Giáo án Tổng hợp Lớp 2 - Tuần 23 - Năm học 2010-2011 - Võ Văn Hùng

doc32 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 07/06/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 2 - Tuần 23 - Năm học 2010-2011 - Võ Văn Hùng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 23
(Từ ngày 14/02/2011 đến ngày 18/02/2011)
Thứ /ngày
Tiết
Môn 
Bài
LG
Tên bài
Hai
14/02/201
1
SHDC
2
T. Đọc 
41
KNS 
Bác sĩ Sói (t1)
3
T. Đọc
41
Bác sĩ Sói (t2) 
4
Toán 
111
Số bị chia - Số chia - Thương 
5
 Đ. Đức 
11
KNS 
Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (t1) 
Ba
15/02/2011
1
C. Tả 
41
T-C Bác sĩ Sói 
2
Thể dục
3
Toán
112
Bảng chia 3 
4
TNXH 
21
KNS
Ôn tập Xã hội 
5
K.Chuyện 
21
KNS
Bác sĩ Sói 
Tư
16/02/2011
1
T. Đọc 
41
KNS
Nội quy Đảo Khỉ 
2
LTVC
21
Từ ngữ về muôn thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào? 
3
Thể dục
4
Toán
113
Một phần 3 
Năm
17/02/2011
1
C. Tả 
42
N- V Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
2
Toán
114
Luyện tập 
3
Mỹ thuật
4
T.Viết
22
Chữ hoa T
Sáu
18/02/2011
1
TLVăn
21
KNS
Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
2
Nhạc
3
Toán 
115
Tìm một thừa số của phép nhân
4
Thủ công 
12
Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt, dán (t1)
5
S. Hoạt 
Thöù hai ngaøy 14 thaùng 02 naêm 2011
Tieát 1 Sinh hoaït döôùi côø
 Tieát 2 + 3 Taäp ñoïc 
Baøi: Baùc só Soùi 
I. Muïc tieâu:
- Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ 
- Hiểu ND : Sói gian gian bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại ( trả lời được CH 1,2,3,4 )
* HS khá , giỏi biết tả cảnh Sói bị Ngựa đá (CH4)
- Kó naêng soáng:öùng phoù vôùi caêng thaúng.
II. Ñoà duøng : 
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
2’
30’
20’
10’
5’
A.Kieåm tra baøi cuõ
Coø vaø Cuoác.
-GV goïi 2 HS leân baûng yeâu caàu ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi taäp ñoïc Coø vaø Cuoác.
B .Baøi môùi 
1) Giôùi thieäu :
Baùc só Soùi
2) H­íng dÉn luyÖn ®äc
2.1) Ñoïc maãu 
- GV ñoïc maãu : 
GV ñoïc maãu laàn 1, chuù yù gioïng ñoïc:
+ Gioïng keå: vui veû, tinh nghòch.
+ Gioïng Soùi: giaû nhaân, giaû nghóa.
+ Gioïng Ngöïa: giaû vôø leã pheùp vaø raát bình tónh.
2.2 Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø
a) Ñoïc caâu
- Yeâu caàu ñoïc töøng caâu .
Reøn ñoïc caùc töø nhö: toan, muõ, khoan thai, phaùt hieän, cuoáng leân, bình tónh, giôû troø, giaû gioïng, chöõa giuùp
b) Ñoïc töøng ñoaïn : 
-Yeâu caàu tieáp noái ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- Laéng nghe vaø chænh söûa cho hoïc sinh 
- Höôùng daãn ngaét gioïng:
- Yeâu caàu ñoïc tìm caùch ngaét gioïng moät soá caâu daøi, caâu khoù ngaét thoáng nhaát caùch ñoïc caùc caâu naøy trong caû lôùp 
- Gi¶i nghÜa tõ:
+ Giaûi thích theâm caùc töø: Theøm roõ giaûi (Nghó ñeán moùn ngon theøm ñeán noãi nöôùc boït trong mieäng); nhoùn nhoùn chaân (hôi nhaác caùo goùt, chæ coù ñaàu ngoùn chaân chaïm ñaát) 
c) Ñoïc ñoaïn trong nhoùm
- Giaùo vieân chia nhoùm 
-Yeâu caàu ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: 
Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc 
e) Ñoïc ñoàng thanh 
- Höôùng daãn caùc em nhaän xeùt baïn ñoïc 3. Tìm hieåu noäi dung:
-Yeâu caàu lôùp ñoïc thaàm töøng ñoaïn vaø TLCH:
Caâu 1 : Töø ngöõ naøo taû söï theøm thuoàng cuûa Soùi khi thaáy Ngöïa?
Caâu 2: - Soùi ñaõ laøm gì ñeå löøa ngöïa?
Caâu 3: Ngöïa ñaõ bình tónh giaû ñau nhö theá naøo?
 Caâu 4: Taû laïi caûnh ngöïa bò Soùi Ñaù?
Caâu 5: Chọn một tên khác cho chuyện ?
*GV ruùt noäi dung baøi.
 Kó naêng soáng: Qua baøi hoïc naøy giuùp em hoïc ñöôïc ñeàu gì?
4. Luyeän ñoïc laïi :
- Theo doõi luyeän ñoïc trong nhoùm .
- Yeâu caàu laàn löôït caùc nhoùm thi ñoïc .
- Nhaän xeùt chænh söûa cho hoïc sinh .
 C) Cuûng coá, daën doø:
- GV nhận xét tiết học; khen ngợi nhóm, cá nhân đọc tốt
- HS chuẩn bị tiết kể chuyện.
- 2 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.
- HS döôùi lôùp laéng nghe vaø nhaän xeùt baøi ñoïc, nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn.
-Vaøi em nhaéc laïi teân baøi
Lôùp laéng nghe ñoïc maãu .
-Laàn löôït noái tieáp ñoïc töøng caâu cho heát baøi.
-Töøng em noái tieáp ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp .
Noù beøn kieám moät caëp kính ñeo leân maét,/ moät oáng nghe caëp vaøo coå,/ moät aùo choaøng khoaùc leân ngöôøi,/ moät chieác muõ theâu chöõ thaäp ñoû chuïp leân ñaàu.//
Hs ñoïc töø chuù giaûi trong SGK
- Moãi nhoùm 3 hs
-Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm 
Caùc nhoùm thi ñoïc 
- Ñoïc ÑT ñoaïn 1, 2 	
Lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1 
Soùi theøm roû daõi.
Noù giaû laøm baùc só khaùm beänh cho ngöïa.
- Bieát möu cuûa Soùi, Ngöïa noùi laø mình ñau ôû chaân sau, nhôø soùi laøm ôn xem giuùp. 
-Nghe Ngöïa reân ræ keâu ñau vaø nhôø khaùm beänh, Soùi töôûng ñaõ löøa ñöôïc Ngöïa thì möøng laém. Noù beøn mon men laïi phía sau Ngöïa ñònh löïa mieáng ñôùp saâu vaøo ñuøi Ngöïa, chaúng ngôø ñaâu Ngöïa ñaõ chuaån bò saün saøng neân khi vöøa thaáy Soùi cuùi xuoáng ñuùng taàm, Ngöïa lieàn tung moät cuù ñaù trôøi giaùng, laøm Soùi baät ngöûa, boán caúng huô giöõa trôøi, kính vôõ tan, muõ vaêng ra.
+ Choïn teân laø: Löøa ngöôøi laïi bò ngöôøi löøa vì teân naøy theå hieän noäi dung chính cuûa truyeän.
+Choïn teân laø: Chuù Ngöïa thoâng minh vì caâu chuyeän ca ngôïi söï thoâng minh nhanh trí cuûa Ngöïa.
+ Choïn teân laø: Soùi vaø Ngöïa vì teân aáy laø teân cuûa hai nhaân vaät trong chuyeän.
- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi.
Trình baøy yù kieán caù nhaân 
Hoïc sinh laéng nghe
 Tieát 4 Toaùn 
Baøi: Soá bò chia – Soá chia - Thöông
I. Muïc tieâu:
- Nhận biết đñược số bị chia - số chia – thương .
- Biết cách tìm kết quả của phép chia .
* HS khaù gioûi:baøi 3.
-Phaùt trieån khaû naêng tö duy cuûa hoïc sinh.
II. Chuaån bò :
 -SGK
C. /C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
32’
2’
15’
15’
4’
A .KiÓm tra: Luyeän taäp.
Söûa baøi 3
Baøi giaûi
Soá laù côø cuûa moãi toå laø:
 18 : 2 = 9 (laù côø)	 Ñaùp soá: 9 laù côø
GV nhaän xeùt 
B .Baøi môùi:
1. Giôùi thieäu: Soá bò chia – Soá chia – Thöông
2. Giôùi thieäu caùc thaønh phaàn cuûa pheùp chia
GV neâu pheùp chia 6 : 2
HS tìm keát quaû cuûa pheùp chia?
GV goïi HS ñoïc 
GV chæ vaøo töøng soá trong pheùp chia (töø traùi sang phaûi) vaø neâu teân goïi:
 6	 :	 2	 =	 3
Soá bò chia	 Soá chia	 Thöông
GV neâu roõ thuaät ngöõ “thöông”
Keát quaû cuûa pheùp tính chia (3) goïi laø thöông.
GV coù theå ghi leân baûng:
 6 : 2	 =	 3
Soá bò chia	 Soá chia	 Thöông	 HS neâu ví duï veà pheùp chia, goïi teân töøng soá trong pheùp chia ñoù.
GV nhaän xeùt 
* Löu yù: 6:2 cuõng laø thöông
3) Luyeän taäp – thöïc haønh:
Baøi 1: HS thöïc hieän chia nhaåm roài vieát vaøo vôû (theo maãu ôû SGK)
Baøi 2:
ÔÛ moãi caëp pheùp nhaân vaø chia, HS tìm keát quaû cuûa pheùp tính roài vieát vaøo vôû. Chaúng haïn:
	2 x 6 = 3
	 6 : 2 = 3
 Baøi 3:(*)
2 x 4 = 8
8 : 2 = 4 
8 : 4 = 2
- Töø moät pheùp nhaân (2 x 4 = 8) coù theå laëp laïi hai pheùp chia (8 : 2 = 4 vaø 8 : 4 = 2).
- HS laøm tieáp theo maãu.
- GV nhaän xeùt.
C) Cuûng coá, dặn dò: 
 -HS đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép chia.
 -GV nhận xét giờ học.
HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở.
2 HS leân baûng söûa baøi 3.
Baïn nhaän xeùt.
-Vaøi em nhaéc laïi töïa baøi.
6 : 2 = 3.
HS ñoïc: “Saùu chia hai baèng ba”.
HS laäp laïi.
HS laäp laïi.
HS laäp laïi.
HS neâu ví duï veà pheùp chia, goïi teân töøng soá trong pheùp chia. Baïn nhaän xeùt.
HS thöïc hieän chia nhaåm roài vieát vaøo vôû
HS laøm baøi. Söûa baøi
Pheùp chia
Soá bò chia
Soá chia
Thöông
8:2=4
8
2
4
10:2=5
10
2
5
14:2=7
14
2
7
18:2=9
18
2
9
20:2=10
20
2
10
HS quan saùt maãu.
2x4=8 2x5=10 2x6=12
8:2=4 10:2=5 12:2=6
HS laøm baøi. Söûa baøi
Pheùp nhaân
Pheùp chia
Soá bò chia
Soá chia
Thöông
2x4=8
8:2=4
8
2
4
8:4=2
8
4
2
2x6=12
12:2=6
12
2
6
12:6=2
12
6
2
2x9=18
18:2=9
18
2
9
18:9=2
18
9
2
 Tieát 5 Ñaïo ñöùc 
Baøi: Lòch söï khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi
I. Muïc tieâu : 
- Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. 
VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng .
- Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại.
- Biết: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.
*Thöïc hieän nhaän vaø goïi ñieän thoaïi lòch söï.
*Kó naêng soáng:Kó naêng giao tieáp lòch söï khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi.
II. Chuaån bò 
III. /C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
30’
2’
28’
14’
14’
4’
A. Kieåm tra baøi cuõ: 
Thöïc haønh
- Yeâu caàu HS baøy toû thaùi ñoä ñoàng tình hoaëc khoâng ñoàng tình.
+ Vôùi baïn beø ngöôøi thaân chuùng ta khoâng caàn noùi lôøi ñeà nghò, yeâu caàu vì nhö theá laø khaùch saùo.
+ Noùi lôøi ñeà nghò, yeâu caàu laøm ta maát thôøi gian.
+ Khi naøo caàn nhôø ngöôøi khaùc moät vieäc quan troïng thì môùi caàn noùi lôøi ñeà nghò yeâu caàu.
+ Bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï laø töï troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc.
GV nhaän xeùt.
 B .Baøi môùi: 
1) Giôùi thieäu baøi: giaùo vieân ghi töïa
2)Caùc hoaït ñoäng:
 Hoaït ñoäng 1: Quan saùt maãu haønh vi
-Yeââu caàu HS ñoùng vai dieãn laïi kòch baûn coù maãu haønh vi ñaõ chuaån bò.
-Yeâu caàu HS nhaän xeùt veà ñoaïn hoäi thoaïi 
+Khi ñieän thoaïi reo, baïn Vinh laøm gì vaø noùi gì?
+Baïn Nam hoûi thaêm Vinh qua ñieän thoaïi nhö theá naøo?
+Em coù thích caùch noùi chuyeän cuûa hai baïn qua ñieän thoaïi khoâng? Vì sao?
+Em hoïc ñöôïc ñieàu gì qua ñoaïn hoäi thoaïi treân?
Keát luaän: Khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi, em caàn coù thaùi ñoä lòch söï, noùi naêng roõ raøng khieâm toán.
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm 
-Phaùt phieáu thaûo luaän vaø yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm, moãi nhoùm 4 em.
-Yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû
-Thaûo luaän, caùc nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt vaø boå sung.
* GV keát luaän veà caùch saép xeáp ñuùng nhaát.
C ) Cuûng coá, daën doø
Qua bài học giúp các em hiểu được điều gì?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Chuaån bò tieát sau
HS baøy toû thaùi ñoä ñoàng tình hoaëc khoâng ñoàng tình:
Sai
Sai
Sai
Ñuùng
- HS ñoùng vai dieãn laïi kòch baûn coù maãu haønh vi ñaõ chuaån bò.
-Nhaác ñieän thoaïi vaø noùi: A loâ, toâi xin nghe.
-Chaân baïn heát ñau chöa.
-HS traû lôøi.
-HS traû lôøi.
-Kó naêng soáng.
-HS nhaän phieáu thaûo luaän vaø laøm vieäc theo nhoùm.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû
Thöù töï:
-A loâ, toâi xin nghe.
-Chaùu chaøo baùc aï.Chaùu laø Mai. Chaùu xin pheùp ñöôïc noùi chuyeän vôùi baïn Ngoïc.
-Chaùu caàm maùy chôø moät chuùt nheù!
-Daï,chaùu caûm ôn baùc.
Hoïc sinh trình baøy
Hoïc sinh laéng nghe
Thöù ba ngaøy 15 thaùng 02 naêm 2011
 Tieát 1 Chính taû (TC)
Baøi: Baùc só Soùi 
I. Muïc tiêu :
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Bác sĩ Sói .
- Laøm ñöôïc baøi taäp(2)a/b, 
-Yeâu thích moân hoïc.
II. Ñoà duøng 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:	
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
35’
2’
18’
15’
5’
A. Kieåm tra baøi cuõ:
- GV ñoïc HS vieát, lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp .
- Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
B .Baøi môùi: 
1. Giôùi thieäu baøi 
-Neâu yeâu caàu cuûa baøi chính taû veà vieát ñuùng, vieát ñeïp ñoaïn toùm taét trong baøi “ Baùc só Soùi”
2. Höôùng daãn taäp cheùp :
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn cheùp
-Ñoïc maãu ñoaïn vaên caàn cheùp .
-Yeâu caàu ba em ñoïc laïi baøi caû lôùp ñoïc thaàm theo . 
-Ñoaïn vaên toùm taét noäi dung baøi taäp ñoïc naøo?
-Noäi dung cuûa caâu chuyeän ñoù theá naøo?
b) Höôùng daãn trình baøy:
-Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
-Chöõ ñaàu ñoaïn vaên ta vieát ntn?
-Lôøi cuûa Soùi noùi vôùi Ngöïa ñöôïc vieát sau caùc daáu caâu naøo?
-Trong baøi coøn coù caùc daáu caâu naøo nöõa?
-Nhöõng chöõ naøo trong baøi caàn phaûi vieát hoa?
c) Höôùng daãn vieát töø khoù :
- Ñoïc HS vieát caùc töø khoù vaøo baûng con 
-Giaùo vieân nhaän xeùt chænh söûa cho HS .
d) Vieát baøi: 
- Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh .
e) Soaùt loãi: -Ñoïc laïi ñeå hoïc sinh doø baøi, töï baét loãi 
g) Chaám baøi : 
-Thu taäp hoïc sinh chaám ñieåm vaø nhaän xeùt töø 
6 – 8 baøi .
3. Höôùng daãn laøm baøi taäp 
Baøi 2 : 
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
-Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp 
-Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng lôùp.
-Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3 :
-Phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø giaáy, 1 buùt daï maøu vaø yeâu caàu HS thaûo luaän cuøng nhau tìm töø theo yeâu caàu. Sau 5 phuùt, ñoäi naøo tìm ñöôïc nhieàu töø hôn laø ñoäi thaéng cuoäc. Toång keát cuoäc thi vaø tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
3) Cuûng coá , daën doø
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc
-Nhaéc nhôù trình baøy saùch vôû saïch ñeïp.
-Daën veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi xem tröôùc baøi môùi
-HS leân baûng vieát: rieâng leû, cuûa rieâng, thaùng gieâng 
- Laéng nghe giôùi thieäu baøi 
- Nhaéc laïi teân baøi .
-Lôùp laéng nghe giaùo vieân ñoïc .
-Ba em ñoïc laïi baøi, lôùp ñoïc thaàm tìm hieåu baøi
-Baøi Baùc só Soùi.
-Soùi ñoùng giaû laøm baùc só ñeå löøa Ngöïa. Ngöïa bình tónh ñoái phoù vôùi Soùi. Soùi bò Ngöïa ñaù cho moät cuù trôøi giaùng.
-Ñoaïn vaên coù 3 caâu.
-Chöõ ñaàu ñoaïn vaên ta vieát luøi vaøo moät oâ vuoâng vaø vieát hoa chöõ caùi ñaàu tieân.
-Vieát sau daáu hai chaám vaø naèm trong daáu ngoaëc keùp.
-Daáu chaám, daáu phaåy.
-Vieát hoa teân rieâng cuûa Soùi. Ngöïa vaø caùc chöõ ñaàu caâu.
- Lôùp thöïc haønh vieát töø khoù vaøo baûng con .
- 2 em thöïc haønh vieát treân baûng. 
giaû laøm, chöõa giuùp, chaân sau, trôøi giaùng,
-HS nhìn baûng vieát vaøo vôû
-Söûa loãi.
-Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta choïn töø thích hôïp trong ngoaëc ñôn ñeå ñieàn vaøo oâ troáng.
-Laøm baøi theo yeâu caàu cuûa GV.
Ñaùp aùn: 
a)noái lieàn, loái ñi; 
 ngoïn löûa, moät nöûa.
b)öôùc mong, khaên öôùt; 
 laàn löôït, caùi löôïc 
HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø chöõa baøi neáu sai
-Moät soá ñaùp aùn:
a) laù caây, laønh laën, löng, laãn, laàm, laøm, la heùt, la lieät, lung lay, laêng Baùc, laøng queâ, laïc ñaø, lai gioáng, nam nöõ, nöõ tính, naøng tieân, naâng niu, naùo ñoäng, nöùc nôû, naïo veùt, naûy loäc, noäi dung,
b)öôùc mô, töôùc voû, traày xöôùc, nöôùc khoaùng, ngöôùc maét, baét chöôùc, caùi löôïc, böôùc chaân, khöôùc töø,; öôùt aùo, löôùt vaùn, tröôït ngaõ, vöôït soâng, toùc möôït, thöôùt tha,
 Tieát 3 Toaùn 
Baøi: Baûng chia 3 
 Tieát 2 Theå duïc
Giaùo vieân daïy moân chuyeân
I. Muïc tieâu:
- Lập được bảng chia 3 .
- Nhớ được bảng chia 3 .
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 3 ) 
* HS khaù gioûi:baøi 3
-Phaùt trieån khaû naêng tö duy cho hoïc sinh.
II. Đồ dùng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
35’
2’
18’
15’
5’
A .KiÓm tra baøi cuõ 
Soá bò chia – Soá chia – Thöông.
- Töø 1 pheùp nhaân, vieát 2 pheùp chia töông öùng vaø neâu teân goïi cuûa chuùng.	
2 x 4 = 8
4 x 3 = 12
GV nhaän xeùt.
B. Baøi môùi: 
1) Giôùi thieäu baøi: Baûng chia 3 
2) Giôùi thieäu pheùp chia
a) OÂn taäp pheùp nhaân 3
- GV gaén 1 taám bìa: Moãi taám bìa coù maáy chaám troøn?
- GV gaén 4 taám bìa leân baûng, moãi taám bìa coù 3 chaám troøn vaø neâu: moãi taám bìa coù 3 chaám troøn. Hoûi 4 taám bìa coù taát caû bao nhieâu chaám troøn?
- Em laøm nhö theá naøo?
- Vieát pheùp tính thích hôp ñeå tìm soá chaám troøn coù trong 4 taám bìa.
b) Hình thaønh pheùp chia
- GV neâu: Treân caùc taám bìa coù taát caû12 chaám troøn. Moãi taám coù 3 chaám. Hoûi taát caû coù bao nhieâu taám bìa?
- Em laøm nhö theá naøo? 
- Ñoïc pheùp tính thích hôïp ñeå tìm soá taám bìa?
- GV ghi baûng: 12 : 3 = 4
* Nhaän xeùt: Töø pheùp nhaân 3 laø 3 x 4 = 12 ta coù pheùp chia 3 laø 12 : 3 = 4
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi
c) Laäp baûng chia 3:
- GV xaây döïng pheùp chia 3 baèng caùch neâu pheùp nhaân vaø yeâu caàu HS vieát pheùp chia 3 döïa vaøo pheùp nhaân ñaõ cho.
- HD HS laäp baûng chia 3 treân caùc taám bìa vaø neâu keát keát quaû
- GV ghi baûng baûng chia 3
- Nhìn baûng ñoïc baûng chia 3.
- Caùc pheùp chia coù ñieåm gì chung ?
- Em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû cuûa caùc pheùp chia trong baûng chia 3?
- GV chæ baûng yeâu caàu HS ñoïc 
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng baûng chia 3
2. Luyeän taäp
Baøi 1 : 
-HS tính nhaåm.
- Coù theå gaén pheùp chia vôùi pheùp nhaân töông öùng (nhaát laø khi HS chöa thuoäc baûng chia).
Baøi 2 
- Goïi 1 HS ñoïc baøi toùm taét baøi.
- Coù taát caû bao nhieâu HS ?
- 24 HS chia ñeàu cho maáy toâ’?
- Muoán bieát ñöôïc moãi toå nhaän ñöôïc bao nhieâu baïn HS, chuùng ta laøm nhö theá naøo?
- Goïi 1 HS laøm baøi baûng, lôùp laøm vaøo vôû 
- GV nhaän xeùt vaø söûa chöõa.
Baøi 3 (*)
- Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Ñeå tìm ñöôïc thöông ta laøm nhö theá naøo?
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo SGK
- Yeâu caàu HS chöõa baøi theo caùch tieáp söùc
- GV nhaän xeùt 
C) Cuûng coá , daën doø 
Qua bài học giúp các em hiểu được điều gì?
Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc
Chuẩn bị bài sau
HS thöïc hieän. Baïn nhaän xeùt.
8 : 2 = 4 12 : 3 = 4
8 : 4 = 2 12 : 4 = 3
- Coù 3 chaám troøn
- 4 taám bìa coù 12 chaám troøn
- Laáy 3 x 4 = 12
- HS vieát baûng con
 3 x 4 = 12
- Coù 4 taám bìa
- Laáy 12 : 3 = 4
- Pheùp tính 12 : 3 = 4
- HS ñoïc caù nhaân 12 : 3 = 4
- HS thöïc hieän pheùp chia treân taám bìa
- HS tieáp noái neâu mieäng keát quaû
- HS nhìn baûng ñoïc baûng chia 3.
- Soá chia ñeàu laø 3 laø 3 
- HS traû lôøi
- Ñoïc caù nhaân.
- HS thi ñoïc thuoäc
- HS nhaåm vaø neâu mieäng keát quaû
 6:3=2 3:3=1 15:3=5
 9:3=3 12:3=4 30:3=10
 18:3=6 21:3=7 24:3=8
 27:3=9
- 1 HS ñoïc ñeà baøi.
- Coù taát caû 24 HS 
- 24 HS chia ñeàu thaønh 3 toå
- Thöïc hieän pheùp chia:
 24 : 8 = 3
- Lôùp laøm vôû, 1 HS leân baûng
- HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn
 Baøi giaûi
Soá hoïc sinh trong moãi toå laø:
24 : 3 = 8 (hoïc sinh)
	Ñaùp soá: 8 hoïc
- Ñieàn soá thích hôïp vaøo baûng.
- Laáy soá bò chia, chia cho soá chia
- HS laøm SGK
- HS chöõa baøi theo caùch tieáp söùc
Soá bò chia
12
21
27
3
Soá chia
3
3
3
3
Thöông
4
7
9
1
HS traû lôøi 
 Tieát 4 Töï nhieân – Xaõ hoäi 
Baøi: OÂn taäp Xaõ hoäi 
I. Muïc tieâu : 
- Kể được về gia đình, trường học của em, nghề nghiệp chính của người dân nơi em sinh sống 
-*HS khaù gioûi: So sánh về cảnh quan thiên nhiên, nghề nghiệp, cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn và thành thị 
II. Ñoà duøng 
GV: Các hình vẽ trong SGK, các câu hỏi.
HS: Vở
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :	
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
30’
2’
28’
18’
10’
3’
A. Kieåm tra baøi cuõ :
Cuoäc soáng xung quanh
- Keå teân moät soá ngaønh ngheà ôû thaønh phoá maø em bieát?
- Ngöôøi daân nôi baïn soáng thöôøng laøm ngheà gì? Baïn coù theå moâ taû laïi ngaønh ngheà ñoù cho caùc baïn trong lôùp bieát ñöôïc khoâng?
- GV nhaän xeùt.
B.Baøi môùi: 
1) Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em hoïc baøi “ OÂn taäp:xaõ hoäi”
2) Caùc hoaït ñoäng:
 Hoạt động 1: 
 Noùi veà gia ñình, nhaø tröôøng vaø cuoäc soáng xung quanh
-Yeâu caàu: Baèng nhöõng tranh, aûnh ñaõ söu taàm ñöôïc, keát hôïp vôùi vieäc nghieân cöùu SGK vaø huy ñoäng voán kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc, caùc nhoùm haõy thaûo luaän ñeå noùi veà caùc noäi dung ñaõ ñöôïc hoïc.
-Nhoùm 1 – Noùi veà gia ñình.
-Nhoùm 2 – Noùi veà nhaø tröôøng.
-Nhoùm 3 – Noùi veà cuoäc soáng xung quanh.
-GV nhaän xeùt .
 Hoạt động 2: Haõy keå teân:
-Hai ngaønh ngheà ôû vuøng noâng thoân:
-Hai ngaønh ngheà ôû thaønh phoá:
-Ngaønh ngheà ôû ñòa phöông baïn:
C) Cuûng coá, daën doø:
- Nhaän xeùt ñaùnh giôø giôø hoïc .
-Nhaéc nhôù HS vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng 
Về nhà chuẩn bị bài.
Caù nhaân HS phaùt bieåu yù kieán. Baïn nhaän xeùt.
- Vaøi em nhaéc laïi teân baøi
-Caùc nhoùm HS thaûo luaän, sau ñoù cöû ñaïi dieän trình baøy.
-Caùc thaønh vieân khaùc trong nhoùm coù theå boå sung kieán thöùc neáu caàn thieát vaø giuùp baïn minh hoïa baèng tranh aûnh.
 Chaúng haïn:
+ Nhoùm 1: Noùi veà gia ñình.
1. Nhöõng coâng vieäc haèng ngaøy cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình laø: OÂâng baø nghæ ngôi, boá meï ñi laøm, em ñi hoïc, 
-Vaøo nhöõng luùc nghæ ngôi, moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu vui veû: Boá ñoïc baùo, meï vaø oâng baø chôi vôùi em
2.Ñoà duøng trong gia ñình coù nhieàu loaïi. Veà ñoà söù coù: baùt, ñóa, ; veà ñoà nhöïa coù xoâ, chaäu, baùt, roå raù,  Ñeå giöõ cho ñoà duøng beàn ñeïp, khi söû duïng ta phaûi chuù yù caån thaän, saép xeáp ngaên naép.
3.Caàn phaûi giöõ saïch moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû vaø coù caùc bieän phaùp phoøng traùnh ngoä ñoäc khi ôû nhaø.
- HS keå. Baïn nhaän xeùt.
Hoïc sinh laéng nghe
Hoïc sinh laéng nghe
 Tieát 5 Keå chuyeän 
Baøi: Baùc só Soùi 
I. Muïc tieâu : 
- Dựa theo tranh , kể lại được từng đoạn của câu chuyện .
* HS khá , giỏi biết phân biệt phân vai để dựng lại câu chuyện ( BT2)
-Yeâu thích moân hoïc.
II. Ñoà duøng 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
35’
2’
33’
18’
15’
5’
A . Kieåm tra baøi cuõ 
 Moät trí khoân hôn traêm trí khoân.
-Goïi 2 HS leân baûng yeâu caàu noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän Moät trí khoân hôn traêm trí khoân.
B .Baøi môùi 
1) Phaàn giôùi thieäu :
2) Höôùng daãn keå chuyeän 
Hoạt động 1: Höôùng daãn keå töøng ñoaïn truyeän 
- GV treo tranh 1 vaø hoûi: Böùc tranh minh hoaï ñieàu gì?
- Haõy quan saùt böùc tranh 2 vaø cho bieát Soùi luùc naøy aên maëc nhö theá naøo?
- Böùc tranh 3 veõ caûnh gì?
- Böùc tranh 4 minh hoaï ñieàu gì?
Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû, moãi nhoùm 4 HS, yeâu caàu caùc em thöïc hieän keå laïi töøng ñoaïn truyeän trong nhoùm cuûa mình.
- Yeâu caàu HS keå laïi töøng ñoaïn truyeän tröôùc lôùp.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Hoạt động 2: Phaân vai döïng laïi caâu chuyeän.
- Ñeå döïng laïi caâu chuyeän naøy chuùng ta caàn maáy vai dieãn, ñoù laø nhöõng vai naøo?
- Khi nhaäp vaøo caùc vai, chuùng ta caàn theå hieän gioïng nhö theá naøo?
- Chia nhoùm vaø yeâu caàu HS cuøng nhau döïng laïi caâu chuyeän trong nhoùm theo hình thöùc phaân vai.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
C) Cuûng coá, daën doø: 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
-Daën veà nhaø keå laïi cho nhieàu ngöôøi cuøng nghe 
-HS 1 keå ñoaïn 1, 2 HS 2 keå ñoaïn 3, 4.
- Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
-1 em nhaéc töïa baøi.
- Böùc tranh veõ moät chuù Ngöïa ñang aên coû vaø moät con Soùi ñang theøm thòt Ngöïa ñeán roû daõi.
- Soùi maëc aùo khoaùc traéng, ñaàu ñoäi moät chieác muõ coù theâu chöõ thaäp ñoû, maét ñeo kính, coå ñeo oáng nghe. Soùi ñang ñoùng giaû laøm baùc só.
- Soùi mon men laïi gaàn Ngöïa, doã daønh Ngöïa ñeå noù khaùm beänh cho. Ngöïa bình tónh ñoái phoù vôùi Soùi.
- Ngöïa tung voù ñaù cho Soùi moät cuù trôøi giaùng. Soùi bò haát tung veà phía sau, muõ vaêng ra, kính vôõ tan, 
- Thöïc haønh keå chuyeän trong nhoùm.
- Moät soá nhoùm noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän tröôùc lôùp. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
- Caàn 3 vai dieãn: ngöôøi daãn chuyeän, Soùi, Ngöïa.
- Gioïng ngöôøi daãn chuyeän vui vaø dí doûm; Gioïng Ngöïa giaû vôø leã pheùp; Gioïng Soùi giaû nhaân, giaû nghóa.
- Caùc nhoùm döïng laïi caâu chuyeän. Sau ñoù moät soá nhoùm trình baøy tröôùc lôùp.
Hoïc sinh laéng nghe
Thöù tö ngaøy 16 thaùng 02 naêm 2011
 Tieát 1 Taäp ñoïc 
Baøi: Noäi qui Ñaûo khæ 
I. Muïc ñích yeâu caàu:
- Biết nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ ràng , rành đoạn được từng điều trong bản nội qui 
- Hiểu và có ý thức tuân theo nội qui. ( trả lời được CH 1,2)
II. Ñoà duøng :
-GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong SGK. Baûng phuï cheùp saün caùc caâu caàn luyeän ñoïc.
-HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
TL
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
5’
40’
2’
20’
15’
5’
3’
A.Kieåm tra baøi cuõ: Baùc só Soùi.
- Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra baøi Baùc só Soùi.
- Theo doõi HS ñoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi vaø cho ñieåm.
B.Baøi môùi 
 1. Giôùi thieäu baøi
2. Luyeän ñoïc
2.1 Ñoïc maãu:
 Giaùo vieân ñoïc 
2.2. Luyeän ñoïc keát hôïp gaûi nghóa töø: 
a) Ñoïc caâu 
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noái tieäp nhau töøng caâu
* Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù : baûo toàn, loaøi, quy ñònh, veù, tröôùc, choïc thuù trong chuoàng, giöõ gìn, veä sinh, tham quan, khaønh khaïch, khoaùi chí,
-Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh 
- Giôùi thieäu caùc töø khoù phaùt aâm yeâu caàu ñoïc .
b) Ñoïc töøng ñoaïn. 
-Yeâu caàu noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp 
- Höôùng daãn ñoïc caâu daøi: Thaáy moät taám bieån lôùn ngay beán taøu/, Khæ Naâu beøn theo maáy khaùch du lòch ñeán xem.//
- Y/c hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù thích SGK
-GV giải nghĩa theâm moät soá töø nhö: taám bieån: laø taám baûng duøng ñeå vieát chö
c) Ñoïc ñoaïn trong nhoùm 
- Yeâu caàu luyeän ñoïc theo nhoùm (nhoùm ñoâi)
d)Thi ñoïc: 
 Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc
e) Ñoïc ñoàng thanh:
Y/c lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng noäi quy
3) Höôùng daãn tìm hieåu baøi :
-Yeâu caàu lôùp ñoïc thaàm baøi traû lôøi caâu hoûi :
Caâu 1: Noäi quy Ñaûo Khæ coù maáy ñieàu?
Caâu 2: Em hieåu nhöõng ñieàu quy ñònh noùi treân nhö theá naøo ?
Caâu 3: Vì sao ñoïc xong noäi quy, Khæ Naâu laïi khoaùi chí?
4) Luyeän ñoïc laïi
GV cho hoïc sinh luyeän ñoïc laïi
3) Cuûng coá, 

File đính kèm:

  • docGALOP2CKTKSKNS.doc