Bài kiểm tra tiết 16 môn Hóa học 8

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra tiết 16 môn Hóa học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
BÀI KIỂM TRA TIẾT 16 MÔN HÓA HỌC 8
Tiết 16: KIỂM TRA VIẾT
A.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở
mức cao hơn
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1: Nguyên tử, phân tử
-Biết *xác định số p, bằng số e trong nguyên tử
- Phân tử của hợp chất
Số câu hỏi
2
2
Số điểm
1
1(10%)
Chủ đề 2: Nguyên tố hoá học
-Định nghĩa nguyên tố hóa học
- Tính ra gam khối lượng của nguyên tố
Số câu hỏi
1
1
2
Số điểm
0,5
2
2,5 (25%)
Chủ đề 3: Công thức hóa học, hóa trị
-Dựa vào hóa trị và quy tắc hóa trị xác lập CTHH
- Xác định nguyên tố hóa học dựa vào PTK 
-Dựa vào hóa trị và quy tắc hóa trị xác lập CTHH
Số câu hỏi
2
1
2
5
Số điểm
1
0,5
5
6,5(65%)
 TS câu hỏi
 TS điểm
1
0,5
(5%)
4
2
(20%)
4
7,5
(75%)
9
10
(100%)
B.ĐỀ BÀI
Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 3 điểm) 
 Em hãy chọn đáp án đúng
Câu 1.Một nguyên tử trung hòa về điện là do:
Có số p = số n C. Có số n = số e
Có số p = số e D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Để tạo thành phân tử của hợp chất thì tối thiểu cần có bao nhiêu loại nguyên tử:
 A.Hai loại B.Ba loại 
 C.Bốn loại D. Cả A, B, C đều sai
Câu3. Công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm 2H và 1nhóm SO4là:
 A. HSO4 B. H2SO4 C. H2(SO4)2 D. H(SO4)2 
Câu 4. Nguyên tố hoá học là:
A.Nguyên tử cùng loại 
B.Phần tử cơ bản cấu tạo nên chất 
C.Yêú tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử 
D. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số Proton trong hạt nhân 
Câu 5. Biết nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 8 lần phân tử khối của Hiđro. X là nguyên tố:
 A. Canxi B. Ni tơ C. Oxi D. Clo
Câu 6: Trong các công thức sau công thức nào viết đúng:
 A. CaO2 B. Na2CO3 C. AlO D. HCl2
 Phần II: TỰ LUẬN
Câu 7: Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi, nguyên tử nhôm.
Câu8: Một hợp chất gồm một nguyên tử X liên kết với hai nguyên tử O. Phân tử khối bằng 4 lần nguyên tử O. Hãy tìm X và cho biết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó, tìm hoá trị của X.
Câu 9: Lập công thức hoá học của các hợp chất của Clo với các nguyên tố sau:
 Fe(III); Ca; Zn; Cu(I). Tính phân tử khối của các hợp chất đó.
( O:16; H:1; Fe: 56; Ca:40; Zn: 65; Cu:64; Cl: 35,5 )
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM
Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:( 3 điểm: Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
B
A
B
D
C
B
Phần II: TỰ LUẬN:( 7 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu7
Khối lượng bằng gam của nguyên tử oxi là:
0,166.10-23 x 16 = 
Khối lượng bằng gam của nguyên tử nhôm là:
0,166.10-23 x 27= 4,482. 10-23g
1
1
Câu8
Công thức tổng quát là: XO2. PTK= 4x 16= 64 
NTK của X là: 64- ( 16x2) = 32 , 
Xlà lưu huỳnh, KHHH: S
Ta có công thức: SO2. 
Ta gọi hoá trị của lưu huỳnh là a ta có 1x a = II x 2. 
 a = 4 vậy hoá trị của lu huỳnh là IV
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu9
FeCl3; PTK: 162,5
CaCl2 ; PTK 111
ZnCl2 PTK 136
CuCl; PTK: 99,5
0,5
0,5
0,5
0,5

File đính kèm:

  • docDe kiem tra tiet 16 sinh7 ki I MTDA.doc
Đề thi liên quan