Bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Lớp 2

doc12 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tiếng việt Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 II) Mét sè bµi to¸n tÝnh ng­îc:
Bµi to¸n 1: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã céng víi 12 ®­îc bao nhiªu trõ ®i 21 th× kÕt qu¶ lµ 42.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 2: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã céng víi 15 ®­îc bao nhiªu trõ ®i 21 th× kÕt qu¶ lµ 60.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 3: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã céng víi 15 ®­îc bao nhiªu trõ ®i 21 th× kÕt qu¶ lµ 42
Bµi gi¶i:
. Bµi to¸n 1: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã céng víi 12 ®­îc bao nhiªu trõ ®i 13 th× kÕt qu¶ lµ 75.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 4: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã trõ ®i 19 ®­îc bao nhiªu céng víi 18 th× kÕt qu¶ lµ 68.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 5: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã trõ ®i 10 ®­îc bao nhiªu céng víi 21 th× kÕt qu¶ lµ 56.
Bµi gi¶i:
 Bµi to¸n6: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã nh©n víi 5 ®­îc bao nhiªu céng víi 12 th× kÕt qu¶ lµ 52.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 7: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã trõ ®i 15 ®­îc bao nhiªu céng víi 5 th× kÕt qu¶ lµ 10.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 8: T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy sè ®ã chia cho 5 ®­îc bao nhiªu céng víi 12 th× kÕt qu¶ lµ 20.
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 9: Mét ngêi ®i b¸n trøng, lÇn thø nhÊt b¸n nöa sè trøng, lÇn thø hai b¸n ®­îc 7 qu¶ th× trong ræ cßn 3 qu¶ ngêi ®ã ®em vÒ.
a) Ng­êi ®ã mang bao nhiªu trøng ®i b¸n?
b)Ng­êi ®ã ®· b¸n bao nhiªu trøng?
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 10: Mét ngêi ®i b¸n trøng, lÇn thø nhÊt b¸n nöa sè trøng, lÇn thø hai b¸n ®­îc n÷a sè trøng th× trong ræ cßn 3 qu¶ ng­êi ®ã ®em vÒ.
a) Ng­êi ®ã mang bao nhiªu trøng ®i b¸n?
b)Ng­êi ®ã ®· b¸n bao nhiªu trøng?
Bµi gi¶i:
Bµi to¸n 10: Mét ngêi ®i b¸n trøng, lÇn thø nhÊt b¸n ®îc 1/3 sè trøng, lÇn thø hai b¸n ®­îc 7 qña trøng th× trong ræ cßn 3 qu¶ ngêi ®ã ®em vÒ.
a) Ng­êi ®ã mang bao nhiªu trøng ®i b¸n?
b)Ng­êi ®ã ®· b¸n bao nhiªu trøng?
Bµi gi¶i:
Bµi 11: Khoanh vào ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
3dm5cm – 12cm = ?
23 dm B. 23 cm C. 47 dm D. 47 cm
Bµi 12: T×m ba sè h¹ng b»ng nhau cã tæng b»ng 9 :
Bµi gi¶i:
.
Bµi 13: T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã nh©n víi 2 th×b»ng 20 trõ ®i 2 .
Bµi gi¶i:
Bµi 14. Cã ba chiÕc nhÉn bÒ ngoµi tr«ng gièng nhau, nh­ng cã mét chiÕc nhÉn gi¶ nhÑ h¬n hai chiÕc nhÉn cßn l¹i. Lµm thÕ nµo qua mét lÇn c©n t×m thÊy ngay chiÕc nhÉn gi¶?
Bµi gi¶i:
.
.
Bµi 15: H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt? KÓ tªn c¸c h×nh ch÷ nhËt ®ã? 
Bµi gi¶i:
§Ò thi tr¹ng nguyªn nhá tuæi lÇn thó 10 n¨m 2011 -2012
 Líp 2: M«n to¸n
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm
a. Cã .......h×nh tam gi¸c.
b. Cã .......h×ng tø gi¸c.
c.Cã .........®o¹n th¼ng
Bµi 2: TÝnh nhanh; 
 a. 21+28 +24 +16 +12 +19 b. 75 -13 -17 +25 
Bµi gi¶i:
.
Bµi 3: ViÕt thªm 2 sè vµo d·y sè sau:
 a.11 ; 22 ;33 ;44; .....; ......;
 b.1 ; 2 ;3; 5; 8 ;........; ......;
Bµi 4:
Mai cho hoµ 5 b«ng hoa .Hoµ l¹i cho §µo 3 b«ng hoa. Lóc nµy mçi b¹n ®Òu cã 15 b«ng hoa. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã bao nhiªu b«ng hoa? 
Bµi gi¶i:
14
35
23
32
 Bµi 5:
 Em h·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng cña h×nh vu«ng 
,®Ó khi céng c¸c sè theo hµng ngang ,theo cét däc,
theo ®­êng chÐo c¸c kÕt qu¶ ®Òu nh­ nhau.
Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2
Bài 1: Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) 
a. 23+ 15 + 7 + 24 + 31 b. 32 – 15 + 18 – 5 + 20
Bài 2: Tìm x , biết:
a. 17 –x= 35 – 17 b. x+ 5 – 17 = 35
.
Bài 3: Cho bốn chữ số : 2,3,4,5
Hãy viết các số có 2 chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.
Bµi gi¶i:
..
Bài 4: Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu? Biêt rằng tuổi Bố là 46.
	Bµi gi¶i:
.
Bài 5: Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho:
	a) 	+	+	+	 = 60
b)	+	+	-	 = 60
Bài 6: Lan nghĩ ra 1 số. Số lớn nhất có hai chữ số kém số đó là 30.hỏi Lan đã nghĩ ra số gì?
Bµi gi¶i:
Bài 7: Nam nghĩ ra 1 số có 2 chữ số . Số đó cộng với 48 đc bao nhiêu cộng với 52 thì được 1 số có tổng cũa các chữ số là 19.Hỏi số nam nghĩ là số gì?
Bµi gi¶i:
..............................................................................................................................
..
Bài 8: Có 1 cái hồ ngày thứ 1 đổ được 1 xe đất, ngày thứ 2 đổ tiếp 1 xe đất, ngày thứ 3 đổ tiếp 2 xe đất, ngày thứ 4 đổ tiếp 4 xe đất, ngày thứ 5 đổ 8 xe đất,...., 20 ngày đầy hồ.Hỏi ngày thứ bao nhiêu xe đất đổ được 1/2 hồ?
Bài giải:
..
Bài 9: Tính nhanh
1+2+3+4+5+15+15+16+17+18+19=?
Bµi gi¶i:
Bài 10: Tính nhanh:
a) 5 – 10 + 15 – 20 + 25 -30 + 35 – 40 + 45 – 50 + 55
b) 48 +24 +17 +52 +76 +83 c) 539 – 164 – 36 
Bài 11: Hà có 7 que tính . Số que tính của hà bằng số que tính của Huệ. Lan có nhiều hơn Hà 9 que tính . Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính?
Bài giải :
Bài 12: Hai số có tổng bằng 234. Số hạng thứ nhất là số liền sau số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số hạng thứ hai.
Bài giải :
Bài 13: Ba lớp 2A, 2B, 2C trồng được tất cả 64 cây. Số cây của lớp 2A, 2B trồng được là 49 cây. Lớp 2B, 2C trồng được 38 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải :
Bài 14 : Hai bạn Tâm và Đắc đi câu cá. Số cá Tâm câu được là số tự nhiên nhỏ nhất . tổng số cá hai bạn câu được bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá.
Bài giải :
Câu 5: (1 điểm) 
Từ bốn điểm cho trước ( như hình vẽ) hãy nối để được 5 tam giác
A. C.
B. .D
NĂM HỌC 2011 -2012
PHẦN I: MÔN TIẾNG VIỆT (90 phút)
Câu 1: Viết 4 từ ngữ có tiếng “biển” :
.Câu 2: Đặt câu với từ “bội bạc” :
.
Câu 3: Viết tiếp vào câu còn thiếu sao cho phù hợp :
Bông cúc héo lả đi vì
Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân :
+ Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.
.
+ Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.
.
Câu 5: Từ có nghĩa trái ngược với từ siêng năng là ..
 Từ có nghĩa trái ngược với từ can đảm là...
Câu 6: Dựa vào những câu gợi ý sau viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4,5 câu)nói về một loài cây mà em thích ?
Đó là cây gì, trồng ở đâu
Hình dáng cây như thế nào ?
Cây có ích lợi gì ?
Bài làm :
.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 2 
NĂM HỌC: 2011-2012
	Họ tên: ...................................................................Lớp 2: 
MÔN TIẾNG VIỆT: 2
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1: Thay cụm từ Khi nào trong các câu hỏi bằng các cụm từ thích hợp:
Khi nào trường bạn thi học kỳ 2?: .................................................................................
Khi nào bạn được nghĩ hè? ...........................................................................................
Khi nào bạn đi đón em ở lớp mẫu giáo? ......................................................................
Khi nào bạn sẽ về quê thăm ông bà ngoại? ...................................................................
Câu 2: Đặt câu hỏi cho cụm từ vì sao cho các câu sau:
Vì học giỏi, hiền từ nên bạn Lan được nhiều người quý mến
.................................................................................................................................................
Thủy Tinh đánh đuổi Sơn Tinh vì nghen tức.
.................................................................................................................................................
Vì gấu trắng có tính tò mò, nên người thủy thủ thoát nạn
.................................................................................................................................................
Nhờ có anh Hùng kê lại hòn đá nên mọi người qua cầu không bị ngã nữa.
.................................................................................................................................................
Câu 3: Dùng dấu chấm, phẩy điền vào ô trống trong đoạn văn sau và viết đoạn văn lại cho đúng chính tả.
Ông đỗ phủ là người làm thơ rất nổi tiếng đời nhà Đường có câu rằng: “ Nhân sinh thập cổ lai hy” 	nghĩa là: “Người thọ 70 xưa nay hiếm”	tôi nay đã ngoài 70 xuân 
nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 4: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau và đặt câu với từ vừa tìm được: 
Tốt nết, đen thui, hiền lành.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................
Câu 5: Em hãy viết một đoạn văn nói về em bé của em (hoặc em bé của hàng xóm)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Đáp án môn Tiếng Việt: 
Câu 1: 1 điểm
Câu 2: 1 điểm
Câu 3: 1 điểm
Câu 4: 1 điểm
Câu 5: 1 điểm
Câu 6: 5 điểm (a:1,5đ ; b:2đ ;c:1,5đ)
Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2
 	Nămhọc 2001-2002
Môn Tiếng Việt
 (thời gian 60 phút)
1- Từ ngữ:
Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính
Quê hương :
Cổ kính
2- Ngữ pháp: 
Dùng dấu // tách câu sau thành hai bộ phận chính .
Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ.
Những cây thông già như bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt.
3- Cảm thụ văn học( 2 điểm)
Kết thúc bài thơ “ Đàn gà mới nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết:
Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con.
Em thích nhất hình ảnh nào trong khổ thơ trên ? Vì sao?
4-Tập làm văn( 10 điểm)
Đọc bài Trần Quốc Toản ra quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) và trả lời câu hỏi sau:
Hình ảnh trần Quốc Toản ra quân đẹp đẽ và oai hùng như thế nào?
Hãy tả cảnh đoàn quân của Quốc Toản ra đi.
Em có suy nghĩ gì về Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng của dân tộc?

File đính kèm:

  • docBai tap boi duong HSG lop 2doc.doc