Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Đak Đoa

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2011-2012 - Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Đak Đoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc số 1 Thị Trấn Đak Đoa
Hä tªn :........................................
Líp:............
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× II
M«n Đọc thầm líp 2 - n¨m häc 2011 - 2012
Thêi gian: 20 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 Đọc thầm bài : Sông Hương sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 72
 Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng : 
Câu 1: Màu sắc tiêu biểu của sông Hương là màu gì?
A. Màu đỏ đục phù sa. 
B. Màu xanh có nhiều sắc độ.	 
C. Màu đen quánh của bùn đất.
Câu 2: Vào mùa hè, màu sắc hai bên bờ sông Hương là màu gì?
A. Màu đỏ của hoa phượng vĩ.
B. Màu xanh của bãi ngô.
C. Màu vàng của đường trăng.
Câu 3: Sông Hương là đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố nào?
 A. Thành phố Hà Nội. B. Thành phố Huế. C. Thành phố Nha Trang.
Câu 4: a/ Câu : Sông Hương là đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế .
Thuộc mẫu câu :
 A . Ai thế nào ? B. Ai là gì ? C . Ai làm gì ? 
 b/Bộ phận in đậm trong câu :Về mùa hè,hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Trả lời cho câu hỏi nào ? 
 A . Như thế nào ? B. Vì sao ? C . Khi nào  ? 
 I/ÑEÀ BAØI:
	A/ Kieåm tra ñoïc:
	1. Ñoïc thaønh tieáng ( 6 ñieåm):
	- Hoïc sinh ñoïc moät ñoaïn vaên khoaûng 40 tieáng/ phuùt cuûa 1 trong caùc baøi Taäp ñoïc ñaõ hoïc ôû 19-> 26 ; SGK Tieáng Vieät 2, Taäp 2 ( do giaùo vieân löïa choïn vaø chuaån bò tröôùc, ghi roõ teân baøi, ñoaïn ñoïc vaø soá trang vaøo phieáu cho töøng hoïc sinh boác thaêm , ñoïc thaønh tieáng ) . 
– Traû lôøi moät caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc do giaùo vieân neâu.
B/ Kieåm tra vieát:
Chính taû ( Nghe – vieát): (5 ñieåm) – 15 phuùt.
 Voi nhaø ( SGK trang 56 )
 ( töø ñaàu ñeán .............. chòu reùt qua ñeâm )
	2. Taäp laøm vaên: (5 ñieåm) – 25 phuùt.
	Em haõy vieát moät ñoaïn vaên khoaûng 4, 5 caâu noùi veà coâ giaùo cuõ cuûa em .
 Gôïi yù: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về mùa hè.
Theo gợi ý sau:
a) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm ?
b) Mặt trời mùa hè như thế nào ?
c) Cây trái trong vườn như thế nào ?
d) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè ? 
 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: 2011-2012
	A/ Kieåm tra ñoïc: 10 ñieåm
	1. Ñoïc thaønh tieáng ( 6 ñieåm):
	- Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø: 3 ñieåm.
	(Ñoïc sai döôùi 3 tieáng: 2,5 ñieåm; ñoïc sai töø 3 ñeán 5 tieáng: 2 ñieåm; ñoïc sai töø 6 ñeán 10 tieáng: 1,5 ñieåm; ñoïc sai töø 11 ñeán 15 tieáng: 1 ñieåm; ñoïc sai töø 16 ñeán 20 tieáng: 0,5 ñieåm; ñoïc sai treân 20 tieáng: 0 ñieåm).
	- Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu ( coù theå maéc loãi veà ngaét nghæ hôi 1 hoaëc 2 daáu caâu): 1 ñieåm.
	( Khoâng ngaét nghæ hôi ñuùng ôû 3 ñeán 4 daáu caâu: 0, 5 ñieåm; khoâng ngaét nghæ hôi ñuùng ôû 5 daáu caâu trôû leân: 0 ñieåm).
	- Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu: 1 ñieåm
	(Ñoïc quaù 1 phuùt ñeán 2 phuùt: 0, 5 ñieåm , ñoïc quaù 2 phuùt vaø phaûi ñaùnh vaàn nhaåm: 0 ñieåm).
	- Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu: 1 ñieåm.
	( Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc hieåu caâu hoûi nhöng dieãn ñaït coøn luùng tuùng, chöa roõ raøng: 0, 5 ñieåm; khoâng traû lôøi ñöôïc hoaëc traû lôøi sai yù:0 ñieåm).
Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp ( 4 ñieåm):
 Câu 1: B (1đ) Câu 2: A(1đ) Câu 3: B ( 1đ)	Câu 4a: B ; 4 b : A (1đ)
	B/ Kieåm tra vieát:
	1. Chính taû: (5 ñieåm)
	- Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên: 5 ñieåm.
	- Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( sai – laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn, thanh, khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh) tröø 0, 5 ñieåm.
	- Löu yù : Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng , sai veà ñoä cao , khoaûng caùch, kieåu chöõ hoaëc trình baøy baån, . . . . bò tröø 1 ñieåm toaøn baøi .
 2. Taäp laøm vaên: (5 ñieåm):
	- Hoïc sinh vieát ñöôïc ñoaïn vaên töø 3 ñeán 5 caâu theo gôïi yù ôû ñeà baøi ; caâu vaên duøng töø ñuùng, khoâng sai ngöõ phaùp , chöõ vieát roõ raøng, saïch seõ : 5 ñieåm . ( Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát , coù theå cho caùc möùc ñieåm : 4, 5 ; 4 ; 3, 5 ; 3 ; 2, 5 ; 2 ; 1, 5 ; 1 ; 0, 5 

File đính kèm:

  • docDe thi va dap an TV2 GK 2.doc