Ôn tập môn Toán học lớp 8

doc3 trang | Chia sẻ: hoangcuong.10 | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Toán học lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 I.TRẮC NGHIỆM: (3 điẻm ) (thời gian 27 phút)
Chọn và ghi một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy làm bài .
Caâu 1: Phöông trình baäc nhaát moät aån ax + b = 0 ( a 0) coù nghieäm duy nhaát laø :
 A. x = B. x = C. x = D. x = 
Câu 2 Khẳng định nào ĐÚNG ?
 A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau. 
 C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau. 
 Caâu 3: Tæ soá cuûa hai ñoaïn thaúng AB=2dm vaø CD=10 cm laø:
 A. 2 B. C. 5 D. 
 Caâu 4 Giaù trò x = -3 laø nghieäm cuûa baát phöông trình naøo sau ñaây : 
 A. 1 – 2x 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.
 Caâu 5: Neáu AD laø ñöôøng phaân giaùc goùc A cuûa tam giaùc ABC (D thuoäc BC ) thì:
 A. B. C. D. 
Caâu 6 §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh là : 
 A. x ¹ 0 . B. x ¹ - và x ¹ 0 C. x Î R D. 
II. TÖÏ LUAÄN : (thời gian 53 phút)
 Câu 7: (3 điểm )
 1)Giaûi phöông trình sau : ( 1 ñieåm )
 2) Giaûi baát phöông trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số ( 1 ñieåm )
 13 – 4x > 7x - 9 
 3) Giải phương trình: ( 1 ñieåm )
Câu 8: ( 1 ñieåm )
 Coù hai thuøng ñöïng xaêng , thuøng thöù hai ñöïng gaáp ñoâi soá lít xaêng cuûa thuøng thöù nhaát. Neáu theâm 
 vaøo thuøng thaát 12 lít xaêng vaø theâm vaøo thuøng thöù hai 7 lít xaêng nöõa thì caû hai thuøng seõ coù soá lít 
 xaêng baèng nhau. Hoûi luùc ñaàu thuøng thöù nhaát ñöïng ñöôïc bao nhieâu lít xaêng?
Câu9: ( 2 ñieåm )
 Cho tam giaùc vuoâng ABC ( AÂ = 90) coù ñöôøng cao AH. Bieát AB = 6cm vaø AC = 8cm
 a/ Chöùng minh : HBA đồng dạng với ABC 
 b/ Tính ñoä daøi BC vaø AH.
Câu 10 (1 điểm ) Tính thể tích hình lập phương, biết diện tích toàn phần của nó là 54 cm2.
-----------Heát------------
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM - THANG ÑIEÅM
I.TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Mõi câu đúng được 0,5 điểm 
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
B
B
A
C
B
C
 II) TỰ LUẬN: 
Câu
Nội dung
Thang điểm
Câu 7
1)Tìm ñuùng ÑKXÑ :x ≠ ±1. 
Quy ®ång vµ khö mÉu ta ®­îc: 
(thỏa mãn điều kiện)
Vậy tËp nghiÖm của phương trình là S = {2}
0.25 ñ
0.5 ñ
0.25 ñ
2) Tính ñöôïc -11x > - 22 
 Tính ñöôïc x < 2 
 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x | x<2} 
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
3)Trường hợp 1: 
 |x-2| = 2x + 3
(không thỏa )
Trường hợp 2: 
 |x-2| = 2x + 3
(thỏa x < 2)
Tập nghiệm của phương trình là S = {}
0,5 đ
0,5đ
Câu 8
Choïn aån vaø xaùc ñònh điều kiện cho aån. Laäp ñöôïc phöông trình x + 12 = 2x + 7 Giaûi phöông trình tìm ñöôïc x = 5 
Trả lời: lúc đầu thùng thứ nhất đựng 5 lít xăng. 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 9
Vẽ hình đúng 
a/ Chöùng minh ñöôïc moät caëp goùc nhoïn baèng nhau. Keát luaän HBA ñoàng daïng ABC b/ Tính ñöôïc BC = 10 cm 
 Tính ñöôïc AH = 4,8 cm 
 0.5 
0.5
 0,5 
 0.5 
Câu 10
+ Tính được diện tích một mặt của hình lập phương: 9 cm2
+ Tính được độ dài cạnh hình lập phương: 3 cm
+ Tính được thể tích hình lập phương: 27 cm3
0,25đ
0,25đ
0,5 đ

File đính kèm:

  • docTOAN 8 CHUAN.doc