Đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 - Môn Sinh

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 - Môn Sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò thi thö häc sinh giái líp 9
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
A.C©u hái tr¾c nghiÖm:(3®) Häc sinh kÎ b¶ng theo mÉu sau vµo tê bµi lµm. Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng råi ®iÒn vµo b¶ng
C©u hái
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
§¸p ¸n
 C©u 1:Loại biến dị nào không di truyền qua sinh sản hữu tính:
 	A. Biến dị tổ hợp B. Đột biến gen 
 	C. Đột biến nhiễm sắc thể D. Thường biến
 C©u 2:Một tế bào của người có 22 nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Khẳng định nào sau đây về tế bào đó là đúng:
 	 A. Tinh trùng (n - 1) B. Tinh trùng (n + 1) 
 	 C. Tinh trùng (n) D. Trứng đã thụ tinh.
C©u 3: Tỉ số nào sau đây của ADN là đặc trưng cho từng loài sinh vật?
 A. 	 B. C. 	 D. 
C©u 4: Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào là: 
 	 A. Prôtêin.	 	B. ADN.	 
 	 C. Nhiễm sắc thể. 	D.ADN và prôtêin
C©u 5: Qu¸ tr×nh tæng hîp ARN diÔn ra:
	A. Trong nh©n tÕ bµo, trªn 2 m¹ch cña gen;
	B. Trong nh©n tÕ bµo ®èi víi mARN, ngoµi nh©n tÕ bµo ®èi víi tARN vµ rARN;
	C. Theo nguyªn t¾c bæ sung trªn hai m¹ch cña gen;
	D. Theo nguyªn t¾c bæ sung trªn m¹ch khu«n cña gen.
C©u 6: C¬ chÕ h×nh thµnh thÓ ®a béi lµ:
	A.TÊt c¶ c¸c cÆp NST kh«ng ph©n ly
	B. Rèi lo¹n ph©n li cña vµi cÆp NST;
	C. Rèi lo¹n trong qu¸ tr×nh nh©n ®«i cña ADN;	
	D. Rèi lo¹n ph©n ly cña mét cÆp NST.	
C©u 7: BÖnh nµo sau ®©y ë ng­êi lµ do ®ét biÕn cÊu tróc NST:
	A. BÖnh T¬cn¬;	C. BÖnh ung th­ m¸u;
	B. BÖnh m¸u khã ®«ng;	D. BÖnh §ao.
C©u 8. C¸c bÖnh nµo sau ®©y di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh:
	A. BÖnh §ao, ung th­ m¸u;	
 	B. BÖnh mï mµu ®á vµ mµu lôc, bÖnh m¸u khã ®«ng;
	C. BÖnh b¹ch t¹ng;	 
 	D. BÖnh m¸u khã ®«ng, bÖnh §ao.
C©u 9. Sù kiÖn quan träng nhÊt trong thô tinh lµ:
	A. Sù kÕt hîp 1 giao tö ®ùc víi 1 giao tö c¸i;
	B. Sù kÕt hîp nh©n cña 2 giao tö ®¬n béi;
	C. Sù tæ hîp bé NST cña giao tö ®ùc vµ c¸i;
	D. Sù t¹o thµnh hîp tö.
C©u 10. Gen A bÞ ®ét biÕn thµnh gen a. Gen a dµi h¬n gen A 3,4A0. §©y lµ ®ét biÕn d¹ng:
	A. MÊt cÆp nuclª«tit;	C. Thay cÆp nuclª«tit;
	B. Thªm cÆp nuclª«tit;	D. C¶ B vµ C ®óng.
C©u 11. BÖnh §ao lµ:
	A. §ét biÕn thÓ dÞ béi 2n-1;	C. §ét biÕn thÓ dÞ béi 2n-2;
	B. §ét biÕn thÓ dÞ béi 2n+1;	D. §ét biÕn thÓ ®a béi.
C©u 12. Mét gen cã 3900 liªn kÕt hi®r«, nuclª«tit lo¹i A chiÕm tû lÖ 20% tæng sè nuclª«tit cña gen. ChiÒu dµi cña gen lµ:
 A. 5100 A0 	B. 2550 A0 	C. 4080 A0 	D. 2040
B.Tù luËn (17®)
 C©u 1: (2,5®)
 1. Ở lúa, cho lai giữa hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa đời F1 xuất hiện một cây có kiểu gen AAa. Kết quả phân tích hóa sinh cho thấy hàm lượng AND trong nhân tế bào sinh dưỡng của cây này gấp 1,5 lần so với tế bào sinh dưỡng ở cây lưỡng bội 2n.
a/ Cây AAa thuộc dạng đột biến nào? Giải thích cơ chế tạo thành thể đột biến trên. b/ Muốn tạo giống lúa có năng suất cao, liệu chúng ta có thể sử dụng chất côsixin là tác nhân gây đột biến được không? Vì sao?
2. Ph©n biÖt th­êng biÕn víi ®ét biÕn?
C©u 2 (2®)	Có 5 tế bào sinh dưỡng của một loài nguyên phân một số lần bằng nhau tạo ra các tế bào con. Người ta đếm được tổng số nhiễm sắc thể trong các tế bào con là 6080 nhiễm sắc thể đơn. Trong quá trình đó đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 5890 nhiễm sắc thể đơn. 
	a) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
	b) Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào.
	c) Trong quá trình nguyên phân đó, ở mỗi tế bào, hãy xác định:
	- Số tâm động ở kỳ trước.
	- Số nhiễm sắc thể ở kỳ giữa; kỳ sau.
Câu 3.(3đ ) Cho một đoạn mạch đơn ( mạch khuôn mẫu ) của gen có trình tự các nuclêôtit là – A – X – T – T – A – X – X – G – A – A – T – X – 
	a. Hãy xác định trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch đơn bổ sung với nó? Giải thích vì sao?
	b. Đoạn mạch ARN thông tin ( mARN ) được tổng hợp từ mạch khuôn mẫu của gen có trình tự các nuclêôtit như thế nào? Giải thích?
	c. Phân tử Prôtêin được tổng hợp do gen đó quy định có bao nhiêu axit amin, giải thích?
C©u 4 (4®) Ở một loài thực vật gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau thu được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 902 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 300 cây quả vàng, tròn; 101 cây quả vàng bầu dục.
 a. Xác định kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên ? Viết sơ đồ lai từ P đến F2 .
 Câu 5 (3 điểm): Một cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb). Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
a) Cá thể này có thể có kiểu gen như thế nào?
b) Quy luật di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên quy định?
c) Để thế hệ lai nhận được ít kiểu hình nhất thì cá thể dị hợp trên phải lai với cá thể có kiểu gen như thế nào? Cho ví dụ minh họa.
 C©u 6: (2,5®) 
a. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c thÕ hÖ lai cña Men®en?
 b. Ng­êi ta sö dông phÐp lai ph©n tÝch nh»m môc ®Ých g×? Cho vÝ dô minh ho¹.

File đính kèm:

  • docde thi hsg nam 20112012.doc