Kiểm tra 1 tiết - Môn: Hóa học lớp 8 - Trường THCS Tân Lập

doc4 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Môn: Hóa học lớp 8 - Trường THCS Tân Lập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tr­êng thcs t©n lËp KiÓm tra 1 tiÕt tuÇn 24
 M«n : hãa häc –líp 8
 ®Ò A 
(Thêi gian 45 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò.)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm :(4®)
C©u 1: Trong c¸c oxit sau, oxit nµo lµ oxit axit, oxit nµo lµ oxit baz¬?
MgO, CO2, CaO, BaO, SO2, P2O5, CuO, NO2
C©u 2: Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
a. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào áp suất của chất khí.
b. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí.
c. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào bản chất của chất khí.
d. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí.
C©u 3: Điều khẳng định nào sau đây là sai?
a. Khí oxi nặng gấp 16 lần khí hiđro.
b. Khí nitơ nặng gấp 14 lần khí hiđro.
c. Khí cacbon đioxit nặng gấp 20 lần khí hiđro.
d. Khí cacbon đioxit nặng gấp 1,52 lần không khí.
C©u 4: Thể tích của 22 gam khí cacbon đioxit ở điều kiện tiêu chuẩn là:
a. 11,2 lít	b. 16,8 lít
c. 1,12 lít	d. 1,68 lít
C©u 5: Cho phương trình phản ứng hoá học sau:
a Fe + b O2	 t0 c Fe3O4
Các a, b, c lần lượt có các giá trị là:
a. 3 ,2 , 1	b. 3, 2, 2
c. 3, 3, 3	d. 1,2, 3 
C©u 6: Trong phßng thÝ nghiÖm, oxi ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:
a. NhiÖt ph©n H2SO4	c. Ch­ng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ.
b. NhiÖt ph©n KMnO4	d. TÊt c¶ c¸c c¸ch a,b, c.
C©u 7: H·y chän côm tõ thÝch hîp ghi vµo giÊy thi:
"Ph¶n øng ph©n hñy lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã ... ,,
.... II. PhÇn tù luËn
C©u 1: Tr×nh bµy tÝnh chÊt hãa häc cña oxi? ViÕt PTP¦ minh häa?
C©u 2: TÝnh sè mol vµ sè gam KClO3 cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc:
a. 48g khÝ oxi.
b. 44,8 lÝt khÝ oxi (®ktc).
	§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò a
I.PhÇn tr¾c nghiÖm. (4®)
C©u 1: - C¸c oxit axit lµ: CO2, SO2, P2O5, NO2 	(0,5 ®iÓm)	
 - C¸c oxit baz¬ lµ: MgO, CaO, BaO, CuO 	(0,5 ®iÓm)	
C©u 2: d (0,5 ®iÓm) ; 	C©u 3: c (0,5 ®iÓm); 	C©u 4: a (0,5 ®iÓm)	 
C©u 5: a (0,5 ®iÓm) ; 	C©u 6: b (0,5 ®iÓm) 
C©u 7: "Ph¶n øng ph©n hñy lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã mét chÊt sinh ra hai hay nhiÒu chÊt míi". (0,5 ®iÓm)	
II. PhÇn tù luËn. (6®)
C©u 1: TÝnh chÊt hãa häc cña oxi.	
- T¸c dông víi phi kim.	
 Sr + O2 k t0 SO2 k 	(1 ®iÓm)
- T¸c dông víi kim lo¹i .	
 3Fer + 2O2k t0 Fe3O4r	(1 ®iÓm)
- T¸c dông víi hîp chÊt.	
 CH4 k + 2O2 k t0 CO2 k + 2H2Oh	 (1 ®iÓm)
C©u 2: PTHH 2KClO3 t0 2KCl + 3O2 (1)	(0,5 ®iÓm) 
 2mol 3 mol
a. Sè mol cña khÝ oxi thu ®­îc lµ	 
 n = m/M = 48/32 = 1,5 (mol)
 Tõ (1) Þ nKClO3 = 2nO2/3 = 2 . 1,5/3 = 1 (mol) (0,5 ®iÓm) 
 Khèi l­îng cña KClO3 cÇn dïng:
 mKClO3 = 1 . (39 + 35,5 + 48) = 122,5(g) (1 ®iÓm)	
b. Sè mol cña khÝ oxi thu ®­îc lµ	n = V/22,4 = 44,8/22,4 = 2 (mol)
 Sè mol cña KClO3 cÇn dïng lµ:
 Tõ (1) Þ nKClO3 = 2nO2/3 = 2 . 2/3 = 4/3 (mol) 	 (1 ®iÓm)
 Khèi l­îng cña KClO3 cÇn dïng:
 mKClO3 = 4/3 . (39 + 35,5 + 48) = 163,3(g) 	 (1 ®iÓm)
 Tr­êng thcs t©n lËp KiÓm tra 1 tiÕt tuÇn 24
 M«n : hãa häc –líp 8
 ®Ò B (Thêi gian 45 phót kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò.)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm :(4®)
C©u 1: Cho phương trình phản ứng hoá học sau:
a Fe + b O2	 t0 c Fe3O4
Các a, b, c lần lượt có các giá trị là:
a. 3 ,2 , 1	b. 3, 2, 2
c. 3, 3, 3	d. 1,2, 3 
C©u 2: Trong phßng thÝ nghiÖm, oxi ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch:
a. NhiÖt ph©n H2SO4	c. Ch­ng cÊt ph©n ®o¹n kh«ng khÝ.
b. NhiÖt ph©n KMnO4	d. TÊt c¶ c¸c c¸ch a,b, c.
C©u 3: Trong c¸c oxit sau, oxit nµo lµ oxit axit, oxit nµo lµ oxit baz¬?
MgO, CO2, CaO, BaO, SO2, P2O5, CuO, NO2
C©u 4: Điều khẳng định nào sau đây là sai?
a. Khí oxi nặng gấp 16 lần khí hiđro.
b. Khí nitơ nặng gấp 14 lần khí hiđro.
c. Khí cacbon đioxit nặng gấp 20 lần khí hiđro.
d. Khí cacbon đioxit nặng gấp 1,52 lần không khí.
 C©u 5: Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
a. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào áp suất của chất khí.
b. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí.
c. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào bản chất của chất khí.
d. Thể tích mol của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí.
C©u 6: Thể tích của 22 gam khí cacbon đioxit ở điều kiện tiêu chuẩn là:
a. 11,2 lít	b. 16,8 lít
c. 1,12 lít	d. 1,68 lít
C©u 7: H·y chän côm tõ thÝch hîp ghi vµo giÊy thi :
"Ph¶n øng ph©n hñy lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã ... ,,
.... II. PhÇn tù luËn
C©u 1: Tr×nh bµy tÝnh chÊt hãa häc cña oxi? ViÕt PTP¦ minh häa?
C©u 2: TÝnh sè mol vµ sè gam KClO3 cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc:
a. 48g khÝ Oxi.
b. 44,8 lÝt khÝ oxi (®ktc).
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò B
I.PhÇn tr¾c nghiÖm. (4®) 
C©u 1: a (0,5 ®iÓm) ; 	C©u 2: b (0,5 ®iÓm) 
C©u 3: - C¸c oxit axit lµ: CO2, SO2, P2O5, NO2 	(0,5 ®iÓm)	
 - C¸c oxit baz¬ lµ: MgO, CaO, BaO, CuO 	(0,5 ®iÓm)
 C©u 4: c (0,5 ®iÓm);	C©u 5: d (0,5 ®iÓm) ; 	C©u 6: b (0,5 ®iÓm	) 
C©u 7: "Ph¶n øng ph©n hñy lµ ph¶n øng hãa häc trong ®ã mét chÊt sinh ra hai hay nhiÒu chÊt míi". (0,5 ®iÓm)	
II. PhÇn tù luËn. (6®)
C©u 1: TÝnh chÊt hãa häc cña oxi.	
- T¸c dông víi phi kim.	
 Sr + O2 k t0 SO2 k 	(1 ®iÓm)
- T¸c dông víi kim lo¹i .	
 3Fer + 2O2k t0 Fe3O4r	(1 ®iÓm)
- T¸c dông víi hîp chÊt.	
 CH4 k + 2O2 k t0 CO2 k + 2H2Oh	 (1 ®iÓm)
C©u 2: PTHH 2KClO3 t0 KCl + 3O2 (1)	(0,5 ®iÓm) 
 2mol 3 mol
a. Sè mol cña khÝ oxi thu ®­îc lµ	 
 n = m/M = 48/32 = 1,5 (mol)
 Tõ (1) Þ nKClO3 = 2nO2/3 = 2 . 1,5/3 = 1 (mol) (0,5 ®iÓm) 
 Khèi l­îng cña KClO3 cÇn dïng:
 mKClO3 = 1 . (39 + 35,5 + 48) = 122,5(g) (1 ®iÓm)	
b. Sè mol cña khÝ oxi thu ®­îc lµ	n = V/22,4 = 44,8/22,4 = 2 (mol)
 Sè mol cña KClO3 cÇn dïng lµ:
 Tõ (1) Þ nKClO3 = 2nO2/3 = 2 . 2/3 = 4/3 (mol) 	 (1 ®iÓm)
 Khèi l­îng cña KClO3 cÇn dïng:
 mKClO3 = 4/3 . (39 + 35,5 + 48) = 163,3(g) 	 (1 ®iÓm)

File đính kèm:

  • docsinh8(1).doc
Đề thi liên quan