Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 17 - Năm học 2012-2013 - Đặng Văn Tuấn

doc32 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 17 - Năm học 2012-2013 - Đặng Văn Tuấn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 17
Thø hai ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2012
TiÕt 2
TËp ®äc
§33:
Ngu c«ng x· TrÞnh T­êng (164)
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- HiÓu ý nghÜa cña bµi v¨n. Ca ngîi «ng L×n cÇn cï, s¸ng t¹o, gi¸m thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c cña c¶ mét vïng, lµm thay ®æi cuéc sèng cña c¶ th«n. 
2. KÜ n¨ng:
- §äc tr«i ch¶y ®­îc toµn bµi, ®äc diÔn c¶m bµi v¨n.
- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái SGK.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc Hs cã tinh thÇn s¸ng t¹o, t×m tßi trong c«ng viÖc vµ trong häc tËp.
II. §å dïng d¹y häc
1. GV:- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK
2. HS:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò
- HS ®äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn
- 2 HS ®äc 
- Bµi ®äc gióp em hiÓu ®iÒu g× ?
- GV cïng HS nhËn xÐt, ghi ®iÓm 
3. Bµi míi 
3.1. Giíi thiÖu bµi 
3.2. LuyÖn ®äc 
- §äc toµn bµi 
- 1 HS kh¸ ®äc 
- Tãm t¾t néi dung, h­íng dÉn giäng ®äc chung.
- Chia ®o¹n 3 ®o¹n 
+ §o¹n 1 tõ ®Çu -> trång lóa 
+ §o¹n 2 tiÕp - tr­íc n÷a. 
+ §o¹n 3: Cßn l¹i 
- GV cho 3 em ®äc nèi tiÕp kÕt hîp söa ph¸t ©m
- 3 HS ®äc 1 lÇn 
- GV cho 3 HS ®äc nèi tiÕp kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ 
- 3 HS ®äc 2 lÇn, 1 HS ®äc chó gi¶i 
+ TËp qu¸n: Thãi quen. 
+ HÐc Ta: §¬n vÞ ®o diÖn tÝch, mÉu 
+ Canh t¸c: C«ng viÖc trång trät 
- HS ®äc trong nhãm.
- 2 HS thi ®äc ®o¹n 1.
- 1 HS ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc mÉu 
- Chó ý nghe 
3.3. T×m hiÓu bµi 
- 1 HS ®äc ®o¹n 1
- HS ®äc thÇm 
Th¶o qu¶ lµ c©y g× ? 
- Th¶o qu¶ lµ c©y th©n cä hä gõng dïng lµm thuèc vµ gia vÞ 
- §Õn huyÖn B¸t X¸t tØnh Lµo Cai mäi ng­êi sÏ ng¹c nhiªn vÒ ®iÒu g× ?
- Mäi ng­êi sÏ ngì ngµng thÊy mét dßng m­¬ng v¾t ngang nh÷ng ®åi cao. 
- ¤ng L×n ®· lµm nh­ thÕ nµo ®Ó ®­a ®­îc n­íc vÒ th«n 
- ¤ng lÇn mß trong rõng, cïng vî con ®µo suèt mét n¨m trêi ®­îc gÇn bèn c©y sè m­¬ng dÉn n­íc tõ rõng giµ vÒ th«n kh«ng cßn hé ®ãi.
ý 1 nãi lªn ®iÒu g× ?
ý 1: ¤ng L×n lµ mét ng­êi tµi giái
- Nhê cã m­¬ng n­íc tËp qu¸n canh t¸c vµ cuéc sèng ë n«ng th«n Ph×n Ngan ®· thay ®æi nh­ thÕ nµo?
- Nh÷ng n­¬ng lóa kh¸t n­íc quanh n¨m ®­îc thay b»ng ruéng bËc thang, n¨ng suÊt lóa ®¹t hiÖu qu¶ cao. Cuéc sèng th«n Ph×n Ngan ngµy mét sung tóc h¬n, kh¸ nhÊt cña x·.
ý 2 nãi lªn ®iÒu g× ?
ý 2: QuyÕt t©m cao vµ tinh thÇn v­ît khã cña «ng L×n.
- 1 häc sinh ®äc ®o¹n 3
- Líp ®äc thÇm
- ¤ng L×n ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó gi÷ rõng b¶o vÖ dßng n­íc?
- §Ó b¶o vÖ rõng, b¶o vÖ dßng n­íc, «ng L×n l¨n lén ®Õn c¸c x· b¹n häc c¸ch trång rõng th¶o qu¶, võa gi÷ ®­îc rõng võa t¨ng thu nhËp.
- C©y th¶o qu¶ mang lîi Ých kinh tÕ g× cho bµ con Ph×n Ngan?
- C©y th¶o qu¶ ®· mang l¹i lîi Ých kinh tÕ to lín cho bµ con, nhiÒu hé trong th«n hµng n¨m thu mÊy chôc triÖu ®ång.
- C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g×?
- Kh¶ n¨ng con ng­êi lµ v« tËn, b»ng trÝ th«ng minh vµ tinh thÇn v­ît khã, d¸m nghÜ, d¸m lµm.
ý 3 nãi lªn ®iÒu g× ?
- GV liên hệ: ông Phàn Phù Lìn xứng đáng được Chủ tịch nước khen ngợi không chỉ vì thành tích giúp đỡ thôn bản làm kinh tế giỏi mà còn nêu tấm gương sáng về bảo vệ dòng nước thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữu gìn môi trường sống tốt đẹp.
ý 3: Cuéc sèng cña th«n «ng L×n ®· thay ®æi
- Em h·y nªu ý nghÜa chÝnh cña bµi
- ý nghÜa cña bµi v¨n. Ca ngîi «ng L×n cÇn cï, s¸ng t¹o, gi¸m thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c cña c¶ mét vïng, lµm thay ®æi cuéc sèng cña c¶ th«n. 
3.4. §äc diÔn c¶m
- §äc nèi tiÕp
- 3 häc sinh ®äc
- Nªu c¸ch thÓ hiÖn giäng ®äc?
- Toµn bµi ®äc víi giäng kÓ chuyÖn hµo høng thÓ hiÖn sù kh©m phôc.
- LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc diÔn c¶m
- 1 häc sinh ®äc
- Häc sinh chó ý nghe
- Nªu c¸ch ®äc
- §äc diÔn c¶m giäng kÓ hµo høng, nhÊn giäng: Ngì ngµng, ngo»n ngoÌo, v¾t ngang, con n­íc, «ng L×n, c¶ th¸ng, kh«ng tin, suèt n¨m trêi, bèn c©y sè, xuyªn ®åi, vËn ®éng, më réng, vì ruéng
- LuyÖn ®äc diÔn c¶m theo ®o¹n
- Tõng cÆp luyÖn ®äc
- Thi ®äc diÔn c¶m
- Mçi tæ mét em thi ®äc
- B×nh chän b¹n ®äc hay nhÊt
- Tuú häc sinh 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm khen häc sinh vµ nhãm ®äc tèt
4. Cñng cè :
- Theo em muèn chiÕn th¾ng ®uîc ®ãi nghÌo, l¹c hËu bµ con cÇn ph¶i lµm g×?
- NhËn xÐt tiÕt häc. 
5. D¨n dß:
-VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 3
To¸n
§81:
LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n vµ gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m.
2. KÜ n¨ng:
- ¸p dông lµm ®­îc Bµi 1(a,b,c); 2(a); 3; HS kh¸ lµm ®­îc hÕt BT-SGK.
3. Th¸i ®é;
- Gi¸o dôc Hs tÝnh cÈn thËn trong khi tÝnh to¸n.
II. §å dïng:
1. GV: B¶ng nhãm cho HS lµm BT2.
2. HS: 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh: Cho HS ht¸ tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nªu c¸ch tÝnh 1 sè biÕt 1 sè phÇn tr¨m cña nã
- Gi¸o viªn nhËn xÐt chung, ghi ®iÓm
- Häc sinh nªu, líp nhËn xÐt
3. Bµi míi
3.1. Giíi thiÖu bµi
3.2. LuyÖn tËp
Bµi tËp 1: §äc yªu cÇu Nh¸p
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi
- Líp lµm bµi vµo nh¸p
- Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt, chèt ®óng
- 3 häc sinh lªn b¶ng ch÷a
a. 216,72 : 42 = 5,16
b. 1 : 12,5 = 0,08
c. 109,98 : 42,3 = 2,6
Bµi tËp 2: §äc ®Ò bµi (ý b ®Ó HS kh¸)
- Häc sinh ®äc ®Ò
- Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
- Häc sinh nªu
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi vµo nh¸p
- Líp lµm bµi vµo nh¸p, 2 häc sinh lµm trªn b¶ng nhãm, g¾n b¼ng.
- Tæ chøc häc sinh ch÷a bµi
- Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt, chèt ®óng
a. (131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2
= 50,6 : 2,3 + 43,68
= 22 + 43,68
= 65,68
b. 8,16 : (1,32 + 3,48) - 0,345 : 2
= 8,16 : 4,8 - 0,1725
= 1,7 - 0,1725
= 1,5275 
Bµi tËp 3: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi (vë)
- 2 häc sinh ®äc ®Ò
- Nªu c¸ch gi¶i
- Häc sinh nªu
- Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë
- Líp lµm bµi vµo vë, 1 häc sinh ch÷a bµi
- Gi¸o viªn thu mét sè bµi chÊm, nhËn xÐt
- Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt, chèt ®óng
Bµi gi¶i
a. Tõ cuèi n¨m 2000 ®Õn cuèi n¨m 2001 sè ng­êi t¨ng thªm lµ:
15875 - 15625 = 250 (ng­êi)
tØ sè phÇn tr¨m sè d©n t¨ng thªm lµ
250 : 15625 = 0,016 = 1,6%
b. Tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002 sè ng­êi t¨ng thªm lµ
15875 x 1,6 : 100 = 254 (ng­êi)
Cuèi n¨m 2002 sè d©n cña ph­¬ng ®ã lµ:
15875 + 254 = 16129 (ng­êi)
§¸p sè: a. 1,6%
 b. 16129 ng­êi 
Bµi 4: §äc yªu cÇu bµi MiÖng- HS Kh¸ nªu
- 2 häc sinh ®äc
- Tæ chøc häc sinh lµm bµi vµo nh¸p
- Líp lµm bµi tËp, hs nªu.
- Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt, chèt ®óng
- Khoanh vµo ý c
- Gi¶i thÝch c¸ch lµm
- v× 7% cña sè tiÒn lµ 70.000 nªn tÝnh sè tiÒn ph¶i thùc hiÖn 
7000 x 100 : 7
4. Cñng cè 
- TØ sè phÇn tr¨m cña hai sè 56 vµ 89 lµ:
A. 62,94% B. 62,92% C. 62,93% D. 62,91%
- NhËn xÐt tiÕt häc. 
5. D¨n dß:
-VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 4
Khoa häc 
§33
¤n tËp häc kú I
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Gióp häc sinh cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ: 
+ §Æc tÝnh giíi tÝnh
+ Mét sè biÖn ph¸p phßng bÖnh cã liªn quan ®Õn viÖc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n
+ TÝnh chÊt vµ c«ng cô cña mét sè vËt liÖu ®· häc.
2. KÜ n¨ng:
- HS tr×nh bµy ®­îc c¸c kiÕn thøc trªn.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc Hs thªm yªu quý m«n häc, yªu quý khoa häc.
II. §å dïng:
1. GV: H×nh trang 68 SGK
2. HS: VBT
III. Ho¹t déng d¹y häc
1. æn ®Þnh: Cho HS ht¸ tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò 
- Ph©n biÖt t¬ sîi tù nhiªn vµ t¬ sîi nh©n t¹o 
- HS nªu, líp nhËn xÐt 
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm 
3. Bµi míi 
3.1. Giíi thiÖu bµi 
3.2. Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi VBT 
* Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vµ hÖ thèng kiÕn thøc vÒ:
- §Æc tÝnh giíi tÝnh 
- Mét sè biÖn ph¸p phßng bÖnh cã liªn quan ®Õn viÖc gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n.
* C¸ch tiÕn hµnh 
- Tõng häc sinh lµm bµi tËp trang 68 SGK ( HS lµm BT 1-2 trong VBT thay SGK)
- §¹i diÖn nªu, líp nhËn xÐt, bæ sung 
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi: 
- BÖnh l©y qua ®éng vËt trung gian lµ muçi v»n g©y bÖnh sang cho ng­êi 
KÕt luËn: BÖnh AIDS l©y truyÒn qua ®­êng m¸u vµ sinh s¶n chóng ta ph¶i phßng tr¸nh bÖnh ®ã.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 
* Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña mét sè vËt liÖu ®· häc 
* C¸ch tiÕn hµnh 
- Tæ chøc HS th¶o luËn chia líp lµm 4 nhãm, ph©n viÖc cho HS.
- HS th¶o luËn N4-5 Lµm BT 3 trong VBT.
- Tr×nh bµy
- §¹i diÖn c¸c nhãm nªu líp nhËn xÐt trao ®æi bæ sung. 
- GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng 2- 1, 2 - a, 2 - 3 - c, 2 - 4 - a.
3.4. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ®o¸n ch÷.
Môc tiªu: Gióp HS cñng cè l¹i mét sè kiÕn thøc trong chñ ®Ò con ng­êi vµ søc khoÎ.
* C¸ch tiÕn hµnh 
- Tæ chøc vµ h­íng dÉn cho häc sinh ch¬i trß ch¬i theo nhãm 6
- 6HS 1 nhãm
- GV phæ biÕn luËt ch¬i 
- HS l¾ng nghe 
- Yªu cÇu HS ch¬i trß ch¬i 
- §¹i diÖn HS lÇn l­ît nªu nhãm kh¸c tr¶ lêi.
- GV kÕt luËn ý ®óng 
C©u 1: Sù thô tinh 
C©u 2: Bµo thai
C©u 3: DËy th× 
C©u 4: VÞ thµnh niªn 
C©u 5: Tr­ëng thµnh 
C©u 6: Giµ 
C©u 7: Sèt rÐt 
C©u 8: Sèt xuÊt huyÕt 
C©u 8: Viªm n·o 
C©u 10: Viªm gan A
4. Cñng cè
- NhËn xÐt tiÕt häc.
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n tËp giê sau kiÓm tra häc kú 
________________________________________
TiÕt 5
LÞch sö
§ 17: 
¤n tËp häc kú I
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Cñng cè l¹i nh÷ng mèc thêi gian, nh÷ng sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu nhÊt tõ n¨m 1958 ®Õn 1954.
2. KÜ n¨ng:
- Nh¾c l¹i ®­îc nh÷ng sù kiÖn lÞch sö quan trong trong thêi k× 1858 – 1954
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc HS thªm tù hµo vÒ lÞch sö d©n téc.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam
- PhiÕu ghi c¸c c©u hái cho HS h¸i hoa d©n chñ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: Cho HS h¸t.
2. KiÓm tra bµi cò:
? §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc ®­îc tæ chøc khi nµo ? §¹i héi nh»m môc ®Ých g× ?
- 2HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt, bæ sung. 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
3. Bµi míi. 
3.1. Giíi thiÖu bµi:
3.2. Ho¹t ®éng 1: Thèng kª sù kiÖc lÞch sö tiªu biÓu tõ 1858 ®Õn 1945. ( H×nh thøc h¸i hoa d©n chñ)
- Tæ chøc cho HS g¾p th¨m vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái.
- Häc sinh Lªn g¾p th¨m, tr¶ lêi c¸c c©u hái, HS Kh¸c Nh©bnj xÐt, bæ sung.
- GV nhËn xÐt, chèt ý: 
? Ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 1958 x¶y ra sù kiÖn lÞch sö g× ?
- Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta. Më ®Çu qu¸ tr×nh thùc d©n Ph¸p x©m l­îc.
? 1858 - 1864 cã sù kiÖn tiªu biÓu nµo? Sù kiÖn nµy cã néi dung ý nghÜa lµ g× ? 
- Phong trµo chèng Ph¸p cña Tr­¬ng §Þnh. Phong trµo næ ra tõ nh÷ng ngµy ®Çu khi Ph¸o vµo ®¸nh chiÕm Gia §Þnh. 
? Ngµy 5/7/1885 cã sù kiÖn lÞch sö nµo ?
- Cuéc ph¶n c«ng kinh thµnh HuÕ , bïng næ phong trµo vò trang chèng Ph¸p m¹nh mÏ gäi lµ phong trµo CÇn V­¬ng
? N¨m1905 - 1908 cã sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu nµo ? Nh©n vËt lÞch sö lµ ai ?
- Phong trµo §«ng Du do Phan Béi Ch©u cæ ®éng vµ tæ chøc ®· ®­a nhiÒu thanh niªn ViÖt Nam Tinh thÇn yªu n­íc cña thanh niªn ViÖt Nam. 
? 5/6/1911 cã sù kiÖn lÞch sö g× ? ý nghÜa cña sù kiÖn lÞch sö ®ã ?
- NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íckh¸c víi con ®­êng cña c¸c chÝ sÜ yªu n­íc ®Çu thÕ kØ XX.
? §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ngµy th¸ng n¨m nµo ? ý nghÜa lÞch sö ?
- Ngµy 3 - 2 - 1930. 
? Th¸ng 8 n¨m 1945 cã sù kiÖn lÞch sö g× ? Néi dung c¬ b¶n cña sù kiÖn ?
- C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng 
? Nªu sù kiÖn ngµy 2/9/1945 ?
- B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp t¹i Qu¶ng tr­êng Ba §×nh
3.3. Ho¹t ®éng 2: LËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sù tiªu biÓu tõ 1945 - 1954
- Tæ chøc häc sinh lËp b¶ng thèng kª 
- Häc sinh cïng ®äc b¶ng thèng kª cña b¹n, ®èi chiÕu víi b¶ng thèng kª cña m×nh. 
- GV cïng líp thèng nhÊt kiÕn
Thêi gian
Sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu
Cuèi n¨m 1945 ®Õn n¨m 1946
§Èy lïi "GiÆc ®ãi giÆc dèt"
19/12/1946
Trung ­¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ ph¸t ®éng toµn quèc kh¸ng chiÕn
20/12/1946
§µi tiÕng nãi ViÖt Nam ph¸t lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña B¸c Hå.
20/12/1946 ®Õn th¸ng 2/1947
C¶ n­íc ®ång lo¹t næ sóng chiÕn ®Êu, tiÓu biÓu lµ cuéc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n Hµ Néi.
Thu §«ng 1947
ChiÕn dÞch ViÖt B¾c "Må ch«n giÆc Ph¸p"
Thu §«ng 1950
ChiÕn dÞch biªn giíi. TrËn §«ng Khª. G­¬ng chiÕn ®Êu dòng c¶m cña La V¨n CÇu.
4. Cñng cè 
- NhËn xÐt tiÕt häc
5. dÆn dß
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ kiÓm tra k× I
Thø ba do §C Quy d¹y
__________________________________________
Thø t­ ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2012
TiÕt 1: 
TËp ®äc
$34: ca dao vÒ lao ®éng s¶n xuÊt
I/ Môc tiªu:
1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa bài ca dao: Lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña ng­êi n«ng d©n ®· mang l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc cho mäi ng­êi.
2. Kỹ năng: Ng¾t nhÞp hîp lÝ theo thÓ th¬ lôc b¸t.
- Tr¶ l­êi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK.
3. Th¸i ®é: yªu mÕn ng­êi lao ®éng vµ quª hương, đất nước 
II.§å dïng d¹y häc:
1. GV: Tranh SGK.
2. HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học: 
1. æn ®Þnh tæ chøc: h¸t, KTSS.
2. KiÓm tra bµi cò:
HS ®äc tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ bµi Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng.
3- D¹y bµi míi:
3.1- Giíi thiÖu bµi: Cho HS QS tranh. 
3.2. LuyÖn ®äc:
- Mêi 1 HS giái ®äc nèi tiÕp.
- GV TT ND vµ Chia ®o¹n.
- Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
- Cho HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
- Mêi 2 HS thi ®äc ®o¹n 1.
- GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
3.3. T×m hiÓu bµi:
- Cho 3 HS ®äc nèi tiÕp 3 bµi ca dao:
+T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn nçi vÊt v¶, lo l¾ng cña ng­êi n«ng d©n trong s¶n xuÊt?
+) Rót ý1:
- Cho HS ®äc ®o¹n bµi ca dao thø hai:
+ Nh÷ng c©u nµo thÓ hiÖn tinh thÇn l¹c quan cña ng­êi n«ng d©n?
+)Rót ý 2:
- Cho HS ®äc 3 bµi ca dao:
+ T×m nh÷ng c©u øng víi néi dung (a, b, c)? 
- Néi dung chÝnh cña bµi lµ g×?
- GV chèt ý ®óng, ghi b¶ng.
- Cho 1-2 HS ®äc l¹i.
3.4. H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m:
- Mêi HS nèi tiÕp ®äc bµi.
- Cho c¶ líp t×m giäng ®äc cho mçi bµi ca dao.
- Cho HS luyÖn ®äc diÔn c¶m trong nhãm
- Thi ®äc diÔn c¶m.
- Cho HS luyÖn ®äc thuéc lßng.
-Thi ®äc thuéc lßng.
- §¹i diÖn b¸o c¸o
- HS ®äc
- HS QS.
- 1 em ®äc, líp ®äc thÇm.
- HS nghe.
- 3HS ®äc ( 2 l­ît)
- §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn mu«n phÇn.
- §o¹n 2: TiÕp cho ®Õn tÊc vµng bÊy nhiªu.
- §o¹n 3: §o¹n cßn l¹i.
- HS ®äc theo nhãm bµn.
- 2 em ®äc ®o¹n 1, NX..
- HS nghe.
-Nçi vÊt v¶: Cµy ®ång buæi tr­a, Må h«i
-Sù lo l¾ng: §i cÊy cßn tr«ng nhiÒu bÒ,
+)Nçi vÊt v¶ lo l¾ng cña ng­êi n«ng d©n.
 C«ng lªnh ch¼ng qu¶n l©u ®©u
 Ngµy nay n­íc b¹c, ngµy sau c¬m vµng.
+)Tinh thÇn l¹c quan cña ng­êi n«ng d©n
- ND a: Ai ¬i ®õng  bÊy nhiªu.
- ND b: Tr«ng cho ch©n yªn tÊm lßng.
- ND c: Ai ¬i, b­ng  ®¾ng cay mu«n phÇn!
- HS nªu: Nội dung, ý nghĩa bài ca dao: Lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña ng­êi n«ng d©n ®· mang l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc cho mäi ng­êi.
- HS ®äc.
- HS t×m giäng ®äc cho mçi bµi ca dao.
- HS luyÖn ®äc diÔn c¶m.
- HS thi ®äc.
- HS thi ®äc thuéc lßng.
 4. Cñng cè: 
* Trong bµi §i cÊy, tõ tr«ng thuéc nhãm tõ nµo?
A. Tõ ®ång nghÜa.
B. Tõ ®ång ©m.
C. Tõ nhiÒu nghÜa.
- GV hÖ thèng bµi vµ GD HS yªu lao ®éng, nhËn xÐt giê häc, 
5. DÆn dß:
- Nh¾c HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2: 
TËp lµm v¨n
$33: «n tËp vÒ viÕt ®¬n
I/ Môc tiªu:
1. Kiến thức: Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn
2. Kỹ năng: Viết được đơn xin môn học tự chọn Ngoại ngữ hoặc Tin học đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết.
3. Thái độ: GDKNS
- Ra quyết định/ giải quyết vấn đề.
- Hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành biên bản vụ việc.
II/ §å dïng d¹y häc:
1. GV: b¶ng phô cho HS viÕt ®¬n.
2. HS: VBT.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: Cho HS ht¸ tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò: HS ®äc l¹i biªn b¶n vÒ viÖc cô Un trèn viÖn.
3. D¹y bµi míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi:
3.2-H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:
*Bµi tËp 1 (170):
-Mêi mét HS ®äc yªu cÇu.
-Mêi 1 HS ®äc mÉu ®¬n.
-GV Cïng c¶ líp trao ®æi vÒ mét sè néi dung cÇn l­u ý trong ®¬n.
-Mêi mét sè HS ®äc ®¬n.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2 (170):
-Mêi mét HS ®äc yªu cÇu.
-GV Cïng c¶ líp trao ®æi vÒ mét sè néi dung cÇn l­u ý trong ®¬n.
+§Çu tiªn ghi g× trªn l¸ ®¬n?
+Tªn cña ®¬n lµ g×?
+N¬i nhËn ®¬n viÕt nh­ thÕ nµo?
+Néi dung ®¬n bao gåm nh­ng môc nµo?
-GV nh¾c HS: Tr×nh bµy lý do viÕt ®¬n sao cho gän, râ, cã søc thuyÕt phôc 
-Cho HS viÕt ®¬n vµo VBT.
-HS nèi tiÕp nhau ®äc l¸ ®¬n.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt vÒ néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy l¸ ®¬n.
-HS ®äc.
-HS lµm bµi vµo VBT
-HS ®äc ®¬n.
-Quèc hiÖu, tiªu ng÷.
-§¬n xin häc m«n tù chän.
-KÝnh göi: ThÇy hiÖu tr­ëng tr­êng TiÓu häc Kiªn §µi
-Néi dung ®¬n bao gåm:
+Giíi tiÖu b¶n th©n.
+Tr×nh bµy lÝ do lµm ®¬n.
+Lêi høa. Lêi c¶m ¬n.
+Ch÷ kÝ cña HS vµ phô huynh.
-HS viÕt vµo vë BT, 1 HS viÕt trªn b¶ng phô, g¾n b¶ng phô.
-HS ®äc.
4. Cñng cè:
- GV nhËn xÐt chung vÒ tiÕt häc. DÆn mét sè HS viÕt ®¬n ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ söa ch÷a, hoµn chØnh l¸ ®¬n.
5. dÆn dß:
-Yªu cÇu HS ghi nhí mÉu ®¬n ®Ó viÕt ®¬n ®óng thÓ thøc khi cÇn thiÕt.
__________________________________________
To¸n
$83: giíi thiÖu m¸y tÝnh bá tói
I/ Môc tiªu:
1. Kiến thức: 
- Bước đầu biết dùng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, chuyển một số phân số thành một số thập phân.
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng máy tính bỏ túi để thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 
3. Th¸i ®é: 
- tích cực học tập
II.§å dïng d¹y- häc:
1. GV : Máy tính bỏ túi
2. HS : Máy tính bỏ túi
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
1. æn ®Þnh: Cho HS h¸t tËp thÓ.
2. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
3. Néi dung bµi míi:
3.1-Lµm quen víi m¸y tÝnh bá tói:
- Cho HS quan s¸t m¸y tÝnh bá tói.
-M¸y tÝnh bá tói gióp ta lµm g×?
-Em thÊy trªn mÆt m¸y tÝnh cã nh÷ng g×?
-Em thÊy ghi g× trªn c¸c phÝm?
-Cho HS Ên phÝm ON/ C vµ phÝm OFF vµ nãi kÕt qu¶ quan s¸t ®­îc.
GV nãi: Chóng ta sÏ t×m hiÓu dÇn vÒ c¸c phÝm kh¸c.
 2.2-Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:
-GV ghi phÐp céng lªn b¶ng: 25,3 + 7,09
-GV ®äc cho HS Ên lÇn l­ît c¸c phÝm, ®ång thêi quan s¸t trªn mµn h×nh.
-Lµm t­¬ng tù víi 3 phÐp tÝnh: trõ, nh©n, chia.
3.3. Thùc hµnh:
*Bµi tËp 1 (82): Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau råi kiÓm tra l¹i b»ng m¸y tÝnh bá tói.
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-GV h­íng dÉn HS c¸ch lµm.
-Cho HS lµm vµo vë. 
-Mêi mét sè HS nªu kÕt qu¶.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
Bài 2+3 giảm tải.
-Gióp ta thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh th­êng dïng nh­ : + ; - ; x ; :
-Mµn h×nh, c¸c phÝm.
-HS tr¶ lêi.
-HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV.
*KÕt qu¶:
923,342
162,719
2946,06
21,3
4. Cñng cè: 
Mét HS lÇn l­ît Ên c¸c nót nh­ sau:
5
.
9
+
2
4
.
3
=
Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn kÕt qu¶ lµ:
A. 8.33 B. 30.2 C. 3.02 D. 83.3
- GV nhËn xÐt giê häc, 
5. dÆn dß: 
- nh¾c HS vÒ «n l¹i c¸c kiÕn thøc võa häc.
___________________________________________________
Anh
GV chuyªn d¹y
_____________________________________________________
TiÕt 5
ChÝnh t¶
§17:
Ng­êi mÑ cña 51 ®øa con
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Cñng cè m« h×nh cÊu t¹o vÇn. HiÓu thÕ nµo lµ nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau.
2. KÜ n¨ng:
- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ ng­êi mÑ cña 51 ®øa con.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc Hs cã ý thøc rÌn ch÷.
II. §å dïng d¹y häc
1. GV:
- PhiÕu viÕt s½n m« h×nh cÊu t¹o vÇn cho häc sinh lµm bµi tËp 2.
2. HS: VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh: Cho HS ht¸ tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò:
- §Æt c©u víi tõ chøa tiÕng rÎ, giÎ
- 2 häc sinh lªn ®Æt c©u.
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ cho ®iÓm
3. Bµi míi 
3.1. Giíi thiÖu bµi 
3.2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
a. Trao ®æi vÒ néi dung ®o¹n v¨n
- §äc ®o¹n v¨n
- 1 häc sinh ®äc
- §o¹n v¨n nãi vÒ ai ?
- §o¹n v¨n nãi vÒ mÑ NguyÔn ThÞ Phó - bµ lµ mét phô n÷ kh«ng sinh con nh­ng ®· cè g¾ng b­¬n ch¶i, nu«i d­ìng 51 em bÐ måi c«i ®Õn nay nhiÒu ng­êi ®· tr­ëng thµnh.
b. H­íng dÉn viÕt tõ khã
- §äc thÇm bµi vµ t×m tiÕng khã khi viÕt chÝnh t¶.
- Líp ®äc thÇm vµ nªu
- Yªu cÇu häc sinh vµ viÕt tiÕng khã.
- Líp viÕt nh¸p, 1 sè häc sinh lªn b¶ng viÕt.
- VÝ dô: Lý S¬n, Qu¶ng Ng·i, thøc khuya, nu«i d­ìng.
c. ViÕt chÝnh t¶
- Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt
- Häc sinh viÕt vµo vë
Chó ý: T­ thÕ ngåi cÇm bót, c¸ch tr×nh bµy, bµi viÕt
- Gi¸o viªn ®äc toµn bµi viÕt
- Häc sinh so¸t lçi toµn bµi
d. Gi¸o viªn thu chÊm mét sè bµi nhËn xÐt
3.3. Bµi tËp
Bµi 2: §äc yªu cÇu vµ mÉu cña bµi
- 1 häc sinh ®äc, líp theo dâi
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi
- Líp lµm bµi vµo nh¸p 1 sè häc sinh lµm phiÕu.
- Tr×nh bµy
- Häc sinh nªu miÖng, d¸n phiÕu
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi ®óng
TiÕng
VÇn
¢ ®Öm
¢ chÝnh
¢ cuèi
Con
o
n
Ra 
a
TiÒn
iª
n
TuyÕn
u
yª
n
b. ThÕ nµo lµ nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau?
- Nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau lµ nh÷ng tiÕng cã ©m vÇn gièng nhau.
- T×m nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong nh÷ng c©u th¬ trªn?
- TiÕng x«i b¾t vÇn víi tiÕng ®«i
Trong th¬ lôc b¸t, tiÕng thø s¸u cña dßng 6 tiÕng b¾t vÇn víi tiÕng 6 cña dßng 8 tiÕng
4. Cñng cè:
Tõ tiÕn cã ©m chÝnh lµ: 
 A. i B. iª C. ª
- NhËn xÐt tiÕt häc. 
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2012
TiÕt 1:
LuyÖn tõ vµ c©u
§:34
¤n tËp vÒ c©u
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ c©u hái, c©u kÓ, c©u c¶m, c©u cÇu khiÕn.
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c kiÓu c©u kÓ (Ai lµm g× ? Ai thÕ nµo? Ai lµ g× ?). 
2. KÜ n¨ng:
- X¸c ®Þnh ®óng c¸c thµnh phÇn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong tõng c©u.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc viÕt, nãi ®óng kiÓu c©u.
II. §å dïng d¹y häc.
1. GV: - PhiÕu to cho HS lµm BT ph©n lo¹i c¸c kiÓu c©u kÓ .
2. HS: VBT:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè.
2. KiÓm tra bµi cò:
? §Æt c©u cã tõ ®ång nghÜa ? C©u cã tõ ®ång ©m ? C©u cã tõ nhiÒu nghÜa ?
- 3 HS ®Æt c©u. Líp nhËn xÐt. 
- GV nhËn xÐt chung, ghi ®iÓm. 
3. Bµi míi. 
3.1. Giíi thiÖu bµi: ¤n tËp vÒ c¸c kiÓu c©u. 
3.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
Bµi 1: 
- Tæ chøc HS «n l¹i kiÕn thøc ®· häc:
- HS tr¶ lêi c©u hái
? C©u hái dïng ®Ó lµm g× ? Cã thÓ nhËn ra c©u hái b»ng dÊu hiÖu g× ?
? C©u kÓ dïng ®Ó lµm g× ? Cã thÓ nhËn ra c©u kÓ b»ng dÊu hiÖu nµo ?
? C©u cÇu khiÕn dïng ®Ó lµm g× ? Cã thÓ nhËn ra c©u c¶m b»ng dÊu hiÖu g× ? 
? C©u c¶m dïng ®Ó lµm g× ? Cã thÓ nhËn ra c©u c¶m b»ng dÊu hiÖu g× ?
- §äc yªu cÇu bµi vµ mÈu chuyÖn vui:
- 2HS ®äc, líp theo dâi.
- Tæ chøc HS trao ®æi theo nhãm 2
- Nhãm 2 trao ®æi, tr¶ lêi: 
- Tr×nh bµy: 
- NhiÒu HS nªu miÖng tõng c©u. 
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt ®óng. 
KiÓu c©u
VÝ dô
DÊu hiÖu
C©u hái
- Nh­ng v× sao c« biÕt ch¸u cãp bµi cña b¹n ?
- Nh­ng còng cã thÓ lµ b¹n ch¸u cãp bµi cña ch¸u
- C©u dïng ®Ó hái ®iÒu ch­a biÕt. 
- Cuèi c©u cã dÊu chÊm hái.
C©u kÓ
+ C« gi¸o phµn nµn víi mÑ cña mét häc sinh:
- C©u dïng ®Ó kÓ sù viÖc.
+ C« gi¸o phµn nµn víi mÑ cña mét häc sinh: 
- C©u dïng ®Ó kÓ sù viÖc.
+ Ch¸u nhµ chÞ h«m nay cãp bµi kiÓm tra cña b¹n.
- Cuèi c©u cã dÊu chÊm hoÆc hai dÊu chÊm. 
Th­a chÞ, bµi cña ch¸u vµ b¹n ngåi c¹nh ch¸u cã lçi gièng hÖt nhau. 
+ Bµ mÑ th¾c m¾c
+ B¹n ch¸u tr¶ lêi 
+ Em kh«ng biÕt 
Cßn ch¸u th× biÕt 
+ Em còng kh«ng biÕt 
C©u c¶m
+ ThÕ th× ®¸ng buån qu¸ 
- C©u béc lé c¶m xóc. 
+ Kh«ng ®©u 1
- Trong c©u cã c¸c tõ qu¸, ®©u. 
- Cuèi c©u cã dÊu chÊm than. 
C©u khiÕn
+ Em h·y cho biÕt ®¹i tõ lµ g× ?
- C©u nªu yªu cÇu ®Ò nghÞ
- Trong c©u cã tõ h·y. 
Bµi 2: §äc yªu cÇu vµ néi dung bµi. 
- 1 HS ®äc, líp nghe.
- Cã nh÷ng kiÓu c©u nµo ? Chñ ng÷ vÞ ng÷ trong kiÓu c©u ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo ?
- Häc sinh nèi tiÕp nhau tr¶ lêi.
- Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp nhãm 4
- 4 HS th¶o luËn lµm bµi phiÕu ( VBT) 
- GV gîi ý 
+ ViÕt riªng tõng c©u kÓ trong mÈu chuyÖn.
+ X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong tõng c©u.
- yªu cÇu tr×nh bµy:
- Treo phiÕu, ®¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy bµi.
- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt ®óng:
Ai lµm g× ?
1. C¸ch ®©y kh«ng l©u,/ l·nh ®¹o Héi ®ång thµnh phè Nãt - tinh - ghªm ë n­íc Anh// ®· quyÕt ®Þnh ph¹t tiÒn c¸c c«ng chøc nãi hoÆc viÕt tiÕng Anh kh«ng ®óng chuÈn.
2. ¤ng chñ tÞch Héi ®ång thµnh phè // tuyªn bè sÏ kh«ng kÝ bÊt cø v¨n b¶n nµo cã lçi ng÷ ph¸p vµ chÝnh t¶. 
C©u kiÓu ai thÕ nµo ?
1. Theo quyÕt ®Þnh nµy, mçi lÇn m¾c lçi /c«ng chøc// sÏ bÞ ph¹t 1 b¶ng.
2. Sè c«ng chøc trong thµnh phè // kh¸ ®«ng. 
C©u hái ai lµ g× ?
1. §©y // lµ mét biÖn ph¸p m¹nh nh»m gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng Anh
4. Cñng cè 
? Cã mÊy kiÓu c©u ? §ã lµ nh÷ng kiÓu c©u nµo ?
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
5. dÆn dß 
- ChuÈn bÞ bµi giê sau.
TiÕt 2:
$ 84: To¸n
Sö dông m¸y tÝnh bá tói
®Ó gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m
I. Môc tiªu: 
1. kiÕn thøc:
- Cñng cè c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÓ tØ sè phÇn tr¨m.
2. KÜ n¨ng:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông m¸y tÝnh bá tói.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc HS thªm yªu quÝy m«n to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
- M¸y tÝnh bá tói cho c¸c nhãm häc sinh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t
2. KiÓm tra bµi cò 
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh cho häc sinh bÊm m¸y vµ nªu kÕt qu¶.
- Häc sinh thùc hiÖn bÊm m¸y 
- §äc kÕt qu¶
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm häc sinh 
3. Bµi míi:
3.1. Giíi thiÖu bµi:
3.2. H­íng dÉn sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m. 
a. T×m tØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40
- Nªu l¹i c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40
- T×m th­¬ng cña 7 : 40
- Nh©n th­¬ng ®ã víi 100 råi viÕt kÝ hiÖu vµo bªn ph¶i th­¬ng.
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn 
- HS thao t¸c trªn m¸y tÝnh 
7 : 40 = 0,175
- TØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40 lµ 17,5
- TØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40 lµ 17,5%
- VËy tØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40 lµ bao nhiªu ?
- 17,5%
- GV nhËn xÐt chèt ®óng 
b. TÝnh 34 cña 56
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn 
- T×m th­¬ng cña 56 : 100
- c¸ch t×m 34% cña 56
- LÊy th­¬ng võa t×m ®­îc nh©n víi 34. 
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh 
- HS nªu: 56 x 34 : 100 = 19,04
- GV h­íng dÉn häc sinh bÊm c¸c phÝm 56 x 34% 
- VËy 34% cña 56 lµ 19,04 
c. T×m mét sè biÕt 65% cña nã b»ng 78
- Nªu c¸ch tÝnh 
- LÊy 78 : 65 
- LÊy tÝch võa t×

File đính kèm:

  • docTuan 17.doc