chuù cöøu – baàu röôïu
Möu trí - böôùu coå
Giaûi thích :
Böôùi coå : Teân moät loaïi beänh laøm cho coå ngöôøi to hôn bình thöôøng .
Yeâu caàu Hoïc sinh tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc trong töø öùng duïng .
Löu yù: Giaùo vieân chænh caùch phaùt aâm cuûa Hoïc sinh 
èNhaän xeùt :
Thö giaõn chuyeån tieát
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
2 Hoïc sinh ñoïc trang traùi.
2 Hoïc sinh ñoïc trang phaûi.
1 Hoïc sinh ñoïc caû baøi.
Hoïc sinh vieát baûng con
Coâ coù quaû löïu
Aâm l
Con höôu
Aâm h.
Hoïc sinh nhaéc laïi 
Hoïc sinh quan saùt 
Taïo bôûi 2 con chöõ : aâm ö vaø aâm u
Gioáng : u naèm ôû cuoái 
Khaùc: öu baét ñaàu baèng ö
HS tìm gheùp trong boä thöïc haønh
Hoïc sinh laéng nghe.
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Theâm aâm l vaø daáu naëng 
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
2 Hoïc sinh nhaéc laïi 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng con : öu
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng con :löïu
Gioáng : ñeàu coù u ñöùng ôû sau
Khaùc : öôu baét ñaàu baèng öô
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng: öôu - höôu
Moãi ñoäi cöû 4 baïn tham gia troø chôi
Ñoïc caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh
Vaàn öôu: böôùu, röôi khöôùu 
Vaàn öu: möu, cöøu ,cöùu , cöïu ,veà höu ...
TIEÁT 94
LUYEÄN TAÄP (T2)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (8’)
HOAÏT ÑOÄNG 1 (7 ’) Luyeän ñoïc
Muïc tieâu :Hoïc sinh luyeän ñoïc ñuùng noäi dung baøi trong SGK. Reøn ñoïc to, roõ raøng, maïch laïc
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : SGK – Tranh .
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi toaøn baøi, boä baûng 
Giôùi thieäu quy trình ñoïc trang traùi.. ñoïc maãu 
Treo tranh giôùi thieäu:
Caâu öùng duïng : Tranh veõ gì?
Ñoïc maãu:
“Buoái tröa, cöøu chaïy theo meï ra bôø suoái . Noù thaáy höôu , nai ñaõ ôû ñaáy roài”
Hoïc sinh tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc ?
è Nhaän xeùt : Söûa sai
HOAÏT ÑOÄNG 2 : (10’) Luyeän vieát vôû 
Muïc tieâu : Hoïc sinh luyeän vieát ñuùng noäi dung baøi Reøn vieát ñeàu neùt , ñeïp vaøo vôû 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan
Ñoà duøng : Maãu chöõ 
Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung luyeän vieát:
Öu, traùi löïu, öôu , höôu
(Quy trình vieát gioáng nhö tieát 1)
è Nhaän xeùt : Phaàn vieát vôû – Söûa sai.
HOAÏT ÑOÄNG 3:10 ’) LUYEÄN NOÙI 
Muïc tieâu :Hoïc sinh luyeän noùi theo chuû ñeå “ bieát yeâu quyù, baûo veä loaøi vaät”
 Phöông phaùp : Thöïc haønh, thöïc haønh
Ñoà duøng : Tranh,SGK.
Giaùo vieân toå chöùc cho Hoïc sinh thi ñua noùi veà caùc loaøi thuù röøng maø em bieát :
è Nhaän xeùt :
Tranh giôùi thieäu chuû ñeà luyeän noùi .
 Thaûo luaän ñoâi baïn noùi veà caùc con vaät trong tranh
GDTT: Ñaây laø caùc loaøi vaät quyù hieám vaø phaûi baûo veä chuùng .
4/CUÛNG COÁ (5’) Troø chôi
Muïc tieáu: Cuûng coá kieán thöùc vöøa hoïc .
PP: Troø chôi thöïc haønh 
Ñoà duøng: Noäi dung troø chôi 
Noâi duïng: Ñieàn theâm vaàn öu hay öôu vaøo töø coøn thieáu .
Luaät chôi: Hoïc sinh chôi tieáp söùc :
è Nhaän xeùt : Tuyeân döông.
Chuùng ta vöøa hoïc xong baøi gì?
5/. DAËN DOØ(1’):
Veà nhaø ñoïc laïi baøi 42 vaø laøm baøi taäp .
Chuaån bò : OÂn taäp 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
 Haùt 
1 Hoïc sinh ñoïc toaøn boä baøi 
Caù nhaân, daõy baøn, ñoàng thanh
Cöøu, höôu, nai ñang ôû bôù suoái.
Caù nhaân, daõy baøn, ñoàng thanh
Cöøu à öu ; höôu à öôu
Hoïc sinh quan saùt 
Moãi con chöõ vieát 2 laàn 
Hoïc sinh 2 toå thi ñua .
Ñoïc chuû ñeà 
Thöïc haønh noùi töï nhieân
Moãi ñoäi cöû 4 baïn tham gia . 
öu - öôu 
RUÙT KINH NGHIEÄM

File đính kèm:

  • docuu - uou - T 97 - 98.doc