Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán, Tiếng việt Khối 3

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán, Tiếng việt Khối 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ LAÀN I
Muïc tieâu: Hoïc sinh laøm döôïc caùc baøi taäp trong ñeà kieåûm tra. Bieát caùch trình baøy vaø chöõ vieát, chöõ soá ñeïp.
Ñeà baøi: Ñeà chaün
Baøi 1: Vieát vaøo choã chaám (Theo maãu)
Vieát soá
 Ñoïc soá
27 643 558
Hai möôi baûy trieäu saùu traêm boán möôi ba nghìn naêm taêm naêm möôi taùm
a).
Möôøi baûy trieäu hai traêm linh naêm nghínaùu traêm baûy möôi moát
b) 181 075
c) 
Boán traêm naêm möôi saùu trieäu baûy traêm taùm möôi chín nghìn khoâng traêm möôøi hai
d) 2005 313
Baøi 2: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám:
Bieåu ñoà döôùi ñaây cho bieát soá hình tam giaùc vaø hình vuoâng cuûa hai baïn ñaõ veõ ñöôïc 
Hieàn
Hoaø
Hieànveõ ñöôïc : a) ..Hình tam giaùc; b) Hình vuoâng
Hoaø veõ ñöôïc : c) ..Hình tam giaùc; d) Hình vuoâng
Baøi 3: ñaët tính roài tính:
 38267 + 24315 877253 - 284638
 126 x 7 784 : 9
Baøi 4 :Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:
7 giôø 27 phuùt = 477 phuùt
3 taï 6 kg = 360 kg
Baøi 5: Khoanh troøn chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám ñeå 6800dm2 = .m2 laø
A. 680 000 B. 68 000 C. 680 D. 68
Chöõ soá 2 trong soá 520 071 chæ
A. 2 B. 20 C. 20 071 D. 20 000 
Baøi 6: lôùp 4A vaø lôùp 4B coù 67 hoïc sinh. Lôùp 4A hôn lôùp 4B 3 baïn. Hoûi moãi lôùp coù bao nhieâu hoïc sinh? A 8cm B 8cm M
Baøi 7: Cho hình veõ beân. Bieát ABCD vaø BMNC laø caùc
Hình vuoâng caïnh 8cm.
Vieát tieáp vaøo choã chaám:
a)Ñoaïn thaúng AM vuoâng goùc vôùi caùc ñoaïn thaúng: D C N
----------------------------------------------------------
 b)Dieän tích hình chöõ nhaäït AMND laø
----------------------------------------------------- 
 KIEÅM TRA GIÖÕA KÌ I
A-KIEÅM TRA ÑOÏC
I- Ñoïc thaønh tieáng
 Ñaõ kieåm tra ôû caùc tieát oân taäp
II- Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp ( 5 ñieåm- 30 phuùt)
 BAØN TAY NGÖÔØI NGHEÄ SÓ
Ngay töø nhoû Tröông Baïch ñaõ raát yeâu thieân nhieân. Luùc nhaøn roãi caäu naën nhöõng con roái baèng ñaát seùt y nhö thaät.
Lôùn leân, Tröông Baïch xin ñi laøm ôû moät cöûa haøng ñoà ngoïc. Anh say meâ laøm vieäc heát mình, khoâng bao giôø döøng khi thaáy nhöõng choã caàn gia coâng tinh teá maø mình chöa laøm ñöôïc. Söï kieân nhaãn cuûa Tröông Baïch khieán ngöôøi daïy ngheà cuõng phaûi kinh ngaïc.
Moät hoâm coù ngöôøi mang moät khoái ngoïc thaïch ñeán vaø nhôø anh taïc cho moät pho töôïng Quan AÂm .Tröông Baïch töï nhuû seõ gaéng coâng taïo neân moät saûn phaåm tuyeät traàn, mó maõn.
Pho töôïng laøm xong quaû laø moät taùc phaåm traùc tuyeät. Töø dung maïoñeán daùngveû cuûa Quan AÂm ñeàu toaùt leân veû ung dung vaø cöïc kì mó leä.Ñieàu voâ cuøng lí thuù laø pho töôïng soáng ñoäng ñeán laï luøng, gioáng nhö moät ngöôøi soáng vaäy. Neáu ñi moät voøng xung quanh pho töôïng, ñoâi maét Quan AÂm nhö bieát nhìn theo. Hieån nhieân ñaây laø ñieàu khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi.
 Theo Laâm Vuõ Ñöôøng
 Ñaùnh daáu nhaân vaøo oâ troáng tröôùc yù traû lôøi cho moãi caâu hoûidöôùi ñaây vaø vieát traû lôøi cho caâu 7, caâu 8
Töø nhoû, Tröông Baïch ñaõ coù nieàm yeâu thích, say meâ gì?
 Thieân nhieân
 Ñaát seùt
 Ñoà ngoïc
Ñieàu gì ôû Tröông Baïch khieán ngöôøi daïy ngheà cuõng phaûi kinh ngaïc? 
 ) Söï tinh teá
 Söï chaêm chæ
 Söï kieân nhaãn
3) Ñieàu khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi ôû pho töôïng laø gì ?
 Pho töôïng cöïc kì mó leä
 Ñoâi maét pho töôïng nhö bieát nhìn theo
 Pho töôïng toaùt leân söï ung dung
4) Ñieàu kieän naøo laø quan troïng nhaát khieán Tröông Baïch trôû thaønh moät ngheä só taøi gioûi?
 Coù taøi naën con gioáng nhö thaät ngay töø nhoû
 Gaëp ñöôïc thaày gioûi truyeàn ngheà cho
 Say meâ, kieân nhaãn vaø laøm vieäc heát mình
5) Doøng naøo döôùi ñaây chæ goàm caùc töø laùy ? 
 ung dung, soáng ñoäng
 ung dung, laï luøng
 soáng ñoäng, laï luøng
6) Baøi vaên treân coù maáy danh töø rieâng ? 
 Moät töø. Ñoù laø:-----------
 Hai töø. Ñoù laø----------------------------
 Ba töø. Ñoù laø: ---------------------------------------------
 7) Caâu naøo döôùi ñaây coù hình aûnh so saùnh:
 Baàu trôøi ngoaøi cöûa soå cuûa beù Haø thöôøng ñaày aùnh saùng, ñaày maøu saéc
 Roài töø treân cao choùt voùt, vaøng anh caát tieáng hoùt
 Tieáng chim hoùt nhö nhöõng chuoãi vaøng loïc naéng bay ñeán vôùi Ha
B- KIEÅM TRA VIEÁT
1- Chính taû-Nghe vieátø (5 ñieåm) – 16 phuùt
Vieát baøi “ Ñoâi day ba ta maøu xanh” ( saùch Tieáng Vieät lôùp 4 trang 81) 
 Töø ñaàu ---------- caùi nhìn theøm muoán cuûa caùc baïn toâi 
2- Taäp laøm vaên (5 ñieåm)- 35 phuùt
Ñeà baøi: Vieát moät böùc thö ngaén khoaûng 10 doøng ch baïn hoaëc ngöôøi thaân noùi veà öôùc mô cuûa em. 

File đính kèm:

  • docde thi giua ki 1.doc