Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 5 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 5 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 5: Thöù saùu ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2009
Kû thuËt:
Mét sè dông cô nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Bieát ñaëc ñieåm , caùch söû duïng , baûo quaûn moät soá duïng cuïnaáu aên vaø aên uoáng thoâng thöôøng trong gia ñình.
	- Bieát giöõ veä sinh , an toaøn trong quaù trình söû duïng duïng cuï naáu aên, aên uoáng.
	- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn,sö dông ®óng c¸ch ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn.
II. CHUAÅN BÒ: Tranh ¶nh SGK
Mét sè ®å dïng Êu ¨n trong gia ®×nh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
TG
 Ho¹t ®éng d¹y
 Ho¹t ®éng häc
4’
1’
27’
3’
1,KiÓm tra bµi cò:
Mét sè H s nªu quy tr×nh thªu dÊu nh©n
Gv nh©n xÐt 
2,Bµi míi: giíi thiÖu bµi:
3. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng
H§1 quan s¸t nhËn xÐt
Yªu cÇu H s quan s¸t h×nh 1 SGK vµ nªu tªn c¸c lo¹i bÕp ®un ë tranh.Liªn hÖ sö dông ë gia ®×nh
C¸c l­u ý khi së dông bÕp 
GV nhËn xÐt chèt ý
H§ 2:Cho H s nªu tªn c¸c dông cô nÊu trong gia ®×nh
Cho H s quan s¸t h×nh 2 nªu tªn vµ t¸c dông cña c¸c dông cô ë h×nh 2
Khi sö dông chóng ta c©nd l­u ý ®iÒu g×?
Liªn hÖ thùc tÕ:
H§3:T×m hiÓu mét sè dông cô ®Ó bµy thøc ¨n vµ th¸i c¾t thùc phÈm
H­íng dÉn Hs quan s¸t tranh vµ liªn hÖ thùc tÕ
4. Cuûng coá daën doø:
Gv nhËn xÐt tiÕt häc
Nh¾c H s khi sö dông c¸c dông cô khi ë nhµ
2 H s tr¶ lêi
H s quan s¸t nhËn xÐt
H s tr¶ lêi
H s nªu
H s quan s¸t tr×nh bµy
H s liªn hÖ thùc tÕ gia ®×nh
H s quan s¸t vµ liªn hÖ
TOAÙN:
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöc: Cuûng coá cho hoïc sinh caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc. 
2. Kó naêng: Giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán dieän tích. 
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc hs yeâu thích moân hoïc, ham hoïc hoûi tìm toøi môû roäng kieán thöùc. 
II. Chuaån bò:- Baûng phuï . Vôû baøi taäp 
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1’
1. Oån ñònh: 
4’
2. Baøi cuõ: 
- HS laàn löôït ghi keát quaû baøi taäp veà nhaø. 
- Hoïc sinh neâu mieäng baøi 4
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi ñieåm
- Lôùp nhaän xeùt 
1’
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
27’
 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
* HÑ1: Cuûng coá cho hoïc sinh caùch ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích ñaõ hoïc.
- Hoaït ñoäng caù nhaân 
Ÿ Baøi 1: Vôû BTNC trang34
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà. 
- 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi 
- Hoïc sinh nhaéc laïi moái quan heä giöõa 2 ñôn vò ño dieän tích lieân quan nhau. 
- Hoïc sinh ñoïc thaàm, xaùc ñònh daïng ñoåi baøi a, b
- Hoïc sinh laøm baøi 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi 
- Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi 
Ÿ Baøi 2: Vôû BTNC trang34
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 
- 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi 
- Hoïc sinh neâu caùch laøm 
- Hoïc sinh ñoïc thaàm, xaùc ñònh daïng baøi ñeå neâu caùch laøm
- Hoïc sinh laøm baøi 
Ÿ Giaùo vieân chaám chöõa baøi nhaän xeùt vaø choát laïi 
- Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi giaûi thích 
* Hoaït ñoäng 2: 
- Hoaït ñoäng nhoùm baøn 
 Ÿ Baøi 3: Vôû BTNC trang34
- Giaùo vieân gôïi yù yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän tìm caùch giaûi. 
- 2 hoïc sinh ñoïc ñeà 
- Phaân tích ñeà 
- Giaùo vieân theo doõi caùch laøm ñeå kòp thôøi söûa chöõa. 
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Hoïc sinh söûa baøi 
Ÿ Giaùo vieân choát laïi 
* Hoaït ñoäng 3: 
Baøi taäp 4 Vôû BTNC trang34
- Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi (thi ñua) 
 - Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi ñeå tìm caùch giaûi vaø töï giaûi. 
- 2 hoïc sinh ñoïc ñeà 
- Hoïc sinh phaân tích ñeà - 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát laïi 
- Hoïc sinh laøm baøi 
- Hoïc sinh söûa baøi 
2’
5. Cuûng coá daën doø:
- Hoaït ñoäng caù nhaân
 - Cuûng coá laïi caùch ñoåi ñôn vò.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs laéng nge – ghi nhaän.
AN TOAØN GIAO THOÂNG: Baøi 3
Choïn ñöôøng ñi an toaøn
vaø phoøng traùnh tai naïn giao thoâng
I/Yeâu caàu
-HS bieát theá naøo laø con ñöôøng an toaøn .
- Bieát choïn con ñöôøng an toaøn ñeå ñi
II/Chuaån bò
-SGK,moät soá tranh aûnh veà con ñöôøng an toaøn vaø con ñöôøng khoâng an toaøn.
III/Leân lôùp
HÑ
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
 1
 2
 3
1/Kieåm tra baøi cuõ:
-GV cho HS chæ bieån baùo giao thoâng vaø neâu yù nghóa cuûa bieån
 2/Giôùi thieäu baøi
-Ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi khi ñi xe ñaïp em caàn bieát caùch ñi xe ñaïp an toaøn
a/Baøi môùi
*Nhöõng ñieàu caàn bieát khi ñi xe ñaïp treân ñöôøng.
-Cho HS quan saùt tranh 1,2 ,3,4 SGK
-HDHS thaûo luaän
+ Keát luaän:-Ñi ñuùng phaàn döôøng daønh cho xe thoâ sô,ñi saùt leà ñöôøng beân tay phaûi
-Khi qua ñöôøng giao nhau phaûi theo tín hieäu ñeøn.Neáu khoâng coù ñeøn phaûi quan saùt caùc phía.Neáu reõ traùi phaûi ñi chaäm giô tay xin ñöôøng
-Khi ñi qua ñöông giao nhau coù voøng xuyeán phaûi ñi ñuùng chieàu voøng xuyeán.
-Khi ñi töø ngoõra ñöông chính phaûi quan saùt nhöôøng ñöôøng cho xe ñi treân ñöôøng öu tieân ,hoaëc töø ñöôøng phuï ra ñöôøng chính phaûi ñi chaäm quan saùt nhöôøng ñöôøng cho xe ñi treân ñöôøng chính
*Nhöõng ñieàu caám khi ñi xe ñaïp.
-Cho HS quan saùt tranh 1,2 ,3,4 SGK
-HDHS thaûo luaän
+ Keát luaän:-Ñi vaøo laøn ñöôøng cuûa xe cô giôùi,ñi tröôùc xe cô giôùi.
-Ñi vaøo ñöôøng caám,ñi haøng ba trôû leân.
-Ñi boû 2 tay,laïng laùch ñaùnh voõng.
-Keùo hoaëc ñaåy xe khaùc hoaëc keùo theo xuùc vaät.
-Söû duïng oâ khi ñi xe hoaëc ñeøo ngöôøi söû duïng oâ ngoài sau.
-Reõ ñoät ngoät qua ñaàu xe.
Cuûng coá – daën doø
-Neâu laïi noäi dung baøi hoïc
-Caùc em phaûi thöïc hieän ñi xe ñaïp ñuùng luaät giao thoâng ñeå ñaûm baûo an toaøn cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.
-6 HS leân baûng trình baøy
-Nhaän xeùt
-HS quan saùt thaûo luaän nhoùm caùc hình veõ SGK
-6 HS traû lôøi
-Nhaän xeùt söûa sai
HS quan saùt thaûo luaän nhoùm caùc hình veõ SGK
-8 HS traû lôøi
-Nhaän xeùt söûa sai
6-8 HS traû lôøi
Hs laéng nghe – ghi nhaän 

File đính kèm:

  • docTUAN 5 CHIEU L5.doc