Giáo án dạy thêm môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017

doc79 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 20/07/2023 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy thêm môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buæi 1: Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2016.
CéNG TRõ NH¢N CHIA Sè H÷U Tû.
I. Môc tiªu bµi häc:
 + Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp céng, trõ hai sè h÷u tû, n¾m ®­îc quy t¾c chuyÓn vÕ trong tËp Q c¸c sè
 +N¾m ®­îc quy t¾c nh©n, chia sè h÷u tû, kh¸i niÖm tû sè
cña hai sè vµ ký hiÖu tû sè cña hai sè .
 + RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.
	Thuéc quy t¾c vµ thùc hiÖn ®­îc phÐp céng, trõ sè h÷u tû.vËn dông ®­îc quy t¾c 
II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:
	- GV: B¶ng phô , th­íc kÎ, phÊn.
	- HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp.
III . tiÕn tr×nh d¹y häc:
HO¹T §éNG CñA GV 
Ho¹t ®éng cña hs
Ho¹t ®éng 3: bµi tËp
- ¸p dông thùc hiÖn bµi t×m x sau: 
D¹ng 1: NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c tËp sè
1) §iÒn c¸c kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « trèng
-5 N; -5 Z; 2,5 Q
 Z; Q; N Q
2) Trong c¸c c©u sau c©u nµo ®óng, c©u nµo sai?
a/ Sè h÷u tØ ©m nhá h¬n sè h÷u tØ d­¬ng
b/ Sè h÷u tØ ©m nhá h¬n sè tù nhiªn
c/ Sè 0 lµ sè h÷u tØ d­¬ng
d/ Sè nguyªn ©m kh«ng ph¶i lµ sè h÷u tØ ©m
e/ TËp Q gåm c¸c sè h÷u tØ ©m vµ sè h÷u tØ d­¬ng
GV: Yªu cÇu HS thùc hiÖn 
Gäi HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy
GV: KÕt luËn
D¹ng 2: Céng, trõ c¸c sè h÷u tØ 
1) Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a. + b. + c. +
Qu¸ tr×nh céng c¸c sè h÷u tû nh­ céng ph©n sè
- Khi lµm viÖc víi c¸c ph©n sè chóng ta ph¶i chó ý lµm viÖc víi c¸c ph©n sè tèi gi¶n vµ mÉu cña chóng ph¶i d­¬ng
- Khi céng c¸c ph©n sè cïng mÉu chóng ta céng c¸c tö vµ gi÷ nguyªn mÉu
- Khi céng c¸c ph©n sè kh«ng cïng mÉu ta quy ®ång c¸c ph©n sè ®­a vÒ cïng mÉu vµ tiÕn hµnh céng b×nh th­êng
- KÕt qu¶ t×m ®­îc chóng ta nªn rót gän ®­a vÒ ph©n sè tèi gi¶n
2)§iÒn vµo « trèng
+
3) Bµi tËp 3
Do tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng nªn ta thùc hiÖn ®­îc viÖc ®æi chç hoÆc nhãm c¸c ph©n sè l¹i theo ý ta muèn
Môc ®Ých cña viÖc ®æi chç hoÆc nhãm c¸c ph©n sè gióp ta thùc hiÖn nhanh h¬n v× nÕu ta ®i quy ®ång mÉu sè ta sÏ mÊt rÊt nhiÒu c«ng søc nÕu kÜ n¨ng kÐm chung ta sÏ lµm kh«ng hiÖu qu¶.
D¹ng 3: T×m x 
Ph¸t biÓu quy t¾c chuyÓn vÕ ?
Hs ph¸t biÓu
T×m x biÕt : 
 c) 
Cñng cè, söa ch÷a bæ xung vµ kÕt luËn.
VD : T×m x biÕt 
Ta cã : 
=> 
D¹ng 1: NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c tËp sè
§A: 
2) 
A
B
C
D
E
§
§
S
S
S
D¹ng 2: Céng, trõ c¸c sè h÷u tØ 
1) Thùc hiÖn phÐp tÝnh
a. += += 
b. += +=0
c. += ==
2)§iÒn vµo « trèng
+
-1
3) Bµi tËp 3
D¹ng 3: T×m x 
VËy x = 
VËy x = 
Ho¹t ®éng 3: luyện tập
Cñng cè 
GV nh¾c l¹i c¸c lý thuyÕt 
NhÊn m¹nh c¸c kÜ n¨ng khi thùc hiÖn tÝnh to¸n víi c¸c sè h÷u tØ
B¶ng phô tr¾c nghiÖm lý thuyÕt vËn dông
 Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2016.
Buæi 2: CéNG TRõ NH¢N CHIA Sè H÷U Tû
I. Môc tiªu bµi häc:
 + ¤n tËp céng trõ nh©n chia sè h÷u tØ.
 + RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.
 II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:
 - GV: B¶ng phô , th­íc kÎ, phÊn.
 - HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp.
III. tiÕn tr×nh d¹y häc :
 3/ Bµi míi :
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
D¹ng 1: so sánhs số hữu tỷ
Bµi 1
So s¸nh : a) vµ 0,875 ?
 b) ?
GV: Yªu cÇu HS thùc hiÖn 
Gäi HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy
GV: KÕt luËn
Bµi 2 
a. Chøng tá r»ng nÕu (b > 0; d > 0) th× 
b. H·y viÕt ba sè h÷u tØ xen gi÷a vµ 
c) ViÕt 3 sè h÷u tØ xen gi÷a 2 sè 
d) ViÕt 5 sè h÷u tØ xen gi÷a 2 sè 
GV: Yªu cÇu HS thùc hiÖn 
Gäi HS ®øng t¹i chç tr×nh bµy
GV: KÕt luËn
D¹ng 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
Bµi tËp 3: So s¸nh A vµ B
Gv: Muèn so s¸nh A vµ B chóng ta tÝnh kÕt qu¶ rót gän cña A vµ B
Trong phÇn A, B thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh nh­ thÕ nµo?
Hs PhÇn A Nh©n chia - céng trõ
 PhÇn B Trong ngoÆc - nh©n
Gv gäi Hs lªn b¶ng
Gv Cñng cè, söa ch÷a, bæ xung vµ kÕt luËn
Bµi tËp 4: TÝnh D vµ E
ë bµi tËp nµy lµ mét d¹ng to¸n tæng hîp chóng ta cÇn chó ý thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh vµ kÜ n¨ng thùc hiÖn nÕu kh«ng chung ta sÏ rÊt dÔ bÞ lÇm lÉn.
Cho Hs suy nghÜ thùc hiÖn trong 5’
Gäi hs lªn b¶ng
Gv Cñng cè, söa ch÷a, bæ xung vµ kÕt luËn
D¹ng 3: T×m x 
Bµi 5: T×m tËp hîp c¸c sè nguyªn x biÕt r»ng
Bµi 6: T×m x biÕt 
a. 
b. 
c. 
Bµi 1 : So s¸nh:
a/ V× < 1 vµ 1 < 1,1 nªn 
b/ V× -500 < 0 vµ 0 < 0,001 nªn : - 500 < 0, 001
c/V× nªn 
Bµi 2 
Gi¶i:
a. Theo bµi 1 ta cã: (1)
Thªm a.b vµo 2 vÕ cña (1) ta cã:
a.b + a.d < b.c + a.b
 	a(b + d) < b(c + a) 
 (2)
Thªm c.d vµo 2 vÕ cña (1):
 a.d + c.d < b.c + c.d
 d(a + c) < c(b + d) (3)
	Tõ (2) vµ (3) ta cã: 
b. Theo c©u a ta lÇn l­ît cã:
	VËy 
Bµi tËp 3: So s¸nh A vµ B
Ta cã suy ra A > B
Bµi tËp 4: TÝnh gi¸ trÞ cña D vµ E
Bµi 5
Ta cã: - 5 < x < 0,4 (x Z)
	Nªn c¸c sè cÇn t×m: x 
Bµi 6
a . 
b. 
c. hoặc x < 
IV . Cñng cè 
GV nh¾c l¹i c¸c lý thuyÕt 
NhÊn m¹nh c¸c kÜ n¨ng khi thùc hiÖn tÝnh to¸n víi c¸c sè h÷u tØ
V . Bài tập về nhà
Bài 1: Tính giá trị biểu thức (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) 	 d) 2 
 b) e) 
 c) -	 g) 
f) k) 
bài 2: Tìm x:
a) 
 b) 
 c) 	 	 
 ngµy 17 thang 9 n¨m 2016.
 Buæi 3: 
 §­êng th¼ng vu«ng gãc, song song, c¾t nhau.
I. Môc tiªu bµi häc:
 1 -KiÕn thøc: ¤n tËp vÒ hai ®­êng th¼ng song song, vu«ng gãc.
 TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ ®­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng th¼ng song song.
 2 -KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.
 3/ Bµi míi 
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
Bài tập : phat bieu nào sau đây là sai:
A - Hai đường thẳng vuông góc sẽ tạo 
 thành 4 góc vuông
B - Đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm của đoạn AB.
E – Hai góc đối đỉnh thì bù nhau
C – Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
D – Qua 1 đ’ nằm ngoài 1 đt’, có một và chỉ 1 đt’ song song với đường thẳng ấy
Bµi 3: Treân ñöôøng thaúng xy theo thöù töï laáy ba ñieåm A, B, C khoâng truøng nhau. Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy döïng caùc tia Aa, Bb sao cho vaø . Treân nöûa maët phaúng coù bôø laø xy khoâng chöùa tia Aa ta döïng tia Cc sao cho . Chöùng toû raèng ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa, Bb, Cc ñoâi moät song song vôùi nhau.
Bµi 4: cho hinh vẽ sau:b // a.
ÐA1 =480	 Ð B2= 122° . 
TÝnh sè ®o gãc O ?
 A a
 1
 x O 
 B b 
 2
Gv nªu ®Ò bµi.
Nªu c¸ch vÏ ®Ó cã h×nh chÝnh x¸c?
Gv h­íng dÉn Hs vÏ ®t qua O song song víi ®t a.
=> Gãc O lµ tæng cña hai gãc nhá nµo?
 ÐO1 = Ð ?, v× sao?
 => ÐO1 = ?°.
 ÐO2 +Ð? = 180°?,V× sao?
=> ÐO2 = ?°
TÝnh sè ®o gãc O ?
Gäi Hs lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i bµi gi¶i?
Bµi 5 : Trªn h×nh bªn cho biÕt 
ÐBAD = 1300; Ð ADC = 500
Chøng tá r»ng: AB // CD .
Bµi 6 ;
 Cho hình veõ, trong ñoù , Ot laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB. Hoûi caùc tia Ax, Ot vaø By coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao?
Baøi 7: Cho goùc xOy coù soá ño baèng 350. Treân tia Ox laáy ñieåm A, keû tia Az naèm trong goùc xOy vaø Az // Oy. Goïi Ou, Av theo thöù töï laø caùc tia phaân giaùc cuûa caùc goùc xOy vaø xAz.
Tính soá ño goùc OAz.
Chöùng toû Ou // Av.
Bài 1: E – sai
Bµi 3
Höôùng daãn: (Theo ñeà baøi hình veõ coù daïng)
 Þ Aa // Bb.
(vò trí so le ngoaøi) Þ Bb // Cc
Þ Aa // Cc.
Vaäy ba ñöôøng thaúng chöùa ba tia Aa, Bb, Cc ñoâi moät song song vôùi nhau.
 Gv h­íng dÉn hs gi¶i bµi 31 b»ng c¸ch vÏ ®­êng th¼ng qua O song song víi ®t a.
Bµi 4: 
 Qua O kÎ ®t d // a.
Ta cã : ÐA1 = ÐO1 (sole trong)
Mµ ÐA1 = 48° => ÐO1 = 48°.
 Ð B2+Ð O2 = 180° (trong cïng phÝa)
=> ÐO2 = 180° - 122° = 58°
V× ÐO = ÐO1 + Ð O2
ÐO = 58° + 48°.
ÐO = 106°
Bµi 5
 A B
 D C
E
Gi¶i
VÏ tia CE lµ tia ®èi cña tia CA E
Ta cã: Ð ACD + ÐDCE = 1800
(hai gãc ACD vµ DCE kÒ bï)
	ÐDCE = 1800 -Ð ACD = 1800 - 500 = 1300
Ta cã: Ð DCE = ÐBAC (= 1300) mµ ÐDCE vµ ÐBAC lµ hai gãc ®ång vÞ
Do ®ã: AB // CD
Bµi 6 
HS lªn vÏ h×nh vµ lµm bµi
Ñaùp aùn: OÂ1 =OÂ2 = 350 Þ Ax // Ot; OÂ2 + =1800 Þ Ot //By
Baøi 7
Höôùng daãn: (theo ñeà baøi, hình veõ coù daïng: H4.6).
a) 
b) Þ Ou // Av.
*/H­íng dÉn vÒ nhµ 
Bài 8: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b, , ( nói rõ cách tính )
Bài 9: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Biết , , .
Buæi 4: Ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2016.
«n tËp vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tû 
Môc tiªu bµi häc:
-¤n tËp vÒ ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tû 
 -RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËpvÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tû 
II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:
	- GV: B¶ng, th­íc kÎ, phÊn.
	- HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp
 III Bµi míi :
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
Gv :yªu cÇu hs nh¾c l¹i ®inh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
1. D¹ng 1: TÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc:
§èi víi d¹ng to¸n nµy gi¸o viªn ph¶i cho häc sinh thÊy ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a bµi to¸n tÝnh gi¸ trÞ mét biÓu thøc ®¬n thuÇn víi bµi to¸n tÝnh gi¸ trÞ mét biÓu thøc cã dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
. bµi tËp1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc.
A = 3x2 - 2x + 1 víi |x| = 2 th× x = 2 hoÆc x = -2 tõ ®ã sÏ cã 2 gi¸ trÞ cña biÓu thøc A t­¬ng øng.
. bµi tËp 2: T×m gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc.
B = 2 |x - 2| - 3 |1- x| t¹i x = 4
§èi víi bµi to¸n nµy häc sinh ph¶i biÕt thay x = 4 vµo biÓu thøc B sau ®ã bá gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc B.
C¸ch gi¶i?
2. D¹ng 2: Rót gän biÓu thøc cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
§èi víi d¹ng to¸n nµy gi¸o viªn cÇn kh¾c s©u cho häc sinh: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét biÓu thøc b»ng chÝnh nã (nÕu biÓu thøc kh«ng ©m) hoÆc b»ng mét biÓu thøc ®èi cña nã (nÕu biÓu thøc ©m). V× thÕ khi bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 biÓu thøc cÇn xÐt gi¸ trÞ cña biÕn lµm cho biÓu thøc d¬ng hay ©m. DÊu cña c¸c biÓu thøc thêng ®îc viÕt trong b¶ng xÐt dÊu.: .
 bµi tËp1 Rót gän biÓu thøc A = 3(2x - 3) - |x - 8|
ë bµi to¸n nµy khi bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cÇn ph¶i xÐt 2 trêng hîp cña biÕn x lµm cho x - 8 ³ 0; x - 8 < 0.
. bµi tËp 2: Rót gän biÓu thøc:
A = |x - 3| - |x - 4|
ë ®©y biÓu thøc A cã chøa tíi 2 biÓu thøc cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi do ®ã ®Ó ®¬n gi¶n trong tr×nh bµy gi¸o viªn , cÇn híng dÉn cho häc sinh lËp b¶ng xÐt dÊu.
3. D¹ng 3: T×m gi¸ trÞ cña biÕn trong ®¼ng thøc cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
ë d¹ng nµy gi¸o viªn cÇn lu ý cho häc sinh c¸c d¹ng c¬ b¶n sau:
3.1. |f(x) | = a (a ³ 0) f(x) = a
 f(x) = - a
3.2. |f (x) | = | g(x) | f(x) = g(x)
 f(x) = - g(x)
3.3. |f(x) + g(x) = a.
Ph¶i xÐt 2 trêng hîp:
* f(x) ³ 0 	th× |f(x)| = f(x).
* f (x) < 0	th× |f(x)| = - f(x).
3.4. |f(x)| + |g(x)| = a.
ë d¹ng nµy ph¶i lËp b¶ng xÐt dÊu ®Ó xÐt hÕt c¸c trêng hîp x¶y ra (lu ý häc sinh sè trêng hîp x¶y ra b»ng sè biÓu thøc chøa ®Êu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi céng thªm 1).
a. VÝ dô 1: T×m x biÕt: |2x - 1| = 3.
b. VÝ dô 2: T×m x biÕt: |x - 3,5| = |4,5 - x|
c. VÝ dô 3: T×m x biÕt: | x-7| + x - 5 = 3.
d. VÝ dô 4: T×m x biÕt: |x - 3| + |4 - x| = 6.
e. VÝ dô 5: T×m x biÕt |x - 3| + |5 - x| = 0
D¹ng nµy ph¶i vËn dông |f(x)| ³ 0.
C¸ch gi¶i.
V× |x-3| ³ 0 vµ |5-x| ³ 0 víi x Î R.
Do ®ã: |x - 3| + |5-x| = 0 khi vµ chØ khi x = 3 vµ x = 5. §iÒu nµy kh«ng thÓ ®ång thêi x¶y ra. VËy kh«ng tån t¹i x tho¶ m·n yªu cÇu 
 D¹ng 5: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt, gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc cã chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.
VÝ dô 1: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÕn thøc: 
A = 5|3x - 2| - 1.
ë ®©y häc sinh ph¶i biÕt vËn dông ®­îc kiÕn thøc
 | a| ³ 0 víi a Î R ®Ó gi¶i.
D¹ng 3 :|A(x)| = B(x) 
C¸ch gi¶i?
D¹ng 4: + |B(x)| =0
C¸ch gi¶i? 
D¹ng5: |A(x)| = |B(x)| 
C¸ch gi¶i?
B. Bµi tËp: 
D¹ng 2
Bài 2: ×m x biÕt
a)|x–1,7|=2,3;
b) 
D¹ng 4:
 Bài 2: ×m x ,y biÕt
1. §Þnh nghÜa:
Víi a Î R th× |a| = a nÕu a ³ 0.
 - a nÕu a £ 0.
2. TÝnh chÊt: 
Tõ ®Þnh nghÜa suy ra c¸c tÝnh chÊt sau: 
* |a| = 0 a = 0
* |a| = |- a| víi aÎ R.
* |a| ³ 0 víi a Î R. DÊu “=” x¶y ra a = 0.
* |a| ³ a víi a Î R. DÊu “=” x¶y ra a ³ 0.
* |a| ³ - a víi a Î R. DÊu “=” x¶y ra a £ 0.
* |a +b| £ |a| +|b| víi a,b Î R. 
DÊu “=” x¶y ra ab
. bµi tËp1 Bµi gi¶i:
V× |x| = 2 => x = 2
 HoÆc x = -2
* Víi x = 2 ta cã	:
 A = 3.22 - 2.2 + 1 = 9.
* Víi x = -2 ta cã	: 
A = 3.(-2)2 - 2.(-2) + 1 = 17.
VËy víi |x| = 2 th× A = 9; A = 17.
 . bµi tËp 2 Bµi gi¶i:
Víi x = 4 ta cã:
B = 2 |4 - 2| - 3 |1 - 4| = 2.2 - 3.3
 = - 5.
. bµi tËp1
|x - 8| = x - 8 víi x ³ 8.
 - (x -8) = - x + 8 víi x <8. Víi x ³ 8 th× 
A = 3(2x - 3) - (x - 8)
A = 6x - 9 - x +8.
A = 5x - 1.
* Víi x < 8 th×:
A = 3(2x - 3) - (-x + 8) = 6x - 9 + x - 8 = 7x – 17
VËy A = 5x - 1 nÕu x ³ 8.
A = 7x - 17 nÕu x < 8.
. 
bµi tËp 2: Rót gän biÓu thøc:
A = |x - 3| - |x - 4|
x
3
4
x - 3
-
0
+
+
x - 4
-
- 
0
+
	|x - 3| = x - 3 nÕu x ³ 3
 3 - x nÕu x < 3
|x - 4| = x - 3 nÕu x ³ 4
 3 - x nÕu x < 4
XÐt 3 trêng hîp t¬ng øng víi 3 kho¶ng gi¸ trÞ cña biÕn x.
* NÕu x < 3 th×
A = (3 - x) -(4 - x) = 3 - x - 4+x = -1.
* NÕu 3 £ x £ 4 th×. 
A = (x - 3) - (4 - x) = x - 3 - 4 + x = 2x - 7.
* NÕu x > 4 th×.
A = (x - 3) - (x - 4) = x - 3 - x + 4 = 1.
 VËy: A = - 1 nÕu x < 3.
 2x - 7 nÕu 3 £ x £ 4
 1 nÕu x > 4
C¸ch gi¶i:
 |2x - 1| = 3.
=> 2x - 1 = 3 = > 2x = 4 
2x - 1 = - 3 2x = - 2 
= > x = 2	
 x = -1
C¸ch gi¶i.
|x - 7| + x - 5 = 3 (1)
XÐt 2 trêng hîp.
* NÕu x - 7 ³ 0 x ³ 7 th× |x - 7| = x - 7.
Tõ (1) => x - 7 + x - 5 = 3.
= > 2x - 12 = 3.
=> 2x = 15.
=> x = 7,5 > 7. Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. 
* NÕu x - 7 x < 7 th× |x - 7| = 7 - x 
Tõ (1) = > 7 - x + x - 5 = 3.
=> ox + 2 = 3.
=> ox = 1 v« lý.
 VËy: x = 7,5.
C¸ch gi¶i:* LËp b¶ng xÐt dÊu:
|x - 3| + |4 - x| = 6 (2)
x
3
4
x -3
-
0
+
+
4 - x
+
+
0
-
* NÕu x < 3th× |x - 3| = 3- x; |4 - x| = 4 - x.
Tõ (2) => 3 - x +4 - x = 6.
= > - 2x + 7 = 6.
= > - 2x = -1.
= > x = 0,5 < 3 TM§K.
* NÕu 3 £ x £ 4 th× |x - 3| = x - 3.
 |4 - x| = 4 - x.
Tõ (2) => x - 3 + 4 - x = 6.
=> 0x = 6 + 3 - 4 .
=> 0x = 5 v« lý.
* NÕu x > 4.
Th× |x - 3| = x - 3 ; |4 - x| = x - 4.
Tõ (2) => x - 3 + x - 4 = 6.
= > 2 x = 6+3+4
=> 2x = 13.
=> x = 6,5 > 4 TM§K.
VËy x Î 0 6,5; 0,5
Ta cã |3x - 2| ³ 0 víi x Î R.
= > 5|3x - 2| ³ 0 víi x Î R.
= > A = 5 |3x - 2| - 1 ³ = - 1 víi x Î R.
DÊu “=” x¶y ra 3x - 2 = 0 hay x = .
Min A = - 1 x = 
D¹ng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) 
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
 |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) Þ 
D¹ng 3 :|A(x)| = B(x) 
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
1 . A(x)| = B(x) ; (B(x) ³ 0) Þ 
2. |A(x)| = B(x) ; (B(x) <0) Þ x kh«ng cã gi¸ trÞ nµo. 
D¹ng 4: + |B(x)| =0
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
 + |B(x)| =0 Þ 
D¹ng5: |A(x)| = |B(x)|
 C¸ch gi¶i: |A(x)| = |B(x)| Þ 
 B. Bµi tËp: 
D¹ng 2
Bài 2
KQ:
 Bài 2
Học sinh lên bảng giải và làm vào vở bài tập
Ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2016
Buæi 5: 
QUAN HÖ HAI §¦êNG TH¼NG VU¤NG GãC, SONG SONG
I. Môc tiªu bµi häc:
 1 -KiÕn thøc: ¤n tËp vÒ hai ®­êng th¼ng song song, vu«ng gãc.
 TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc vÒ ®­êng th¼ng vu«ng gãc, ®­êng th¼ng song song.
II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:
	- GV: B¶ng, th­íc kÎ, phÊn.
	- HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp.
	: 	
2/ KiÓm tra bµi cò : Nªu tÝnh chÊt vÒ hai ®t cïng vu«ng gãc víi ®t thø ba?
 3/ Bµi míi :
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi míi :
H§TP 1.1:
 I.Ch÷a bµi tËp
Giíi thiÖu bµi luyÖn tËp :
Bµi 1: 
Gv nªu ®Ò bµi.
Yªu cÇu Hs vÏ h×nh vµo vë.
Nh×n h×nh vÏ vµ ®äc ®Ò bµi ?
Tr¶ lêi c©u hái a ?
TÝnh sè ®o gãc C ntn?
Muèn tÝnh gãc C ta lµm ntn?
Gäi Hs lªn b¶ng tr×nh bµy bµi gi¶i.
Bµi 2 : 
.
I.Ch÷a bµi tËp
Bµi 1: 
 c
 A D a
 b
 B C
a/ V× sao a // b ?
Ta cã : a ^ c vµ b ^ c
nªn suy ra a // b.
b/ TÝnh sè ®o gãc C ?
V× a // b =>
 Ð D + Ð C = 180° ( trong cïng phÝa )
 mµ Ð D = 140° nªn :
 Ð C = 40°.
Bµi 2:
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
 :
Bµi 3: 
cho đoạn thẳng AB dai 16cm .Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy .
Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng?
§Ó vÏ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng, ta vÏ ntn?
Gäi mét Hs lªn b¶ng dùng?
Gv l­u ý ph¶i ghi ký hiÖu vµo h×nh vÏ.
Bµi 4: cho hinh vẽ sau:b // a.
ÐA1 =480	 Ð B2= 122° . 
TÝnh sè ®o gãc O ?
 A a
 1
 x O 
 B b 
 2
Gv nªu ®Ò bµi.
Nªu c¸ch vÏ ®Ó cã h×nh chÝnh x¸c?
Gv h­íng dÉn Hs vÏ ®t qua O song song víi ®t a.
=> Gãc O lµ tæng cña hai gãc nhá nµo?
 ÐO1 = Ð ?, v× sao?
 => ÐO1 = ?°.
 ÐO2 +Ð? = 180°?,V× sao?
=> ÐO2 = ?°
TÝnh sè ®o gãc O ?
Gäi Hs lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i bµi gi¶i?
Bµi 5:
Gv treo h×nh 
Tãm t¾t ®Ò bµi d­íi d¹ng gi¶ thiÕt, kÕt luËn?
Nh×n h×nh vÏ xÐt xem gãc E1 vµ gãc C n»m ë vÞ trÝ nµo ?
Suy ra tÝnh gãc E1 ntn?
Gv h­íng dÉn Hs c¸ch ghi bµi gi¶i c©u a.
T­¬ng tù xÐt xem cã thÓ tÝnh sè ®o cña ÐG2 ntn?
Gv kiÓm tra c¸ch tr×nh bµy cña Hs.
XÐt mèi quan hÖ gi÷a ÐG2 vµ ÐG3?
Tæng sè ®o gãc cña hai gãc kÒ bï?
TÝnh sè ®o cña ÐG3 ntn?
TÝnh sè ®o cña ÐD4?
Cßn cã c¸ch tÝnh kh¸c ?
§Ó tÝnh sè ®o cña ÐA5 ta cÇn biÕt sè ®o cña gãc nµo?
Sè ®o cña ÐACD ®­îc tÝnh ntn?
Hs suy nghÜ vµ nªu c¸ch tÝnh sè ®o cña Ð B6 ?
Cßn cã c¸ch tÝnh kh¸c kh«ng?
Ho¹t ®éng 2: Cñng cè
 Nh¾c l¹i c¸ch gi¶i cµi tËp trªn
Bµi 3: 
 d
 A H B
+ VÏ ®o¹n th¼ng AB = 16 cm.
+X¸c ®Þnh trung ®iÓm H cña AB.
+ Qua H dùng ®t d vu«ng gãc víi AB.
Bµi 4: 
 a
 O
 b
Qua O kÎ ®t d // a.
Ta cã : ÐA1 = ÐO1 (sole trong)
Mµ ÐA1 = 48° => ÐO1 = 48°.
 Ð B2+Ð O2 = 180° (trong cïng phÝa)
=> ÐO2 = 180° - 122° = 58°
V× ÐO = ÐO1 + Ð O2
ÐO = 58° + 48°.
ÐO = 106°
Bµi 5: 
 d
 d’
 d’’
a/ Sè ®o cña ÐE1?
Ta cã: d’ // d’’ (gt)
 => ÐC = ÐE1 ( soletrong)
 mµ ÐC = 60° => ÐE1 = 60°
b/ Sè ®o cña ÐG2 ?
Ta cã: d // d’’(gt)
=> ÐD = Ð G2 ( ®ång vÞ)
mµ ÐD = 110° => ÐG2 = 110°
c/ Sè ®o cña ÐG3?
 Ta cã: 
 ÐG2 + ÐG3 = 180° (kÒbï)
=> 110° + ÐG3 = 180°
=> ÐG3 = 180° - 110° 
 Ð G3 = 70°
d/ Sè ®o cña ÐD4?
Ta cã : ÐBDd’= ÐD4 ( ®èi ®Ønh)
 => ÐBDd’ = ÐD4 = 110°
e/ Sè ®o cña ÐA5?
Ta cã: ÐACD = Ð C (®èi ®Ønh)
 => ÐACD = Ð C = 60°.
V× d // d’ nªn:
 Ð ACD = Ð A5 (®ång vÞ)
=> Ð ACD = ÐA5 = 60°
f/ Sè ®o cña ÐB6?
 V× d’’ //d’ nªn:
 ÐG3 = ÐBDC (®ång vÞ)
 V× d // d’ nªn:
 Ð B6 = ÐBDC (®ång vÞ)
 => Ð B6 = ÐG3 = 70°
E/H­íng dÉn vÒ nhµ 
 Häc thuéc phÇn lý thuyÕt, xem l¹i c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp trªn
 Gi¶i bµi tËp 58 ; 60;49/83.
 ChuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra mét TiÕt.
Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2016.
Buæi 6: 
C¸c bµi to¸n t×m x 
 I. Môc tiªu bµi häc:
 1 -KiÕn thøc: ¤n tËp vÒ c¸c phÐp to¸n
 RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp t×m x trong biÓu thøc 
II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:
	- GV: B¶ng, th­íc kÎ, phÊn.
	- HS: SGK, SBT, ®å dïng häc tËp
 III Bµi míi :
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
A.Lý thuyÕt:
D¹ng 1: A(x) = m (m Î Q)
 hoÆc A(x) = B(x)
C¸ch gi¶i?
D¹ng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) 
C¸ch gi¶i?
D¹ng 3 :|A(x)| = B(x) 
C¸ch gi¶i?
D¹ng 4: + |B(x)| =0
C¸ch gi¶i? 
D¹ng5: |A(x)| = |B(x)| 
C¸ch gi¶i?
B. Bµi tËp: 
DẠNG 1 : 
Bài 1. Tìm x, biết:
a) ; 
 b)
c) 
D¹ng 2
Bài 2: ×m x biÕt
a)|x–1,7|=2,3;
b) 
D¹ng 4:
 Bài 2: ×m x ,y biÕt
Bài 1: T×m x biÕt
Bài 2:T×m x biÕt
D¹ng 1: A(x) = m (m Î Q) hoÆc A(x) = B(x)
C¸ch gi¶i:
Quy t¾c : Muèn t×m x d¹ng: A(x) = B(x)
-Ta thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ë tõng vÕ (nÕu cã).
-ChuyÓn c¸c sè h¹ng chøa x sang mét vÕ,c¸c sè h¹ng kh«ng chøa x( sè h¹ng ®· biÕt ) chuyÓn sang vÕ ng­îc l¹i.
-TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ë tõng vÕ (nÕu cã).§­a ®¼ng thøc cuèi cïng vÒ mét trong c¸c d¹ng sau:
1) x cã mét gi¸ trÞ kiÓu: ax = b ( a≠ 0)Þ x= 
2) x kh«ng cã gi¸ trÞ nµo kiÓu: ax = b ( a = 0)
x cã v« sè gi¸ trÞ kiÓu: ax = b ( a = 0, b = 0)
 Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô minh ho¹:
D¹ng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) 
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
 |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) Þ 
D¹ng 3 :|A(x)| = B(x) 
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
1 . A(x)| = B(x) ; (B(x) ³ 0) Þ 
2. |A(x)| = B(x) ; (B(x) <0) Þ x kh«ng cã gi¸ trÞ nµo. 
D¹ng 4: + |B(x)| =0
C¸ch gi¶i:
C«ng thøc gi¶i nh­ sau:
 + |B(x)| =0 Þ 
D¹ng5: |A(x)| = |B(x)|
 C¸ch gi¶i: |A(x)| = |B(x)| Þ 
 B. Bµi tËp: 
DẠNG 1 : 
Bài 1.
a) 
KQ:
 b) x = ; 
 c) -
D¹ng 2
Bài 2
KQ:
 Bài 2
Học sinh lên bảng giải và làm vào vở bài tập
 Cñng cè
Nh¾c l¹i c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp trªn.
H­íng dÉn vÒ nhµ
Bµi 1 : T×m x
Bài 2:T×m x 
 a) (x – 2)2 = 1 ; b) ( 2x – 1)3 = -27; c) 
Bµi 3:T×m x biÕt
 a) 3 = b) 2 = c) x+2 = x+6 vµ xÎZ.
Ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2016.
Buæi 7: LuyÖn tËp vÒ Luü thõa cña mét sè h÷u tØ
A. Mục tiêu: 
- HS được củng cố các kiến thức về lòy thõa của 1 số hữu tỉ
 - Khắc sâu ĐN, quy ước và các quy tắc
- HS biết vận dụng kiến thức trong các bài toán dạng tính toán tìm x, hoặc so sánh các số...
B. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ bài tập trắc nghiệm, HT bài tập
 - HS : Ôn KT về luỹ thừa.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :	 
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
 Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc
 1.Luü thõa víi sè mò tù nhiªn:
 ( víi xQ; xN, x>1)
 n thõa sè
 NÕu th× víi a,bZ, b
Qui øoc: 
2. Víi:
HS theo dâi vµ ghi vë.
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh
a. ; b. 
c.; d. 
Bµi 2: T×m xQ biÕt:
a. ; b.
c. ( 2x- 1) = -8 d .
 Bµi 3: Ta thõa nhËn tÝnh chÊt: a 0, a 1, nÕu am = an th× m = n. Dùa vµo tÝnh chÊt nµy h·y t×m sè n sao cho:
a. 3n-1 = 	b. 	c. 	d. 
Bµi 4: Chøng minh r»ng:
a. chia hÕt cho 14
b. 
GV h­íng dÉn:
a. ViÕt thµnh tÝch cã chøa thõa sè 2 vµ 7.
b. ViÕt c¸c luü thõa ë VT thµnh tÝch cña c¸c luü thõa cã cïng sè mò.
Bµi 5: So s¸nh c¸c sè sau:
227 vµ 318 	
b*. 321 vµ 231	
	c*. 9920 vµ 999910
Bµi 6: TÝnh
A = (100 - 1).(100 - 22).(100 - 32)(100 - 502)
B = 1 + 3 + 32 + 33 + + 3100
Häc sinh thùc hiÖn phÐp tÝnh.
 Bµi 1:§¸p sè:
a. ; b. 
c. 1 d. 
Bµi 2: HS ®­a vÒ luü thõa cïng c¬ sè ( hoÆc cïng sè mò ) råi t×m x.
§¸p sè:
a. x = 1/2; b. x = -1/4
c. x = -1/2; c. x = 2
Bµi 3:
 a. 3n-1 . 35 = 1 => 3n+4 = 30 => n + 4 = 0 => n = -4
b. 2n = 25 . 2 => 2n = 26 => n = 6	
c. => 2n – 1 = 3 => n = 2
d. n – 5 = 4 => n = 9
e. 2n . (+ 4) = 9 .25 => 2n = 25 . 2 =>n = 6
 Bµi 4 Gi¶i
a) = 
 b)
Bµi 5:: a. Cã 227 = 23.9 = 89; 318 = 32.9 = 99
V× 8 < 9 nªn 89 < 99 hay 227 < 318
 b. Cã 321 =3. 320 ; 320 = 32.10 = 910 ; 231 =2. 230 vµ 230 = 23.10 = 810
L¹i cã: 3 > 2; 910 > 810 => 3.910 > 2. 810 hay 321 > 231
 c. Cã 9920 = 9910 . 9910 ; 999910 = (99.101)10 = 9910.10110 mµ 9910 < 10110 
nªn 9920 < 999910
Bµi 6
a) Ta cã: 100 – 102 = 100 – 100 = 0 
A = (100 - 1).(100 - 22).(100 - 32)(100 - 502) 
A = (100 - 1).(100 - 22).(100 - 32) 0 (100 - 502) = 0
b) Cã 3B = 3 + 32 + 33 + + 3100 + 3101
=> 3B – B = 3101 – 1 hay 2B = 3101 – 1 => B = 
Ho¹t ®éng 3: Cñng cè.
- Nh¾c l¹i c¸c c«ng thøc vÒ luü thõa cña sè h÷u tØ.
- NhËn xÐt viÖc lµm bµi tËp cña häc sinh.
 Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vÒ nhµ.- N¾m v÷ng c¸c c«ng thøc vÒ luú thõa .
- Lµm bµi tËp sau:
Bµi 1:T×m x,biÕt a. 	 b. ( 2x - 1)3 = -8	, c. ( x - 2)2 = d. 
Bµi 2: Chøng minh r»ng:
a. 278 – 321 26	b. 812 – 233 – 230 55
 Buæi 8: Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2016.
 tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau 
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh vÒ ®Þnh nghÜa vµ 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc ,tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
-rÌn kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc,d·y tØ sè b»ng nhau vµo lµm c¸c d¹ng bµi tËp:chøng minh,t×m sè ch­a biÕt.
-RÌn sù s¸ng t¹o,linh ho¹t .
B.ChuÈn bÞ:gi¸o ¸n,sgk,sbt
C.Ho¹t ®éng d¹y häc:
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
I.KiÓm tra.
1.Nªu ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc.
 2.ViÕt 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.
3.ViÕt tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
II.Bµi míi.
Bài 1: Cho Chøng minh r»ng: 
Bài2:Cho tØ lÖ thøc . Chøng minh r»ng: 
Bài 3:T×m x, y, z biÕt:
 ; và 
Bài 4: Cho a, b, c là ba sè kh¸c 0 và a2 = bc. Chøng minh r»ng:
Bài 5: T×m x, y biÕt: và 
Bài 6: T×m a, b biÕt r»ng: 
Häc sinh 
C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm,theo dâi vµ nhËn xÐt 
Bài 1: Gi¶i.
¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: 
Bài 2: 
Gi¶i.
Ta co: 
 và (1)
¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: (2)
Tõ (1) và (2) 
Bài 3: 
Gi¶i. 
¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: 
 x = ; y =
NÕu x= 4 th× y=6 ;z=7,5
NÕu x=- 4 th× y=-6 ;z=-7,5
Bài 4: 
Gi¶i.
Thay a2 = bc ta cã: 
VËy 
 Bài 5: T×m x, y biÕt: 
Gi¶i. 
¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: 
NÕu x=6 th× y=10
NÕu x=-6 th× y=-10
Bài 6: 
Gi¶i.
 20(1+2a)=15(7-3a)
 a=1
Thay a=1 vào 
Ta cã: b=2
VËy a=1 vµ b=2
III.Cñng cè.
-Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc,tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
-Nªu c¸c d¹ng to¸n vµ c¸ch gi¶i.
IV.H­íng dÉn.
-Häc kÜ bµi theo sgk,vë ghi.
-Lµm c¸c bµi tËp trªn theo c¸ch kh¸c(®· h­íng dÉn)
Buæi 9: ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2011.
 tØ lÖ thøc vµ tÝnh chÊt cña d·y tØ 
 sè b»ng nhau (tiÕp theo)
A. Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh vÒ ®Þnh nghÜa vµ 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc ,tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
-rÌn kü n¨ng vËn dông tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc,d·y tØ sè b»ng nhau vµo lµm c¸c d¹ng bµi tËp:chøng minh,t×m sè ch­a biÕt,gi¶i mét sè d¹ng to¸n thùc tÕ.
-RÌn sù s¸ng t¹o,linh ho¹t .
B.ChuÈn bÞ:gi¸o ¸n,sgk,sbt
C.Ho¹t ®éng d¹y häc:
HO¹T §éNG CñA GV 
HO¹T §éNG CñA hs
I.KiÓm tra.
1.Nªu ®Þnh nghÜa tØ lÖ thøc.
 2.ViÕt 2 tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.
3.ViÕt tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau.
II.Bµi míi.
Bµi 1. T×m x vµ y biÕt:
 vµ x+y=21
 vµ x-y=-10
-Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
 -Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,h­íng dÉn 
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm c©u a. 
-Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt 
-Sau ®ã cho häc sinh lµm c©u b
Bµi 2.TÝnh diÖn tÝch cña mét h×nh ch÷ nhËt biÕt r»ng tØ sè gi÷a hai c¹nh cña nã b»ng vµ chu vi b»ng 28m
-Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
-Cho häc sinh ph©n tÝch bµi to¸n.
Bµi 3.Khèi l­îng giÊy vôn 4 líp 7A,7B, 7C,7D quyªn gãp ®­îc tØ lÖ víi c¸c sè
 3,5 ;3;3,2;3,8 .BiÕt r»ng líp 7C quyªn gãp ®­îc nhiÒu h¬n líp 

File đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2016_2017.doc