Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 15 - Năm học 2006-2007 - Cao Văn Hạnh

doc30 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 15 - Năm học 2006-2007 - Cao Văn Hạnh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 15
Ngaøy soaïn : 10/12/2006
Ngaøy daïy: Thöù hai ngaøy 11thaùng12 naêm 2006
TAÄP ÑOÏC:
Buoân chö-leânh ñoùn coâ giaùo 
I. Muïc ñích yeâu caàu :
- Luyeän ñoïc :
+ Ñoïc ñuùng phaùt aâm chính xaùc caùc teân cuûa ngöôøi daân toäc : Y Hoa, giaø Rok (Roác), Chö Leânh, 
+ Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi, ngaét, nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, giöõa caùc cuïm töø, nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi caûm. Ñoïc dieãn caûm toaøn baøi phuø hôïp vôùi noäi dung töøng ñoaïn.
- Hieåu nghóa caùc töø ngöõ :buoân, nghi thöùc, guøi,
- Hieåu noäi dung baøi: Tình caûm cuûa ngöôøi Taây Nguyeân yeâu quyù coâ giaùo, bieát troïng vaên hoùa, mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh , thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc haäu.
- Giaùo duïc HS bieát yeâu quí coâ giaùo.
II. Chuaån bò: + GV: Tranh SGK phoùng to. Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên caàn reøn ñoïc.
 + HS: Ñoïc tröôùc baøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
1.OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ : Goïi HS leân ñoïc baøi thô vaø traû lôøi caâu hoûi:
 H: Nhöõng hình aûnh naøo noùi leân noãi vaát vaû cuûa ngöôøi noâng daân? (Linh)
 H:Vì sao taùc giaû goïi haït gaïo laø “haït vaøng” ? (Trang)
 H :Neâu ñaïi yù cuûa baøi? (AÙnh)
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Goïi HS khaù (hoaëc gioûi) ñoïc caû baøi.
- GV chia ñoaïn trong SGK.
-Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc theo ñoaïn.
+ Laàn 1: Theo doõi, söûa phaùt aâm sai cho HS.
+ Laàn2: Höôùng daãn ngaét, nghæ ñuùng sau caùc daáu caâu.
+ Laàn 3: Giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ trong baøi.
- Cho HS luyeän ñoïc theo nhoùm baøn.
- GV ñoïc maãu baøi.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi.
- Goïi HS ñoïc ñoaïn 1+2 vaø traû lôøi caâu hoûi.
H: Coâ giaùo Y Hoa ñeán buoân Chö Leânh laøm gì?
H : Ngöôøi daân Chö Leânh ñoùn tieáp coâ giaùo Y Hoa nhö theá naøo?
H: Ñoaïn 1vaø 2 cho em bieát ñieàu gì?
Ñoaïn 3
H : Nhöõng chi tieát naøo cho thaáy daân laøng raát haùo höùc chôø ñôïi vaø yeâu quyù “caùi chöõ” ?
H:Tình caûm cuûa coâ giaùo Y Hoa ñoái vôùi ngöôøi daân nôi ñaây nhö theá naøo?
- Cho HS neâu yù cuûa ñoaïn.
Ñoaïn coøn laïi
H : Tình caûm cuûa ngöôøi Taây Nguyeân vôùi coâ giaùo, vôùi caùi chöõ noùi leân ñieàu gì ?
H: Ñoaïn cuoái noùi gì?
- Yeâu caàu HS thaûo luaän theo nhoùm baøn ruùt ñaïi yù cuûa baøi.
- GV choát yù- ghi baûng:
Ñaïi yù: Ngöôøi Taây Nguyeân ñoái vôùi coâ giaùo vaø nguyeän voïng mong muoán cho con em cuûa daân toäc mình ñöôïc hoïc haønh, thoaùt khoûi muø chöõ, ñoùi ngheøo, laïc haäu
Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm.
- Goïi HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn cuûa baøi.
- Treo baûng phuï coù vieát ñoaïn vaên, ñoïc maãu, höôùng daãn HS caùch ñoïc.
- Yeâu caàu HS luyeän ñoïc dieãn caûm.
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc dieãn caûm.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông.. 
-1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm theo SGK.
- HS theo doõi,ñaùnh daáu ñoaïn
- Laàn löôït HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn, lôùp theo doõi, ñoïc thaàm theo.
- HS ñoïc phaàn chuù giaûi trong SGK.
- HS luyeän ñoïc theo yeâu caàu.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc ñoaïn 1 vaø 2.
Coâ giaùo Y Hoa ñeán buoân Chö Leânh ñeå daïy hoïc.
+ Moïi ngöôøi ñeán raát ñoâng, aên maëc quaàn aùo nhö ñi hoäi. Hoï traûi ñöôøng ñi cho coâ giaùo suoát töø ñaàu caàu thang tôùi cöûa beáp giöõa saøn baèng nhöõng taám loâng thuù mòn nhö nhung, hoï daãn coâ giaùo böôùc leân loái ñi loâng thuù .Gìa laøng ñöùng ñoùn khaùch ôû giöõa nhaø saøn,trao cho coâ giaùo moät con dao ñeå coâ cheùm moät nhaùt vaøo caây coät,thöïc hieän nghi leã ñeå trôû thaønh ngöôøi trong buoân.
+ HS neâu yù 1: Tình caûm cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi coâ giaùo.
- 1HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm theo.
+ Moïi ngöôøi uøa theo giaø laøng ñeà nghò coâ giaùo cho xem caùi chöõ. Moïi ngöôøi im phaêng phaéc khi xem Y Hoa vieát. Y Hoa vieát xong, bao nhieâu tieáng cuøng hoø reo .
+ Coâ giaùo Y Hoa raát yeây quyù ngöôøi daân ôû buoân laøng, coâ raát xuùc ñoäng, tim ñaäp roän raøng khi vieát cho moïi ngöôøi xem caùi chöõ.
+HS neâu yù 2: Tình caûm cuûa coâ giaùo ñoái vôùi daân laøng.
- 1HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
+ Ngöôøi Taây Nguyeân raát ham hoïc , ham hieåu bieát 
+HS neâu yù 3: Thaùi ñoä cuûa daân laøng vôùi caùi chöõ.
-HS thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm neâu ñaïi yù, lôùp nhaän xeùt boå sung.
- Vaøi em nhaéc laïi.
4 HS noái tieáp nhau ñoïc toaøn baøi, caû lôùp theo doõi.
- Theo doõi.
- Laàn löôït töøng HS ñoïc cho nhau nghe.
- 3HS thi ñua ñoïc dieãn caûm.
- Lôùp nhaän xeùt.
 4. Cuûng coá - daën doø: - Neâu ñaïi yù cuûa baøi?
 - Veà hoïc baøi, chuaån bò: “Veà ngoâi nhaø ñang xaây”.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 ___________________________________________________
ÑAÏO ÑÖÙC: 
Toân troïng phuï nöõ (tieát 2) 
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp HS hieåu phuï nöõ laø nhöõng ngöôøi thaân yeâu ôû quanh em: baø, meï, chò, coâ giaùo, baïn gaùi. Phuï nöõ laø
nhöõng ngöôøi luoân quan taâm, chaêm soùc, yeâu thöông ngöôøi khaùc, coù coâng sinh thaønh, nuoâi döôõng em.
- HS bieát treû em coù quyeàn ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng khoâng phaân bieät trai, gaùi.
- HS bieát thöïc hieän caùc haønh vi quan taâm, chaêm soùc, giuùp ñôõ phuï nöõ trong cuoäc soáng haèng ngaøy, Coù thaùi ñoä toân troïng phuï nöõ.
II. Chuaån bò: - HS: Tìm hieåu vaø chuaån bò giôùi thieäu veà moät ngöôøi phuï nöõ maø em kính troïng. (baø, meï, chò, coâ giaùo,
 - GV + HS: - Söu taàm caùc baøi thô, baøi haùt, ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ noùi chung vaø phuï nöõ Vieät Nam noùi rieâng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh : 
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi – GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
 H: Taïi sao nhöõng ngöôøi phuï nöõ laø nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc kính troïng? (Truùc)
 H :Ñoïc ghi nhôù.(H.Haûi)
3Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi .
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 Hoaït ñoäng 1: Xöû lí tình huoáng baøi taäp 3/ SGK.
- Yeâu caàu HS thaûo luaän caùc tình huoáng cuûa baøi taäp 3.
- Cho HS trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán
Keát luaän: Choïn tröôûng nhoùm phuï traùch Sao caàn phaûi xem khaû naêng toå chöùc coâng vieäc.Neáu Tieán coù khaû naêng thì coù theå choïn baïn. Khoâng neân choïn Tieán chæ vì lí do baïn laø con trai.
-Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn baøy toû yù kieán cuûa mình. Baïn Tuaán neân laéng nghe yù kieán cuûa caùc baïn nöõ.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 4/ SGK.
- GV neâu yeâu caàu, giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm:
 - Cho HS laøm vieäc theo nhoùm.
Cho HS leân trình baøy
*Nhaän xeùt vaø keát luaän.
- Ngaøy 8 thaùng 3 laø ngaøy Quoác teá phuï nöõ.
- Ngaøy 20 thaùng 10 laø ngaøy Phuï nöõ Vieät Nam.
- Hoäi Phuï nöõ, Caâu laïc boä caùc nöõ doanh nhaân laø toå chöùc xaõ hoäi daønh rieâng cho phuï nöõ.
Hoaït ñoäng3: Ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.
- GV toå chöùc cho HS haùt, ñoïc thô hoaëc keå chuyeän veà moät ngöôøi phuï nöõ maø em yeâu meán, kính troïng. 
- GV toå chöùc cho HS chôi troø chôi.
Neâu luaät chôi: Moãi daõy choïn baïn thay phieân nhau ñoïc thô, haùt veà chuû ñeà ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ. Ñoäi naøo coù nhieàu baøi thô, haùt hôn seõ thaéng. Tuyeân döông.
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi.
- Ñaïi dieän trình baøy.
- Nhaän xeùt, boå sung.
- Laéng nghe.
- HS leân giôùi thieäu veà ngaøy 
8/3, veà moät ngöôøi phuï nöõ maø em caùc kính troïng.
- HS thöïc hieän troø chôi.
- Choïn ñoäi thaéng.
 4. Toång keát - daën doø: - Laäp keá hoaïch toå chöùc ngaøy Quoác teá phuï nöõ 8/ 3 (ôû gia ñình, lôùp),
Chuaån bò: “Hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.” Nhaän xeùt tieát hoïc.
KHOA HOÏC:	
Thuûy tinh 
I. Muïc tieâu:
 - Phaùt hieän moät soá tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuûy tinh thoâng thöôøng
 - Keå teân caùc vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra thuûy tinh.
 - Neâu ñöôïc tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuûy tinh chaát löôïng cao.
 - Luoân coù yù thöùc giöõ gìn vaät duïng trong nhaø.
II. Chuaån bò: - GV: Hình veõtrong SGK trang 60, 61 + Vaät thaät laøm baèng thuûy tinh.
 -HSø : SGK, söu taàm ñoà duøng laøm baèng thuûy tinh.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc 
1. OÅån ñònh: 
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân traû lôøi caâu hoûi- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
H: Xi maêng coù tính chaát gì? Taïi sao phaûi baûo quaûn caùc bao xi maêng caån thaän, ñeå nôi khoâ, thoaùng khí? (Luis)
H:Keå teân caùc vaät lieäu taïo thaønh beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp. Neâu tính chaát, coâng duïng cuûachuùng? (Haèng)
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Phaùt hieän moät soá tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuûy tinh thoâng thöôøng.
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän.
* Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp, traû lôøi theo caëp.
- Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trong SGK vaø traû lôøi caâu hoûi.
- HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi, ñaïi dieän moät soá nhoùm leân trình baøy.
*Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. 
=> GV nhaän xeùt choát yù:
 Thuûy tinh trong suoát, cöùng nhöng gioøn, deã vôõ. Chuùng thöôøng ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát chai, loï, li, coác, boùng ñeøn, kính ñeo maét, kính xaây döïng.
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh xöû lí thoâng tin .
* Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm.
- Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän theo nhoùm baøn.
- GV ñi töøng nhoùm giuùp ñôõ caùc em.
* Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
=> GV choát: Thuûy tinh ñöôïc cheá taïo töø caùt traéng vaø moät soá chaát khaùc . Loaïi thuûy tinh chaát löôïng cao (raát trong, chòu ñöôïc noùng laïnh, beàn , khoù vôõ) ñöôïc duøng laøm caùc ñoà duøng vaø duïng cuï duøng trong y teá, phoøng thí nghieäm vaø nhöõng duïng cuï quang hoïc chaát löôïng cao.
- HS quan saùt caùc hình trang 60 vaø döïa vaøo caùc caâu hoûi trong SGK ñeå hoûi vaø traû lôøi nhau theo caëp.
- Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp keát quaû laøm vieäc theo caëp.
+ Moät soá ñoà vaät ñöôïc laøm baèng thuûy tinh nhö: li, coác, boùng ñeøn, kính ñeo maét, oáng ñöïng thuoác tieâm, cöûa kính, chai, loï,
+ Bò vôõ khi va chaïm maïnh hoaëc rôi xuoáng saøn nhaø.
- HS nghe, nhaéc laïi,
- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän caùc caâu hoûi trang 61 SGK.
- HS thaûo luaän.
- Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy moät trong caùc caâu hoûi trang 61 SGK, caùc nhoùm khaùc boå sung.
* Tính chaát: Trong suoát, khoâng gæ, cöùng nhöng deã vôõ, khoâng chaùy, khoâng huùt aåm vaø khoâng bò a-xít aên moøn.
* Tính chaát vaø coâng duïng cuûa thuûy tinh chaát löôïng cao: raát trong, chòu ñöôïc noùng, laïnh, beàn, khoù vôõ, ñöôïc duøng laøm baèng chai, loï trong phoøng thí nghieäm, ñoà duøng yù teá, kính xaây döïng, kính cuûa maùy aûnh, oáng nhoøm,
- Lôùp nhaän xeùt.
- HS theo doõi, nhaéc laïi.
: 4 Cuûng coá- daën doø: - Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc, ñoïc ghi nhôù.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, Tuyeân döông.
- Veà xem laïi baøi, hoïc ghi nhôù.Chuaån bò: Cao su.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
_____________________________________________________ 
TOAÙN:
Luyeän taäp
I. Muïc tieâu:
 - Cuûng coá quy taéc vaø reøn kó naêng thöïc hieän pheùp chia soá thaäp phaân cho moät soá thaäp phaân.
 - Reøn HS thöïc haønh chia nhanh, chính xaùc, khoa hoïc.
 - Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng. 
II. Chuaån bò: + GV:	Phaán maøu, baûng phuï.
 + HS: Vôû , SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp – GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS cuûng coá vaø thöïc haønh thaønh thaïo pheùp chia moät soá thaäp phaân cho moät soá thaäp phaân.
* Baøi 1
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn, neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Cho HS laøm baøi.
- Yeâu caàu HS neâu caùh thöïc hieän pheùp tính cuûa mình.
- GV theo doõi töøng baøi , söûa chöõa cho HS.
* Baøi 2:
H : Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
-Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng
- GV choát laïi daïng baøi tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính.
Hoaït ñoäng 2: Luyeän giaûi toaùn.
* Baøi 3:
- Goïi HS ñoïc ñeà toaùn.
- Yeâu caàu HS phaân tích ñeà, laäp keá hoaïch giaûi, giaûi.
- Goïi HS leân baûng ghi toùm taét vaø giaûi.
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
Baøi 4
- Goïi HS ñoïc ñeà toaùn.
- ñeå tìm soá dö cuûa 218 : 3,7 chuùng ta phaûi laøm gì?
- Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta thöïc hieän pheùp chia ñeán khi naøo?
- Yeâu caàu HS ñaët tính vaø tính
H :Vaäy neáu laáy ñeán hai chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân cuûa thöông thì soá dö cuûa pheùp chia 
218 : 3,7 laø bao nhieâu ?
- HS nhaän xeùt.
- 1HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- 4HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
- HS neâu, lôùp theo doõi , nhaän xeùt söûa baøi neáu sai.
* Keát quaû tính ñuùng :
 a) 17,55 : 3,9 = 4,5 b) 0,603 : 0,09 = 6,7
 c) 0,3068 : 0,26 = 1,18 d) 98,156 : 4,63 = 21,2
- HS ñoïc ñeà, traû lôøi.
- 3HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû.
- HS nhaän xeùt, söûa baøi.
- HS laéng nghe.
- 1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm. 
- HS Phaân tích ñeà , ghi toùm taét .
 Ñaùp soá : 7 lít.
- HS nhaän xeùt, söûa baøi.
- 1HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- HS traû lôøi.
-thöïc hieän ñeán khi laáy ñöôïc 2 chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân.
- HS thöïc hieän ñaët tính vaø tính.
- HS : 218 : 3,7 = 58,91 (dö 0,033).
 4. Cuûng coá- daën doø: -GV yeâu caàu HS nhaéc laïi p/phaùp chia moät soá thaäp phaân cho moät soá thaäp phaân.
 - Veà laøm baøi taäp ôû nhaø. Chuaån bò: “Luyeän taäp chung”. Nhaän xeùt tieát hoïc.
 _________________________________________________
Ngaøy soaïn:11/12/06
Ngaøy daïy: Thöù ba ngaøy 12 thaùng12 naêm 2006
CHÍNH TAÛ: ( Nghe – vieát) 
Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo
I. Muïc tieâu: 
- HS nghe vieát ñuùng chính taû, moät ñoaïn vaên baøi “Buoân Chö Leânh ñoùn coâ giaùo”.
- Laøm ñuùng baøi taäp phaân bieät tieáng coù aâm ñaàu tr/ch hoaëc tieáng coù thanh hoûi/thanh ngaõ.
- Giaùo duïc HS yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
II. Chuaån bò: + GV: Giaáy khoå to thi tìm nhanh theo yeâu caàu baøi 3.
 + HS: Vôû chính taû, xem tröôùc töø khoù.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
1. oån ñònh : 
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân baûng vieát caùc töø : daân chuùng, chuùng noù, quaàn chuùng, truùng cöû, truùng gioù, truùng tuyeån, cao ñaúng, cao ñieåm , cao nieân, tôø baùo, baùo caùo, (Bích Ngoïc, Baûo Trung)
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi môùi.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS nghe, vieát.
- GV ñoïc laàn 1 ñoaïn vaên vieát chính taû.
- Yeâu caàu HS ñoïc.
H: Ñoaïn vaên cho em bieát ñieàu gì?
- Yeâu caàu HS ñoïc tìm moät soá töø khoù vieát.
- Yeâu caàu HS luyeän vieát vaø ñoïc caùc töø khoù.
- GV h/daãn caùch vieát vaø trình baøy baøi chính taû.
- GV ñoïc cho HS vieát.
- GV ñoïc laïi baøi cho HS soaùt lôõi.
- GV chaám baøi, nhaän xeùt söûa lôõi..
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm luyeän taäp.
*Baøi 2:
- Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu vaø maãu cuûa baøi 2a.
- Yeâu caàu HS hoaït ñoäng theo nhoùm ñeå laøm baøi.
- Yeâu caàu HS trình baøy.
- GV nhaän xeùt choát laïi:
tra ngoâ – cha meï trao cho – chao caùnh
uoáng traø – chaø xaùt. Ñaùnh traùo – baùt chaùo.
* Baøi 3: 
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng.
· GV choát laïi caùc töø ñuùng.
- Yeâu caàu HS ñoïc toaøn boä caâu chuyeän sau khi ñaõ ñöôïc tìm töø.
- HS laéng nghe.
- 1HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
+ HS : Ñoaïn vaên noùi leân taám loøng cuûa baø con Taây Nguyeân ñoái vôùi coâ giaùo vaø caùi chöõ.
- 2 HS leân baûng vieát, lôùp vieát nhaùp.
- Theo doõi.
- HS nghe, vieát baøi vaøo vôû.
- HS theo doõi, soaùt lôõi, thoáng keâ loãi.
- Theo doõi.
 -1 HS ñoïc yeâu caàu, lôùp ñoïc thaàm.
- Nhoùm baøi trao ñoåi vaølaøm baøi 2a.
 – Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Caû lôùp nhaän xeùt.
- 1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm.
- 1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû.
- Laàn löôït HS neâu yù kieán veà baøi laøm cuûa baïn.
- Caû lôùp nhaän xeùt. 
- 1HS ñoïc to, lôùp nghe.
4. Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 -Veà nhaø laøm baøi taäp 2 vaøo vôû. Chuaån bò: “Veà ngoâi nhaø ñang xaây”.
____________________________________________________
LÒCH SÖÛ:
Chieán thaéng Bieân giôùi thu ñoâng 1950
I. Muïc tieâu:
- HS bieát: Taïi sao ta môû chieán dòch Bieân giôùi thu ñoâng 1950.
- Thôøi gian, ñòa ñieåm, dieãn bieán sô giaûn vaø yù nghóa cuûa chieán dòch Bieân giôùi 1950.
- Reøn söû duïng löôïc ñoà chieán dòch bieân giôùi ñeå trình baøy dieãn bieán.
- Giaùo duïc HS veà tinh thaàn chòu ñöïng gian khoå trong moïi hoaøn caûnh.
II. Chuaån bò: + GV: Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. (chæ bieân giôùi Vieät-Trung). Löôïc ñoà chieán dòch bieân giôùi. Söu taàm tö lieäu veà chieán dòch bieân giôùi.
 + HS: SGV, söu taàm tö lieäu chieán dòch bieân giôùi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅån ñònh:
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi –GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
 H: Vì sao ñòch môû cuoäc taán coâng leân Vieät B aéc ? (Ka A Neùt)
 H:Neâu dieãn bieán sô löôïc veà chieán dòch Vieät Baéc thu ñoâng 1947? (Phuù Cöôøng)
 H:Neâu yù nghóa cuûa chieán thaéng Vieät Baéc thu ñoâng 1947? (Giang)
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: Nguyeân nhaân ñòch bao vaây Bieân giôùi.
MT: HS tìm hieåu lí do ñòch bao vaây bieân giôùi.
- GV söû duïng baûn ñoà, chæ ñöôøng bieân giôùi Vieät – Trung, nhaán maïnh aâm möu cuûa Phaùp trong vieäc khoùa chaët bieân giôùi nhaèm bao vaây, coâ laäp caên cöù ñòa Vieät Baéc, coâ laäp cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân ta. 
(Löu yù chæ cho hoïc sinh thaáy con ñöôøng soá 4.)
- Cho HS xaùc ñònh bieân giôùi Vieät – Trung treân baûn ñoà.
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi: Xaùc ñònh treân löôïc ñoà nhöõng ñieåm ñòch choát quaân ñeå khoùa bieân giôùi taïi ñöôøng soá 4.
 * GV treo löôïc ñoà baûng lôùp ñeå HS xaùc ñònh. Sau ñoù neâu caâu hoûi:
+ Neáu khoâng khai thoâng bieân giôùi thì cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân ta seõ ra sao?
=> GV nhaän xeùt, choát: Ñòch bao vaây bieân giôùi ñeå taêng cöôøng löïc löôïng coâ laäp caên cöù Vieät Baéc.
Hoaït ñoäng2: Taïo bieåu töôïng veà chieán dòch Bieân Giôùi.
 MT: HS naém thôøi gian, ñòa ñieåm, dieãn bieán vaø yù nghóa chieán dòch. Bieân Giôùi thu ñoâng 1950.
- Y eâu caàu HS tìm hieåu :
+ Ñeå ñoái phoù vôùi aâm möu cuûa ñòch, TW Ñaûng döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Baùc Hoà ñaõ quyeát ñònh nhö theá naøo? Quyeát ñònh aáy theå hieän ñieàu gì?
+ Traän ñaùnh tieâu bieåu nhaát trong chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950 dieãn ra ôû ñaâu?
+ Haõy thuaät laïi traän ñaùnh aáy?
* GV nhaän xeùt + neâu laïi traän ñaùnh (coù chæ löôïc ñoà).
+ Em coù nhaän xeùt gì veà caùch ñaùnh cuûa quaân ñoäi ta?
+ Keát quaû cuûa chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950?
+ Neâu yù nghóa cuûa chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950?
- GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp. Laøm theo 4 nhoùm.
+ Neâu ñieåm khaùc nhau chuû yeáu nhaát giöõa chieán dòch Vieät Baéc thu ñoâng 1947 vaø chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950?
+ Em coù suy nghó gì veà taám göông anh La Vaên Caàu?
+ Hình aûnh Baùc Hoà trong chieán dòch Bieân Giôùi gôi cho em suy nghó gì?
+ Vieäc boä ñoäi ta nhöôøng côm cho tuø binh ñòch trong chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950 giuùp em lieân töôûng ñeán truyeàn thoáng toát ñeïp naøo cuûa daân toäc Vieät nam?
- GV nhaän xeùt, ruùt ra ghi nhôù. 
- HS laéng nghe vaø quan saùt baûn ñoà.
- 3 HS xaùc ñònh treân baûn ñoà.
- HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
* 1 soá ñaïi dieän nhoùm xaùc ñònh löôïc ñoà treân baûng lôùp.
- HS neâu
- HS laéng nghe.
- HS thaûo luaän nhoùm baøn tìm hieåu chieán dòch Bieân giôùi thu - ñoâng 1950.
- Ñaïi dieän 1 vaøi nhoùm traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc boå sung.
- Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm baøn.
- 1 vaøi ñaïi dieän nhoùm neâu dieãn bieán traän ñaùnh. Caùc nhoùm khaùc boå sung.
+ Quaù trình hình thaønh caùch ñaùnh cho thaáy taøi trí thoâng minh cuûa quaân ñoäi ta.
- HS neâu :
- YÙ nghóa:
+ Chieán dòch ñaõ phaù tan keá hoaïch “khoùa cöûa bieân giôùi” cuûa giaëc.
+ Giaûi phoùng 1 vuøng roäng lôùn.
+ Caên cöù ñiaï Vieät Baéc ñöôïc môû roäng.
+ Tình theá giöõa ta vaø ñòch thay ñoåi: ta chuû ñoäng, ñòch bò ñoäng.
- HS boác thaêm laøm phaàn caâu hoûi baøi taäp theo nhoùm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
- Nhaän xeùt laãn nhau.
- HS theo doõi, nhaéc laïi.
4. Cuûng coá- daën doø : -Thi ñua 2 daõy chæ löôïc ñoà, thuaät laïi chieán dòch Bieân Giôùi thu ñoâng 1950.
 - GV nhaän xeùt, tuyeân döông.
 - Veà hoïc baøi.Chuaån bò: “Haäu phöông nhöõng naêm sau chieán dòch Bieân Giôùi”.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc .
 ______________________________________________
TOAÙN: 	
Luyeän taäp chung
I. Muïc tieâu:
- Giuùp HS thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi STP qua ñoù cuûng coá caùc quy taét chia coù STP .
- Reøn HS thöïc haønh pheùp chia nhanh, chính xaùc, khoa hoïc.
- Giaùo duïc HS yeâu thích moân hoïc.
II. Chuaån bò: + GV : Phaán maøu, baûng phuï. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
1 oån ñònh: 
2. Baøi cuõ: Goïi HS leân baûng laøm baøi – GV nhaän xeùt ghi ñieåm. (Thaønh Trung, Ñ.Cöôøng)
 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : 8,31 - ( 64, 784 + 9, 999) : 9,01 62,92 : 5,2 - 4,2 x (7 – 6,3) x 3,67.
3. B aøi môùi: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng: Höôùng daãn HS kó naêng thöïc haønh caùc pheùp coäng coù lieân quan ñeán STP caùch chuyeån phaân soá thaäp phaân thaønh STP .
* Baøi 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
- GV vieát phaàn c) cuûa baøi toaùn leân baûng
 100 + 7 + vaø hoûi : 
H : Ñeå vieát keát quaû cuûa pheùp coäng treân döôùi daïng STP tröôùc heát chuùng ta phaûi laøm gì? 
- Yeâu caàu HS chuyeån vaø thöïc hieän pheùp coäng. 
- Yeâu caàu HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi. 
- GV chöõa baøi, cho ñieåm HS. 
* Baøi 2:
H: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- GV höôùng daãn HS chuyeån hoãn soá thaønh STP roài thöïc hieän so saùnh hai STP .
- Yeâu caàu HS laøm baøi, sau ñoù GV nhaän xeùt vaø chöõa baøi.
* Baøi 3:
- Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn.
 H :Em hieåu yeâu caàu cuûa baøi toaùn nhö theá naøo?
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
* Baøi 4:
- GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
- GV neâu caâu hoûi : 
+Muoán tìm thöøa soá chöa bieát ta laøm nhö theá naøo?
+Muoán tìm soá chia ta thöïc hieän ra sao ?
 - HS ñoïc ñeà baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm.
- HS theo doõi. 
- HS neâu: Tröôùc heát chuùng ta phaûi chuyeån phaân soá thaønh soá thaäp phaân.
- HS thöïc hieän vaø neâu:100 + 7 +0,08 = 107,08
- 3 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû.
- Caû lôùp nhaän xeùt.
- Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta so saùnh caùc soá.
- HS theo doõi.
- HS thöïc hieän chuyeån vaø neâu.
- 4 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû .
 - Lôùp nhaän xeùt.
- HS ñoïc , lôùp ñoïc thaàm.
- HS neâu : Ñeå giaûi quyeát yeâu caàu cuûa baøi toaùn ta caàn :
- Thöïc hieän pheùp chia ñeán khi laáy ñöôïc hai chöõ soá ôû phaàn thaäp phaân cuûa thöông.
Xaùc ñònh soá dö cuûa pheùp chia.
- 3 HS leân baûng laøm, lôùp laøm vôû.
Keát quaû ø: 6,521 : 7 = 0,89 (dö 0,021)
 33,14 : 58 = 0,57 (dö 0,08 )
 375,23 : 69 = 5,43 (dö 0,56)
- HS theo doõi.
- HS laøm baøi.
- 4HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
- 1 HS nhaän xeùt, caû lôùp theo doõi vaø boå sung.
- HS traû lôøi.
 4. Cuûng coá - daën doø: - HS nhaéc laïi phöông phaùp chia caùc daïng ñaõ hoïc.
- Veà laøm baøi taäp ôû nhaø, xem tröôùc baøi ôû nhaø.Chuaån bò: “Luyeän taäp chung”. 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
___________________________________________________
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU:
Môû roäng voán töø: Haïnh phuùc 
I. Muïc tieâu:
- HShieåu theá naøo laø haïnh phuùc, laø moät gia ñình haïnh phuùc.
- Reøn kyõ naêng môû roäng heä thoáng hoùa voán töø haïnh phuùc.
- Bieát ñaët caâu nhöõng töø chöùa tieáng phuùc.
- Giaùo duïc HS tình caûm gia ñình ñaàm aám haïnh phuùc.
II. Chuaån bò: + GV: Baøi taâp1,4 vieát saün treân baûng phuï.
 + HS: Xem tröôùc baøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
1 OÅån ñònh: 
2. Baøi cuõ: Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên taû meï ñang caáy luùa. (Quyeân, Traø, Hoàng Nhö)
• - Laàn löôït HS ñoïc laïi baøi laøm. GV choát laïi – cho ñieåm. 
3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS hieåu theá naøo laø haïnh phuùc, laø moät gia ñình haïnh phuùc. Môû roäng heä thoáng hoùa voán töø haïnh phuùc.
* Baøi 1:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp.
- Yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp.
Höôùng daãn caùch laøm baøi: khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaët tröôùc yù giaûi thích ñuùng nghóa cuûa töø haïnh phuùc.
+ GV löu yù HS caûø 3 yù ñeàu ñuùng, Phaûi choïn yù thích hôïp nhaát.
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
* GV nhaän xeùt, keát luaän: Haïnh phuùc laø traïng thaùi sung söôùng vì caûm thaáy hoaøn toaøn ñaït ñöôïc yù nguyeän.
- Yeâu caàu HS ñaët caâu vôùi töø haïnh phuùc.
- Nhaän xeùt caâu HS ñaët.	
* Baøi 2 :
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
- Yeâu caàu HS laøm baøi theo nhoùm.
- HS phaùt bieåu. GV ghi nhanh leân baûng yù kieán cuûa HS.
- Keát luaän caùc töø ñuùng.
* GV giaûi nghóa töø, coù theå cho HS ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñö

File đính kèm:

  • docGiao an 5 T15.doc