Đề thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện - Môn thi: Sinh học (lớp 9)

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện - Môn thi: Sinh học (lớp 9), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD- ĐT PHÙ CÁT KỲ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 Năm học: 2011 - 2012
Môn thi: Sinh học ( Lớp 9 )
Thời gian làm bài: 150 phút	
Ngày thì: 12/11/2011
Câu l: ( 1,5 điểm) 
Ở phép lai sau: AaBbCcDd x aaBbCcDD
a) Ti lệ đời con có kiểu gen trội về cả 4 tính trạng là bao nhiêu ?
b) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống mẹ ( aaBbCcDD ) là bao nhiêu? 
Câu 2: ( 1,5 điểm) 
Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.
Câu 3: ( 1,5 điểm) 
So sánh cẩu tạo và chức năng di truyền của ADN và prôtêin.
Câu 4: ( 1,5 điểm) 
Một phân từ mARN có tỉ lệ các loại ribônuc1êôtit A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4
a) Tìm ti lệ % môi loại Nuclêôtit trên mạch đơn và của cả gen. 
b) Nêu trong phân tử mARN có Am = 150 ribônuclêôtit. Tìm số lượng Nuclêôtit mỗi loại của gen.
Câu 5: ( 1,5 điểm) 
 Ở Nguời bộ NST 2n =46. tổng số NST đơn trong các tế bào con được sinh ra từ quá trình nguyên phân 1 tế bào sinh dưỡng là 1472. 
a) Tính sô NST đơn mới tưong đương môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nguyên phân của
tế hào sinh dưỡng nói trên. 
b) Ở lần nguyên phân cuối cùng của tế bào nói trên. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu NST
đơn. 
Câu 6: (2,5 điểm) 
Cho 2 Đậu Hà lan có cũng kiểu gen giao phấn nhau, ở F1thu được 315 hạt vàng trơn;101 hạt vàng nhăn; 108 hạt xanh trơn ;32 hạt xanh nhăn
1)Giảỉ thích kết quả lai trên và viết sơ đồ lai.
2)Cho một cây F1 lai phân tích. 
a) Nếu F2 thu được :50% hạt xanh trơn và 50%hạt xanh nhăn thì sơ đổ lai như thế nào?
b) Nếu F2 thu được :25% hạt vàng trơn; 25% hạt: vàng nhăn; 25%hạt xanh trơn ; 25% hạt xanh nhăn
thì sơ đổ lai như thế nào?
3) Cho 1 cây thuộc F1 thụ phấn với 2cây chưa rõ kiểu gen, kiểu hình. 
a)Với cây X thu được: 3 hạt vàng trơn; 1 hạt vàng nhăn; 3 hạt xanh trơn ;l hạt xanh nhăn
b)Với cây Y thu được: 50% hạt vàng trơn; 50%hạt vàng nhăn.Biết kết quả thu được có 4 loại tổ hợp.
Hãy tìm kiểu gen của F1, cây X , cây Y. 
--------HẾT-------

File đính kèm:

  • docDe thi HSG 9 MON SINH 1112.doc
Đề thi liên quan