Đề kiểm tra giữa học kì I Đọc hiểu Lớp 2 - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Đọc hiểu Lớp 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU KIÃØM TRA GIÆÎA KYÌ I
Nàm hoüc: 2009 - 2010
Män: Tiãúng Viãût (Đọc - Hiểu) - Låïp 2
 Thåìi gian: 25 phuït ( khäng kãø thåìi gian giao âãö)
 ÂIÃØM
 Hoü vaì tãn:........................................................... Låïp: 2/..... 
* Âoüc tháöm baìi “Ngæåìi tháöy cuî “ ( saïch TV Lớp 2 - Tập 1- trang 56)
 Đaïnh dáúu x vaìo træåïc yï traí låìi âuïng cho mäùi cáu hoíi sau:
 Cáu 1. Bäú Duîng âãún træåìng âãø laìm gç? ( 1 âiãøm)
Âãø thàm tháöy giaïo cuî.
Âãø âoïn Duîng vãö.
Âãø thàm laûi træåìng cuî.
Cáu 2 . Khi gàûp tháöy giaïo cuî, bäú Duîng thãø hiãûn sæû kênh troüng nhæ thãú naìo? ( 1 âiãøm)
Cuïi âáöu chaìo.
Boí muî, lãù pheïp chaìo.
Nghiãng mçnh chaìo.
Cáu 3. Bäú Duîng nhåï nháút ké niãûm gç vãö tháöy? (1âiãøm)
Nhåï chuyãûn tháöy buäön vç bäú Duîng âaî treìo qua cæía säø.
Nhåï chuyãûn tháöy phaût.
Nhåï chuyãûn tháöy cho âiãøm 10.
 Cáu 4. (1âiãøm)
 a/ Tçm hai tæì chè ngæåìi:......................................................................
 Tçm hai tæì chè sæû váût:......................................................................
 b/ Âàût mäüt cáu theo máùu Ai laì gç?
 .................................................................................................................

File đính kèm:

  • docPHIEU KIEM TRA GIUA KI I.doc