Kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh lớp 9 - Trường Trung Học Cơ Sở TT Long Phú

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh lớp 9 - Trường Trung Học Cơ Sở TT Long Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Trung Hoïc Cô Sôû	 	 KIEÅM TRA 1 TIEÁT 	
 TT Long Phuù	Moân : Sinh – Lôùp 9
Hoï vaø teân :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lôùp :9a
Ñieåm
Nhaän xeùt baøi laøm
A – Phaàn Traéc Nghieäm : (4 ñieåm )
I- Khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng nhaát : ( 2 ñieåm )
Caâu 1 : Moät nhoùm caù theå cuøng loaøi soáng trong 1 khu vöïc nhaát ñònh vaøo 1 thôøi ñieåm nhaát ñònh 
a- Quaàn theå sinh vaät 	b- Heä sinh thaùi 
c- Quaàn xaõ sinh vaät 	d- Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng
Caâu 2 : Taûo vaø naám hôïp laïi thaønh ñòa y coù moái quan heä 
a- Coäng sinh	b- Kyù sinh
c- Caïnh tranh 	d- Hoäi sinh 
Caâu 3 : Chuoãi thöùc aên laø 1 daõy goàm nhieàu loaøi sinh vaät coù moái quan heä vôùi nhau veà : 
a- Dinh döôõng 	b- Hôïp taùc
c- Caïnh tranh	d- Nguoàn goác
Caâu 4 : Thaønh phaàn cuûa heä sinh thaùi goàm 
Chaát voâ cô , sinh vaät saûn xuaát , sinh vaät tieâu thuï , sinh caät phaân giaûi 
Caùc chaát voâ cô , höõu cô , sinh vaät ï 
Sinh vaät saûn xuaát , sinh vaät tieâu thuï , sinh vaät phaân giaûi 
Sinh vaät saûn xuaát , sinh vaät tieâu thu 
II – Nhieàu Choïn Löïa : ( 2 ñieåm ) 
Haõy xaùc ñònh moái quan heä cuûa caùc sinh vaät trong quaàn xaõ qua caùc ví duï sau nay ( Ñaùnh daáu “X” vaøo oâ ñuùng )
Ví duï
Quan heä cuøng loaøi
Quan heä khaùc loaøi
Hoã trôï
Caïnh tranh
Hoã trôï
Ñoái ñòch
1- Trong muøa sinh saûn Höôu ñöïc tranh giaønh Höôu caùi . Con ñöïc maïnh thaéng con ñöïc yeáu boû chaïy .
2- Baày sö töû cuøng nhau baét moài 
3- Haûi quyø baùm treân voû oác toâm kyù cö
4- Taûo xanh vaø naám laøm thaønh cô theå cô theå ñòa y
5- Quan heä giöõa coø vaø traâu
6- Meøo aên thòt chuoät 
7- Toûi kìm haûm söï phaùt trieån cuûa vi sinh vaät
8- Saâu boï soáng nhôø vaøo toå kieán 
B- Ñieàn khuyeát : ( 3 ñieåm ) 
Caâu 1 : Coù caùc sinh vaät : chim , saâu , coû , thoû , vi sinh vaât , hoå 
Haõy ñieàn vaøo cô ñoà löôùi thöùc aên sau : 
	(2). . . . . . . . . . . . . . . . . (5). . . . . . . . . . . . . . .
	(1). . . . . . . . . . . 	(6). . . . . . . . . . . 
	(3). . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . .
Caâu 2 : Muoán loaøi saâu khoâng phaùt trieån ngöôøi ta taêng cöôøng loaøi naøo trong löôùi thöùc aên maø khoâng aûnh höôûng tôùi thoû ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caâu 3 : OÂ nhieãm moâi tröôøng laø hieän töôïng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laøm thay ñoåi tính chaát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cuûa moâi tröôøng gaây taùc haïi ñeán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C- Töï luaän : ( 3 ñieåm ) 
Caâu 1 : Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí ? Keå teân nhöõng chaát thaûi raén gaây oâ nhieãm moâi tröôøng 
Caâu 2 : Nguyeân nhaân cuûa beänh taû , beänh giun saùn , beänh soát reùt 
Caâu 3 : Caùc bieän phaùp haïn cheá oâ nhieãm thuoác BVTV vaø chaát thaûi raén .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

  • docDe KTHK II.doc
Đề thi liên quan