Giáo án các môn lớp 5 - Tuần 14

doc47 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn lớp 5 - Tuần 14, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN : 14 Thöù ngaøy thaùng naêm
TOAÙN
CHIA SOÁ TÖÏ NHIEÂN CHO SOÁ TÖÏ NHIEÂN MAØ 
THÖÔNG TÌM ÑÖÔÏC LAØ SOÁ THAÄP PHAÂN
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc:Hieåu ñöôïc quy taéc chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân maø thöông tìm ñöôïc laø moät soá thaäp phaân.
 - Böôùc ñaàu thöïc hieän pheùp chia nhöõng soá töï nhieân cuï theå.
 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh chia thaønh thaïo.
 3. Thaùi ñoä:Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. 
II. Chuaån bò:
SGK,Phaán maøu.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
-Goïi HS leân baûng laøm baøi 3.
- Neâu qui taéc chia nhaåm 1 soá TP cho 10;100; 1000;
2. Giôùi thieäu baøi môùi: 
3. Höôùng daãn HS thöïc hieän pheùp chia 1 soá töï nhieân cho 1 soá töï nhieân maø thöông tìm ñöôïc laø soá TP. 
a.Ví duï 1:
- Ñeåbieát caïnh cuûa saân daøi ? m ta phaûi laøm NTN?
- Yeâu caàu HS ñoïc pheùp tính.
	27 : 4 = ? m
- Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp tính.
- Theo em ta coù theå chia tieáp ñöôïc khoâng?
- Nhaän xeùt yù kieán ,höôùng daãn chia.
 27 4 + Ñaët tính roài laøm tính:
 3 0 6, 75(m) 27: 4 = 6 vieát 6
 20 + Ñeå chia tieáp ta vieát 
 0 daáu phaåy vaøo beân phaûi soá 6roài vieát theâm vaøo beân phaûi soá 3 chöõ soá 0 ñöôïc 30 roài tieáp tuïc chia.
 30 : 4 = 7 vieát7
+ Theâm vaøo beân phaûi chöõ soá 2 soá 0 ñöôïc 20 ta tieáp tuïc chia.
 20 : 4 = 5
 + Vaäy 27 : 4 = 6,75
b.Ví duï 2: 43 : 52
- Pheùp chia 43 : 52 coù thöïc hieän ñöôïc töông töï pheùp chia 27 :4 ñöôïc khoâng?
- Haõy vieát soá 43 thaønh soá TP maø giaù trò khoâng thay ñoåi.
 - Höôùng daãn HS chia. 
 43,0 52 
 430 0, 82
 140
 36
c. Neâu qui taéc (SGK). 
4. Thöïc haønh
* Baøi 1:
-Yeâu caàu HS aùp duïng qui taéc laøm baøi.
- Nhaän xeùt cho dieåm.
* Baøi 2:
 - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà.
 - Yeâu caàu HS toùm taét baøi vaø laøm baøi.
 - Nhaän xeùt cho ñieåm.
* Baøi 3:
- Ñeà yeâu caàu gì?
 -Giaùo vieân nhaán maïnh laáy töû soá chia maãu soá.
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
5. Toång keát - daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: “Luyeän taäp”.
Lôùp nhaän xeùt.
- 1 HS ñoïc baøi toaùn
- Laáy chu vi chia cho 4
- Laàn löôït hoïc sinh trình baøy.
	27 : 4 = 6 m (dö 3 m)
- Noái tieáp nhau phaùt bieåu.
- HS theo doõi.
	Thöû laïi: 6,75 ´ 4 = 27 m
Hoïc sinh thöïc hieän.
- Pheùp chia 43 : 52 coù soá chia lôùn hôn soá bò chia. Neân khoâng thöïc hieän nhö phöùp chia 27 : 4	
- Chuyeån 43 thaønh 43,0
- Ñaët tính roài tính nhö pheùp chia 
 43, 0 : 52 
- Theo doõi.
Neâu ghi nhôù .
- Hoïc sinh ñoïc ñeà.
- Hoïc sinh laøm baøi.
- Hoïc sinh neâu laïi caùch laøm.
Hoïc sinh ñoïc ñeà – Toùm taét:
	25 boä quaàn aùo	: 70 m
	6 boä quaàn aùo	: ? m
- 1 HS leân baûng laøm ,lôùp laøm vôû.
 Soá vaûi may 1 boä quaàn aùo laø:
 70 : 25 = 2,8 (m)
 Soá vaûi ñeå may ñuû 6 boä quaàn aùo laø:
 2,8 x 6 = 16,8 (m)
 Ñaùp soá : 16,8 m
- Nhaän xeùt ñuùng sai.
- Vieát caùc phaân soá döôi daïng soá thaäp phaân.
- HS laøm baøi.
- Noái tieáp nhau phaùt bieåu.
Hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc chia.
TAÄP ÑOÏC
CHUOÃI NGOÏC LAM 
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc:Ñoïc löu loaùt baøi vaên.
 - Phaân bieät lôøi keå vôùi lôøi giôùi thieäu ñoái thoaïi. Phaân bieät lôøi cuûa caùc nhaân vaät theå hieän ñöôïc tình caûm, caûm xuùc qua gioïng ñoïc.	
 2. Kó naêng: Hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ.
 -Bieát ñoïc phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät , theå hieän ñuùng tính caùch töøng nhaân vaät . 
 3. Thaùi ñoä:	Ca ngôïi nhöõng con ngöôøi coù taám loøng nhaân haäu, bieát quan taâm vaø ñem laïi nieàm vui cho ngöôøi khaùc .
II. Chuaån bò:
Tranh phoùng to. Ghi ñoaïn vaên luyeän ñoïc.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
A.Kieåm tra baøi cuõ:
- HS ñoïc baøi Troàng röøng ngaäp maën.
- Neâu noäi dung chính cuûa baøi?
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
BB.Daïy baøi môùi
1. Giôùi thieäu baøi môùi: 
- Giôùi thieäu chuû ñieåm.
2. Luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
a. Luyeän ñoïc: 
 - Goïi 1 HS khaù ñoïc baøi.
 -Chia baøi naøy maáy ñoaïn ?
 - Yeâu caàu ñoïc noái tieáp.( 2 löôït).
 - Caâu truyeän coù maáy nhaân vaät?
 - Goïi HS ñoïc chuù giaûi.
 - Yeâu caàu luyeän ñoïc theo caëp.
 - Ñoïc maãu: Toaøn baøi ñoïc vôùi gioïng chaäm chaõi ,nheï nhaøng.
 b. Tìm hieåu baøi:
 * Phaàn 1:
 - Goïi 2 HS ñoïc phaàn 1.
 - Yeâu caàu thaûo luaän theo nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi.
 + Coâ beù mua chuoãi ngoïc lam ñeå taëng ai?
 + Coâ beù Gioan coù ñuû tieàn mua chuoãi ngoïc lam khoâng?
 + Chi tieát naøo cho bieát ñieàu ñoù?
 + Thaùi ñoä cuûa chuù Pi- e ntn?
 - Toå chöùc luyeän ñoïc dieãn caûm theo vai.
 * Phaàn 2:
 - Goïi 3 HS ñoïc noái tieáp phaàn 2.
 - Yeâu caàu thaûo luaän theo caëp.
+ Chò cuûa coâ beù tìm gaëp Pi-e laøm gì ?
+ Vì sao Pi-e noùi raèng em beù ñaõ traû giaù raát cao ñeå mua chuoãi ngoïc ?
+ Chuoãi ngoïc lam coù yù nghóa gì ñoái vôùi chuù Pi - e?
+ Em nghó gì veà nhaân vaät trong truyeän?
- Toå chöùc luyeän ñoïc dieãn caûm phaàn 2.
- Neâu noäi dung chính baøi .
 - Nhaän xeùt, tuyeân döông.
4. Toång keát - daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø taäp ñoïc dieãn caûm.Chuaån bò: “Haït gaïo laøng ta”.
- 2 HS noái tieáp nhau ñoïc.
- 2 HS neâu.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
- HS quan saùt tranh thuoäc chuû ñieåm “Vì haïnh phuùc con ngöôøi “.
- 1 HS khaù ñoïc baøi.
- Baøi chia 2 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu ñeán ngöôøi anh yeâu quyù”
+ Ñoaïn 2 : Coøn laïi.
- HS ñoïc noái tieáp.
 - Chuù Pi-e vaø coâ beù Gioan vaø chò coâ beù.
 - 2 Hoïc sinh ñoïc phaàn chuù giaûi.
- 2 HS 1 caëp luyeän ñoïc.
- Theo doõi. 
- 2 HS luyeän ñoïc ñoaïn 1.
- 2 HS 1 nhoùm thaûo luaän.
+ Coâ beù mua chuoãi ngoïc lam ñeå taëng chò vì chò ñaõ thay meï nuoâi coâ töø beù.
+ Coâ beù khoâng ñuû tieàn mua chuoãi ngoïc lam.
+ Noái tieáp nhau neâu.
+ Chuù Pi - e nhìn coâ beù, gôõ maûnh giaáy ghi giaù tieàn.
- Luyeän ñoïc theo vai.
- 3 HS noái tieáp nhau ñoïc phaàn 2.
- 2 HS 1 caëp thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi.
+ Hoûi xem coù ñuùng coâ beù mua chuoãi ngoïc lam ôû ñaây khoâng?...
+ Vì em beù mua chuoãi ngoïc vôùi taát caû soá tieàn maø em coù.
+ Ñaây laø chuoãi ngoïc ñeå taëng vôï chöa cöôùinhöng coâ ñaõ maát vì tai naïn giao thoâng.
+ Noái tieáp nhau neâu.
- Luyeän ñoïc phaàn 2.
- Neâu noäi dung baøi: Ca ngôïi nhöõng con ngöôøi coù taám loøng nhaân haäu, thöông yeâu ngöôøi khaùc, bieát ñem laïi nieàm haïnh phuùc, nieàm vui cho ngöôøi khaùc.
 - Caùc nhoùm thi ñua ñoïc.
ÑAÏO ÑÖÙC
TOÂN TROÏNG PHUÏ NÖÕ 
I. Muïc tieâu: 
 1. Kieán thöùc: - Caàn phaûi toân troïng phuï nöõ vaø vì sao caàn phaûi toân troïng phuï nöõ 
 - Hoïc sinh bieát treû em coù quyeàn ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng khoâng phaân bieät trai, gaùi.
 2. Kó naêng: 	- Hoïc sinh bieát thöïc hieän caùc haønh vi quan taâm, chaêm soùc, giuùp ñôõ phuï nöõ trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
 3. Thaùi ñoä: 	- Coù thaùi ñoä toân troïng phuï nöõ.
II. Chuaån bò: 
 - Tranh, aûnh, baøi thô, baøi haùt, truyeän ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
 - Neâu nhöõng vieäc em ñaõ vaø seõ laøm ñeå thöïc hieän truyeàn thoáng kính giaø yeâu treû cuûa daân toäc ta.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Toân troïng phuï nöõ.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu 4 tranh trang 22/ SGK.
Neâu yeâu caàu cho töøng nhoùm: Giôùi thieäu noäi dung 1 böùc tranh döôùi hình thöùc tieåu phaåm, baøi thô, baøi haùt
Choïn nhoùm toát nhaát, tuyeân döông.
v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh thaûo luaän caû lôùp.
+ Em haõy keå caùc coâng vieäc cuûa phuï nöõ maø em bieát?
+ Taïi sao nhöõng ngöôøi phuï nöõ laø nhöõng ngöôøi ñaùng kính troïng?
v	Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm theo baøi taäp 2.
Giao nhieäm vuï cho nhoùm hoïc sinh thaûo luaän caùc yù kieán trong baøi taäp 2.
* Keát luaän: YÙ kieán (a) , (d) laø ñuùng. _Khoâng taùn thaønh yù kieán (b), (c), (ñ)
v	Hoaït ñoäng 4: Laøm baøi taäp 1: Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh.
* Keát luaän: Coù nhieàu caùch bieåu hieän söï toân troïng phuï nöõ. Caùc em haõy theå hieän söï toân troïng ñoù vôùi nhöõng ngöôøi phuï nöõ quanh em: baø, meï, chò gaùi, baïn gaùi
4. Toång keát - daën doø: 
Söu taàm caùc baøi thô, baøi haùt ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ noùi chung vaø phuï nöõ Vieät Nam noùi rieâng. 
- Hoïc sinh neâu.
- Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng nhoùm 
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
Töøng nhoùm trình baøy.
Boå sung yù.
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, caû lôùp.
Thaûo luaän nhoùm ñoâi.
Ñaïi dieän traû lôùi.
Nhaän xeùt, boå sung yù.
- Ñoïc ghi nhôù
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
Töøng nhoùm trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán.
Hoaït ñoäng caù nhaân.
- Laøm baøi taäp caù nhaân.
Hoïc sinh trình baøy baøi laøm.
Lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt.
Thöù 3 ngaøy thaùng naêm
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc: Cuûng coá quy taéc vaø thöïc haønh thaønh thaïo pheùp chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân, thöông tìm ñöôïc laø moät soá thaäp phaân.
 2. Kó naêng: 	Cuûng coá reøn kó naêng chia moät soá töï nhieân cho moät soá töï nhieân, thöông tìm ñöôïc laø moät soá thaäp phaân, chính xaùc.
 3. Thaùi ñoä: 	Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc.
II. Chuaån bò:
-Vôû baøi taäp, SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
Goïi HS leân baûng laøm baøi 3.
- Neâu qui taéc chia 1 soù töï nhieân cho 1 soá töï nhieân maø thöông tìm ñöôïc laø soá thaäp phaân.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Luyeän taäp.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
	  Baøi 1:
- Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.	
- Giaùo vieân choát laïi: thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính
  Baøi 2:
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
-GV giaûi thích : vì 10 : 25 = 0,4 vaø neâu taùc duïng chuyeån pheùp nhaân thaønh pheùp chia ( do 8,3 x 10 khi tính nhaåm coù keát quaû laø 83 )
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
  Baøi 3 ;
-GV neâu caâu hoûi :
+Muoán tính chu vi vaø dieän tích HCN ta caàn phaûi bieát gì ?
  Baøi 4:
- Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
- Yeâu caàu HS toùm taét baøi.
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
4. Toång keát - daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.Chuaån bò: “Chia moät soá töï nhieân cho moät soá thaäp phaân”. 
1 HS leân baûng laøm baøi. 
2 HS noái tieáp nhau neâu
Nhaän xeùt boå sung.
Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi – Caû lôùp ñoïc thaàm.
2 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
 5,9 : 2 + 13,06 =
 2,95 + 13,06 = 16,01
 35,04 : 4 - 6,87 = 
 8,76 - 6,87 = 1,89
 167 : 4 : 25 =
 41,75: 25 = 1,67
 8,76 x 4 : 8 = 
 35, 04 : 8 = 4,38
- Nhaän xeùt boå sung.
- 3 HS leân baûng laøm baøi.
 8,3 x 0,4 . 8,3 x 10 : 25
 3,32 = 3,32
 4,2 x 1,25. 4,2 x 10 : 8
 5,52 = 5,52
 0,24 x 2,5 . 0,24 x 10 : 4
 0,6 = 0,6
- Nhaâïn xeùt ñuùng / sai.
- 1 HS ñoïc ñeà baøi, lôùp theo doõi.
- 1 HS leân baûng laøm baøi.
 Chieàu roäng maûnh vöôøn hình chöõ nhaät laø:
 24 x 2 : 5 = 9,6 (m)
 Chu vi maûnh vöôøn laø: 
 ( 24 + 9,6 ) x 2 = 67,2 ( m)
 Dieän tích maûnh vöôøn laø:
 24 x 9,6 = 230,4 (m )
 Ñaùp soá : 67, 2m
 230,4 m 
- Nhaän xeùt ñuùng / sai. 
- 1 HS ñoïc ñeà baøi, lôùp ñoïc thaàm.
- 1 HS toùm taét ñeà.
- 1 HS leân baûng laøm baøi.
 Quaõng ñöôøng xe maùy ñi ñöôïc 1 giôø laø:
 93 : 3 = 31 (km)
 Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi trong 1 giôø laø:
 103 : 2 = 51,5 ( km)
 Moãi giôø oâ toâ ñi nhanh hôn xe maùy laø:
 51,5 - 31 = 20,5 ( km)
 Ñaùp soá : 20 ,5 km.
- Nhaän xeùt cho ñieåm. 
CHÍNH TAÛ
NGHE-VIEÁT:CHUOÃI NGOÏC LAM
I. Muïc tieâu: 
1. Kieán thöùc:	Nghe vaø vieát ñuùng chính taû, moät ñoaïn vaên trong baøi taäp Chuoãi ngoïc lam 
 2. Kó naêng: 	Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät nhöõng tieáng coù aâm, vaàn deã laãn loän: tr/ch hoaëc ao/au
 3. Thaùi ñoä: 	Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
II. Chuaån bò: 
+ GV: Baûng phuï, töø ñieån.
+ HS: SGK, Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
- GV cho HS ghi laïi caùc töø coøn sai ôû tieát tröôùc .
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: 
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh vieát chính taû.
a. Trao ñoåi noäi dung ñoaïn vaên.
- Ñoïc ñoaïn vaên.
- Noäi dung ñoaïn vaên laø gì?
b. Höôùng daãn Hs vieát töø khoù.
-Yeâu caàu HS tìm töø khoù.
- Yeâu caàu HS ñoïc ,vieát caùc töø khoù.
c. Vieát chính taû.
Ñoïc cho hoïc sinh vieát.
d. Soaùt loãi vaø chaám baøi.
Ñoïc laïi hoïc sinh soaùt loãi.
Giaùo vieân chaám 1 soá baøi.
v	Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp.
	* Baøi 2:
- Yeâu caàu ñoïc baøi 2.
- Yeâu caàu hoaït ñoäng nhoùm.
- Toå chöùc thi tìm töø tieáp söùc.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
 * Baøi 3: 
Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp.
Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
Goïi HS nhaän xeùt.
Nhaän xeùt cho ñieåm.
4. Toång keát - daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû.
Chuaån bò: Phaân bieät aâm ñaàu tr/ ch hoaëc coù thanh hoûi/ thanh ngaõ.
Hoïc sinh ghi: söôùng quaù, xöông xöôùng, söông muø, vieäc laøm, Vieät Baéc, laàn löôït, luõ löôït.
Hoïc sinh nghe.
1 hoïc sinh neâu noäi dung.
- ngaïc nhieân, noâ- en, pi- e, traàm ngaâm, Gioan, chuoãi, luùi huùi, raïng rôõ.
- HS leân baûng vieát töø khoù.
Hoïc sinh vieát baøi.
Hoïc sinh töï soaùt baøi, söûa loãi.
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 2a.
2 HS1nhoùm: tìm nhöõng tieáng coù phuï aâm ñaàu tr – ch.
Ghi vaøo giaáy, ñaïi nhieän daán leân baûng – ñoïc keát quaû cuûa nhoùm mình.
Caû lôùp nhaän xeùt.
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
Ñieàn vaøo choã troáng hoaøn chænh maãu tin.
Hoïc sinh söûa baøi nhanh ñuùng.
Hoïc sinh ñoïc laïi maåu tin.
KHOA HOÏC
GOÁM XAÂY DÖÏNG : GAÏCH , NGOÙI 
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc:Keå teân moät soá ñoà goám. Keå teân moät soá loaïi gaïch, ngoùi vaø coâng duïng cuûa chuùng.
 2. Kó naêng: Phaân bieät gaïch, ngoùi vôùi caùc loaïi ñoà saønh, ñoà söù. Laøm thí nghieäm ñeå phaùt hieän ra moät soá tính chaát cuûa gaïch, ngoùi.
 3. Thaùi ñoä: Giaoù duïc hoïc sinh yeâu thích say meâ tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
- 	GV: Chuaån bò caùc tranh trong SGK. Chuaån bò vaøi vieân gaïch, ngoùi khoâ vaø chaäu nöôùc.
- 	HSø: Söu taàm thoâng tin vaø tranh aûnh veà ñoà goám noùi chung vaø goám xaây xaây döïng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
Neâu tính chaát cuûa ñaù voâi?
Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Goám xaây döïng: gaïch, ngoùi.
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
* Hoaït ñoäng 1:thaûo luaän .
Böôùc 1:Laøm vieäc theo nhoùm.
Chia lôùp thaønh 6 nhoùm ñeå thaûo luaän: saép xeáp caùc thoâng tin vaø tranh aûnh söu taàm ñöôïc veà caùc loaïi ñoà goám.
+ Taát caû caùc loaïi ñoà goám ñeàu ñöôïc laøm baèng gì?
+ Gaïch, ngoùi khaùc caùc ñoà saønh ñoà söù ôû ñieåm naøo?
Böôùc 2:Laøm vieäc caû lôùp.
- Nhaän xeùt keát luaän.
* Hoaït ñoäng 2: Quan saùt.
Nhieäm vuï thaûo luaän: Quan saùt tranh hình 1, hình 2 neâu teân moät soá loaïi gaïch vaø coâng duïng cuûa noù.
+ Loaïi gaïch naøo duøng ñeå xaây töôøng?
+ Loaïi gaïch naøo duøng ñeå laùt saân , laùt töôøng , laùt væa heø?
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát laïi: Coù nhieàu loaïi gaïch vaø ngoùi .
* Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh.
Yeâu caàu HS quan saùt kó vieân gaïch, ngoùi 
- Thaû vieân gaïch ,ngoùi khoâ vaøo nöôùc thaáy coù hieän töôïng gì?
- Ñieàu gì xaûy ra khi ta ñaùnh rôi vieân gaïch?
+ Trong khu nhaø con ôû, coù maùi nhaø naøo ñöôïc lôïp baèng ngoùi khoâng?
+ Ngoâi nhaø ñoù söû duïng loaïi ngoùi gì?
+ Gaïch, ngoùi ñöôïc laøm nhö theá naøo?
+ Gaïch, ngoùi coù tính chaát gì?
4. Toång keát - daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù.
Chuaån bò: “ Xi maêng.”
- Hoïc sinh traû lôùi caù nhaân.
- Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm, trình baøy vaøo phieáu.
Ñaïi dieän nhoùm treo saûn phaåm vaø giaûi thích.
Hoïc sinh phaùt bieåu caù nhaân.
Hoïc sinh nhaän xeùt.
Hoïc sinh quan saùt vaät thaät gaïch, ngoùi, ñoà saønh, söù.
Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi.
-Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ghi laïi vaøo phieáu.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
Hoïc sinh nhaän xeùt.
Hoïc sinh quan saùt vaät thaät caùc loaïi ngoùi.
Hoïc sinh traû lôøi caù nhaân.
Hoïc sinh nhaän xeùt.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP VEÀ TÖØ LOAÏI 
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc:Heä thoáng hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc veà caùc töø loaïi: danh töø, ñaïi töø.
 - Naâng cao moät böôùc kyõ naêng söû duïng danh töø, ñaïi töø.
 2. Kó naêng:Reøn kyõ naêng söû duïng danh töø, ñaïi töø.
 3. Thaùi ñoä:Yeâu thích Tieáng Vieät, tìm töø môû roäng tìm töø ñaõ hoïc.
II. Chuaån bò:
Giaáy khoå to phoâ toâ noäi dung baûng töø loaïiï.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
Hoïc sinh ñaët caâu coù quan heä töø: vì  neân, neáu  thì, tuy  nhöng, chaúng nhöõng  maø coøn.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: 
3. Höôùng daãn laøm baøi taäp: 
* Baøi 1:
- Theá naøo laø danh töø chung, cho VD?
- Theá naøo laø danh töø rieâng, cho VD?
- Gv daùn noäi dung caàn ghi nhôù :
Danh töø chung laø teân cuûa moät loaïi söï vaät .
Danh töø rieâng laø teân rieâng cuûa moät söï vaät. DTR luoân luoân ñöôïc vieát hoa  
 -Yeâu caàu HS laøm baøi. Gaïch 1 gaïch döôùi danh töø chung ; 2 gaïch döôùi danh töø rieâng.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
Chuù yù : caùc töø chò, chò gaùi in ñaäm sau ñaây laø DT, coøn caùc töø chò, em ñöôïc in nghieâng laø ñaïi töø xöng hoâ 
* Baøi 2 :
Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
1 HS nhaéc laïi qui taéc vieát hoa.
Nhaän xeùt choát.
+ Teân ngöôøi, teân ñòa lyù → Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi tieáng.
+ Teân ngöôøi, teân ñòa lyù → Tieáng nöôùc ngoaøi → Vieát hoa chöõ caùi ñaàu.
*Baøi 3:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi.
- Theá naøo laø ñaïi töø?
- Yeâu caàu HS laøm baøi taäp.
- Nhaän xeùt keát luaän ñuùng: chò, em, toâi, chuùng toâi.
* Baøi 4:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi4.
+ Ñoïc töøng caâu trong ñoaïn vaên , xaùc ñònh caâu ñoù thuoäc kieåu caâu Ai laøm gì? Ai theá naøo? Ai laø gì?
+ Tìm xem trong moãi caâu chuû ngöõ laø danh töø hay ñaïi töø?
+ Vôùi moãi kieåu caâu chæ caàn neâu 1 VD?
- Yeâu caàu HS laøm baøi.
- Goïi HS noái tieáp nhau phaùt bieåu.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
4. Toång keát - daën doø: 
Nhaän xeùt tieát hoïc.Veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau “Toång keát töø loaïi (tt)”.
- 3 HS leân baûng laøm baøi.
- Nhaän xeùt boå sung.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi, lôùp theo doõi.
- Noái tieáp nhau phaùt bieåu.
- 1 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
- Nhaän xeùt boå sung.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu ,lôùp ñoïc thaàm.
- HS nhaéc laïi quy taéc vieát hoa DTR, DTC
- HS neâu caùc danh töø tìm ñöôïc.
- HS laàn löôït vieát.
- Nhaän xeùt .
- Hoïc sinh ñoïc baøi – Caû lôùp ñoïc thaàm.
+Ñaïi töø xöng hoâ laø töø ñöôïc ngöôøi noùi duøng ñeå töï chæ mình hay chæ ngöôøi khaùc trong khi giao tieáp: toâi, chuùng toâi; maøy, chuùng maøy; noù, chuùng noù.
+ Beân caïnh caùc töø noùi treân ngöôøi Vieät Nam coøn duøng nhieàu danh töø chæ ngöôøi laøm ñaïi töø xöng hoâ theo thöù baäc: oâng, baø, anh, chò 
- 1 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
- Nhaän xeùt boå sung.
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4.
- HS laøm baøi caù nhaân.
a. Danh töø hoaëc ñaïi töø laøm chuû ngöõ trong kieåu caâu Ai laøm gì?
+ Nguyeân( DT) toâi (ÑT) Nguyeân (DT) toâi (ÑT) chuùng toâi (ÑT) 
b. Danh töø hoaëc ñaïi töø laøm chuû ngöõ trong kieåu caâu Ai theá naøo?
+ Moät naêm môùi ( cuïm danh töø)
c. Danh töø hoaëc ñaïi töø laøm chuû ngöõ trong kieåu caâu Ai laø gì?
+ Chò (ñaïi töø goác danh töø) chò laø chò gaùi cuûa em nheù!
+ Chò (ñaïi töø goác danh töø) seõ laø chò cuûa em maõi maõi.
d. Danh töø tham gia vaøo boä phaän vò ngöõ trong kieåu caâu Ai laø gì?
+ Chò laø chò gaùi cuûa em nheù!
+ Chò seõ laø chò cuûa em maõi maõi.
Thöù 4 ngaøy thaùng naêm
TOAÙN
CHIA MOÄT SOÁ TÖÏ NHIEÂN 
CHO MOÄT SOÁ THAÄP PHAÂN
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc caùch chia moät soá töï nhieân cho moät soá thaäp phaân baèng bieán ñoåi ñeå ñöa veà pheùp chia caùc soá töï nhieân.
 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh chia nhanh, chính xaùc.
 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. 
II. Chuaån bò:
-Baûng quy taéc chia moät soá töï nhieân cho moät soá thaäp phaân trong SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
Goïi HS leân baûng laøm baøi3, 4.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Chia moät soá töï nhieân cho moät soá thaäp phaân.
3. Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia 1 soáTN cho 1 soá TP.
- Vieát pheùp tính leân baûng .
- Tính roài so saùnh.
- Khi ta nhaân soá bò chia vaø soá chia vôùi cuøng 1 soá töï nhieân # 0 thì thöông NTN?
a. Ví duï 1.
- Ñeå tính ñöôïc chieàu roäng ta phaûi laøm NTN?
- Neâu pheùp tính.
- Aùp duïng tính chaát vöøa hoïc ñeå tìm keát quaû.
 57 : 9,5 
- Vaäy 57 : 9,5 = ?
- Höôùng daãn chia(SGK):
 57 0 9,5 
 0 6 (m)
- Yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän laïi.
b. Ví duï 2:
 99 : 8,25 
- Höôùng daãn HS chia.
 9900 8,25
 1650 120
 0
c. Neâu qui taéc chia 1 soá TN cho 1 soá TP (SGK) .
4. Thöïc haønh:
Baøi 1:
- Neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Yeâu caàu HS leân baûng laøm baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
 Baøi 2:
- Muoán chia 1 soá TN cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001;. 10 ; 100 ; 1000 ;..ta laøm NTN?
- Goïi HS trình baøy mieäng.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
Baøi 3: 
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
- Nhaän xeùt keát luaän ñuùng.
4. Toång keát - daën doø:
- Neâu caùch chia 1 soá TN cho 1 soá TP .
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Laøm baøi nhaø 2, 3/ 70
- Chuaån bò: Luyeän taäp.
-2 HS söûa baøi.
Lôùp nhaän xeùt.
	25 : 4 vaø (25 ´ 5) : (4 ´ 5)
 4,2 : 7 vaø (4,2 x 10 ) : (7x 10 )
 37,8 : 9 vaø ( 37,8 x 10 ) : (9 x 10 )	
- So saùnh keát quaû baèng nhau
- Khi ta nhaän soá bò chia vaø soá chia vôùi cuøng 1 soá töï nhieân # 0 thì thöông khoâng thay ñoåi.
- HS ñoïc ví duï 1.
- Laáy dieän tích cuûa maûnh vöôøn chia cho chieàu daøi.
 57 : 9,5
- Thöïc hieän nhaân soá bò chia vaø soá chia vôùi 10 roài tính.
( 57 x 10) : (9,5 x 10 )
 570 : 95 = 6 
 57 : 9,5 = 6 (m) 
- Theo doõi.	
Hoïc sinh thöïc hieän laïi.
- Theo doõi.
- 2 HS noái tieáp neâu.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
 HS laøm baøi treân baûng, lôùp laøm vôû.
Lôùp nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà – Caû lôùp ñoïc thaàm.
+ Chia 1 soá TN cho 0,1 ; 0,01 ; 0,001;ta chuyeån daáu phaåy sang beân phaûi 1, 2 , 3 ,haøng chöõ soá.
+ Chia 1 soá TN cho 10 ; 100 ; 100;chuyeån daáu phaåy sang beân traùi 1 ; 2 ; 3 ; haøng chöõ soá.
HS trình baøy mieäng.
Nhaän xeùt boå sung.
1 HS ñoïc ñeà baøi.
Phaân tích toùm taét.
	0,8 m	: 16 kg
	 0,18 m	: ? kg
- 1 HS leân baûng laøm baøi, lôùp laøm vôû.
 Thanh saét caân naëng laø:
 0,18 x ( 16 : 0,8 ) = 3,6 (kg)
 Ñaùp soá : 3,6 kg.
Caû lôùp nhaän xeùt.
TAÄP ÑOÏC
HAÏT GAÏO LAØNG TA 
I. Muïc tieâu:
 1. Kieán thöùc:Ñoïc löu loaùt baøi thô – Gioïng nheï nhaøng – Tình caûm tha thieát.
 2. Kó naêng: Hieåu yù nghóa – Ca ngôïi nhöõng ngöôøi laøm ra haït gaïo thôøi choáng Myõ – haït gaïo laøm neân töø vò phuø sa – töø nöôùc coù höông sen thôm – töø moà hoâi coâng söùc cuûa cha meï – caùc baïn thieáu nhi – haït gaïo – laø taám loøng cuûa ñòa phöông goùp neân chieán thaéng.
 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh phaûi bieát quí trong haït gaïo, ñoù laø do coâng söùc con ngöôøi vaát vaû laøm ra.
 - Hoïc thuoäc loøng khoå thô yeâu thích.
II. Chuaån bò:
- Tranh veõ phoùng to. SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1.Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi HS ñoïc baøi: “ Chuoãi ngoïc lam “
- Neâu noäi dung chính cuûa baøi.
- Nhaän xeùt cho ñieåm.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: 
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng.
a.Luyeän ñoïc.
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tieáp töøng khoå thô.
- Yeâu caàu HS ñoïc chuù giaûi.
- Yeâu caàu luyeän ñoïc theo caëp.
- Giaùo vieân ñoïc maãu chuù yù gioïng ñoïc.
+ Toaøn baøi ñoïc gioïng nheï nhaøng tình caûm tha thieát.
+ Nhaán gioïng: coù; buøi ;ñaéng cay; 
b. Tìm hieåu baøi:
- Yeâu caàu thaûo luaâïn theo nhoùm traû lôøi caâu hoûi.
+ Em hieåu haït gaïo ñöôïc laøm neân töø nhöõng gì?
+ Nhöõng hình aûnh naøo noùi leân noãi vaát vaû cuûa ngöôøi noâng daân?
+ Tuoåi nhoû ñaõ goùp coâng söùc nhö theá naøo ñeå laøm ra haït gaïo?
+ Vì sao taùc giaû goïi haït gaïo laø “haït vaøng” ?
c. Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc dieãn caûm.
- Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp baøi thô.
- Toå chöùc ñoïc dieãn caûm.
+ Giaùo vieân ñoïc maãu.
+ Yeâu caàu luyeän ñoïc theo caëp.
- Toå chöùc thi ñoïc dieãn caûm.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm.
Hoïc baøi xong em coù suy nghó gì? 
( Quí haït gaïo)
Hoïc sinh haùt baøi Haït gaïo laøng ta.
4. Toång keát - daën doø: 
- Neâu noäi dung chính cuûa baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh thuoäc loøng baøi thô hoaëc khoå thô em yeâu thích.
Chuaån bò: “Buoân Chö-leânh ñoùn coâ giaùo”.
- Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi theo ñoaïn vaø neâu noäi dung chính cuûa baøi.
- 1 hoïc sinh khaù ñoïc toaøn baøi.
- 5 HS laàn löôït ñoïc töøng khoå thô.
Neâu caùch phaùt aâm ñuùng: tr – s – tieàn tuyeán.
Ñoïc laïi aâm: tr – s. Ñoïc nhöõng tieáng – caâu – ñoaïn coù aâm sai.
2 HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
- 2 HS 1 caëp luyeän ñoïc.
- Theo doõi tìm gioïng ñoïc.
+ Vò phuø sa – höông sen thôm – coâng lao cuûa cha meï – noãi vaát vaû.
Hoïc sinh ñoïc khoå 2.
Gioït moà hoâi sa.
	Meï em xuoáng caáy.
- Ñoïc khoå 4:
- Haït gaïo ñöôïc goïi laø “haït vaøng” vì haït gaïo raát quyù, ñöôïc laøm neâ

File đính kèm:

  • docga lop5 t14.doc