Đề kiểm tra học kỳ i - Môn Sinh học 7 - Trường THCS thị trấn Đắkrve

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ i - Môn Sinh học 7 - Trường THCS thị trấn Đắkrve, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THCS THÞ TRÊN §¾KRVE §Ò kiÓm tra häc kú I n¨m häc 2009- 2010 
Tæ : HO¸ - SINH M«n : SINH HäC 7
	 Thêi gian 45( phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
I. Tr¾c nghiÖm (4®)
*H·y chän ®¸p ¸n ®óng råi ghi vµo tê giÊy thi:
Câu 1: Tim cá chép được chia làm mấy ngăn?
A 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 2: Đặc điểm chung của lớp cá ?
A. Thích nghi với môi trường nước.	
B. Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang. C. Tim hai ngăn, một vòng tuần hoàn, là động vật biến nhiệt. 
D. Cả a , b và c đúng.
Câu 3: Đặc điểm chung của ngành Chân khớp là:
	A, Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ.
	B, Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.
	C, Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.
	D, Câu a, b, c, đúng. 
Câu 4: Đặc điểm chung của lớp hình nhện là: 
A. Đại diện là nhện , cơ thể có hai phần: đầu ngực và bụng. 
B. Có bốn đôi chân bò.
C. Hoạt động chủ yếu về đêm, tập tính săn bắt mồi sống, đa số là động vật có lợi
D. Cả a, b và c đều đúng.
Câu 5: Cơ thể châu chấu có mấy phần?
A. Có hai phần gồm đầu và bụng	
B. Có hai phần gồm đầu - ngực, bụng
C. Có ba phần đầu,ngực, bụng	 D. Cả a , b và c sai
c©u 6:Trïng sèt rÐt vµo c¬ thÓ ng­êi b»ng con ®­êng nµo?
 	A.Qua ¨n uèng B. Qua h« hÊp C. Qua m¸u D. Qua bµi tiÕt
Câu 7: Đặc điểm chung của ngành giun đốt là:
	A. Cơ thể phân đốt, có thể xoang chính thức.
	B. Hệ tiêu hóa dạng ống, hệ tuần hoàn kín, hô hấp qua da hoặc mang.
	C. Cơ thể phân đốt, chưa có thể xoang .
	D. Cả A, B đúng. 	E. Cả B, C đúng.
Câu 8: Cơ thể tôm chia làm :
A. Gồm 3 phần : Đầu, ngực, bụng.. C. Gồm 2 phần Đầu - Ngực, bụng	
B. Gồm 4 phần: Đầu, ngực, bụng, đuôi D. Gồm 5 phần : Đầu, ngực, bụng, đuôi, râu
 II. Tù luËn: ( 6 ®iÓm)
Câu 1: Nêu cấu tạo hệ tuần hoàn của cá ? (3 điểm)
Câu 2: Nêu ®Æc ®iÓm chung cña nghµnh ch©n khíp?(2 điểm)
Câu 3: V× sao l¹i xÕp mùc b¬i nhanh cïng ngµnh víÝ èc sªn bß chậm ch¹p (1 điểm)
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm 
 M«n : SINH HäC 7
Tr¾c nghiÖm(4 ®iÓm)
 Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®¹t 0,5 ®iÓm
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
§¸p ¸n
B
D
D
D
C
C
A
C
Tù luËn: ( 6 ®iÓm)
Câu 1:(3®)
 Hệ tuần hoàn của cá gồm tim và mạch o,5điểm. Tin có 2 ngăn tâm thất và tâm nhỉ, nối với c¸c mạch tạo thành mmột vòng tuần hoàn kín.o,5điểm.
Khi tâm thất co tống máu vào động mạch bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang,o,5điểm ở đây xãy ra trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi,o,5điểm theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch cơ quan cung cấp ô xi và dinh dưỡng, o,5điểm.Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về tâm nhĩ o,5điểm. 
Câu 2:( 2®) 
Cã vá b»ng kitin lµ bé x­¬ng ngoµi chæ b¸m cho c¸c c¬ vµ n©ng ®ë c¬ thÓo,5điểm c¸c ch©n ph©n ®èt gi÷a c¸c ®èt cã khíp ®éng,o,5điểm sinh s¶n qua biÕn th¸io,5điểm Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.o,5điểm. 
Câu 3:(1®)
Mùc vµ èc sªn tuy cã ®êi sèng kh¸c nhau, nh­ng chóng cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ thÓ gièng nhau.o,5điểm 
Nh­ chóng ®Òu cã ch©n, cã vá ®¸ v«i hay mai, khoang ¸o, èng tiªu ho¸, ®Çuo,5điểm .
	 DuyÖt ®Ò 	 Ng­êi ra ®Ò
	 NguyÕn Thanh Tiªn

File đính kèm:

  • docde kiem trhoc ki 109.doc