Đề kiểm tra cuối tuần các môn Lớp 2

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối tuần các môn Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 12
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
Hoï vaø teân: 
Lôùp : 2.
Ñalat, ngaøy .thaùng .naêm 200
ÑEÀ KIEÅM TRA
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
I. MOÂN TOAÙN
Khoanh vaøo chöõ ñaêït tröôùc keát quaû ñuùng:
Caâu 1: 	84 – 4
A. 4	B. 48	C. 80	D. 88
Caâu 2: Keát quaû cuûa pheùp tröø laø:
A. Soá bò tröø	B. Soá haïng	C. Toång	D. Hieäu
Caâu 3: 	37 + 28
A. 65	B. 55	C. 75
Caâu 4: Lôùp em coù 33 hoïc sinh, coù 16 baïn ñi taäp vaên ngheä. Hoûi lôùp em coøn laïi bao nhieâu baïn?
A. 49	B. 17	C. 27
Caâu 5: Muoán tìm soá bò tröø ta:
A. Laáy toång tröø ñi soá haïng kia.	B. Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø.
C. Laáy hieäu tröø ñi soá tröø.
Caâu 6: Noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng:
48 + 5	38 + 9	28 + 7
25
35
47
37
43
53
Caâu 7: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng:
41	43	53	81
- 5	- 4	 - 28	 - 16
36	83	25	97
II. MOÂN TIEÁNG VIEÄT
Caâu 1: Döïa vaøo baøi: “Söï tích caây vuù söõa”, traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
a. Vì sao caäu beù boû nhaø ñi?
...
...
b. Thöù quaû laï xuaát hieän treân caây nhö theá naøo?
...
...
c. Theo em, neáu gaëp laïi meï caäu beù seõ noùi gì?
......
Caâu 2: Khoanh vaøo caùc caâu duøng töø ñuùng.
a. Em kính troïng baïn beø. 	b. Em kính yeâu oâng baø.
c. Boá meï raát yeâu thöông em.
Caâu 3: Saép xeáp laïi thöù töï caùc vieäc phaûi laøm khi goïi ñieän thoaïi.
a. Nhaán soá. 	b. Tìm soá maùy cuûa baïn trong soå.
c. Nhaác oáng nghe leân.
Thöù töï xeáp laïi:
.........
Caâu 4: Gheùp caùc tieáng sau thaønh töø coù 2 tieáng: 
Troïng, kính, thöông, yeâu, meán.
......
Caâu 5: Khoanh vaøo caùc töø vieát ñuùng 
a. hoïc sinh 	b. sinh ñeïp	c. caùt baïn 	d. tieáng noùi
Caâu 6: Ñieàn vaøo choã troáng: ch hay tr.
Leo .. eo, .eøo thuyeàn, ..ai röôïu, .aùi caây.
Caâu 7: Tìm 2 töø coù tieáng:
Tieán: ...
Tieáng: .
Baûo: ..
Baõo: ...
III. ÑAÏO ÑÖÙC
Caâu 1: Haõy ñaùnh daáu + vaøo 	 tröôùc yù kieán em cho laø ñuùng
 	Treû em khoâng caàn hoïc taäp, sinh hoaït ñuùng giôø.
	Hoïc taäp ñuùng giôø giuùp em mau tieán boä.
	Cuøng moät luùc em coù theå vöøa hoïc vöøa chôi.
 	Sinh hoaït ñuùng giôø coù loïi cho söùc khoeû.
Caâu 2: ñaùnh daáu + vaøo 	 tröôùc yù kieán ñuùng: Chaêm chæ hoïc taäp laø:
 	Coá gaéng töï hoaøn thaønh baøi taäp ñöôïc giao.
	Tích cöïc tham gia hoïc taäp cuøng baïn trong nhoùm, toå.
	Chæ daønh taáât caû thôøi gian cho hoïc taäp maø khoâng laøm caùc vieäc khaùc.
 	Töï giaùc hoïc baøi maø khoâng caàn nhaéc nhôû.
	Töï söûa chöõa sai soùt trong baøi laøm cuûa mình.
IV. TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
Caâu 1: Haõy ñaùnh daáu + vaøo 	 tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
Chuùng ta neân laøm gì ñeå phoøng beänh giun?
 	Röûa tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.	 	
	AÊn saïch, uoáng saïch.
	Tích cöïc dieät ruoài.
	Khoâng duøng phaân töôi ñeå boùn phaân.
	Thöïc hieän taát caû nhöõng ñieàu treân.

File đính kèm:

  • docDe KT cuoi tuan cac mon lop 2.doc