Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tiết 3: Gọn gàng sạch sẽ

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tiết 3: Gọn gàng sạch sẽ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
MOÂN	: ÑAÏO ÑÖÙC
BAØI 	: Goïn Gaøng Saïch Seõ
TIEÁT 	: 3
Thöù , ngaøy . thaùng naêm .
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc:
Hoïc sinh hieåu ñöôïc theá naøo laø aên maëc goïn gaøng, saïch seõ
2/. Kyõ naêng :
Hoïc sinh bieát caùch aên maëc goïn gaøng saïch seõ
3/. Thaùi ñoä :
Hoïc sinh bieát giöõ veä sinh caù nhaân: ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng saïch seõ
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân :
Vôû Baøi Taâïp Ñaïo Ñöùc
Tranh veõ cuûa baøi taäp 1 trang 7
Tranh veõ cuûa baøi taäp 2 trang 8
2/. Hoïc sinh
taäp thuû coâng, giaáy nhaùp, giaáy maøu, hoà, keùo, buùt chì, khaên lau
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. Oån Ñònh : Haùt (1’)
2/. Baøi Cuõ (4 - 5’)
	Em Laø Hoïc sinh lôùp moät
Em coù vui vaø töï haøo khi mình laø hoïc sinh lôùp moät ? vì sao?
Em phaûi laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp moät?
Ñoïc laïi 2 caâu thôù cuûa nhaø vaên Traàn Ñaêng Khoa?
Nhaän xeùt.
3/. Baøi Môùi : (25’)
Giôùi thieäu baøi (1’)
“Goïn Gaøng Saïch Seõ”
HOAÏT ÑOÄNG 1 (6- 7’)
Nhaän Bieát baïn coù trang phuïc
Saïch seõ goïn gaøng
Muïc tieâu : Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc theá naøo laø aên maëc goïn gaøng saïch seõ.
Caùch thöïc hieän :
 Giaùo vieân neâu yeâu caàu
Tìm vaø neâu teân baïn trong nhoùm hoâm nay coù ñaàu toùc, aùo quaàn goïn gaøng, saïch seõ.
Vì sao em cho raèng baïn ñoù goïn gaøng saïch seõ?
Giaùo vieân khen nhöõng HS ñaõ nhaän xeùt chính xaùc.
C. Keát luaän :
	Aên maëc goïn gaøng, saïch seõ laø ñaàu toùc phaûi chaûi goïn gaøng, quaàn aùo maëc saïch se,õ laønh laën, khoâng nhaên nhuùm
Chuyeån yù : caùc em ñaõ bieát theá naøo laø aên maëc goïn gaøng, saïch seõ. Vaäy , muoán aên maëc goïn gaøng, saïch seõ chuùng ta laøm nhö theá naøo? à qua hoaït ñoäng 2
HOAÏT ÑOÄNG 2 (6 – 7’)
Bieát caùch chænh söûa quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát caùch aên maëc quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ
Caùch thöïc hieän :
Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh laøm baøi taäp 1 trong saùch giaùo khoa
Giaùo vieân ñöa ra 1 soá caâu hoûi gôïi yù:
Em haõy tìm xem baïn naøo coù ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ
Taïi sao em cho raèng baïn goïn gaøng , saïch seõ.
Baïn naøo chöa goïn gaøng, saïcg seõ? Vì sao?
Em haõy giuùp baïn söûa laïi quaàn aùo ñaàu toùc goïn gaøng, saïch seõ
Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp 1 theo nhöõng caâu hoûi gôïi yù ñaõ coù.
Giaùo vieân nhaän xeùt
c. Keát luaän :
	Duø ôû nhaø hay ñi ra ngoaøi ñöôøng, phoá caùc em phaûi luoân luoân maëc quaàn aùo saïch, goïn vaø phaûi phuø hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa mình.
Giaûo lao giöõa tieát (4 – 5’)
Chuyeån yù : Ñeå kieåm tra xem caùc baïn ñaõ bieát caùch aên maëc goïn gaøng, saïch seõ chöa; chuùng ta seõ sang hoaït ñoäng 3.
HOAÏT ÑOÄNG 3:
Muïc tieâu :
	Cuøng nhau löïa choïn ñuùng trang phuïc ñeå ñi hoïc
b. Caùch thöïc hieän :
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh choïn moät boä quaàn aùo ñi hoïc phuø hôïp cho baïn nam hoaëc baïn nöõ trong tranh.
Giaùo vieân treo tranh cuûa baøi taäp 2, hoïc sinh quan saùt:
Giaùo vieân nhaän xeùt
c. Keát luaän :
	Moãi khi ñeán tröôøng hoïc, chuùng ta phaûi maëc quaàn aùo saïch seõ, goïn gaøng, ñuùng ñoàng phuïc cuûa tröôøng; khoâng maëc quaàn aùo nhaøu naùt, raùch, tuoät chæ, ñöùt khuy, baån hoâi, xoäc xeäch ñeán lôùp.
4/. CUÛNG COÁ – TOÅNG KEÁT (3’)
aên maëc goïn gaøng saïch seõ laø nhö theá naøo?
5/. DAËN DOØ(2’)
Xem tröôùc noäi dung caùc tranh cuûa baøi taäp 3, 4, 5
Taäp haùt laïi baøi “Röûa maët nhö meøo”
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Em raát vui vaø töï haøo khi mình laø HS lôùp moät. Vì vaøo lôùp Moät em ñöôïc bieát theâm nhieàu baïn môùi vaø thaày coâ môùi 
Em phaûi hoïc chaêm, ngoan, vaâng lôøi ngöôøi lôùn ñeå xöùng ñaùng laø hoïc sinh lôùp moät.
“ Naêm nay em lôùn leân roài
Khoâng coøn nhoû xíu nhö hoài leân naêm”
- Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm, moãi nhoùm 2 baøn
Hoïc sinh thaûo luaän
Cöû ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp: neâu teân vaø môøi baïn trong nhoùm coù ñaàu toùc, quaàn aùo goïn gaøng, saïch seõ leân tröôùc lôùp
Hoïc sinh nhaän xeùt
Hoïc sinh laøm baøi taäp 1theo yeâu caàu, caâu hoûi gôïi yù coâ neâu.
Moät soá hoïc sinh leân söûa vaø neâu caùch thöùc thöïc hieän: aùo baån – giaët saïch.
Hoïc sinh söûa baøi caù nhaân - Hoïc sinh nhaän xeùt
Hoïc sinh laøm baøi taäp 2trong vôû baøi taäp
Ñaïi dieän 2 hoïc sinh cuûa 2 daõy leân söûa baøi :
1 em noái trang phuïc cho baïn nöõ
1 em noái trang phuïc cho baïn nam
Hoïc sinh nhaän xeùt
AÊn maïc goïn gaøng, saïch seõ laø quaàn aùo khoâng dô, phaúng, khoâng bò raùch, ñöùt khuy .
IV/. Ruùt kinh nghieäm

File đính kèm:

  • doctuan 3.doc