Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
 BAØI KIEÅM TRA GIÖÕA KÌ II - NAÊM HOÏC 2008 - 2009
 Moân : TIEÁNG VIEÄT ( Thôøi gian : 60 phuùt )
Họ và tên : .................................................. Lớp : 2.....
A. KIEÅM TRA ÑOÏC : ( 10 ñ )
I. Ñoïc :( 6ñ ) HS boác thaêm ñoïc 1 trong caùc baøi ôû SGK töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 26 và trả lời 1 câu hỏi trong bài đọc đó (Đọc : 5điểm + TLCH : 1 điểm )
II. Baøi taäp : ( 4ñ )
1/(2ñ) Dùa vµo néi dung bµi Néi quy §¶o KhØ (SGK T.V 2, tËp 2 / 43, 44) ®¸nh dÊu x vµo « trèng tröôùc ý kiÕn tr¶ lêi ®óng nhÊt trong mçi c©u hái : 
a)Néi quy ®¶o khØ cã mÊy ®iÒu ? 
 1 ®iÒu	 2 ®iÒu 3®iÒu 4 ®iÒu
b)V× sao ®äc xong néi quy, KhØ N©u l¹i kho¸i chÝ ? 
V× thÊy mäi ngöôøi ph¶i mua vÐ míi ®ược tham quan ®¶o.
 V× thÊy con ngöôøi ®· chó ý b¶o vÖ loµi khØ vµ gi÷ ®¶o s¹ch ®Ñp.
V× thÊy néi quy nh¾c mäi ngöôøi kh«ng ®öôïc cho khØ ¨n thøc ¨n l¹.
2/ (1®) G¹ch ch©n bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Nhö thÕ nµo? 
§äc xong néi quy, KhØ N©u cöôøi khµnh kh¹ch.
3/(1®) Ñaët caâu hoûi cho boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm :
 Boâng cuùc heùo laû ñi vì thöông xoùt sôn ca. 
B. KIEÅM TRA VIEÁT : ( 10 ñ )
I. Chính taû : ( 5ñ ) Baøi Soâng Höông - Trang 72, saùch TV2 taäp 2 
( Moãi muøa heø .... lung linh daùt vaøng )
II. Taäp laøm vaên : ( 5ñ ) Vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( khoaûng 4 ñeán 5 caâu ) taû veà caûnh bieån.

File đính kèm:

  • docTieng Viet 2giua ky II.doc