Đề thi học sinh giỏi lớp 6 thcs năm học 2012 - 2013 môn: Vật Lý

doc7 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 6 thcs năm học 2012 - 2013 môn: Vật Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 THCS
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : VẬT LÝ 
(Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm tất cả các bài toán sau đây:
1
0
2
3
4
6
5
7
phút
2
4
6
-2
-4
0C
Bài 1: (4 điểm)
Người bán đương có một chiếc cân đĩa mà hai cánh cân không bằng nhau và một bộ quả cân. Trình bài cách để :
a/ Cân đúng 1kg đường.
b/Cân một gói hàng (khối lượng không vượt quá giới hạn đo của cân).
Bài 2: (3 điểm)
Mai có 1,6 kg dầu hoả. Hằng đưa cho Mai một cái can 1,7lít để đựng . Cái can đó có chứa hết dầu không ? Vì sao ? Biết dầu có khối lượng riêng là 800 kg/m3. 
Bài 3 : (6 điểm)
Một mẩu hợp kim thiếc-chì có khối lượng m=664g có khối lượng riêng D=8,3g/cm3.
Hãy xác định khối lượng của thiếc và chì có trong hợp kim.Biết khối lượng riêng của thiếc là D1=7,3g/cm3,chì D2=11,3g/cm3 và coi rằng thể tích của hợp kim bẳng tổng thể tích các kim loại thành phần.
Bài 4 : (3 điểm)
Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
Bài 5 : (4 điểm)
Hình vẽ bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất. Hãy cho biết:
a) 
+ Từ phút 0 đến phút thứ 1 đường biểu điễn có đặc điểm gì? chất này đang ở thể nào?
+ Từ phút 1 đến phút thứ 4 đường biểu điễn có đặc điểm gì. chất này đang ở thể nào?
+ Từ phút 4 đến phút thứ 7 đường biểu điễn có đặc điểm gì. chất này đang ở thể nào?
b) Chất này là chất gì? Vì sao?
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 THCS
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN : VẬT LÝ 
(Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm tất cả các bài toán sau đây:
Câu 1.( 3 đ’)
 Biết V1= 40km/h, V2= 60km/h
Tính vận tốc trung bình của một vật trong hai trường hợp sau:
Nửa thời gian đầu vật chuyển động với vận tốc V1 ,nữa thời gian sau vật chuyển động với vận tốc V2.
Nửa quãng đường đầu vật chuyển động với vận tốc V1 ,nữa quãng đường sau vật chuyển động với vận tốc V2.
Câu 2.( 3 đ’)
Một thỏi hợp kim có thể tích 1dm và khối lượng 9,85kg tạo bởi bạc và thiếc. Xác định khối lượng của bạc và thiếc trong thỏi hợp kim đó, biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m và của thiếc là 2700kg/m.
Câu 3.( 4đ’)
Một lò xo đầu trên mắc vào giá cố định ,đầu dưới treo một quả nặng có trọng lượng 2N ,lò xo có chiều dài 11cm. Nếu treo vào đầu dưới một quả nặng có trọng lượng 6N thì chiều dài của lò xo là 13cm.
Hỏi khi treo quả nặng 8N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu ?
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM 2011-2012
Môn Vật lí 6
(Thời gian làm bài 90 phút)
Bài 1: 
Một bể nước có kích thước 3x4x1,5 (m).
Một máy bơm đưa nước vào bể 4 lít trong một giây. Hỏi sau bao lâu bể nước đầy?
Nếu bơm vào 4 lít trong một giây, đồng thời hút ra 12 lít trong một phút thì sau bao lâu bể nước đầy?
Bài 2: 
Một chiếc xe tải có thể tích thùng chứa là 2,5m3, có thể trở tối đa 5 tấn hàng hóa. Nếu phải trở 5 000 viên gạch có kích thước 5x10x20cm có khối lượng riêng 2500kg/m3 thì phải đi thành bao nhiêu chuyến ?
Bài 3: 
Một viên bi sắt có thể tích 5,4cm3, có khối lượng 42g.
Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên bi sắt trên mặt đất.
Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên bi sắt trên Mặt trăng, biết lực hút trên mặt trăng nhỏ hơn trên Trái đất 6 lần.
Bài 4: 
a) Một vật bằng nhôm hình trụ có chiều cao 20cm và bán kính 2cm. Tính khối lượng của khối trụ này. Biết KLR của nhôm 2,7g/cm3.
Một vật khác có cùng thể tích, nhưng treo vào lực kế thì lực kế chỉ 19,6N. Vật ấy làm bằng nguyên liệu gì ?
Bài 5: 
Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ 2 ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước?
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 THCS
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : VẬT LÝ 
(Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
C©u 1. Chän ph­ong ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau:
1. ë t©m cña mét ®Üa s¾t cã mét lç trßn nhá nÕu nung nãng ®Üa th× :
 	a. §­êng kÝnh lç t¨ng. 
 	b. §­êng kÝnh cña lç gi¶m v× s¾t në ra lµm lç hÑp l¹i.
c. §­êng kÝnh lç kh«ng thay ®æi chØ cã ®­êng kÝnh ngoµi cña ®Üa t¨ng 
2. Khi h¹ nhiÖt ®é cña mét chÊt láng th×:
a. Khèi l­îng riªng cña chÊt láng gi¶m, träng l­îng riªng t¨ng.
b. Khèi l­îng riªng vµ träng l­îng riªng kh«ng ®æi. 
c. Khèi l­îng riªng vµ träng l­îng riªng ®Òu t¨ng.
d. Khèi l­îng riªng chÊt láng t¨ng, träng l­îng riªng gi¶m.
3. LÊy 71 cm3 c¸t, ®æ vµo 100 cm3 n­íc th× thÓ tÝch cña c¸t vµ n­íc lµ:
a. 171 cm3 ; b. lín h¬n 171 cm3 ; c. nhá h¬n 171 cm3 
4. §Ó kÐo trùc tiÕp mét thïng n­íc cã khèi l­îng 15 kg tõ d­íi giÕng lªn th× ng­êi ta ph¶i dïng lùc nµo trong sè c¸c lùc sau: 
a. F 150 N
C©u 2. 
 a. Mét vËt b»ng nh«m h×nh trô cã thÓ tÝch v = 251,2 cm3. TÝnh khèi l­îng cña trô nµy biÕt khèi l­îng riªng cña nh«m lµ 2,7 g/cm3 . 
 b. Mét vËt kh¸c cã thÓ tÝch nh­ thÕ nh­ng khi treo lªn lùc kÕ th× lùc kÕ chØ 19,6 N , vËt Êy ®­îc lµm b¨ng nguyªn liÖu g×.
C©u 3. §­a mét vËt cã träng l­îng 60 N lªn cao 1 mÐt khi ta dïng c¸c mÆt ph¼ng nghiªng kh¸c nhau cã chiÒu dµi l th× ®é lín cña lùc lµ F còng thay ®æi vµ cã gi¸ trÞ ghi trong b¶ng sau 
ChiÒu dµi 1mÐt
1,5
2
2,5
3
Lùc kÐo F (N)
40
30
24
20
 a. H·y nªu nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a F vµ chiÒu dµi l. 
b. NÕu dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã chiÒu dµi 4 mÐt th× lùc kÐo lµ bao nhiªu. 
c. NÕu chØ dïng lùc kÐo 10 N th× ta ph¶i chän mÆt ph¼ng nghiªng cã chiÒu dµi b»ng bao nhiªu. 
C©u 4. Mét häc sinh cho r»ng rßng räc ho¹t ®éng dùa trªn nguyªn t¾c ®ßn bÈy, theo em ®iÒu ®ã ®óng kh«ng? 
-----------------------------------------------------
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6 THCS
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN : VẬT LÝ 
(Thời gian làm bài :120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Có 20 Viên sỏi người ta dùng cân Roobecvan để cân ,đặt 20 viên sỏi lên đĩa cân bên phải ,còn đĩa cân bên trái gồm cố 2 quả cân 1 kg,1 quả cân 500 g 1 quả cân 50g , 2 quả cân 20 g và 1 quả cân 5 g .Sau đó người ta bỏ 20 viên sỏi đó vào bình chia độ lúc đầu mực nước trong bình chia độ là 4000 ml sau khi thả các viên sỏi vào bình chia độ thì mực nước là 5000 ml .
 a , Tính khối lượng của 20 viên sỏi ?
 b , Tính thể tích của 20 viên sỏi ?
 c ,Tính khối lượng riêng của sỏi?
C©u 2: Mét häc sinh muèn n©ng mét thïng gç cã khèi l­îng 30kg tõ mÆt ®Êt lªn dé cao 1m.
a . NÕu dïng tay trùc tiÕp n©ng vËt th× häc sinh ®ã dïng mét lùc tèi thiÓu lµ bao nhiªu? 
b. NÕu dïng mét tÊm v¸n ®Ó lµm mÆt ph¼ng nghiªng cao 1m, dµi 2m th× häc sinh ®ã chØ cÇn dïng mét lùc nhá nhÊt b»ng bao nhiªu? (Bá qua ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng). 
c. NÕu häc sinh nµy muèn chØ dïng mét lùc cã ®é lín b»ng 1/2 ®é lín cña lùc ë c©u b. th× cã thÓ dïng tÊm v¸n dµi bao nhiªu mÐt? (Bá qua ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng). 
C©u 3: Mai cã 1,6 kg dÇu ho¶. H»ng ®­a cho Mai 1 c¸i can 1,5 l ®Ó ®ùng . C¸i can ®ã cã chøahÕt dÇu kh«ng ? V× sao ? BiÕt dÇu cã khèi l­îng riªng lµ 800 kg/m3. 
C©u 4 Nên sö dông hÖ thèng rßng räc nµo trong hai hÖ thèng rßng räc sau (H×nh a hoặc b) ®Ó đưa vËt m lªn cao ? Gi¶i thÝch ? 
H×nh a
H×nh b
C©u 5. Ng­êi ta ®o thÓ tÝch cña mét l­îng khÝ ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau vµ thu ®­îc kÕt qu¶ sau:
NhiÖt ®é( 0C)
0
20
40
60
80
100
ThÓ tÝch( lÝt)
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
H·y vÏ ®­êng biÓu diÔn sù phô thuéc cña thÓ tÝch vµo nhiÖt ®é vµ nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¹ng cña ®­êng biÓu diÔn nµy.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn thi: Vật lý 6
Họ và tên:	Thời gian: 150 phút 
"	
Điểm
Câu 1 : ( 4 điểm )
Một vật có khối lượng 600g treo vào một sợi dây cố định.
Giải thích vì sao vật đứng yên?
Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao?
Câu 2 : (4 điểm )
a, Viết công thức tính khối lượng của vật theo khối lương riêng?
b,Vận dụng : Một thanh sắt có thể tích là 5 dm3 và có khối lượng riêng là 7800kg/m3 .Hãy tính khối lượng của thanh sắt đó?
Câu 3 ( 4 điểm ) 
Bốn người cùng kéo một vật có trọng lượng là 2000 N lên cao theo phương thẳng đứng, 
lực kéo của mỗi người là 400 N . Hỏi bốn người đó có thực hiện được công việc không? Tại sao?
Câu 4 ( 4 điểm ) 
Cho một quả bóng bàn, hai vỏ bao diêm, một thước nhựa khoảng 20cm chia tới mm. Hãy xác định đường kính của quả bóng bàn? (chỉ nêu cách làm không cần làm thí nghiệm) 
Câu 5 ( 4 điểm )
a/Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một khối đá. Cho biết khối đá có thể tích là 520dm3 và khối lượng riêng của của đá là 2600kg/m3 (2đ)
b/Tính trọng lượng riêng của khối đá
®Ò thi chän häc sinh giái cÊp tr­êng
 N¨m häc 2010 - 2011
M«n : VËt lý - líp6
(Thêi gian 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
___________________________________________
C©u 1 ( 2,5 ® ). 
a) Mét con tr©u nÆng 1,5 t¹ sÏ nÆng bao nhiªu niut¬n?
b) 40 thÕp giÊy nÆng 36,8 niut¬n. Mçi thÕp giÊy cã khèi l­îng bao nhiªu gam.
c) Mét vËt cã khèi l­îng m= 67g vµ thÓ tÝch V=26cm3. H·y tÝnh khèi l­îng riªng cña vËt ®ã ra g/cm3; kg/m3.
C©u 2. ( 2 ® ) Mét cèc ®ùng ®Çy n­íc cã khèi l­îng tæng céng lµ 260g. Ng­êi ta th¶ vµo cèc mét viªn sái cã khèi l­îng 28,8g. Sau ®ã ®em c©n th× thÊy tæng khèi l­îng lµ 276,8g. TÝnh khèi l­îng riªng cña hßn sái biÕt khèi l­îng riªng cña n­íc lµ 1g/cm3.
C©u 3. ( 1.5 ® ). Cã ng­êi gi¶i thÝch qu¶ bãng bµn bÞ bÑp (kh«ng bÞ thñng), khi ®­îc nhóng vµo n­íc nãng sÏ phång lªn nh­ cò v× vá bãng bµn gÆp nãng në ra vµ bãng phång lªn. C¸ch gi¶i thÝch trªn lµ ®óng hay sai? V× sao? Em h·y ®­a ra mét vÝ dô chøng tá c¸ch gi¶i thÝch cña m×nh.
 Câu 4: (2 đ ) Tại sao khi nhúng bầu nhiệt kế vào cốc nước nóng thì mực thuỷ ngân lúc đầu hạ xuống một ít rồi sau đó mới dâng lên cao?
 Câu 5 . (2 đ ) Có 5 đồng tiền xu, trong đó có 4 đồng thật có khối lượng khác tiền giả, và 1 đồng giả. Hãy nêu cách để lấy được một đồng tiền thật sau 1 lần cân
 Câu6: (2 đ ) Vì sao càng lên cao trọng lượng của vật càng giảm, còn khối lượng thì không thay đổi?
 C©u 7(3 ® ) : CÊu t¹o cña nhiÖt kÕt Y tÕ cã ®Æc ®iÓm g×? CÊu t¹o nh­ vËy cã t¸c dông g× ?
 Câu 8 (5 đ ): 
1
0
2
3
4
6
5
7
phút
2
4
6
-2
-4
0C
 Hình vẽ bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất. Hãy cho biết:
a) 
+ Từ phút 0 đến phút thứ 1 đường biểu điễn có 
đặc điểm gì? chất này đang ở thể nào?
+ Từ phút 1 đến phút thứ 4 đường biểu điễn có 
đặc điểm gì. chất này đang ở thể nào?
+ Từ phút 4 đến phút thứ 7 đường biểu điễn có 
đặc điểm gì. chất này đang ở thể nào?
b) Chất này là chất gì? Vì sao?

File đính kèm:

  • docBo de HSG Ly 6.doc