Kiểm tra học kỳ I môn Toán nâng cao - Lớp 11

doc4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn Toán nâng cao - Lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN
-----š& ›-----
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN TOÁN NÂNG CAO - LỚP 11
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ 1 
 Họ và tên:.................................................................................................lớp:..................
I.Phần trắc nghiệm: (25 phút; 4 điểm)
Câu 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức sin4x + cos4x là 
(A) 0	(B) 1	 (C) 2	(D) 
Câu 2. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
(A) Không có	(B) Một	(C) Hai	(D) Vô số
Câu 3. Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:
(A) 	(B) 	 (C) 	(D) 
Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;3), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục Ox? 
(A) A(3;2)	(B) B(2;-3)	(C) C(3;-2) 	(D) (-2;3) 
Câu 5. Khi x thay đổi trong khoảng thì y = sinx lấy mọi giá trị thuộc
(A) 	(B) 	(C) 	 	(D) [-1;1] 
Câu 6. Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc , , biến tam giác trên thành chính nó?
(A) Một	(B) Hai	(C) Ba	(D) Bốn
Câu 7. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả cầu trắng là: 
 	(A) 	(B) 	 (C) 	(D) 
Câu 8. Tập giá trị của hàm số y = 2sin2x + 3 là
	(A) [0;1]	(B) [2;3]	(C) [-2;3]	(D) [1;5]	
Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;-1), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I ? 
(A) A(2;1)	(B) B(-1;5)	(C) C(-1;3) 	(D) (5; - 4) 
Câu 10. Khi x thay đổi trong khoảng thì y = cosx lấy mọi giá trị thuộc
(A) 	(B) 	(C) 	 	 (D) 
Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;5). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ ?	
(A) A(3;1)	(B) B(1;6)	(C) C(3;7)	(D) D(4;7)
Câu 12. Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:
(A) 50	(B) 100	 (C) 120	(D) 24
Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? 
(A) A(1;2)	(B) B(-2;4)	(C) C(-1;2) 	(D) (1; - 2) 
Câu 14. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là: 	
(A) 	(B) 	 (C) 	(D) 
Câu 15. Tron mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
(A) 2x + y + 3 = 0	 (B) 2x + y - 6 = 0	 (C) 4x - 2y - 3 = 0 (D) 4x + 2y - 5 = 0
Câu 16. Giá trị bé nhất của biểu thức sinx + sinlà 
(A) -2	 (B) 	 (C) -1 	 (D) 0 
SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN
-----š& ›-----
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN TOÁN NÂNG CAO - LỚP 11
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ 2 
 Họ và tên:.................................................................................................lớp:..................
I.Phần trắc nghiệm: (25 phút; 4 điểm)
Câu 1. Giá trị bé nhấtt của biểu thức sinx + sinlà 
(A) -1 	 (B) 0 	(C) -2	 (D) 	 
Câu 2. Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc , , biến tam giác trên thành chính nó?
(A) Ba	(B) Bốn	(C) Một	(D) Hai
Câu 3. Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả cầu trắng là: 
 	(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	 
Câu 4. Tập giá trị của hàm số y = 2sin2x + 3 là
	(A) [-2;3]	(B) [1;5]	(C) [0;1]	(D) [2;3]	
Câu 5. Tron mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
(A) 4x - 2y - 3 = 0 (B) 4x + 2y - 5 = 0	 (C) 2x + y + 3 = 0 (D) 2x + y - 6 = 0 
Câu 6. Giá trị lớn nhất của biểu thức sin4x + cos4x là 
(A) 2	(B) 	(C) 0	(D) 1	 
Câu 7. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
(A) Hai	(B) Vô số	(C) Không có	(D) Một	
Câu 8. Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:
(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	 
Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;-1), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I ? 
(A) A(-1;3) 	(B) B(5; - 4) 	(C) C(2;1)	(D) D(-1;5)	
Câu 10. Khi x thay đổi trong khoảng thì y = cosx lấy mọi giá trị thuộc
(A) 	 	 (B) 	(C) 	(D) 	
Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau? 
(A) A(-1;2) 	(B) B(1; - 2) 	(C) C(1;2)	(D) D(-2;4)	
Câu 12. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là: 	
(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	 
Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;3), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục Ox? 
(A) A(3;-2) 	(B) B(-2;3) 	(C) C(3;2)	(D) D(2;-3)	
Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;5). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ ?	
(A) A(3;7)	(B) B(4;7)	(C) C(3;1)	(D) D(1;6)	
Câu 15. Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:
(A) 120	(B) 24	 	(C) 50	(D) 100	 
Câu 16. Khi x thay đổi trong khoảng thì y = sinx lấy mọi giá trị thuộc
(A) 	 	(B) [-1;1] 	(C) 	(D) 

File đính kèm:

  • docthi hoc ky I 07-08 tracnghiem.doc
  • docDAP AN TH HK I 07-08.doc