Kiểm tra học kì II (2012-2013) Môn ngữ: ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II (2012-2013) Môn ngữ: ngữ văn 6 Thời gian: 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT ĐIỆN BÀN
Trường THCS LÍ TỰ TRỌNG.	 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II (2012-2013)
 MOÂN NGÖÕ : NGỮ VAÊN 6
 	 Thôøi gian: 9O phuùt 
I : MỤC TIÊU KIỂM TRA :
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong các thể loại truyện, ký, phó từ, các biện pháp tu từ,câu trần thuật.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA :
Hình thức là trắc nghiệm và tự luận
Cách tổ chức kiểm tra : Giáo viên phát đề và học sinh làm bài
III : THIẾT LẬP MA TRẬN :
- Liệt kê các chuẩn kiến thức, kĩ năng của nội dung phần Văn, tiếng việt, tập làm văn từ tuần 19 đến tuần 32
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
- Xác định khung ma trận

 Mứcđộ.

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TổngCao
Thấp


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

PHẦN VĂN
Truyện
Nhận biết các truyện Bài học đường đời đâu tiên,, Sông nước Cà Mau, Buổi học cuối cùng 
(3 câu: 0,75 đ)

Hiểu nội dung của văn bản: Vượt thác, sông nước Cà Mau ” (2 câu: 0,5 đ)Ký
Nhận biết thể loại kí 
(1 câu: 0,25 đ)

Tổng số câu,
điểm, tỉ lệ %
4
1
10%

2
0,5
5%

6
1,5
15 %
TIẾNG VIỆT
So sánh
Nhận biết được So sánh (1 câu:0,25 đ)

Các thành phần chính của câu
Nhận biết Các thành phần chính của câu. (2 câu:0,5 đ)

Câu trần thuật đơn
Nhận biết được Câu trần thuật đơn 
(1 câu:0,25 đ)

Nhân hóa
Nhận biết được Nhân hóa 
(1 câu: 0,25 đ)


Nhận biết được khái niệm nhân hóa, cho được ví dụ (1 câu 2 đ)


Tổng số câu,
điểm, tỉ lệ %
5

1,25
10,25%


1

2
20%
6
3,25

30,25%
TẬP LÀM VĂN
Miêu tả
Nhận biết được phương thức biểu đạt miêu tả. (1 câu: 0,25 đ)


Viết bài văn miêu tả người


Tổng số câu,
điểm, tỉ lệ %
1
0,25
0,25%


1
5
50%
3
5,25
50,25%
TỔNG
Số câu:
10

2
11
14

Số điểm:
2,5

0,5
25
10

Tỉ lệ %:
20,5%

0,5%
20%50%
100%

IV : BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA :

PHÒNG GD & ĐT ĐIỆN BÀN
Trường THCS LÍ TỰ TRỌNG. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II(2012-2013)
 MOÂN NGÖÕ : NGỮ VAÊN 6
	Thời gian : 90 phút	 
I : TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Khoanh tròn những chữ cái đúng nhất.
Câu 1.Văn bản“Bài học đường đời đầu tiên” được kể bằng lời của nhân vật nào?
A. Người kể chuyện.	B. Chị Cốc.	C. Dế Mèn.	D. Dế Choắt.
Câu 2. Tác giả của văn bản “Sông nước Cà Mau” là ai ?
A. Tạ Duy Anh.	B. Vũ Tú Nam.	C. Tô Hoài.	D. Đoàn Giỏi.
Câu 3. Nét độc đáo của cảnh vật trong“Sông nước Cà Mau” là gì ?
A. Kênh rạch bủa giăng chi chít.	 B. Rừng đước rộng lớn, hùng vĩ.
C. Chợ nổi trên sông.	 D. Kết hợp cả A, B và C.
Câu 4: Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích “Vượt thác” và ““Sông nước Cà Mau” là:
A. tả cảnh sông nước.	 B. tả người lao động.
C. tả cảnh sông nước miền Trung.	 D. tả cảnh vùng cực Nam của Tổ quốc.
Câu 5: Nhân vật chính trong truyện ngắn “Buổi học cuối cùng” là ai ?
A. Chú bé Phrăng. B. Thầy giáo Ha – men.
C. Chú bé Phrăng và thầy giáo Ha – men. 	 D. Bác phó rèn Oat–tơ và cụ Hô-de.
Câu 6: Văn bản “Cây tre Việt Nam” thuộc thể loại gì ?
A. Kí.	B.Truyện dài.	C. Truyện ngắn.	D. Truyện thơ
Câu 7: Câu văn: “Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.” sử dụng loại so sánh nào ?
A. Người với người.	B. Vật với người.	
C. Vật với vật.	D. Cái cụ thể với cái trừu tượng.
Câu 8: Dòng nào là vị ngữ của câu: “Tre là cánh tay của người nông dân .” ?
A. là.	B. là cánh tay.	
C. cánh tay của người nông dân.	D. là cánh tay của người nông dân.
Câu 9: Câu “Nam là một học sinh lớp 6.” là câu trần thuật đơn theo kiểu nào ?
A. Câu định nghĩa.	 B. Câu đánh giá.	 C. Câu giới thiệu	 D. Câu miêu tả.
Câu 10 :Trong câu văn: Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Ẩn dụ	B. Nhân hóa	C. So sánh 	D. Hoán dụ	
Câu 11: Chủ ngữ trong câu nào sau đây có cấu tạo là động từ?
A. Hương là bạn gái chăm ngoan. B. Em đang học bài 
C. Mùa xuân mong ước đã về D. Đi học là hạnh phúc của trẻ em
Câu 12: Trong văn bản “Cô Tô”, Nguyễn Tuân đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào ?
A. Miêu tả. 	B. Tự sự
C. Biếu cảm.	D. Thuyết minh.
II. TỰ LUẬN :(7điểm)
Câu 1 : (2đ) Thế nào là nhân hóa ?Nêu tác dụng của nhân hóa ?Cho ví dụ. 
Câu 2 : (5đ)  Em đã có dịp ngắm một đêm trăng đẹp ở quê mình. Hãy tả lại cảnh đó.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

V : HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM :
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II(2010-2011)
 MÔN : Ngữ văn 6.
	Thời gian : 90 phút. 	 
 

I TRẮC NGHIỆM (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
D
D
A
C
A
C
D
C
B
D
A

II: TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu
Yêu cầu
Nội dung
Điểm
1
- Nêu được khái niệm của nhân hóa, tác dụng và lấy ví dụ.
Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, đồ vật , cây cối …bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người ; làm cho thế giới loại vật cây cối , đồ vật …..trở nên gần gũi với con người , biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người
2 điểm


2

-Vieát ñuùng theå loaïi vaên miêu tả.
-Yeâu caàu HS phải tưởng tượng được cảnh trăng ở quyê hương.
-Baøi vieát coù boá cuïc 3 phaàn : Môû baøi, Thaân baøi, Keát baøi 
-YÙ töù maïch laïc, vaên trong saùng, khoâng sai loãi chính ta, ñuùng töø, ngöõ phaùp.

1. Më bµi : Giíi thiÖu chung.
	- Quª em ë ®©u?
	- Em ®­îc th­ëng thøc ®ªm tr¨ng ®Ñp vµo dÞp nµo?
2. Th©n bµi : T¶ c¶nh ®ªm tr¨ng.
	- Tr¨ng lªn: ¸nh tr¨ng to¶ xuèng mÆt ®Êt, chiÕu s¸ng mäi n¬i.
	In bãng nh÷ng ng«i nhµ, hµng c©y, ¸nh tr¨ng d¸t vµng xuèng mÆt n­íc.
	- Cµng lªn cao, tr¨ng cµng s¸ng. VÇng tr¨ng trßn vµnh v¹nh nh­ ®Üa b¹c.
	- Tr¨ng gÇn gòi víi con ng­êi. C¸c trß ch¬i d­íi ¸nh tr¨ng quª, nh÷ng c©u truyÖn kÓ.
	- T¨ng lµm khung c¶nh quª h­¬ng thªm th¬ méng…
3. KÕt bµi C¶m nghÜ cña em 
	- §ªm tr¨ng s¸ng ë quª thËt ®Ñp.
	- Yªu mÕn, g¾n bã víi quª h­¬ng

1 điểm
3 điểm1 điểmFile đính kèm:

  • docDe kiem tra van 6hoc ki II co ma tran.doc