Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
I-ĐỌC THẦM BÀI “ Cây và hoa bên lăng Bác” ( TRANG 111-TIẾNG VIỆT 2- TẬP 2) RỒI KHOANH TRÒN CHỮ CÁI TRƯỚC Ý TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT CHO MỖI CÂU HỎI SAU:
 1-Các loài cây được trồng phía trước lăng Bác là:
A. Cây vạn tuế, cây hoa hồng, hoa mai.
B. Cây vạn tuế, cây hoa ban, đào Sơn La.
C. Cây vạn tuế, hoa ban. 
 2- Mười tám cây vạn tuế như thế nào?
A. Như một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm
B. Dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.
C. Reo vui chào đón mọi người.
 3- Lăng Bác ở đâu?
A. Thành phố Huế.
B. Thủ đô Hà Nội.
C. Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 4: Trong c¸c tõ: “n¸o nøc, chß chuyÖn, lung lay, san s¸t”. Tõ viÕt sai chÝnh t¶ lµ: A. n¸o nøc	B. chß chuyÖn	C. lung lay	D. san s¸t
 5: Em hiÓu c©u tôc ng÷ : “Uống nước nhớ nguồn” lµ thÕ nµo ?
Gióp ®ì nhau.
§oµn kÕt.
Biết ơn.
 6: C©u “Chó mÌo nµy kh«n thËt! ” thuéc kiÓu c©u nµo em ®· häc ?
 A. Ai-lµ g× ?	 B. Ai-lµm g×?	 C. Ai-thÕ nµo?
 7: Tõ nµo gÇn nghÜa víi tõ “siªng n¨ng ” lµ tõ :
 A. Th«ng minh	B. L­êi nh¸c	C. Ch¨m chØ	D. §oµn kÕt	
 8: Tìm từ theo yêu cầu sau:
a, T×m 5 tõ nãi lªn t×nh c¶m anh em trong gia ®×nh.
b, T×m 5 tõ nãi lªn nh÷ng nÕt tèt cña mét b¹n häc sinh.
..
 9: H·y s¾p xÕp l¹i c¸c tõ sau ®Ó t¹o thµnh mét c©u hîp lý: 
 Trªn cµnh, hãt, chim, vÐo von.
.
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
 1-Các loài cây được trồng phía trước lăng Bác là:
C. Cây vạn tuế, hoa ban. (0,5 điểm)
 2- Mười tám cây vạn tuế như thế nào?
A. Như một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm(0,5 điểm)
 3- Lăng Bác ở đâu?
B. Thủ đô Hà Nội. (0,5 điểm)
 4: Trong c¸c tõ: “n¸o nøc, chß chuyÖn, lung lay, san s¸t”. Tõ viÕt sai chÝnh t¶ lµ: 	B. chß chuyÖn	(0,5 điểm)	
 5: Em hiÓu c©u tôc ng÷ : “Uống nước nhớ nguồn” lµ thÕ nµo ?
C.Biết ơn. (0,5 điểm)
 6: C©u “Chó mÌo nµy kh«n thËt! ” thuéc kiÓu c©u nµo em ®· häc ?
	 C. Ai-thÕ nµo? (0,5 điểm)
 7: Tõ nµo gÇn nghÜa víi tõ “siªng n¨ng ” lµ tõ :
	C. Ch¨m chØ	(0,5 điểm)
 8: Tìm từ theo yêu cầu sau: (1 điểm)
a, T×m 5 tõ nãi lªn t×nh c¶m anh em trong gia ®×nh. (0,5 điểm)
b, T×m 5 tõ nãi lªn nh÷ng nÕt tèt cña mét b¹n häc sinh. (0,5 điểm)
..
 9: H·y s¾p xÕp l¹i c¸c tõ sau ®Ó t¹o thµnh mét c©u hîp lý: (0,5 điểm)
 Trªn cµnh, hãt, chim, vÐo von.
 -Trên cành chim hót véo von.
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2009 – 2010
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
KIỂM TRAVIẾT
(Thời gian 40 phút)
I-Chính tả 
Bài: 	Cây và hoa bên lăng Bác (trang 111)
 Đoạn viết: “từ Sau lăng .đến tỏa hương ngào ngạt.”
II -	 Tập làm văn	 
Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu) Tả về biển.
Dựa vào gợi ý sau:
1/ Em thấy biển ở đâu?
2/Trên mặt biển có những gì?
3/Em có yêu thích biển không? Vì sao?
BIỂU ĐIỂM:
Tiếng Việt viết: 10đ
-Chính tả: 5đ ( hai lỗi chính tả trừ 0,5 đ - 
Viết xấu , sai kích thước toàn bài trừ 0,5đ )
 -Tập làm văn: 5đ (Nội dung đủ: 3đ
Đúng ngữ pháp, từ sử dụng đúng, không mắc lỗi chính tả: 1đ
Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 1đ)

File đính kèm:

  • docTIENG VIET CUOI NAM HOC.doc