Đề kiểm tra cuối năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Minh Tân

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Minh Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Tieåu hoïc Minh Taân
Lôùp: 2
Hoï vaø teân:..
 ĐỀ KIỂM TRA CUOÁI NAÊM NAÊM HOÏC 2010 -2011
Môn : Tieáng Vieät - Khối : 2
 Thôøi gian : 35 phuùt
Ngày ........ tháng .....năm 2011
Ñieåm 
Chöõ kyù GT
Chöõ kyù GK
Soá Phaùch
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ñieåm 
Chöõ kyù GT
Chöõ kyù GK
Soá Phaùch
PHAÀN I : Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi:
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC 
	 Treân quaûng tröôøng Ba Ñình lòch söû ,laêng Baùc uy nghi maø gaàn guõi. Caây vaø hoa khaép mieàn ñaát nöôùc veà ñaây hoäi tuï ,ñaâm choài,phoâ saéc,toûa ngaùt höông thôm.
	Ngay treân theàøm laêng ,möôøi taùm caây vaïn tueá töôïng tröng cho moät haøng quaân danh döï ñöùng trang nghieâm.Höôùng chính laêng,caïnh haøng daàu nöôùc thaúng taép,nhöõng ñoùa hoaban ñaõ nôõ löùa ñaàu.
	Sau laêng, nhöõng caønh ñaøo Sôn La khoûe khoaén vöôn leân ,reo vui vôùi nhaønh söù ñoû cuûa ñoàng baøo Nam Boä. Treân baäc tam caáp,hoa daï höông chöa ñôm boâng,nhöng hoa mai nhaøi traéng mòn,hoa moäc,hoa ngaâu keát chuøm ñang toûa höông ngaøo ngaït.
	Caây vaø hoa cuûa non soâng gaám voùc ñang daâng nieàm toân kính thieâng lieâng theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc.
	Theo Taäp ñoïc lôùp 4,1977
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1.Kể tên các loài cây được trồng phía trước lăng Bác ?
	a. Cây vạn tuế, dầu nước
	b. Cây vạn tuế, hoa ban 
	c. Cây vạn tuế, dầu nước, hoa ban
 d. Cây dầu nước, hoa ban.
2.Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác ?
	a. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa ngâu.
	b. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.
	c. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu.
 d. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa lan, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu. 
3.Vì sao nhân dân ta lại mang cây và hoa đẹp nhất khắp miền đất nước về trồng bên lăng Bác?
	a. Để thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác.
	b. Trồng nhiều loại cây và hoa cho đẹp .
	c. Vì khi Bác còn sống Bác rất thích hoa .
 d. Vì mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng.
4.Bộ phận in nghieâng trong câu: "Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên" Trả lời cho câu hỏi :
	a. Ở đâu ?
	b. Khi nào ?
	c. Vì sao?
 d. Như thế nào?
5. Từ trái nghĩa với từ “lười biếng” là:
 a. Chăm chỉ
 b. Nhanh nhẹn
 c. Khôn ngoan.
	d. Lười nhát
PHOØNG GIAÙO DUÏC DAÀU TIEÁNG 	 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM
TRÖÔØNG TH MINH TAÂN 	NAÊM HOÏC 2010-2011
	MOÂN :Tieáng Vieät ( Phaàn vieát)
	KHOÁI : 2 
	Thôøi gian: 40 phuùt
	Ngaøy thi: 
A/ CHÍNH TAÛ (NGHE - VIEÁT): 
Baøi : CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC
 ( Vieát ñoaïn : “Sau laêng . Toûa höông ngaøo ngaït”
	Sau laêng, nhöõng caønh ñaøo Sôn La khoûe khoaén vöôn leân ,reo vui vôùi nhaønh söù ñoû cuûa ñoàng baøo Nam Boä. Treân baäc tam caáp,hoa daï höông chöa ñôm boâng,nhöng hoa mai nhaøi traéng mòn,hoa moäc,hoa ngaâu keát chuøm ñang toûa höông ngaøo ngaït.
B/ TAÄP LAØM VAÊN :
	I. Tập làm văn 
 Viết một đoạn văn (4 đến 5 câu) nói về một loại cây mà em thích , dựa vào gợi ý dưới đây :
a. Đó là cây gì , trồng ở đâu? 
b. Hình dáng cây như thế nào ?
c. Cây có ích lợi gì ?
PHOØNG GIAÙO DUÏC DAÀU TIEÁNG 	 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM 
TRÖÔØNG TH MINH TAÂN 	NAÊM HOÏC 2010-2011
	MOÂN :Tieáng Vieät ( Phaàn vieát)
	KHOÁI : 2 
	Thôøi gian: 40 phuùt
	Ngaøy thi: 
A/ CHÍNH TAÛ (NGHE - VIEÁT): 
Baøi : CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC
 ( Vieát ñoaïn : “Sau laêng . Toûa höông ngaøo ngaït”
	Sau laêng, nhöõng caønh ñaøo Sôn La khoûe khoaén vöôn leân ,reo vui vôùi nhaønh söù ñoû cuûa ñoàng baøo Nam Boä. Treân baäc tam caáp,hoa daï höông chöa ñôm boâng,nhöng hoa mai nhaøi traéng mòn,hoa moäc,hoa ngaâu keát chuøm ñang toûa höông ngaøo ngaït.
B/ TAÄP LAØM VAÊN :
	I. Tập làm văn 
 Viết một đoạn văn (4 đến 5 câu) nói về một loại cây mà em thích , dựa vào gợi ý dưới đây :
a. Đó là cây gì , trồng ở đâu? 
b. Hình dáng cây như thế nào ?
c. Cây có ích lợi gì ?
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM MOÂN TIEÁNG VIEÄT KHOÁI 2
NAÊM HOÏC 2010 -2011
 A.Chính taû : ( 5 ñ)
 - Baøi vieát ñuùng chính taû, chöõ vieát ñeïp, trình baøy saïch seõ, ñuùng yeâu caàu , khoâng maéc loãi chính taû
( 5 ñ)
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( Sai – phuï aâm ,vaàn,aâm ñaàu,thanh ,khoâng vieát hoa ñuùng qui ñònh) tröø 0,25 ñ.
Chöõ vieát xaáu ,khoâng roõ raøng ,sai ñoä cao,khoaûng caùch ,trình baøy baån tröø 0,5 ñieåm/caû baøi.
B.Taäp laøm vaên : ( 5 ñ)	
	 Bảo đảm các yêu câu sau được 5 điểm
+Viết đoạn văn từ 5 câu trở lên.
+ Dùng từ hợp lý, không sai ngữ pháp. Đặt dấu câu đúng.
+ Trình bày đúng, chữ đẹp, không mắc lỗi chính tả. 
	Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt giáo viên có thể cho các mức điểm từ 1 đến 4,5 điểm.
PHẦN ĐỌC HIỂU ( 4 ñieåm)
Đáp án 
	Câu 1 : c ( 0.5 ñieåm)
	Câu 2 : b ( 0,5 ñieåm)
	Câu 3 : a ( 1 ñieåm )
Câu 4 : d ( 1 ñieåm )
Câu 5: a ( 1 ñieåm)
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM MOÂN TIEÁNG VIEÄT KHOÁI 2
NAÊM HOÏC 2010 -2011
 A.Chính taû : ( 5 ñ)
 - Baøi vieát ñuùng chính taû, chöõ vieát ñeïp, trình baøy saïch seõ, ñuùng yeâu caàu , khoâng maéc loãi chính taû
( 5 ñ)
Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( Sai – phuï aâm ,vaàn,aâm ñaàu,thanh ,khoâng vieát hoa ñuùng qui ñònh) tröø 0,25 ñ.
Chöõ vieát xaáu ,khoâng roõ raøng ,sai ñoä cao,khoaûng caùch ,trình baøy baån tröø 0,5 ñieåm/caû baøi.
B.Taäp laøm vaên : ( 5 ñ)
	 Bảo đảm các yêu câu sau được 5 điểm
+Viết đoạn văn từ 5 câu trở lên.
+ Dùng từ hợp lý, không sai ngữ pháp. Đặt dấu câu đúng.
+ Trình bày đúng, chữ đẹp, không mắc lỗi chính tả. 
	Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt giáo viên có thể cho các mức điểm từ 1 đến 4,5 điểm.
PHẦN ĐỌC HIỂU ( 4 ñieåm)
Đáp án 
	Câu 1 : c ( 0.5 ñieåm)
	Câu 2 : b ( 0,5 ñieåm)
	Câu 3 : a ( 1 ñieåm )
Câu 4 : d ( 1 ñieåm )
Câu 5: a ( 1 ñieåm)
Tröôøng Tieåu hoïc Minh Taân
Lôùp: 2
Hoï vaø teân:..
ĐỀ KIỂM TRA CUOÁI NAÊM 2010 -2011
Môn : Toaùn Khối : 2
 Thôøi gian : 40 phuùt
Ngày ........ tháng .....năm 2011
Ñieåm 
Chöõ kyù GT
Chöõ kyù GK
Soá Phaùch
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ñieåm 
Chöõ kyù GT
Chöõ kyù GK
Soá Phaùch
A. TRAÉC NGHIEÄM: 
 1.Vieát tieáp vaøo choã chaám:
361,..,363,.,365,,.
210,,,,,218
 Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
 a. 9 + 7 = 17	c. 13 – 8 = 6
 b. 16 – 9 = 7	d. 8 + 9 = 17
 Câu 3: Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm thích hợp
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
.
89
..
.
99
..
 Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choå chaám
a.1m = ..dm b.1m =cm
c.6 dm + 8 dm = .dm d.14m - 8m = m
 Câu 5 Thứ tự các số 85, 58,158,185 từ lớn đến bé là:
 a.85, 58,158,185 b.58, 85, 158, 185
c.185, 158, 85, 58 d.158, 185, 85, 58
 Câu 6: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi
Thaùng
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 a. Có .. ngày thứ hai. Đó là các ngày:
 b. Ngày 17 tháng 12 là thứ.
 c. Tháng 12 có tất cả ................ngày.
9. Chu vi của một hình vuông có cạnh 5 cm là:	
 a. 5 + 5 = 10 cm b. 5 + 4 = 9 cm
c. 5 x 4 = 20 cm d . 5 x 5 = 25 cm
Hoïc sinh khoâng vieát vaøo phaàn naøy
Phần vận dụng và tự luận 
Caâu 2 : Ñaët tính roài tính 
	532 + 225 = 	972 – 430 =	236 + 542 = 	957 – 623 =
	.			
Caâu 3 : Tìm x
 a. X : 3 = 5 	b. 5 x X = 35
	.
	.
Caâu 4 : Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2 A có bao nhiêu học sinh ?
	Baøi giaûi
	.
	.
	..
 Caâu 5 :Cho hình töù giaùc ABCD ( nhö hình veõ):
 A 3cm B
 4cm
 2cm
 D
 6cm C 
a.Keõ theâm moät ñoaïn thaúng vaøo hình ñeå ñöôïc moät hình tam giaùc vaø 2 hình töù giaùc
b.Tính chu vi cuûa hình töù giaùc.
	.
	.
	..
HƯỚNG DẪN CHẤM MOÂN TOAÙN KHOÁI 2
NAÊM HOÏC 2010 -20111
	A. TRAÉC NGHIEÄM: 
 1.Vieát tieáp vaøo choã chaám:Ñieàn ñuùng caùc soá: 362,364,366,367 –212,214,216, ñaït 0,5 ñieåm
 Câu 2: ( 1 ñieåm) Ñieàn ñuùng moãi oâ troáng Ñ hoaëc S ñöôïc 0,25 ñieåm
 Câu 3: Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm thích hợp ( 0,5 ñieåm – Vieát ñuùng soá lieàn tröôùc,lieàn sau cuûa moãi soá ñaït 0,25 ñieåm) 
 Caâu 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo choå chaám( 1 ñieåm ( ñuùng moãi pheùp tính ñaït 0,25 ñieåm)
a.1m = 10dm b.1m =100cm
c.6 dm + 8 dm = 14dm d.14m - 8m = 6m
 Câu 5 Thứ tự các số 85, 58,158,185 từ lớn đến bé là: Ñuùng yù B ñaït 0,5 ñieåm
 Câu 6: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.
 a. Có 4 ngày thứ hai. Đó là các ngày:7,14,21,,28 ( Ghi ñuùng ñaït 0,5 ñieåm)
 b. Ngày 17 tháng 12 là thứ 5 ( Ghi ñuùng ñaït 0,25 ñieåm)
 c. Tháng 12 có tất cả 31ngày. ( Ghi ñuùng ñaït 0,25 ñieåm)
9. Chu vi của một hình vuông có cạnh 5 cm là: Ñuùng yù C ñaït 0,5 ñieåm	
Phần vận dụng và tự luận 
Caâu 2 : Ñaët tính roài tính ( 2 ñieåm - Ñuùng moãi pheùp tính daët 0,5 ñieåm)
Caâu 3 : Tìm x ( Ñuùng moãi yù ñaït 0,5 ñieåm)
Caâu 4 : Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2 A có bao nhiêu học sinh ?
	Baøi giaûi
Soá hoïc sinh lôùp 2A laø: ( 0,25 đ)
	8 x 3 = 24 (hoïc sinh) ( 0,5 đ)
	Đáp số : 24 hoïc sinh ( 0,25 đ)
 Caâu 5 :Cho hình töù giaùc ABCD ( nhö hình veõ):
 A 3cm B
 4cm
 2cm
 D
 6cm C 
a.Keõ theâm moät ñoaïn thaúng vaøo hình ñeå ñöôïc moät hình tam giaùc vaø 2 hình töù giaùc ( veõ ñuùng ñaït 0,5 ñieåm)
b.Tính chu vi cuûa hình töù giaùc.( 0,5 ñieåm ) : 2 +3 + 4 + 6 = 15 cm
PHOØNG GD- ÑT DAÀU TIEÁNG 
TRÖÔØNG TH MINH TAÂN 
 HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA ÑOÏC THAØNH TIEÁNG LÔÙP 2
 Năm học :2010 -2011
I/Đọc thaønh 
Học sinh bốc thăm đñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi ( traû lôùi caâu hoûi) trong caùc baøi sau : 
 	1. Chuyeän boán muøa TV2 – Taäp 2 trang 4
	2. Chim sôn ca va boâng cuùc traéng TV2 – Taäp 2 trang 23
	3. Ngöôøi laøm ñoà chôi TV2 – Taäp 2 trang 133
	4. Boùp naùt quaû cam TV2 – Taäp 2 trang 124
	5. Chuyeän quaû baàu TV2 – Taäp 2 trang 116
	6. Chieác reã ña troøn TV2 – Taäp 2 trang 107
	7.Ngöõng quaû ñaøo TV2 – Taäp 2 trang 91
	8. Sôn Tinh Thuûy Tinh TV2 – Taäp 2 trang 60
A / Điểm đñọc :
	Hoïc sinh ñoïc ñuùng tieáng, töø : 3 ñieåm
	( Ñoïc sai döôùi 3 tieáng ñaït 2,5 ñieåm –Sai 3,4 tieáng ñaït 2 ñieåm – Sai 5,6 tieáng ñaït 1,5 ñieåm – Sai 7, 8 tieáng ñaït 1 ñieåm –Sai 9,10 tieáng ñaït 0,5 ñieåm – Sai treân 10 tieán 0 ñieåm)
	Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu caâu,hoaëc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm
 Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu : 1 ñieåm ( 50-60 tieáng/ phuùt) ( Ñoïc quaù töø 1 ñeán 2 phuùt 0,5 ñieåm, quaù 2 phuùt : 0 ñieåm)
	Traû lôøi ñuùng caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñieåm
PHOØNG GD- ÑT DAÀU TIEÁNG 
TRÖÔØNG TH MINH TAÂN 
 HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA ÑOÏC THAØNH TIEÁNG LÔÙP 2
 Năm học :2010 -2011
I/Đọc thaønh 
Học sinh bốc thăm đñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi ( traû lôùi caâu hoûi) trong caùc baøi sau : 
 	1. Chuyeän boán muøa TV2 – Taäp 2 trang 4
	2. Chim sôn ca va boâng cuùc traéng TV2 – Taäp 2 trang 23
	3. Ngöôøi laøm ñoà chôi TV2 – Taäp 2 trang 133
	4. Boùp naùt quaû cam TV2 – Taäp 2 trang 124
	5. Chuyeän quaû baàu TV2 – Taäp 2 trang 116
	6. Chieác reã ña troøn TV2 – Taäp 2 trang 107
	7.Ngöõng quaû ñaøo TV2 – Taäp 2 trang 91
	8. Sôn Tinh Thuûy Tinh TV2 – Taäp 2 trang 60
A / Điểm đñọc :
	Hoïc sinh ñoïc ñuùng tieáng, töø : 3 ñieåm
	( Ñoïc sai döôùi 3 tieáng ñaït 2,5 ñieåm –Sai 3,4 tieáng ñaït 2 ñieåm – Sai 5,6 tieáng ñaït 1,5 ñieåm – Sai 7, 8 tieáng ñaït 1 ñieåm –Sai 9,10 tieáng ñaït 0,5 ñieåm – Sai treân 10 tieáng 0 ñieåm)
	Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu caâu,hoaëc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm
 Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu : 1 ñieåm ( 50-60 tieáng/ phuùt) ( Ñoïc quaù töø 1 ñeán 2 phuùt 0,5 ñieåm, quaù 2 phuùt : 0 ñieåm)
	Traû lôøi ñuùng caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñieåm

File đính kèm:

  • docDe thi GKII.doc