Giáo án Các môn Khối 5 - Tuần 35

doc37 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/06/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Các môn Khối 5 - Tuần 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 35- To¸n 171: LUYEÄN TAÄP 
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp Hs cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính vaø giaûi toaùn coù daïng ñaëc bieät.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Yeâu caàu Hs laøm baøi toaùn sau: Moät quaùn baùn haøng aên trong buoåi saùng thu ñöôïc 600 000 ñ. Tính ra ñaõ ñöôïc laõi 25% so vôùi tieàn voán boû ra. Hoûi tieàn voán laø bao nhieâu ñoàng.
 - Söûa baøi, ghi ñieåm, nhaän xeùt vieäc kieåm tra baøi cuõ.
2. Luyeän taäp:
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
T.gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
08’
08’
08’
03’
HÑ 1: Cuûng coá kó naêng thöïc haønh tính.
Baøi 1/176:
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. Yeâu caàu Hs trình baøy caùch ruùt goïn khi nhaân, chia Ps, thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong bieåu thöùc.
Baøi 2/177:
-Goïi Hs neâu yeâu caàu ñeà.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt.
HÑ2: Cuûng coá veà giaûi toaùn.
Baøi 3/177:
-Goïi Hs ñoïc ñeà, toùm taét.
-Gôïi yù ñeå Hs hình thaønh caùc böôùc giaûi:
+Tính chieàu cao cuûa möïc nöôùc trong beå.
+Tính chieàu cao cuûa beå.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
Baøi 4/177:
-Goïi Hs ñoïc ñeà.
-Daãn daét ñeå Hs nhaéc laïi söï thay ñoåi vaän toác cuûa thuyeàn khi ñi xuoâi doøng vaø ñi ngöôïc doøng.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ 3: Tieáp tuïc cuûng coá veà kó naêng thöïc haønh tính.
Baøi 5/177:
-Goïi Hs ñoïc ñeà.
-GV höôùng daãn Hs vaän duïng tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng ñeå ñöa baøi tìm x veà daïng ñôn giaûn (coù theå cho veà nhaø laøm, neáu khoâng ñuû thôøi gian).
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ 4: Cuûng coá, daën doø.
Yeâu caàu Hs neâu caùch tìm chieàu cao cuûa hình hoäp chöõ nhaät khi bieát theå tích vaø dieän tích ñaùy; caùch tìm vaän toác cuûa thuyeàn khi xuoâi doøng, ngöôïc doøng.
-Ñoïc ñeà, theo doõi
-Theo doõi, veõ sô ñoà.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
- Ñoïc ñeà, veõ sô ñoà.
-Theo doõi, traû lôøi.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Ñoïc ñeà, neâu daïng toaùn. 
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Traû lôøi.
-Theo doõi, traû lôøi.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Traû lôøi.
TUAÀN 35 - To¸n 172: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp Hs cuûng coá veà tính giaù trò cuûa bieåu thöùc; tìm soá trung bình coäng; giaûi caùc baøi toaùn lieân quan ñeán tæ soá phaàn traêm, toaùn chuyeån ñoäng ñeàu.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Yeâu caàu Hs laøm baøi toaùn sau: Moät con thuyeàn ñi ngöôïc doøng coù vaän toác laø 5,6km/giôø. Bieát vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 1,6 km/giôø, tính vaän toác cuûa thuyeàn khi xuoâi doøng.
 - Söûa baøi, ghi ñieåm, nhaän xeùt vieäc kieåm tra baøi cuõ.
2. Luyeän taäp:
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
T.gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
06’
06’
21’
02’
HÑ 1: Cuûng coá kó naêng tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.
Baøi 1/177: Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ 2: Cuûng coá kó naêng tìm soá trung bình coäng.
Baøi 2/177:* Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. Yeâu caàu Hs neâu caùch tìm soá trung bình coäng cuûa 3 hoaëc 4 soá
HÑ3: Cuûng coá veà giaûi toaùn.
Baøi 3/177:* Goïi Hs ñoïc ñeà.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
Baøi 4/178:
-Yeâu caàu Hs thaûo luaän nhoùm 4 ñeå laøm baøi, khuyeán khích Hs giaûi baèng nhieàu caùch.
-Goïi ñaïi dieän hai nhoùm trình baøy baøi treân baûng.
-Söûa baøi, nhaän xeùt. 
Baøi 5/178:
-Yeâu caàu Hs nhaéc laïi coâng thöùc tính vaän toác cuûa taøu thuyû khi ñi xuoâi doøng vaø ngöôïc doøng.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ 4: Cuûng coá, daën doø.
Yeâu caàu Hs neâu caùch tìm soá trung bình coäng cuûa nhieàu soá, coâng thöùc tính vaän toác khi xuoâi doøng vaø ngöôïc doøng.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt, neâu caùch tìm soá trung bình coäng.
-Ñoïc ñeà. 
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Thaûo luaän nhoùm 4.
-Ñaïi dieän 2 nhoùm trình baøy.
-Nhaän xeùt.
-Nhaéc laïi coâng thöùc.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Traû lôøi.
TUAÀN 35 - To¸n 173: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp Hs oân taäp, cuûng coá veà:+ Tæ soá phaàn traêm vaø giaûi toaùn veà tæ soá phaàn traêm. + Tính dieän tích vaø chu vi hình troøn.
- Phaùt trieån trí töôûng töôïng khoâng gian cuûa Hs.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Yeâu caàu Hs laøm baøi toaùn sau: Tìm soá trung bình coäng cuûa:
a. 28; 34; 41; 45 b. 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46.
 - Söûa baøi, ghi ñieåm, nhaän xeùt vieäc kieåm tra baøi cuõ.
2. Luyeän taäp:* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
T.gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
12’
21’
02’
HÑ 1: Phaàn 1- Caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laàn löôït suy nghó vaø löïa choïn ñaùp aùn ñuùng cho moãi caâu hoûi.
-Goïi Hs ñoïc baøi, yeâu caàu Hs giaûi thích caùch laøm.
HÑ 2: Phaàn 2 - Giaûi toaùn.
Baøi 1/179: Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà vaø quan saùt hình veõ.
-Höôùng daãn Hs phaùt hieän vaø nhaän xeùt: Boán maûnh toâ maøu cuûa hình vuoâng gheùp laïi ñöôïc moät hình troøn coù baùn kính laø 10cm vaø chu vi cuûa hình troøn naøy chính laø chu vi cuûa phaàn khoâng toâ maøu.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt.
Baøi 2/179: Goïi Hs ñoïc ñeà, neâu daïng toaùn.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ3: Cuûng coá, daën doø.
Yeâu caàu Hs neâu coâng thöùc tính dieän tích vaø chu vi hình troøn.
-Ñoïc ñeà, töï laøm baøi.
-Ñoïc baøi, giaûi thích caùch laøm.
- Ñoïc ñeà, quan saùt hình veõ.
-Theo doõi, traû lôøi.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Ñoïc ñeà, neâu daïng toaùn. 
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Traû lôøi.
TUAÀN 35 - To¸n 174: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp Hs oân taäp, cuûng coá veà giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán chuyeån ñoäng cuøng chieàu, tæ soá phaàn traêm, tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät,  vaø söû duïng maùy tính boû tuùi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Yeâu caàu Hs laøm baøi toaùn sau: Meï mua thòt lôïn vaø rau quaû heát 48000 ñoàng. Soá tieàn mua thòt lôïn baèng 140% soá tieàn mua rau quaû. Hoûi meï mua rau quaû heát bao nhieâu tieàn?
 - Söûa baøi, ghi ñieåm, nhaän xeùt vieäc kieåm tra baøi cuõ.
2. Luyeän taäp: * Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
T.gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
12’
21’
02’
HÑ 1: Phaàn 1- Caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laàn löôït suy nghó vaø löïa choïn ñaùp aùn ñuùng cho moãi caâu hoûi.
-Goïi Hs ñoïc baøi, yeâu caàu Hs trình baøy caùch laøm.
HÑ 2: Phaàn 2 - Giaûi toaùn.
Baøi 1/180: - Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt.
Baøi 2/180:
-Goïi Hs ñoïc ñeà. Löu yù Hs ñöôïc söû duïng maùy tính boû tuùi khi tính toaùn.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ3 : Cuûng coá, daën doø.
Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ; caùch tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät.
-Ñoïc ñeà, töï laøm baøi.
-Ñoïc baøi, trình baøy caùch laøm.
- Ñoïc ñeà.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Ñoïc ñeà. 
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Traû lôøi.
TUAÀN 35 - To¸n 175: ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ II
I. Muïc tieâu: Kieåm tra keát quaû hoïc taäp cuûa HS veà:
Kieán thöùc ban ñaàu veà soá thaäp phaân, kó naêng thöïc haønh tính vôùi soá thaäp phaân, tæ soá phaàn traêm.
Tính dieän tích, theå tích moät soá hình ñaõ hoïc.
Giaûi baøi toaùn veà chuyeån ñoäng ñeàu.
II. Döï kieán ñeà kieåm tra trong 45 phuùt (keå töø khi baét ñaàu laøm baøi)
Phaàn 1: Moãi baøi taäp döôùi ñaây keøm theo moät soá caâu traû lôøi A, B, C, D (laø ñaùp soá, keát quaû tính,). Haõy khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
1. Chöõ soá 9 trong soá thaäp phaân 17,209 thuoäc haøng naøo?
 A. Haøng nghìn; B.Haøng phaàn möôøi; C.Haøng phaàn traêm; D. Haøng phaàn nghìn.
2. Phaân soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
 A. 4.5; B. 8,0; C. 0,8; D. 0,45.
3. Khoaûng thôøi gian töø luùc 7 giôø keùm 10 phuùt ñeán luùc 7 giôø 30 phuùt laø:
 A. 10 phuùt; B. 20 phuùt; C. 30 phuùt; D. 40 phuùt.
4. Hình döôùi ñaây goàm 6 hình laäp phöông, moãi hình laäp phöông ñeàu coù caïnh baèng 3cm. Theå tích cuûa hình ñoù laø:
 A. 18cm3; B. 54cm3; C. 162cm3; D. 243cm3.
5. Ñoäi boùng cuûa moät tröôøng hoïc ñaõ thi ñaáu 20 traän, thaéng 19 traän. Nhö theá tæ soá phaàn traêm caùc traän thaéng cuûa ñoäi boùng ñoù laø:
 A. 19%; B. 85%; C. 90%; D. 95%.
Phaàn 2: 
1. Ñaët tính roài tính:
a. 5,006 + 2,357; b. 63,21 - 14,75 c. 21,8 x 3,4 d. 24,36 : 6
b
2. Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø vaø ñeán tænh B luùc 11 giôø 45 phuùt. OÂ toâ ñi vôùi vaän toác 48 km/h vaø nghæ doïc ñöôøng maát 15 phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB.
3. Vieát keát quaû tính vaøo choã chaám:
Moät maûnh ñaát goàm 2 nöûa hình troøn vaø moät hình chöõ nhaät coù kích thöôùc ghi trong hình döôùi ñaây. Dieän tích cuûa maûnh ñaát laø: .
C. Höôùng daãn ñaùnh giaù: 
Phaàn 1 (5ñieåm)
Moãi laàn khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 1 ñieåm.
1. Khoanh vaøo D; 2. Khoanh vaøo C; 3. Khoanh vaøo D;
4. Khoanh vaøo C; 5. Khoanh vaøo D;
Phaàn 2 (5 ñieåm)
Baøi 1 (2 ñieåm)
Ñaët tính vaø tính ñuùng moãi phaàn a; b; c; d ñöôïc 0,5 ñieåm.
Baøi 2 (2 ñieåm)
Neâu caâu lôøi giaûi vaø tính ñuùng thôøi gian oâ toâ ñi treân ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B ñöôïc 1 ñieåm.
Neâu caâu lôøi giaûi vaø tính ñuùng ñoä daøi quaõng ñöôøng AB ñöôïc 0,75 ñieåm.
Neâu ñaùp soá ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm.
Baøi 3(1 ñieåm)
Vieát ñuùng keát quaû tính dieän tích ñöôïc 1 ñieåm. 
Keát quaû: Dieän tích maûnh ñaát laø: 3656m2.
«n tËp tiÕt 1.
i/ Môc tiªu: 
- KiÓm tra ®äc lÊy ®iÓm.
+ Néi dung c¸c bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng tõ tuÇn 19 ®Õn tuÇn 34.
+ §äc tr«i ch¶y, ph¸t ©m râ, tèc ®é tèi thiÓu 120 ch÷/ phót biÕt ng¾t, nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ, ®äc diÔn c¶m thÓ hiÖn ®­îc néi dung bµi vµ c¶m xóc cña nh©n vËt.
+ Tr¶ lêi ®­îc 1,2 c©u hái thuéc néi dung bµi ®äc.
- BiÕt lËp b¶ng tæng kÕt vÒ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ trong tõng kiÓu c©u kÓ: Ai lµ g×, Ai thÕ nµo, ®Ó cñng cè kiÕn thøc vÒ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ trong tõng kiÓu c©u kÓ.
II/ Lªn líp:
A, KiÓm tra:
- G¾p th¨m bµi ®äc ( 1 / 3 sè häc sinh ).
- §äc bµi - tr¶ lêi c©u hái.
B, Bµi tËp.
* Bµi sè 2:
- §äc yªu cÇu.
- §äc b¶ng mÉu kiÓu c©u kÓ.
+Em ®· häc nh÷ng kiÓu c©u nµo?
+ Em lËp b¶ng tæng kÕt cho kiÓu c©u nµo?
+ Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo? tr¶ lêi cho c©u hái nµo? nã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
+ VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo? tr¶ lêi cho c©u hái nµo? nã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
+ Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×? Tr¶ lêi cho c©u hái nµo? nã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
+ VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g×? Tr¶ lêi cho c©u hái nµo? cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo?
- Hoµn thµnh b¶ng c¸c kiÓu c©u theo mÉu.
- §Æt c©u: + Ai thÕ nµo?
 + Ai lµ g×?
C, Cñng cè, dÆn dß.
- HÖ thèng kiÕn thøc.
- NhËn xÐt giê häc.
- LÇn l­ît häc sinh g¾p th¨m däc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu.
- 1,2 em ®äc thµnh tiÕng.
- C¸c kiÕu c©u kÓ: Ai lµ g×? Ai thÕ nµo?
 Ai lµm g×?
- Em cÇn lËp b¶ng cho kiÓu c©u: Ai lµ g×?. Ai thÕnµo?
- Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo, tr¶ lêi cho c©u hái Ai ( c¸i g×, con g×.). Chñ ng÷ th­êng do danh tõ, côm danh tõ t¹o thµnh.
- VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo tr¶ lêi cho c©u hæi ThÕ nµo. VÞ ng÷ th­êng do tÝnh tõ, ®éng tõ ( hoÆc côm tÝnh tõ, côm ®éng tõ t¹o thµnh).
- Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g× tr¶ lêi cho c©u hái Ai ( C¸i g×, con g× ). Chñ ng÷ th­êng do danh tõ , côm danh tõ t¹o thµnh.
- VÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµ g× tr¶ lêi c©u hái lµ g×. VÞ ng÷ th­êng do danh tõ hoÆc côm danh tõ t¹o thµnh.
- B¸o c¸o kÕt qu¶ - NhËn xÐt, bæ sung.
+ Bè em rÊt nghiªm kh¾c.
+ C« gi¸o em rÊt hiÒn.
+ B¹n Hoµng rÊt nhanh nhÑn.
+ C¸ Heo lµ con vËt rÊt th«ng minh.
+ MÑ em lµ ng­êi em yªu quý nhÊt.
+ HuyÒn lµ ng­êi b¹n tèt nhÊt cña em.
- TiÕp tôc luyÖn ®äc.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
«n tËp tiÕt 2
I/ Môc tiªu: Gióp häc sinh .
- KiÓm tra ®äc lÊy ®iÓm: C¸c bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 -> tuÇn 35 )
- LËp b¶ng tæng kÕt vÒ tr¹ng ng÷ gåm 5 lo¹i.
II/ Lªn líp:
1, Giíi thiÖu bµi.
2, KiÓm tra ®äc .
- G¾p th¨m bµi ®äc.
- Tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu cña GV.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3, H­íng dÉn bµi tËp.
* Bµi sè 2: 
- §äc yªu cÇu.
+ Tr¹ng ng÷ lµ g×?
+ Tr¹ng ng÷ cã thÓ ®øng ë vÞ trÝ nµo trong c©u?
+ Cã nh÷ng lo¹i tr¹ng ng÷ nµo?
+ Mçi lo¹i tr¹ng ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi.
- Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng.
- NhËn xÐt, kÕt luËn chung.
- Nghe vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô tiÕt häc.
- §äc vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ bµi ®äc ®· g¾p th¨m ®­îc.
- 2 em ®äc. Nèi tiÕp tr¶ lêi.
+ Tr¹ng ng÷ lµ thµnh phÇn phô cña c©u x¸c ®Þnh thêi gian, n¬i chèn, nguyªn nh©n, môc ®Ých cña sù viÖcnªu trong c©u. 
+ Tr¹ng ng÷ cã thÓ ®øng ë ®Çu c©u, cuèi c©u hoÆc cã thÓ chen vµo gi÷a chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.
+ Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, chØ thêi gian, nguyªn nh©n, môc ®Ých, ph­¬ng tiÖn.
+ Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn tr¶ lêi cho c©u hái "ë ®©u?".
+ Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian tr¶ lêi cho c©u hái : "Bao giê, Khi nµo, MÊy giê".
+ Tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n tr¶ lêi c©u hái:" V× sao, Nhê ®©u, T¹i ®©u?".
+ Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých tr¶ lêi cho c©u hái: "§Ó lµm g×. Nh»m môc ®Ých g×, V× c¸i g×?"
+ Tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái:" B»ng c¸i g×, Víi c¸i g×?"
- 1 em lµm trªn b¶ng phô. HS c¶ líp lµm vµo vë.
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n, ®óng/ sai, 
- Ch÷a bµi, bæ sung.
c¸c lo¹i tr¹ng ng÷
c©u hái
vÝ dô
Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn
ë ®©u?
+ Ngoµi ®ång bµ con ®ang gÆt lóa
Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian.
Khi nµo?
MÊy giê?
+ S¸ng sím tinh m¬, bµ em ®· tËp thÓ dôc.
+ §óng 7 giê tèi nay, bè em ®i c«ng t¸c vÒ
Tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n.
V× sao?
Nhê ®©u?
T¹i ®©u?
+ V× l­êi häc, Hoa bÞ c« gi¸o chª.
+ Nhê cÇn cï, Mai ®· theo kÞp c¸c b¹n trong líp.
+ T¹i trêi m­a to mµ ®­êng bÞ t¾c nghÏn.
Tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých.
§Ó lµm g×?
V× c¸i g×?
+ §Ó cã søc khoÎ tèt, em ph¶i tËp thÓ dôc hµng ngµy.
+ V× danh dù cña tæ, c¸c thµnh viªn cè g¾ng häc giái.
Tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn.
B»ng c¸i g×?
Víi c¸i g×?
+ B»ng giäng h¸t truyÒn c¶m, c« ®· l«i cuèn ®­îc mäi ng­êi.
+ Víi ¸nh m¾t th©n thiÖn, c« ®· thuyÕt phôc ®­îc Nga.
- Gäi häc sinh d­íi líp ®äc c©u m×nh ®Æt.
- NhËn xÐt c©u häc sinh ®Æt.
4, Cñng cè, dÆn dß.
- HÖ thèng kiÕn thøc.
- NhËn xÐt giê häc.
- 4,5 em nèi tiÕp ®äc c©u m×nh ®Æt.
- NhËn xÐt, bæ sung.
- Nh¾c l¹i néi dung bµi.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
«n tËp tiÕt 3
I/ Môc tiªu:
- KiÓm tra ®äc hiÓu lÊy ®iÓm ( Yªu cÇu nh­ tiÕt 1 )
- LËp b¶ng thèng kª vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc ë n­íc ta vµ rót ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc.
II/ lªn líp.
1, Giíi thiÖu bµi.
2, KiÓm tra ®äc.
- G¾p th¨m ®Çu bµi.
- Tr¶ lêi c©u hái thuéc néi dung bµi ®äc.
3, H­íng dÉn bµi tËp.
* Bµi sè 2.
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp.
+ C¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc TiÓu häc n­íc ta trong mçi n¨m häc ®­îc thèng kª theo nh÷ng mÆt nµo?
+ B¶ng thèng kª cã mÊy cét? Néi dung mçi cét lµ g×?
+ B¶ng thèng kª cã mÊy hµng? Néi dung mçi hµng lµ g×?
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi.
- Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng cña b¹n.
- NhËn xÐt kÕt luËn.
- §äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu
- NhËn xÐt, bæ sung.
- 2 em ®äc, nèi tiÕp tr¶ lêi.
+ C¸c sè liÖu ®­îc thèng kª theo 4 mÆt.
- Sè tr­êng - Sè GV.
- Sè häc sinh - TØ lÖ HSDTTS.
+ B¶ng thèng kª cã 5 cét. Néi dung mçi cét lµ: N¨m häc, sè tr­êng, sè HS, sè GV, tØ lÖ HS d©n téc thiÓu sè.
+ B¶ng thèng kª cã 6 hµng. Néi dung mçi hµng lµ: Tªn c¸c mÆt cÇn thèng kª, C¸c n¨m häc tõ 2000 -> 2005.
- 1 em lµm b¶ng.Líp lµm vµo vë.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
1. n¨m häc
2. sè l­îng
3. sè häc sinh
4. sè gi¸o viªn
5.TØ LÖ HSDTTS
2000 - 2001
13859
9741100
355900
15.2%
2001 - 2002
13903
9315300
359900
15.8%
2002 - 2003
14163
8815700
363100
16.7%
2003 - 2004
14346
8346000
366200
17.7%
2004 - 2005
14518
7744800
362400
19.1%
+ B¶ng thèng kª cã t¸c dông g×?
* Bµi sè 3.
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo cÆp.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3, Cñng cè, dÆn dß.
- HÖ thèng kiÕn thøc.
- NhËn xÐt giê häc.
+ B¶ng thèng kª gióp cho ng­êi ®äc dÔ dµng t×m thÊy cã sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n, so s¸nh mét c¸ch nhanh chãng, thuËn tiÖn.
- 2 em ®äc - Th¶o luËn lµm bµi.
- Nèi tiÕp tr¶ lêi.
a, T¨ng. b, Gi¶m.
c, Lóc t¨ng lóc gi¶m. d, T¨ng.
- Nh¾c l¹i néi dung bµi.
- Xem l¹i bµi, ChuÈn bÞ bµi sau.
«n tËp tiÕt 4
I/ Môc tiªu:
- Thùc hµnh kÜ n¨ng lËp biªn b¶n cuéc hép qua bµi: Cuéc häp cña ch÷ viÕt.
II/ ChuÈn bÞ: 
+ MÉu biªn b¶n cuéc häp viÕt s½n vµo b¶ng phô.
III/ Lªn líp:
1, Giíi thiÖu bµi.
2, Thùc hµnh lËp biªn b¶n.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ c©u chuyÖn: Cuéc häp cña ch÷ viÕt.
+ C¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u häp bµn viÖc g×?
+ Cuéc häp ®Ò ra c¸ch g× ®Ó gióp ®ì b¹n Hoµng?
+ §Ò bµi yªu cÇu g×?
+ Biªn b¶n lµ g×?
+ Néi dung cña biªn b¶n lµ g×?
- Yªu cÇu häc sinh ®äc néi dung biªn b¶n viÕt s½n.
- Tù lµm bµi vµo vë.
- B¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi viÕt ®¹t yªu cÇu.
- 2 em ®äc, nèi tiÕp tr¶ lêi.
+ C¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u häp bµn vÒ viÖc gióp ®ì b¹n Hoµng v× b¹n kh«ng biÕt dïng dÊu c©u nªn ®· viÕt nh÷ng c©u rÊt k× quÆc.
+ Giao cho anh DÊu chÊm yªu cÇu Hoµng ®äc l¹i c©u v¨n mçi khi Hoµng ®Þnh chÊm c©u.
+ ViÕt biªn b¶n cuéc häp cña ch÷ viÕt.
+ Biªn b¶n lµ v¨n b¶n ghi l¹i néi dung mét cuéc häp hoÆc mét sù viÖc ®· diÔn ra ®Ó lµm b»ng chøng.
+ Néi dung biªn b¶n gåm cã: 3 phÇn.
* PhÇn më ®Çu ghi quèc hiÖu, tiªu ng÷.( HoÆc tªn tæ chøc), tªn biªn b¶n.
* PhÇn chÝnh ghi thêi gian, ®Þa ®iÓm, thµnh phÇn cã mÆt, néi dung sù viÖc.
* PhÇn kÕt thóc ghi tªn, ch÷ kÝ cña chñ to¹ vµ ng­êi lËp biªn b¶n hoÆc nh©n chøng.
- 1 em ®äc.
- Lµm bµi vµo vë.
- 3,5 em ®äc biªn b¶n cña m×nh .
- NhËn xÐt, bæ sung.
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc.
BI£N B¶N HäP LíP 5 A
1, Thêi gian, ®Þa ®iÓm.
- Thêi gian: 16 giê 30 phót , ngµy  /  / ..
- §Þa ®iÓm: Phßng häc líp 5A Tr­êng TH Hoµng V¨n Thô.
2, Thµnh viªn tham dù: C¸c ch÷ c¸i vµ c¸c dÊu c©u.
3, Chñ to¹, th­ kÝ.
- Chñ to¹: B¸c ch÷ A.
- Th­ kÝ: Ch÷ C.
4, Néi dung cuéc häp:
- B¸c ch÷ A ph¸t biÓu: Môc ®Ých cuéc häp lµ t×m c¸ch gióp ®ì Hoµng v× b¹n kh«ng biÕt chÊm c©u, b¹n viÕt nh÷ng c©u rÊt k× quÆc.
- Anh dÊn chÊm ph©n tÝch nguyªn nh©n: Do khi viÕt, Hoµng kh«ng ®Ó ý ®Õn c¸c dÊu c©u, mái tay chç nµo , chÊm chç Êy.
- B¸c ch÷ A ®Ò nghÞ: Anh dÊu chÊm cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu Hoµng ®äc l¹i c©u v¨n mçi khi Hoµng ®Þnh chÊm c©u.
- TÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i vµ dÊu c©u t¸n thµnh ý kiÕn.
- Cuéc häp kÕt thóc lóc 17 giê 20 phót , ngµy  /  / .
 Ng­êi lËp biªn b¶n. Chñ to¹.
 C A
 Ch÷ C Ch÷ A.
3, Cñng cè, dÆn dß.
- HÖ thèng kiÕn thøc.
- NhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c l¹i c¸ch viÕt biªn b¶n.
- Xem l¹i bµi.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
«n tËp tiÕt 5
I/ Môc tiªu:
- KiÓm tra ®äc - hiÓu lÊy ®iÓm ( yªu cÇu nh­ tiÕt 1)
- HiÓu néi dung bµi th¬ : TrÎ con ë S¬n Mü, c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh sèng ®äng trong bµi th¬.
II/ Lªn líp:
1, Giíi thiÖu bµi.
2, KiÓm tra ®äc.
- G¾p th¨m ®Çu bµi, tr¶ lêi c©u hái thuéc néi dung bµi ®äc.
3, H­íng dÉn bµi tËp.
* Bµi sè 2.
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu bµi
- Lµm bµi vµo vë.
- B¸o c¸o kÕt qu¶ bµi lµm.
- G¾p th¨m vµ ®äc bµi, tr¶ lêi cÇu hái theo yªu cÇu.
- 2,3 em ®äc nèi tiÕp.
- lµm bµi theo yªu cÇu.
- NhËn xÐt, bæ sung.
a, Bµi th¬ gîi ra nh÷ng h×nh ¶nh rÊt sèng ®éng vÒ trÎ em.
* VÝ dô: + MÆt trêi ch¶y trªn bµn tay nhá xÝu, giã nh­ ngµn cèi xay lóa
 + Th¶ bß nh÷ng ngän ®åi vßng quanh tiÕng h¸t, n¾m c¬m khoai ¨n víi c¸ 
 chuån.
 + Vâng dõa ®­a sãng thë ngoµi kia, ngän ®Ìn dÇu t¾t d­íi mµn sao
b, T¸c gi¶ quan s¸t buæi chiÒu tèi vµ ban ®ªm ë vïng quª ven biÓn b»ng nh÷ng gi¸c quan: m¾t, tai, mòi.
- B»ng m¾t ®Ó thÊy hoa x­¬ng rång chãi ®á, nh÷ng ®øa bÐ da n©u, tãc khÐt n¾ng mµu r©u b¾p, th¶ bã, ¨n c¬m khoai víi c¸ chån, thÊy chim bay pjÝa vÇng m©y nh­ ®¸m ch¸y, vâng dõa ®­a sãng, nh÷ng ngän ®Ìn t¾t véi d­íi mµn sao, nh÷ng con bß nhai cá.
- B»ng tai ®Ó nghe thÊy tiÕng h¸t cña nh÷ng ®øa bÐ th¶ bß, nghe thÊy lêi ru, tiÕng ®Ëp ®u«i cña nh÷ng con bß nhai l¹i cá.
- B»ng mòi ®Ó ngöi thÊy mïi r¬m nång len lái gi÷a c¬n m¬.
4, Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
- Häc thuéc lßng bµi th¬: TrÎ con ë S¬n Mü.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
«n tËp tiÕt 6
I/ môc tiªu:
- Nghe - viÕt ®óng 11 dßng th¬ ®Çu cña bµi th¬ : " TrÎ con ë S¬n Mü".
- Thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n t¶ ng­êi theo ®Ò bµi cho s½n.
II/ ChuÈn bÞ: ChÐp s½n ®Ò bµi lªn b¶ng .
III/ Lªn líp:
1, Giíi thiÖu bµi.
2, ViÕt chÝnh t¶.
a, T×m hiÓu néi dung ®o¹n th¬.
- Gäi häc sinh ®äc ®o¹n th¬.
- Nªu néi dung cña ®o¹n th¬?
b, H­íng dÉn viÕt tõ khã.
- Yªu cÇu häc sinh t×m tõ khã dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.
- Yªu cÇu luyÖn ®äc vµ viÕt l¹i c¸c tõ khã võa t×m ®­îc.
c, ViÕt chÝnh t¶.
d, Thu chÊm bµi.
3, H­íng dÉn lµm bµi tËp.
* Bµi sè 2:
- Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi vµ néi dung bµi tËp.
- GV ph©n tÝch ®Ò, dïng phÊn mµu g¹ch ch©n d­íi c¸c tõ :
a, ®¸m trÎ, ch¬i ®ïa, ch¨n tr©u, ch¨n bß
b, buæi chiÒu tèi, mét ®ªm yªn tÜnh, lµng quª
- Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi.
* Gîi ý: Em viÕt ®o¹n v¨n ng¾n kh«ng chØ dùa vµo hiÓu biÕt riªng cña m×nh mµ cÇn dùa vµo nh÷ng h×nh ¶nh ®­îc gîi ra tõ bµi th¬" TrÎ con ë S¬n Mü", ®­a nh÷ng h×nh ¶nh th¬ ®ã vµo trong bµi th¬ cña m×nh.
- Tr×nh bµy ®o¹n v¨n võa viÕt.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi v¨n ®¹t yªu cÇu.
4, Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
- 2,3 em nèi tiÕp ®äc thµnh tiÕng bµi th¬.
" TrÎ con ë S¬n Mü".
- §o¹n th¬ lµ nh÷ng h×nh ¶nh sèng ®éng vÒ c¸c em nhá ®ang ch¬i ®ïa trªn b·i biÓn.
- HS t×m vµ nªu tõ khã.
( S¬n Mü, ch©n trêi, bÕt)
- 2,3 em nèi tiÕp ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp.
- ViÕt bµi theo yªu cÇu.
- So¸t bµi vµ tù ch÷a lçi ra lÒ vë.
- 2 em ®äc.
- ViÕt ®o¹n v¨n vµo vë.
- 3,5 em ®äc bµi v¨n cña m×nh.
- NhËn xÐt, bæ sung.
- Hoµn thµnh tiÕp bµi v¨n.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
lÞch sö: tæng kÕt m«n häc
I/ Môc tiªu:
- NhËn xÐt bµi thi häc kú II.
- Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
II/ Lªn líp:
1, §äc l¹i néi dung ch­¬ng tr×nh m«n lÞch sö häc kú II.
2, Tr¶ bµi thi häc kú.
+ NhËn xÐt chung bµi lµm cña häc sinh.
+ Th«ng b¸o ®iÓm thi.
+ ch÷a bµi ( nÕu cã häc sinh th¾c m¾c ).
+ Gäi ®iÓm vµo sæ.
3, Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña häc sinh.
+ Cßn cã nh÷ng v­íng m¾c g× trong qu¸ tr×nh häc m«n LÞch sö.
+ T×m nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn m«n häc ®Ó tham kh¶o.
4, §äc kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
+ Giái : ...
+ Kh¸ : 
+ Trung b×nh : 
+ YÕu : 
III/ Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
§¹o ®øc: tæng kÕt m«n häc
I/ Môc tiªu:
- NhËn xÐt bµi thi häc kú II.
- Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
II/ Lªn líp:
1, §äc l¹i néi dung ch­¬ng tr×nh m«n §¹o §øc häc kú II.
2, Tr¶ bµi thi häc kú.
+ NhËn xÐt chung bµi lµm cña häc sinh.
+ Th«ng b¸o ®iÓm thi.
+ ch÷a bµi ( nÕu cã häc sinh th¾c m¾c ).
+ Gäi ®iÓm vµo sæ.
3, Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña häc sinh.
+ Cßn cã nh÷ng v­íng m¾c g× trong qu¸ tr×nh häc m«n §¹o §øc T×m nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn m«n häc ®Ó tham kh¶o.
4, §äc kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
+ Giái : ...
+ Kh¸ : 
+ Trung b×nh : 
+ YÕu : 
III/ Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
Khoa häc: tæng kÕt m«n häc
I/ Môc tiªu:
- NhËn xÐt bµi thi häc kú II.
- Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
II/ Lªn líp:
1, §äc l¹i néi dung ch­¬ng tr×nh m«n Khoa Häc häc kú II.
2, Tr¶ bµi thi häc kú.
+ NhËn xÐt chung bµi lµm cña häc sinh.
+ Th«ng b¸o ®iÓm thi.
+ ch÷a bµi ( nÕu cã häc sinh th¾c m¾c ).
+ Gäi ®iÓm vµo sæ.
3, Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña häc sinh.
+ Cßn cã nh÷ng v­íng m¾c g× trong qu¸ tr×nh häc m«n Khoa Häc.T×m nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn m«n häc ®Ó tham kh¶o.
4, §äc kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
+ Giái : ...
+ Kh¸ : 
+ Trung b×nh : 
+ YÕu : 
III/ Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
®¹i lÝ : tæng kÕt m«n häc
I/ Môc tiªu:
- NhËn xÐt bµi thi häc kú II.
- Th«ng b¸o kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
II/ Lªn líp:
1, §äc l¹i néi dung ch­¬ng tr×nh m«n §Þa LÝ häc kú II.
2, Tr¶ bµi thi häc kú.
+ NhËn xÐt chung bµi lµm cña häc sinh.
+ Th«ng b¸o ®iÓm thi.
+ ch÷a bµi ( nÕu cã häc sinh th¾c m¾c ).
+ Gäi ®iÓm vµo sæ.
3, Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña häc sinh.
+ Cßn cã nh÷ng v­íng m¾c g× trong qu¸ tr×nh häc m«n Khoa Häc.T×m nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn m«n häc ®Ó tham kh¶o.
4, §äc kÕt qu¶ xÕp lo¹i m«n häc.
+ Giái : ...
+ Kh¸ : 
+ Trung b×nh : 
+ YÕu : 
III/ Cñng cè, dÆn dß.
- NhËn xÐt giê häc.
Khoa häc: 
t¸c ®éng cña con ng­êi ®Õn méi tr­êng rõng.
I/ Môc tiªu: Gióp häc sinh.
- KÓ ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn m«i tr­êng rõng bÞ tµn ph¸.
- Nªu ®­îc t¸c h¹i cña viÖc ph¸ rõng.
II/ ChuÈn bÞ:
- Tranh ¶nh  nãi vÒ n¹n ph¸ rõng vµ hËu qu¶ cña nã.
III/ Lªn líp:
A. KiÓm tra:
- M«i tr­êng tù nhiªn cho con ng­êi nh÷ng g×? nhËn l¹i nh÷ng g×?
B. Bµi míi.
* Giíi thiÖu bµi.
1. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn rõng bÞ tµn ph¸.
- Con ng­êi khai th¸c gç vµ ph¸ rõng

File đính kèm:

  • docLop 5 tuan 35.doc