Trắc nghiệm ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

docx15 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 môn Vật lý Lớp 9 - Năm học 2023-2024 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
112 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024.
MÔN VẬT LÝ LỚP 9 - HỌC KỲ I
Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là:
 A. R’ = 4R . 	B. R’= .	C. R’= R+4. 	D.R’ = R – 4.
Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là ( Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 6m có điện trở là 2 W.) 
 A.l = 24m.	B. l = 18m.	C. l = 12m. 	D. l = 8m.
Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5W. Dây thứ hai có điện trở 8W .Chiều dài dây thứ hai là: 
 A. 32cm. 	B.12,5cm. 	C. 2cm. 	D. 23 cm.
Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1, l2. Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
 	A. = . 	B. = . 	C. R1 .R2 =l1 .l2 . 	D. R1 .l1 = R2 .l2 .
Chọn câu trả lời sai: Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 W , được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1=, l2 = và có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa:
R1 = 1W .
R2 = 2W .
Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là R SS =W .
Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3W .
Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0.5mm2 và 
R1 =8,5 W .Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5W , có tiết diện S2 là : 
 A.S2 = 0,33 mm2 	B. S2 = 0,5 mm2	C. S2 = 15 mm2 	D. S2 = 0,033 mm2.
Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6W với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:
 	A. R = 9,6 W .	B. R = 0,32 W . 	C. R = 288 W .	D. R = 28,8 W .
Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6W .Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là: 
 A. 12 W .	B. 9 W .	C. 6 W .	D. 3 W .
Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều dài , có tiết diện lần lượt là S1,S2 ,diện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
 	A.= .	B. = . 	C. . 	D. .
Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện trở R1 bằng 60 W. Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30W thì có tiết diện S2 là 
A. S2 = 0,8mm2	B. S2 = 0,16mm2 	C. S2 = 1,6mm2 	D. S2 = 0,08 mm2
Biến trở là một linh kiện :
Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.
Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch.
Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi: 
 A. Tiết diện dây dẫn của biến trở. 
 B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn.
 C. Chiều dài dây dẫn của biến trở. 
 D. Nhiệt độ của biến trở.
Trên một biến trở có ghi 50 W - 2,5 A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là: 
	A.U = 125 V .	B. U = 50,5V .	C.U= 20V .	D. U= 47,5V .
Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện trở suất 
r = 1,1.10-6 W.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến trở là:
	A. 3,52.10-3 W .	B. 3,52 W . 	C. 35,2 W .	D. 352 W .
Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?
Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
 D. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
 D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm bấy nhiêu lần.
 D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là
Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. C Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .
Một đường cong đi qua gốc tọa độ. D Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
Để tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm 
Đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau.
Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác nhau đặt vào hai đầu dây dẫn.
Đo điện trở của dây dẫn với những hiệu điện thế khác nhau.
 D. Đo điện trở của dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau.
Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ:
Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.
 D. Không tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì
 Cường độ dòng điện tăng 2,4 lần. 	B. Cường độ dòng điện giảm 2,4 lần.
C. Cường độ dòng điện giảm 1,2 lần. D. Cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A.Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là:
	A. 1,5A.	B. 2A.	C. 3A. 	D. 1A.
Đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu các dây dẫn khác nhau, đo cường độ dòng điện I chạy qua mỗi dây dẫn đó và tính giá trị U/I, ta thấy giá trị U/I
Càng lớn nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn càng lớn.
Không xác định đối với mỗi dây dẫn.
Càng lớn với dây dẫn nào thì dây đó có điện trở càng nhỏ.
 D. Càng lớn với dây dẫn nào thì dây đó có điện trở càng lớn.
Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho
Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây. 
B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.
C. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây. 
D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.
Nội dung định luật Omh là: 
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ với điện trở của dây.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và không tỉ lệ với điện trở của dây.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
Biểu thức đúng của định luật Ohm là: 
 A. . 	B. .	C. . 	 D. U = I.R.
Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:
	A. 3,6V.	B. 36V.	C. 0,1V.	D. 10V.
Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là 
	A. 36A.	B. 4A.	C.2,5A.	D. 0,25A.
Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy có điện trở là 
	A. 3Ω.	B. 12Ω.	C.0,33Ω.	D. 1,2Ω.
Chọn biến đổi đúng trong các biến đổi sau:
1kΩ = 1000Ω = 0,01MΩ 	 B. 1MΩ = 1000kΩ = 1.000.000Ω 
C. 1Ω = 0,001kΩ = 0,0001MΩ	D. 10Ω = 0,1kΩ = 0,00001MΩ
Đặt một hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu một điện trở. Cường độ dòng điện là 2A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là
	A. 3A.	B. 1A.	C. 0,5A.	D. 0,25A.
Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là: 
A. 4,0Ω. 	 B. 4,5Ω. 	C. 5,0Ω. 	 D. 5,5Ω.
Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: 
A. 0,2A. 	B. 0,5A. 	 C. 0,9A. 	 D. 0,6A.
Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là: 
A. 25mA. 	B. 80mA.	 	C. 110mA. 	 D. 120mA.
Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể? 
A. 6V. 	B. 12V.	C. 24V. 	D. 220V.
Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải:
mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện. 
Chỉ sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn. 
làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 220V.
Cách sử dụng nào sau đây là tiết kiệm điện năng?
Sử dụng đèn bàn có công suất 100W.
Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết.
Sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện.
 D. Sử dụng các thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm.
Bóng đèn ống 20W sáng hơn bóng đèn dây tóc 60W là do
Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh hơn.
Hiệu suất bóng đèn ống sáng hơn.
Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ống hợp với mắt hơn.
 D. Dây tóc bóng đèn ống dài hơn.
Công thức nào dưới đây là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi có hai điện trở mắc song song: 
	A. I = I1 = I2	B. I = I1 + I2 	C. 	D.
Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là sai ?
A. Để đo cường độ dòng điện phải mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo.
B. Để đo hiệu điện thế hai đầu một dụng cụ cần mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo.
C. Để đo điện trở phải mắc oát kế song song với dụng cụ cần đo.
D. Để đo điện trở một dụng cụ cần mắc một ampe kế nối tiếp với dụng cụ và một vôn kế song song với dụng cụ đó.
Phát biểu nào sau đây là chính xác?
A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau.
B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ.
C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động. 
D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn
Chọn câu sai :
A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r 
B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = 
C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần 
D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các điện trở là bằng nhau.
Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?
	A. U = U1 = U2 	B. U = U1 + U2 	C. 	D. 
Câu phát biểu nào đúng khi nói về cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp và song song ?
A. Cường độ dòng điện bằng nhau trong các đoạn mạch 
B. Hiệu điện thế tỉ lệ thuận với điện trở của các đoạn mạch 
C. Cách mắc thì khác nhau nhưng hiệu điện thế thì như nhau ở các đoạn mạch mắc nối tiếp và song song 
D. Cường độ dòng điện bằng nhau trong các đoạn mạch nối tiếp , tỉ lệ nghịch với điện trở trong các đoạn mạch mắc song song .
Các công thức sau đây công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song ?
A. R = R1 + R2 	B . R =.	C. .	 D. R = .
Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U . Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là : 
	A . 1,5 A 	B. 1A 	C. 0,8A 	D. 0,5A 
Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau . Khi mắc vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là : I = 1,2A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A . Cường độ dòng điện chạy qua R1 là :
	A. I1 = 0,5A 	B. I1 = 0,6A 	C. I1 = 0,7A 	D. I1 = 0,8A
Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc song song với nhau , điện trở tương đương của mạch là :
	A. Rtđ = 2Ω 	B.Rtđ = 4Ω 	C.Rtđ = 9Ω	D. Rtđ = 6Ω
Hai bóng đèn có ghi : 220V – 25W , 220V – 40W . Để 2 bóng đèn trên hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện :
	A. 220V 	B. 110V 	C. 40V 	D. 25V
Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 3,2V . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là :
	A. 1A 	B. 1,5A 	C. 2,0A 	D. 2,5A
Hai điện trở R1 , R2 mắc song song với nhau . Biết R1 = 6Ω điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 3Ω . Thì R2 là :
	A. R2 = 2 Ω	B. R2 = 3,5Ω	C. R2 = 4Ω 	D. R2 = 6Ω
Mắc ba điện trở R1 = 2Ω , R2 = 3Ω , R3 = 6Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6V . Cường độ dòng điện qua mạch chính là 
A . 12A 	B. 6A 	C. 3A 	D. 1,8A
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?
U = U1 + U2 + + Un.	B. I = I1 = I2 = = In.
C. R = R1 = R2 = = Rn.	D. R = R1 + R2 + + Rn.
Đại lượng nào không thay đổi trên đoạn mạch mắc nối tiếp?
Điện trở.	B. Hiệu điện thế.
C. Cường độ dòng điện.	D. Công suất.
Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:
	A. R1 + R2.	B. R1 . R2	 C. 	D.
Cho hai điện trở R1= 12W và R2 = 18W được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:
	A. R12 = 12W	B.R12 = 18W	C. R12 = 6W	D. R12 = 30W
Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Mối quan hệ giữa hiệu điện thế hai đầu mổi điện trở và điện trở của nó được biểu diễn như sau:
 	A. = . 	B. = . 	C.= .	D.A và C đúng
Người ta chọn một số điện trở loại 2W và 4W để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16W. Trong các phương án sau đây, phương án nào là sai?
Chỉ dùng 8 điện trở loại 2W. C. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4W.
Dùng 1 điện trở 4W và 6 điện trở 2W. D. Dùng 2 điện trở 4W và 2 điện trở 2W.
Hai điện trở R1= 5W và R2=10W mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A. Thông tin nào sau đây là sai?
Điện trở tương đương của cả mạch là 15W. 
Cường độ dòng điện qua điện trở R2 là 8A.
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V. 
Hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là 20V.
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp?
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng nhỏ.
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn sẽ càng lớn nếu điện trở vật dẫn đó càng lớn.
Cường độ dòng điện ở bất kì vật dẫn nào mắc nối tiếp với nhau cũng bằng nhau.
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn đó.
Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, gọi I là cường độ dòng điện trong mạch. U1 và U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hệ thức nào sau đây là đúng?
I = . 	 C. = .
U1 = I.R1 	 D. Các phương án trả lời trên đều đúng.
Điện trở R1= 10W chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U1= 6V. Điện trở R2= 5W chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U2= 4V. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là: 
A. 10V. 	B. 12V.	C. 9V. 	 D.8V
Điện trở R1= 30W chịu được dòng điện lớn nhất là 2A và điện trở R2= 10W chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây? 
A. 40V.	B. 70V. 	C.80V. 	D. 120V
Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành: 
	A. Cơ năng. 	B. Hoá năng. 	
	C. Nhiệt năng. 	D. Năng lượng ánh sáng.
Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?
	A. Q = I².R.t	B. Q = I.R².t	C. Q = I.R.t	D. Q = I².R².t
Nếu nhiệt lượng Q tính bằng Calo thì phải dùng biểu thức nào trong các biểu thức sau?
	A. Q = 0,24.I².R.t	B. Q = 0,24.I.R².t	C. Q = I.U.t	D. Q = I².R.t
Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun- Lenxơ?
Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
Cầu chì là một thiết bị giúp ta sử dụng an toàn về điện. Cầu chì hoạt động dựa vào:
Hiệu ứng Jun – Lenxơ.	B. Sự nóng chảy của kim loại.
C. Sự nở vì nhiệt.	D. A và B đúng.
Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây và điện trở của nó được viết như sau:
 = . B = . C = . D A và C đúng.
Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng toả ra trên mỗi dây và điện trở của nó được biểu diễn như sau:
 	A. = .	B. = .	C. Q1. R2 = Q2.R1	D. A và C đúng.
Một dây dẫn có điện trở 176W được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=220V. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đó trong 15 phút là:
	A. 247.500J.	B. 59.400calo	C. 59.400J.	D. A và B đúng.
Hai dây đồng chất lần lượt có chiều dài và tiết diện gấp đôi nhau ( l1 =2l2 ; S1 = 2S2). Nếu cùng mắc chúng vào nguồn điện có cùng hiệu điện thế U trong cùng một khoảng thời gian thì: 
	A. Q1 = Q2.	B. Q1 = 2Q2.	C.Q1 = 4Q2.	D. Q1= .
 Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U = 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế U’ = 110V và sử dụng trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra của bếp sẽ:
	A. Tăng lên 2 lần. 	B. Tăng lên 4 lần . 	
	C. Giảm đi 2 lần. 	D. Giảm đi 4 lần.
Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=80W và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=2,5A.. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: 
	A. 200J.	 B. 300J.	C. 400J. 	D. 500J.
Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây có chiều dài l1= 2m, tiết diện S1= 0,5mm². Dây kia có chiều dài l2= 1m, tiết diện S2= 1mm². Mối quan hệ của nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:
	A. Q1 = Q2. 	B. 4Q1 = Q2.	C. Q1 = 4Q2.	D. Q1 = 2Q2. 
Điện trở suất được sắp xếp theo thứ tự: Bạc, đồng, nhôm, Vonfam, kim loại nào dẫn điện tốt nhất ?
	A. Vonfam. 	 B. Nhôm. 	C. Bạc.	 D. Đồng.
Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất r , thì có điện trở R được tính bằng công thức . 
	A. R = r . B. R = . C. R = . 	D. R = r . 
 Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có: 
A. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m2 . B. Chiều dài 1m tiết diện đều 1cm2 .
C. Chiều dài 1m tiết diện đều 1mm2 . D. Chiều dài 1mm tiết diện đều 1mm2.
Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ: 
	A. Giảm 16 lần. 	 B. Tăng 16 lần. 	C. không đổi.	D. Tăng 8 lần.
Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100cm, tiết diện 2 mm2, điện trở suất 
r =1 ,7.10 -8 Wm. Điện trở của dây dẫn là :
	A. 8,5.10 -2 W. 	B. 0,85.10-2W. 	 C. 85.10-2 W. 	D. 0,085.10-2W. 
Nhận định nào là không đúng :
A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.
C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.
D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém. 
Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất r = 2,8.10-8Wm, điện trở của dây dẫn là : 
	A.5,6.10-4 W. 	B. 5,6.10-6W. 	 C. 5,6.10-8W.	D. 5,6.10-2W.
Hai dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện, điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây thứ hai gấp 2 lần, dây thứ nhất có điện trở suất r = 1,6.10 -8 W m, điện trở suất của dây thứ hai là :
	A. 0,8.10-8Wm. 	B. 8.10-8Wm.	C. 0,08.10-8Wm.	D. 80.10-8Wm.
Chọn câu trả lời đúng:
A. Điện trở của một dây dẫn ngắn luôn luôn nhỏ hơn điện trở của một dây dẫn dài.
B. Một dây nhôm có đường kính lớn sẽ có điện trở nhỏ hơn một sợi dây nhôm có đường kính nhỏ 
C. Một dây dẫn bằng bạc luôn luôn có điện trở nhỏ hơn một dây dẫn bằng sắt.
D. Nếu người ta so sánh hai dây đồng có cùng tiết diện, dây có chiều dài lớn sẽ có điện trở lớn hơn.
Nhận định nào là không đúng? Để giảm điện trở của dây dẫn người ta:
A. Giảm tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.
B. Dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.
C. Tăng tiết diện của dây dẫn và dùng vật liệu có điện trở suất nhỏ.
D. Tăng tiết diện của dây dẫn.
Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I. 
 A. P= U.I.	B. P = .	C. P= .	D. P=I 2.R .
Công suất điện cho biết :
A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. Năng lượng của dòng điện.
C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian. 
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
Trên một bóng đèn có ghi 12 V– 6W.
A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A. 
B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.
C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A. 
D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.	
Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W. Điện trở của nó là : 
A. 0,5 W . 	B. 27,5W .	C. 2W. 	D. 220W.
 Chọn câu trả lời sai: 
Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần của các nút (1), (2) và (3). Công suất của quạt khi bật :
A. Nút (3) là lớn nhất.
B. Nút (1) là lớn nhất.
C. Nút (1) nhỏ hơn công suất nút (2).
D. Nút (2) nhỏ hơn công suất nút (3). 
Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết :
A. Công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường. 
B. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường trong thời gian 1 phút.
C. Công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.
D. Công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức. 
Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. điện trở suất là 1,1.10-6Wm và tiết diện của dây là 0,5mm2, chiều dài của dây là : 
A .10m.	B. 20m.	C. 40m. 	 D. 50m.
Hai bóng đèn, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, họat động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì :
A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn. 
B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn.
C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau. 
D. Không so sánh được.
Trong công thức P = I2.R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất:
A. Tăng gấp 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. 
C. Tăng gấp 8 lần. D. Giảm đi 8 lần.
Hai bóng đèn lần lượt có ghi số 12V- 9W và 12V- 6W được mắc song song vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V .
	A. Hai đèn sáng bình thường . 	
	B. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường .
	C. Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường . 
	D. Đèn thứ hai sáng yếu hơn bình thường . 
Năng lượng của dòng điện gọi là:
Cơ năng. B Nhiệt năng. C Quang năng. D Điện năng. 
 Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:
Thời gian sử dụng điện của gia đình. 
Công suất điện mà gia đình sử dụng.
Điện năng mà gia đình đã sử dụng. 
Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.
Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hoá điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?
	A.Quạt điện. 	B. Đèn LED.	C. Bàn là điện.	D. Nồi cơm điện.
Công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là:
A = U.I2.t	B. A = U.I.t C. A = U2.I.t 	 D. A = 
Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 giây là: 
	A. 6J 	 B. 60J	C. 600J 	 D. 6000J
Mỗi ngày công tơ điện của một gia đình đếm 2,5 số. Gia đình đó đã tiêu thụ mỗi ngày một lượng điện năng là:
	A. 90000J	B. 900000J	C. 9000000J	D. 90000000J
Một bóng đèn loại 220V-100W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1h là:
	A. 220 KWh	B 100 KWh	C. 1 KWh	D. 0,1 KWh
Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:
	A. A1 = A2	B. A1 = 3 A2	C. A1 = A2 	D. A1 < A2
Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660KJ. Cường độ dòng điện qua bàn là là:
	A. 0,5 A	B. 0,3A	C. 3A	D. 5A
Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 700 đồng. Tính tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày?
	A. 52.500 đồng	B. 115.500 đồng	C. 46.200 đồng	D. 161.700 đồng 
Một đoạn mạch như hình vẽ gồm R và đèn Đ: 6V – 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không đáng kể. Đèn sáng bình thường . Tính điện năng tiêu thụ của cả đoạn mạch trong 15 phút?
21600 J	B. 2700 J	
C. 5400 J	D. 8100 J
Hai điện trở R1 = 4 và R2 = 6 được mắc song song vào hiệu điện thế U, trong cùng thời gian điện trở nào tiêu thụ điện năng nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần?
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần.
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 1,5 lần.
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 2 lần.
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 1,5 lần.
Nguồn năng lượng nào dưới đây chưa thể dùng cung cấp làm nhà máy điện?
A. Năng lượng của gió thổi 	 B. Năng lượn

File đính kèm:

  • docxtrac_nghiem_on_tap_kiem_tra_giua_ky_1_mon_vat_ly_lop_9_nam_h.docx